สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 47 18 4 1 69
2 อนุบาลควนขนุน 40 9 8 2 57
3 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 30 8 3 4 41
4 วัดทะเลน้อย 26 12 6 7 44
5 เรวดีพัทลุง 24 13 4 1 41
6 อนุบาลศรีบรรพต 20 8 3 1 31
7 วัดเขาทอง 18 2 2 1 22
8 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 17 8 7 3 32
9 วัดหัวหมอน 16 16 3 2 35
10 อนุบาลเรวดีศึกษา 16 8 5 0 29
11 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 16 7 5 0 28
12 วัดบ้านนา 16 7 2 3 25
13 บ้านควนขนุน 16 6 0 1 22
14 บ้านสำนักกอ 15 4 1 1 20
15 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 14 7 2 2 23
16 บ้านเขาปู่ 14 5 6 2 25
17 บ้านทุ่งชุมพล 14 3 3 1 20
18 อนุบาลป่าพะยอม 13 13 3 1 29
19 วัดโงกน้ำ 13 10 4 3 27
20 วัดลานแซะ 13 6 1 1 20
21 บ้านหยีในสามัคคี 13 5 1 1 19
22 บ้านควนดินแดง 13 3 1 3 17
23 วัดควนแร่ 13 3 1 2 17
24 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 12 8 3 5 23
25 วัดแหลมโตนด 11 6 3 1 20
26 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 11 4 3 2 18
27 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 11 2 0 0 13
28 บ้านบ่อทราย 10 10 1 2 21
29 วัดอภยาราม 10 6 5 2 21
30 วัดคลองใหญ่ 10 1 0 3 11
31 วัดไทรงาม 9 8 7 1 24
32 วัดเกษตรนิคม 9 5 1 0 15
33 บ้านโหล๊ะเร็ด 9 4 6 3 19
34 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 9 3 4 1 16
35 บ้านควนพลี 9 2 2 0 13
36 วัดร่มเมือง 8 8 11 2 27
37 บ้านโหล๊ะท่อม 8 5 1 1 14
38 บ้านไสกุน 8 5 0 2 13
39 บ้านศาลาน้ำ 8 4 2 0 14
40 วัดบ่วงช้าง 8 2 3 0 13
41 วัดสุนทราวาส 8 2 1 1 11
42 วัดควนแพรกหา 8 0 1 1 9
43 บ้านตลิ่งชัน 7 8 2 0 17
44 บ้านปากเหมือง 7 4 3 3 14
45 วัดตะแพน 7 3 2 0 12
46 บ้านเหรียงงาม 7 3 1 2 11
47 บ้านสวนโหนด 7 2 0 0 9
48 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 6 6 1 3 13
49 อนุบาลเรวดี 6 4 2 1 12
50 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 6 3 3 1 12
51 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 6 2 0 0 8
52 บ้านไทรทอง 6 1 0 0 7
53 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 5 4 3 0 12
54 วัดเขาแดง 5 3 2 4 10
55 บ้านขัน 5 3 1 4 9
56 บ้านห้วยน้ำดำ 5 2 3 0 10
57 วัดควนถบ 5 2 2 1 9
58 บ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 5 2 1 0 8
59 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 1 3 0 9
60 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 4 6 3 1 13
61 บ้านระหว่างควน 4 5 1 1 10
62 บ้านนาโหนด 4 4 0 1 8
63 บ้านโตน 4 3 3 0 10
64 บ้านนาวง 4 3 0 2 7
65 วัดหรังแคบ 4 2 2 2 8
66 บ้านห้วยกรวด 4 2 0 1 6
67 บ้านใสอ้อย 4 1 1 1 6
68 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 1 1 1 6
69 วัดพิกุลทอง 3 9 0 1 12
70 วัดดอนศาลา 3 6 1 1 10
71 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 3 4 2 1 9
72 บ้านธรรมเถียร 3 4 0 1 7
73 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 3 3 4 0 10
74 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 3 3 3 1 9
75 วัดควนปันตาราม 3 3 2 3 8
76 วัดสุวรรณวิหารน้อย 3 3 1 4 7
77 วัดควนอินทร์นิมิตร 3 3 1 0 7
78 วัดบ้านสวน 3 2 2 3 7
79 วัดโคกแย้ม 3 2 1 0 6
80 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 3 2 0 2 5
81 อนุบาลเมืองพัทลุง 3 1 1 0 5
82 วัดเขาอ้อ 3 0 1 1 4
83 บ้านถ้ำลา 2 7 5 0 14
84 บ้านหัสคุณ 2 4 2 2 8
85 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 2 4 2 2 8
86 วัดใสประดู่ 2 3 5 2 10
87 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 2 3 3 1 8
88 บ้านโหละหนุน 2 3 2 0 7
89 วัดพังดาน 2 3 1 0 6
90 บ้านลานข่อย 2 2 2 0 6
91 วัดทุ่งขึงหนัง 2 2 1 0 5
92 วัดเขาป้าเจ้ 2 2 0 0 4
93 วัดไทรโกบ 2 2 0 0 4
94 เทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 2 1 1 1 4
95 วัดเกาะยาง 2 1 0 0 3
96 บ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 2 1 0 0 3
97 ชุณหะวัณ 2 1 0 0 3
98 ประชารัฐบำรุง 2 2 0 0 2 2
99 วัดอัมพวนาราม 2 0 0 0 2
100 วัดประดู่ทอง 1 2 1 0 4
101 วัดประดู่เรียง 1 2 0 0 3
102 วัดปากประ 1 1 4 0 6
103 บ้านเตง 1 1 2 0 4
104 อนุบาลศรีนครินทร์ 1 1 1 1 3
105 บ้านโคกโดน 1 1 1 0 3
106 บ้านต้นไทร 1 1 0 2 2
107 บ้านท่าช้าง 1 1 0 0 2
108 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 1 0 0 2
109 บ้านหัวเขียว 1 1 0 0 2
110 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 0 2 0 3
111 บ้านชายคลอง 1 0 1 0 2
112 วัดประจิมทิศาราม 1 0 1 0 2
113 บ้านไสถั่ว 1 0 0 3 1
114 วัดกลาง 1 0 0 1 1
115 บ้านปากสระ 1 0 0 0 1
116 ชุมชนบ้านควนปริง 1 0 0 0 1
117 บ้านขันหมู่ 1 0 0 0 1
118 วัดท่าสำเภาใต้ 0 6 1 0 7
119 วัดโพรงงู 0 2 4 0 6
120 บ้านควนกุฎ 0 2 2 2 4
121 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 2 0 1 2
122 บ้านอ่างทอง 0 2 0 0 2
123 บ้านเตาปูน 0 2 0 0 2
124 บ้านเนินทราย 0 2 0 0 2
125 วัดตำนาน 0 1 3 2 4
126 วัดลำใน 0 1 0 1 1
127 วัดนาท่อม 0 1 0 0 1
128 ทุ่งยางเปล 0 0 1 0 1
129 บ้านแหลมยาง 0 0 1 0 1
130 วัดปากสระ 0 0 1 0 1
131 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0 0
รวม 843 463 238 140 1,684