สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุณหะวัณ 4 6 6
2 148 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 1 2 2
3 003 โรงเรียนทุ่งยางเปล 2 7 4
4 013 โรงเรียนบ้านขัน 16 38 23
5 149 โรงเรียนบ้านขันหมู่ 1 2 2
6 016 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 6 10 7
7 017 โรงเรียนบ้านควนขนุน 24 40 31
8 019 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 9 10 9
9 018 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 23 47 29
10 020 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 18 37 27
11 021 โรงเรียนบ้านควนพลี 13 23 17
12 024 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 2 2
13 026 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 19 51 31
14 025 โรงเรียนบ้านต้นไทร 7 11 11
15 030 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 15 45 27
16 034 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 22 48 36
17 033 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 3 3
18 039 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 9 32 16
19 040 โรงเรียนบ้านนาวง 10 28 18
20 041 โรงเรียนบ้านนาโหนด 9 16 13
21 043 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 26 52 37
22 044 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 6 4
23 045 โรงเรียนบ้านปากสระ 2 4 3
24 046 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 18 33 24
25 047 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 8 14 10
26 048 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 11 16 16
27 049 โรงเรียนบ้านลานข่อย 7 34 13
28 050 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 14 30 24
29 051 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 10 18 16
30 052 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 21 38 32
31 057 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 23 42 39
32 061 โรงเรียนบ้านหัวเขียว 2 5 4
33 062 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 10 19 16
34 058 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 7 15 12
35 059 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 17 36 26
36 068 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 3 17 7
37 014 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 28 52 41
38 027 โรงเรียนบ้านเตง 5 8 7
39 028 โรงเรียนบ้านเตาปูน 2 6 2
40 042 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 5 5
41 063 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 14 26 19
42 064 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 2 3 2
43 023 โรงเรียนบ้านโคกวา 0 0 0
44 022 โรงเรียนบ้านโคกโดน 3 10 6
45 029 โรงเรียนบ้านโตน 11 23 17
46 067 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 9 29 19
47 065 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม 16 34 25
48 066 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 25 45 33
49 053 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 8 13 11
50 038 โรงเรียนบ้านไทรทอง 8 14 12
51 054 โรงเรียนบ้านไสกุน 20 42 32
52 055 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 4 5 4
53 056 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 0 0 0
54 070 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 9 23 15
55 074 โรงเรียนวัดกลาง 2 4 3
56 081 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 16 47 29
57 082 โรงเรียนวัดควนถบ 10 25 16
58 083 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 11 15 14
59 086 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 7 8 7
60 084 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 12 21 18
61 085 โรงเรียนวัดควนแร่ 22 50 33
62 093 โรงเรียนวัดดอนศาลา 13 31 19
63 094 โรงเรียนวัดตะแพน 15 26 19
64 095 โรงเรียนวัดตำนาน 9 28 14
65 096 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 62 132 99
66 099 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 5 16 10
67 100 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 14 21 18
68 098 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 3 5 5
69 097 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 9 16 11
70 103 โรงเรียนวัดนาท่อม 1 1 1
71 104 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 20 49 25
72 105 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 13 32 25
73 106 โรงเรียนวัดบ้านนา 37 67 40
74 108 โรงเรียนวัดบ้านสวน 11 14 13
75 107 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 15 28 25
76 109 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 2 2
77 110 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 4 9 7
78 112 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 46 72 57
79 111 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 4 8 7
80 113 โรงเรียนวัดปากประ 6 11 10
81 114 โรงเรียนวัดปากสระ 1 1 1
82 115 โรงเรียนวัดป่าตอ 0 0 0
83 116 โรงเรียนวัดพังดาน 6 18 11
84 117 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 15 29 21
85 121 โรงเรียนวัดร่มเมือง 45 71 62
86 122 โรงเรียนวัดลานแซะ 24 42 33
87 123 โรงเรียนวัดลำใน 6 14 9
88 124 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 15 31 25
89 125 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 13 21 19
90 126 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 12 14 13
91 128 โรงเรียนวัดหรังแคบ 11 15 13
92 129 โรงเรียนวัดหัวหมอน 38 76 45
93 131 โรงเรียนวัดอภยาราม 26 40 28
94 132 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 2 7 4
95 075 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 21 24 23
96 076 โรงเรียนวัดเกาะยาง 4 5 5
97 078 โรงเรียนวัดเขาทอง 29 58 39
98 079 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 5 14 9
99 080 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 5 13 7
100 077 โรงเรียนวัดเขาแดง 15 32 18
101 092 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 16 21 19
102 130 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 24 37 30
103 088 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 9 14 12
104 090 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 8 16 13
105 089 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 6 9 6
106 091 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 39 72 60
107 119 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 10 21 15
108 120 โรงเรียนวัดโพรงงู 6 18 12
109 118 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 13 15 15
110 127 โรงเรียนวัดใสประดู่ 12 19 16
111 102 โรงเรียนวัดไทรงาม 28 53 39
112 101 โรงเรียนวัดไทรโกบ 5 13 9
113 135 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 71 173 115
114 137 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 31 59 45
115 138 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 70 153 101
116 143 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 5 11 9
117 144 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 32 65 46
118 139 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 7 7 7
119 145 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0
120 072 โรงเรียนเรวดีป่าพะยอม 0 0 0
121 069 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 6 17 12
122 071 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 0 0 0
123 133 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 35 85 56
124 136 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 26 45 30
125 140 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 13 23 14
126 141 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0
127 142 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 29 54 42
128 146 โรงเรียนอารียาศึกษา 0 0 0
129 073 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 42 105 73
130 035 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 0 0 0
131 150 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 8 18 11
132 031 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 0 0 0
133 151 โรงเรียนบ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 10 21 16
134 060 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 0 0 0
135 015 โรงเรียนบ้านเขาพนม 0 0 0
136 152 โรงเรียนบ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 3 3 3
137 147 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
138 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 0 0
139 153 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 29 59 47
140 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 0 0
141 154 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 10 23 14
142 009 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 0 0 0
143 155 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 6 15 8
144 010 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 0 0 0
145 156 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 10 24 16
146 011 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 0 0 0
147 157 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 17 27 22
148 012 โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 0 0 0
149 134 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 33 70 49
150 001 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 1 1 1
รวม 1892 3804 2742
6546

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]