เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิเชียร บัวศรีแก้ว ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
2 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
3 นายชนายุทธ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
4 นางบุญญรัตน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนวัดพังดาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
5 นางนภาวรรณ เพชรสังฆาต ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
6 นางนงเยาว์ บัวศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
7 นางสาวสมอนงค์ นาคขาว ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
8 นางสมใจ ชูหนู ครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
9 นางวิไลลักษณ์ นิ่มดำ ครูโรงเรียนทุ่งยางเปล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
10 นายพันธ์ศักดิ์ นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดควนปันตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
11 นายวิโรจน์ รัตนโกศัย ครูโรงเรียนชุนชนบ้านควนปริง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
12 นายอนันต์ พูลเกื้อ ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
13 นางสุติมา สุทธิกุล ครูโรงเรียนบ้านไสกุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
14 นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
15 นางชื่นจิต สมานุภาวิน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
16 นางเสาวภาคย์ ปานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
17 นางพัชรี เกลี้ยงกลม ครูโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
18 นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
19 นางปราณี หนูเลี่ยง ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
20 นางสมใจ โลหุตางกูร ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
21 นางสุคนธ์ เนตรนพรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
22 นางจิตวดี อ่อนทอง ครูโรงเรียนวัดลานแซะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
23 นางจิรภา บุญแข ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
24 นายถวิล เจ้ยชุม ครูโรงเรียนวัดตะแพน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
25 นายมนัส นุกูลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
26 นายสมควร ไทยยา ครูโรงเรียนวัดควนปันตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
27 นางสุจิตรา คงเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
28 นางจิรวรรณ เพ็ชร์บุรี ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
29 นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
30 นางสุรพร สิทธิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
31 นางสาวกาญจนา ชูทับ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
32 นางทัศนียา สุวรรณโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
33 นางกอบกิจ ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
34 นางวาสนา เพ็งอิน ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
35 นางสุภา รุ่นหัน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
36 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
37 นางสุภาพร กาญจโนภาส ครูโรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
38 นางสมพร ปุรินทราภิบาล ครูโรงเรียนบ้านสำนักกอ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
39 นางกชพร ปัทมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
40 นางอำพัน แก้วชุม ครูโรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
41 นางสาวสิริพร แก้วรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
42 นางพเยาว์ ชัยธนกุล ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
43 นางยินดี ชูดำ ครูโรงเรียนบ้านสวนโหนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
44 นางจรรยา ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
45 นางพรรณี ทองแดง ครูโรงเรียนบ้านลานข่อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
46 นางทศพร ตันติกานต์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
47 นางโรจนารัตน์ เทพหนู ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาฃีพ)
48 นายสมจิต ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน ประธานกรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
49 นางวรรณา จุ้ยชุม ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
50 นางรัตนะพิณ เทพหนู ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
51 นางนันทวดี เชาวพันธ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
52 นางสุกัญญา รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
53 นางสุดา หนูมาก ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
54 นางมลทิพย์ คำหวาน ครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
55 นางรัตนา คมขำ ครู โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กรรมการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
56 นางสุจิรา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดเพลงคุณธรรม
57 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด ประธานกรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
58 นางบุปผา แสงขาว ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
59 นางอารีย์ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
60 นางสุภาพ เทพสง ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
61 นางศิวิภา ชูเรือง ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
62 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
63 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
64 นางจุฑามาศ คงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดโครงงานคุณธรรม
65 นางวิไล ยศกิจ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม ประธานกรรมการตัดสินประกวดภาพยนต์สั้น
66 นายสุวิทย์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินประกวดภาพยนต์สั้น
67 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน กรรมการตัดสินประกวดภาพยนต์สั้น
68 นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการตัดสินประกวดภาพยนต์สั้น
69 นางสาวจันทร์จุลีย์ นวลใหม่ ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดภาพยนต์สั้น
70 นางสุดา ไชยสง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
71 นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัย ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
72 นางมณเฑียร แสงชาตรี ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
73 นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
74 นางอภิญญา วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
75 นางสาวเรวดี กิจเวช ครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
76 นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
77 นางลำดวน พันธ์ประสงค์ ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
78 นางสาวเรวดี แย้มแสง ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดเล่านิทานคุณธรรม
79 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย
80 นางนฤมล จุทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย
81 นายอรุณ สิงห์โต นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.ตรัง กรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย
82 นายนพกร รักษ์จำรูญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรม จ.พัทลุง กรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย
83 นางสุรพา อ่อนสีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดมารยาทไทย
84 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม ประธานกรรมการตัดสินประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย และสวดบาลีแปลอังกฤษ)
85 นายสาธิต สุขทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย และสวดบาลีแปลอังกฤษ)
86 นายคล่อง สินดำ ครู โรงเรียนวัดตะแพน กรรมการตัดสินประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย และสวดบาลีแปลอังกฤษ)
87 นางสาวสำราญ ทองมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย และสวดบาลีแปลอังกฤษ)
88 นางเพ็ญศรี สงด้วง ครู โรงเรียนวัดพังดาน กรรมการและเลขานุการตัดสินประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย และสวดบาลีแปลอังกฤษ)
89 นางประทุม ศรีวิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินประกวดมารยาทไทย
90 นางสาวพรพิมล หนูเอียด ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินประกวดมารยาทไทย
91 นางนงเยาว์ พรมชาติ ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินประกวดมารยาทไทย
92 นายจรูญ ทับชุม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
93 นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง รองฯผอ.โรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
94 นายธีรศักดิ์ สงเดช รองฯผอ.โรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
95 นายทรงยุทธ แก้วนาง รองฯผอ.โรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
96 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
97 นายกัลปนาท เลื่อนแป้น ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
98 นางสาวกชมน จันทร์ดอน ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
99 นายธันวพล พิมเขียว ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
100 นายพิวิทธยา เพชรมณี ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
101 นางสาวสุพรรณญา อักษรกุล ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
102 นายรัชติพงษ์ คงแดง ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
103 นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
104 นางเสาวนีย์ เรืองประดับกุล ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์
105 นายจรูญ ทับชุม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
106 นางอัมพิกา อักษรสว่าง ผอ.โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
107 นายทรงยุทธ แก้วนาง รองฯผอ.โรงเรียนอุบลรัตนฯพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
108 นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
109 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
110 นางสาวอัปสรศรี รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสวนและโรงเรียนวัดควนแร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
111 นางสาวศุภสินี พราหมณพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนกุฎและโรงเรียนวัดประดู่ทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
112 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
113 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์
114 นางชญารัศม์ รักชุม ครูโรงเรียนวัดแจ้ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
115 นางอรทัย ยิ่งดำนุ่น ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
116 นางวิลาวัลย์ ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
117 นางกรุณา หมวดมณี ครูโรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
118 นางเพ็ญศรี ด้วงเกตุ ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
119 นางสุนันทา เธียรสุรารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
120 Miss Kelly ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-๓
121 นายเกษม คงเรือง ครูโรงเรียนวัดตะแพน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
122 นางสาวศศิมณ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
123 นางสาวนิภาภรณ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
124 นางสาวนุชรีย์ แก้วขุนทอง ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
125 นางชื่นจิต ขาวสุด ครูโรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
126 นางสาวสิริพร จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
127 Miss Melissa ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖
128 นายลิขิตร์ นิลสุข ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
129 นางลัดดาวรรณ คงแก้ว ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
130 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
131 นางพรทิพย์ หลีวิจิตร ครูโรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
132 นางถนอมเพ็ญ ชูบัว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
133 T. Bryan ครูโรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓
134 นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
135 นางสาววรรณเพ็ญ แก้วปนทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
136 นางสาวสุกัญญา ไวยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
137 นางโสภิตา หมื่อนอักษร ครูโรงเรียนบ้านลานข่อย กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
138 นางอุบล บุณยาดิศัย ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
139 นางวิภาดา คงไข่ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.๔-๖
140 นางสาวสุดใจ จันทร์คง ครูโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.๑-๓
141 นางพรทิพย์ ปานนิล ครูโรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.๑-๓
142 นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.๑-๓
143 นางสุมลฑา จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.๑-๓
144 นางอุรา ติกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม.๑-๓
145 นางพิสมัย มงคลเพชร ครูโรงเรียนบ้านไสเลียบ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
146 นางสาวนฤมล เทพทวี ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
147 นางสมเจต รัตนนรา ครูโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
148 นางสาวปิยรัตน์ บุญถาวร ครูโรงเรียนบ้านปากสระ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
149 นางจรีรัตน์ นาแพง ครูโรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
150 นางบุญญรัตน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
151 นางเนตรนิดา อภิรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
152 Native Speaker ครู กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
153 นางอมรา ประสานพจน์ ครูโรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
154 นางสาวธนานันท์ ทุเรทพล ครูโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
155 นางปาลิน ชูหนู ครูโรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
156 นางธัญญ์ชยา ชูแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
157 Mr.Nikolas Bryan William ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
158 นางสาวจิราพร หนูลาย ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
159 นางสุคนธา คงเกต ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓
160 นางเนตรนิดา อภิรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓
161 นางจันทร์เพ็ญ นุ่นจุ้ย ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓
162 นางสาวสิริพร จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓
163 นางสาววาสนา ลักษณวงศ์ ครูโรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖
164 นางสาวณภัสรพี คงศรีทอง ครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖
165 นายสมชาติ พาราวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖
166 นางศุภลักษณ์ วงศ์รักษา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖
167 นางนงเยาว์ ขุนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
168 นางพรภัทร นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
169 นางสาววชิราภรณ์ ชูเส้ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
170 นางสุจิวรรณ สุบินมิตร ครูโรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
171 นางสาวสุพรรณี รักช่วย ครูโรงเรียนบ้านควนพลี กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
172 นายอังคานนท์ อักษรพันธ์ ครูโรงเรียนวีรนาทศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
173 นางนิตยา มาแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขาแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
174 นางวิลาวัลย์ ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
175 นางสาวสุขฤดี รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
176 นางเตือนใจ ศรีกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑-๖
177 นางบุศราทิพย์ คงแจ่ม ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓
178 นางณัฐนพิน สุนทะโก ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓
179 นางอุดมลักษณ์ จันทร์พร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓
180 นางสาวศุภมาศ นวลปลื้ม ครูโรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓
181 นางถนอมเพ็ญ ชูบัว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓
182 นางภานิพรรณ ดวงจักร ครูโรงเรียนวัดเขาแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
183 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครูโรงเรียนมะกอกใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
184 นางนิวร เกลี้ยงนิล ครูโรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
185 นางปรีดา บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านพนางตุง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
186 นางวรรดี ซุ่นเซ่ง ครูโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
187 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
188 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
189 นางนิสรา สุทธิโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
190 นางสาวลักษณพร จันทร์นวล ครูโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
191 นางมยุรี ทองพุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
192 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
193 นางสุภาวดี หนูชู ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
194 นายอดิศร ชูเชียร ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
195 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต1 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.ุ6 ประเภท 1
196 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.ุ6 ประเภท 1
197 นางวิไลวรรณ บัญถะ ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.ุ6 ประเภท 1
198 นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.ุ6 ประเภท 1
199 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.ุ6 ประเภท 1
200 นางสมบูรณ์ หนูขาว ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ประเภท 2
201 นางจิตประไพ แก้วสุข ครูโรงเรียนวัดโอ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ประเภท 2
202 นางอาภรณ์ พรหมยก ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ประเภท 2
203 นางนฤมล บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดประดู่เรียง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ประเภท 2
204 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ประเภท 2
205 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต1 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
206 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
207 นางวิไลวรรณ บัญถะ ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
208 นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
209 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
210 นางจิตประไพ แก้วสุข ครูโรงเรียนวัดโอ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 1
211 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
212 นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ ครูโโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
213 นายธีระยุทธ์ ดำชู ครูโรงเรียนวัดโพรงงู กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
214 นางสาวสำรวย หนูสม ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
215 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
216 นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
217 นายธีระยุทธ์ ดำชู ครูโรงเรียนวัดโพรงงู กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
218 นางสาวสำรวย หนูสม ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
219 นางสมบูรณ์ หนูขาว ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 2
220 นางจิตประไพ แก้วสุข ครูโรงเรียนวัดโอ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 2
221 นางอาภรณ์ พรหมยก ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 2
222 นางนฤมล บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดประดู่เรียง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 2
223 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภท 2
224 นายเหิม ด้วงเจ้ย ครูโรงเรียนวัดตะแพน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
225 นางผัสพร มานันตพงศ์ ครูโรงเรียนวัดประดู่เรียง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
226 นางสาวอรพรรณ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
227 นางบุปผา ศุภภิชาตวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
228 นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
229 นางวรรณดี เพ็งช่วย ครูโรงเรียนบ้านไสถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
230 นางชญาดา ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
231 นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวีรนาทศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
232 นางสาวลลิดา เกื้อภากร ครูโรงเรียนบ้านลานข่อย กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
233 นางอวยพร ดำช่วย ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
234 นางสาวสายใจ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนปันตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
235 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
236 นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
237 นางนัดดาวัน ไหมสีขาว ครูโรงเรียนบ้านเหรียงงาม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
238 นางสาวอรวรรณ เกตุแสง ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
239 นางสาวอุทิศพร ทองปันแต ครูโรงเรียนบ้านถ้ำลา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
240 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
241 นางสาวกนกวรรณ มุขตา ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
242 นางสาวกนกวรรณ มุขตา ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
243 นาบปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
244 นางสาวลลิดา เกื้อภากร ครูโรงเรียนบ้านลานข่อย กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
245 นางสาวอรพรรณ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
246 นายศราวุธ เทพสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
247 นางสาวสุภาวดี หนูชู ครูโโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
248 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
249 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
250 นายอดิสร ชูเขียร ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
251 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครูโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
252 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
253 นางสาวสายใจ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนปันตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
254 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
255 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
256 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
257 นางสาวอรวรรณ เกตุแสง ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
258 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
259 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
260 นางนิวร เกลี้ยงนิล ครูโรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ป.1-ป.6
261 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
262 นางสาวสายใจ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนปันตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
263 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
264 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
265 นางสาวอรวรรณ เกตุแสง ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
266 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
267 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
268 นางนิวร เกลี้ยงนิล ครูโรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันA-Math ม.1-ม.3
269 นางสาวกนกวรรณ มุขตา ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
270 นางนิสรา สุทธิโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
271 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
272 นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
273 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
274 นางสาวจีระภา เพิ่มเดช ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ป.1-ป.6
275 นางสาวกนกวรรณ มุขตา ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-ม.3
276 นางนิสรา สุทธิโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-ม.3
277 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-ม.3
278 นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-ม.3
279 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-ม.3
280 นางสาวสำรวย หนูสม ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
281 นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
282 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
283 นายอดิสร ชูเขียร ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
284 นายธีระยุทธ์ ดำชู ครูโรงเรียนบ้านโพรงงู กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
285 นางปรีดา บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
286 นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหื้น ครูโรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
287 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
288 นางอรพรรณ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
289 นางนัดดาวัน ไหมศรีขาว ครูโรงเรียนบ้านเหรียงงาม กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
290 นางสุดา แจ้งจุล ครูโรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
291 นางมนสิชา แก้วฉีด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
292 นางสาวสรินญา พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
293 นางจิราภรณ์ ชูช่อ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
294 นางปรียา เรืองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
295 นางปริมพัฒน์ แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
296 นางอัมภรณ์ หนูหล่อ ครูโรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
297 นางเพลินใจ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดเขาแดง กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
298 นางวัชรี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
299 นางศิริพร ถีระวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
300 นายยุทธนา ขำเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
301 นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
302 นางสาวธัญชนก นิ่มดำ ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
303 นางสาวนพกนก รองรัตน์ ครูโรงเรียนวัดปากประ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
304 นางพรทิพย์ จริตงาม ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
305 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแย้ม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
306 นายพล ชุมชัยโย ครูโรงเรียนบ้านปากสระ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
307 นางสุนทรี โสมณะ ครูโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
308 นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
309 นางพัชนีญา ด้วงชู ครูโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
310 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแย้ม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
311 นายพล ชุมชัยโย ครูโรงเรียนบ้านปากสระ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
312 นางสุนทรี โสมณะ ครูโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
313 นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
314 นางพัชนีญา ด้วงชู ครูโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6
315 นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6
316 นายภูมิภักดี สังเมียน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6
317 นายรฐพล สุวรรณมณี ครูโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6
318 นางจิดาภา เพ็งช่วย ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6
319 นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6
320 นางสาวปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
321 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
322 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
323 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
324 นายสุริยศักดิิ์ วรกาญนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่ คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
325 นายวิทยา ใหม่วุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
326 นายทวี บุญปล้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากประ คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
327 นายวิโชติ วิเวกอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
328 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
329 นางจริยา คงสม ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
330 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
331 นางสาวปรีดา หนูยัง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
332 นางสาวหทัยรัตน์ หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการท่าสำเภาเหนือ/ใต้ คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
333 นางวราภรณ์ จันทร์ใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
334 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
335 นางบุรินทร์ เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการการศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
336 นายฉัตรชัย จันทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าระหว่างควน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
338 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
339 นายธนา กาญจนะแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
340 นางสาวสิริพร แก้วรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
341 นางจันทนา เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
342 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
343 นายพุทธิมัน เขียวจีน ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
344 นางพรปวีณ์ หนูทิม ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
345 นายวินัย ทิพย์มาก ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
346 นางสาวทิพวรรณ เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
347 นางสาวอรไท เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดป่าตอ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
348 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
349 นางสาวอรพิน นาควงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
350 นางสาวพัชรา ศรีชุมพวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
351 นางจุรีวรรณ สายรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนปันตาราม คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
352 นางสาวมนฤดี บุญยก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำนักกอ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
353 นางสาวสัณฐ์พิชา ขุนพินิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
354 นายชนะ เตี้ยชู นักการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
355 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
356 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
357 นายชนายุทธ คำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
358 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
359 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
360 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสอ้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
361 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
362 นางปรีดา หนูนัง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
363 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
364 นางวรุณี ศรีทองช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
365 นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
366 นางกอบกิจ ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
367 นางจิตวดี อ่อนทอง ครูโรงเรียนวัดลานแซะ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
368 นายพุทธิมัน เขียวจีน ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
369 นางจิรภา บุญแข ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
370 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
371 นางสาวสิริพร แก้วรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
372 นางสุมาลี เอกภาพไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
373 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
374 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
375 นางอารีย์รัชต์ จันทรโรจวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
376 นางอัจฉราพร ชูเชื้อ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
377 นางศิริพร เพ็งครุฑ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
378 นางสมศรี รัตนา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
379 นางสาวกัญจน์จิรา การิกาญจน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
380 นางสาวศศิวิมล ชมพูทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
381 นางสาวธาราทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
382 นางสาวศรีรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
383 นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
384 นางสาวศรุดา ปุรเมษฐ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
385 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
386 นางสาวอัมรา บัวศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
387 นายชาติไทย ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นางจวน จูห้อง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นายสากล คงแข็ง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นางจรีรัตน์ พุฒขาว ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นางศุภพจนี พันธุรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นางสาววราภรณ์ นาคะวิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นางสาวสุขฤดี รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นางสมสุข บุญถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางสาวจิราภร สงทิพย์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายสมคิด ทองขาวเผือก นักการโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นางสาวนิตยา โศภิษฐิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นางสาววริฏฐา อนุมณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสอ้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
401 นางกรุณา หมวดมณี ครู โรงเรียนวัดอภยาราม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
402 นางถนอม ไทยยา ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
403 นางสุนีย์ อภัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
404 นางวรนันท์ นาถมทอง ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
405 นางจารุวรรณ จันทระ ครู โรงเรียนวัดโอ่ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
406 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
407 นางรัชฎา อักษรทอง ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
408 นางสุภาพร ไกรเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
409 นางอารีย์ ศรีเพชรทอง ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
410 นายกิตติ สงสุข ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
411 นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
412 นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
413 นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
414 นางสาวจำเนียร ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
415 นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
416 นายอัศวเดช ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
417 นางทิวาวรรณ ศรีรักษา ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
418 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ ครู โรงเรียนพิกุลทอง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
419 นางนิตยา ฤทธิ์เหมือน ครู โรงเรียนวัดนาท่อม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
420 นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
421 นายกฤตัชญ์ แก้วสม ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
422 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
423 นางเลอขวัญ แซ่ผ่าน ครู โรงเรียนสำนักกอ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
424 นางสาวประพิศ มินิสวิน ครู โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
425 นายเสน่ห์ ฉีดอิ่ม ครู โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
426 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
427 นางกัญญา ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดโพรงงู คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
428 นางอมรา ประสานพจน์ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
429 นายมนัส นุกูลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
430 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
431 นางชลิกรรดา จงหวัง ครู โรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
432 นางสาวกมลนิตย์ เมืองสง ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
433 นางบังอร แก้วสุข ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
434 นางจิตติมา พรหมรุ่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
435 นางวารุณี ศรีทองช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวป่าเขียว คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
436 นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
437 นายภิญโญ นนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
438 นายภูมิศักดิ์ สังเมียน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชมพล คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
439 นางวิลาวัลย์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
440 นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
441 นางอนงค์ศรี เรืองดำ ครู โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
442 นางสุภาลักษณ์ คงเรือง ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
443 นางจินดา เทวยุรังค์ ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
444 นางสาววันวิสา หนูดำ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
445 นางวรวีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดป่าตอ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
446 นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
447 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
448 นางสาวกนกพร บุณรัตเศรณี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากประ/เตาปูน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
449 นางสาวสมใจ จรจิต เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านมะกอกใต้/สุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
450 นางชัญญาทิปต์ พงศ์จันทรเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแจ้ง/ปากสระ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
451 นางวราพร จันทร์ใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
452 นางนิลวรรณ มากแก้ว ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
453 นางสาววันดี สมพงค์ ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
454 นางสุจิตร คงเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
455 นางสุกัญญา เกื้อสุข ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
456 นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
457 นางเรวดี สงย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตำนาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
458 นางสุมลฑา ชูช่วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหัสคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
459 นางอาภรณ์ สุขอ่อน ครูโรงเรียนวัดเขาแดง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
460 นางวรรณี อ่อนคง ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
461 นางพรทิพา ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
462 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
463 นางสาวปวีณา ทองนุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านนา/โรงเรียนบ้านนาวง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
464 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
465 นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
466 นายยุทธนา ขำเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
467 นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
468 นายศักดิ์ชัย วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโกบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
469 นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
470 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแย้ม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
471 นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(สาระคอมพิวเตอร์)
472 นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
473 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดลานแซะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
474 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
475 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
476 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
477 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
478 นายทรงกรม คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
479 นายรัญช์วภพ ในเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนโหนด กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
480 นายชาติไทย ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
481 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
482 นางนิพารัตน์ ฐิตภัทธ์วงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
483 นางนิสากร ทองขาวเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
484 นางสุชาดา คชินทรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
485 นายวินัย ทิพย์มาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
486 นางเยาวดี อิสรา พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
487 นายชนะ เตี้ยชู นักการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
488 นางสาวเพ็ญพร นาครอด พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
489 นางอุฑา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
490 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
491 นางสาวอรไท เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดป่าตอ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
492 นางสาวอรพิน นาควงวค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
493 นางสาวพัชรา ศรีชุมพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
494 นางสาวมนฤดี บุญยก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
495 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
496 นางสาวสัณฐ์พิชา ขุนพินิต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
497 นางสาวจุรีวรรณ สายรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสุนทรวาส คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
498 นางสาวอรพิน นาควงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
499 นางสาวสุปราณี เพชรวา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดป่าตอ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
500 นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
501 นายพงพัฒน์ รักด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
502 นางสาวทิพวรรณ เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
503 นายสากล คงแข็ง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
504 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานศูนย์การแข่งขัน (สาระคอมพิวเตอร์)
505 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
506 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
507 นางอำไพ กรุงภักดี ครูโรงเรียนวัดหรังแคบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
508 นางจินตนา ปะมา ครูโรงเรียนวัดควนแพรกหา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
509 นางอรุณี สงมา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
510 นางเสาวนีย์ ผิวนวล ครูโรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
511 นางอุฑา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
512 นางนิพารัตน์ ฐิตภัทธ์วงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
513 นายอนุชิต ทองเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนควนอินทร์นิมิตร รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
514 นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
515 นางชลียา มรกตคันโธ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
516 นางสมพร นวลสกุล ครูโรงเรียนวัดควนแพรกหา กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
517 นางบุญให้ สุทธิชน ครูโรงเรียนบ้านขันหมู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
518 นางเจษฎาพร คงชู ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
519 นางจรีวรรณ หนูขาว ครูโรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
520 นางสุจินต์ ทองสีดำ ครูโรงเรียนวัดควนแพรกหา กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
521 นางสาวกนกวรรณ มุขตา ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
522 นางสาวรัตติกาล ทองมีเอียด ครูโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
523 นายทวีศักดิ์ ชูช่วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโคกแย้ม กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
524 นางอชิรญา ด้วงดำ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
525 นายพงษ์พัฒน์ รักด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
526 นางสาวทิพวรรณ เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
527 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
528 นายยุทธนา ขำเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
529 นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
530 นางสุนทร โสมณะ ครูโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
531 นางจิดาภา เพ็งช่วย ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
532 นางเลอขวัญ แซ่ผ่าน ครูโรงรเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
533 นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
534 นายภูมิภักดี สังเมียน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
535 นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่น ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
536 นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
537 นางสาวปัณฑิตา สุกดำ ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
538 นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่น ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม1-ม.3
539 นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม1-ม.3
540 นางเลอขวัญ แซ่ผ่าน ครูโรงรเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม1-ม.3
541 นางสาวธัญชนก นิ่มดำ ครูโรงรเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม1-ม.3
542 นางสาวปัณฑิตา สุกดำ ครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม1-ม.3
543 นางณิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
544 นายสมเสียร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
545 นางพัชนีญา ด้วงชู ครูโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
546 นายสมศักดิ์ วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
547 นายสมเสียร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
548 นายภูมิภักดี สังเมียน ครูโรงเรียนวัดทุ่งชุมพล กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
549 นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
550 นายคุณากร ชูสง ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
551 นางพงษ์พัฒน์ รักด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
552 นางพนิตา จันทมาศ ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
553 นางอุไรวรรณ โรจนหัสดิน ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
554 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
555 นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
556 นางยินดี รามทอง ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
557 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น เจ้าพนักงาน สพป.พท.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
558 นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศน์ สพป.พท 1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
559 นางนภภัค ช่วยเต้า ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
560 นางสาวขวัญชนก หมิดทองคำ ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
561 นางสาวจิราพร ก้งซ่า ธุรการโรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]