หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 91.60 ทอง 4
5 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 90.20 ทอง 5
6 วัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 88.80 ทอง 6
7 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 7
8 วัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 8
9 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82.20 ทอง 9
10 บ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 81.40 ทอง 10
11 อนุบาลเรวดีศึกษา สพป. พัทลุง เขต 1 81.20 ทอง 11
12 บ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 79.20 เงิน 12
13 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 77.60 เงิน 13
14 วัดท่าสำเภาใต้ สพป. พัทลุง เขต 1 76.80 เงิน 14
15 วัดนาท่อม สพป. พัทลุง เขต 1 75.60 เงิน 15
16 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 16
17 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 74.60 เงิน 17
18 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 73.80 เงิน 18
19 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 73.40 เงิน 19
20 อนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 71.80 เงิน 20
21 วัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 61.60 ทองแดง 21
22 อนุบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านขัน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 6
7 วัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 7


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเตง สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 - -
5 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 - -
6 วัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 - -
7 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 79.65 เงิน 4
5 วัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 79.64 เงิน 5
6 บ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 78.65 เงิน 6
7 บ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 77.98 เงิน 7
8 บ้านระหว่างควน สพป. พัทลุง เขต 1 77.98 เงิน 7
9 วัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 76.64 เงิน 9
10 บ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 76.31 เงิน 10
11 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 75.32 เงิน 11


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 - -
6 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 72.50 เงิน 4
5 บ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 70.50 เงิน 5
6 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 6
7 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 67.50 ทองแดง 7
8 วัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 67.50 ทองแดง 7
9 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 - -
10 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหรังแคบ สพป. พัทลุง เขต 1 86.66 ทอง 4
5 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 85.34 ทอง 6
7 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 85.33 ทอง 7
8 วัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 84.34 ทอง 8
9 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 9
10 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 10
11 วัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 82.66 ทอง 11
12 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 82.34 ทอง 12
13 อนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 81.66 ทอง 13
14 วัดโคกแย้ม สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 14
15 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 75.33 เงิน 15
16 บ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 16
17 วัดควนอินทร์นิมิตร สพป. พัทลุง เขต 1 71.67 เงิน 17
18 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) สพป. พัทลุง เขต 1 67.67 ทองแดง 18
19 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 55.67 เข้าร่วม 19
20 วัดบ้านสวน สพป. พัทลุง เขต 1 52.34 เข้าร่วม 20
21 วัดท่าสำเภาใต้ สพป. พัทลุง เขต 1 - -
22 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 4
5 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 - -
5 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุนทราวาส สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 4
5 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 4
5 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 4
5 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 - -
5 วัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 4
5 บ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 5
6 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 - -
7 วัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 4
6 บ้านนาโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 9
10 วัดอภยาราม สพป. พัทลุง เขต 1 69 ทองแดง 10
11 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 11
12 บ้านเตง สพป. พัทลุง เขต 1 61 ทองแดง 12
13 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 13
14 วัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 58 เข้าร่วม 14
15 วัดใสประดู่ สพป. พัทลุง เขต 1 51 เข้าร่วม 15
16 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 46 เข้าร่วม 16
17 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) สพป. พัทลุง เขต 1 46 เข้าร่วม 16
18 วัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเรวดี สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 4
5 อนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 6
7 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 7
8 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 9
10 วัดประจิมทิศาราม สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 9
11 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 9
12 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 12
13 วัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 12
14 วัดตำนาน สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 14
15 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 14
16 บ้านขัน สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 16
17 วัดบ้านสวน สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 17
18 อนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 17
19 วัดใสประดู่ สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 19
20 อนุบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 20


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านธรรมเถียร สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 4
5 เรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 5
6 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 6
7 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 7
8 วัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 8
9 บ้านเตาปูน สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 9
10 อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 10
11 วัดควนปันตาราม สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 11
12 บ้านถ้ำลา สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 12
13 วัดบ่วงช้าง สพป. พัทลุง เขต 1 64 ทองแดง 13
14 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 14


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 4
5 วัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 80.66 ทอง 5