งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน (แข่งขันใหม่) 
รายการ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป .1 - ป.6
ซึ่งแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสอบ ที่ 22 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี 
โดยจะทำการแข่งขันใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบที่ 22 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
 
แจ้งทีมที่เข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ ขอให้ทุกทีมนำคอมพิวเตอร์มาในวันแข่งขันด้วย
ยกเว้นกิจกรรม การสร้างการ์ตูน การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านนาทวีจัดให้
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านนาทวี 
Windows7 , office 2010 , Ram 2 G
เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียนใช้ในวันแข่งขัน DOC5 คลิกที่นี่
รายชื่อกรรมการตัดสิน ทุกกิจกรรม Update 9/11/61
Download

รายการกิจกรรมที่กำหนดให้ส่งรายละเอียด "ผลงานหรือรูปเล่มโครงงานกิจกรรมการแข่งขันฯ
ล่วงหน้า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการ ระดับชั้น
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 และ ม.1-3
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 และ ม.1-3
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 และ ม.1-3
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎิีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 และ ม.1-3
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 และ ม.1-3
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6 และ ม.1-3
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภอซอฟแวร์ ม.1-3
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6 และ ป.1- ม.3
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 และ ม.1-3
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 และ ม.1-3

ขอให้โรงเรียนได้ส่งผลงาน หรือรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา 3 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันพิจารณาล่วงหน้า


ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลัก
รายละเอียด ดังนี้  
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับกลุ่มโรงเรียน--------------------------------
♦กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอจะนะ วันที่ 12-13 กันยายน 2561
กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอนาทวี วันที่ 12-13 กันยายน2561
♦กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอสะเดา วันที่  12-13 กันยายน2561
♦กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเทพา วันที่  11-13 กันยายน2561
♦กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอสะบ้าย้อย วันที่  12-13 กันยายน2561
   
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦โซนอำเภอจัดการแข่งขันฯ กันยายน 2561
♦เครือข่ายอำเภอโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 5 ต.ค 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 6 - 19   ต.ค  2561
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 1 - 12   พ.ย 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14 - 16 พ.ย 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 22 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาค-------อ-----------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561 
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กำหนดแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้คณะกรรมการตามรายละเอียดดังแนบ ไปเตรียมการด้านสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตามรายละเอียดแนบ
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:50 น.
แก้ไขคำอธิบายเกณฑ์การแข่งขันฯ(เพิ่มเติม)
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปฐมวัย
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ (สาระดนตรี)
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม
-กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เรียนร่วม)
หนังสือนำ ,คำอธิบายเกณฑ์การแข่งขันฯ(เพิ่มเติม)ทุกกลุ่มสาระ
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:32 น.
แนวปฏิบัติของผู้ได้รับมอบหมาย
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันฯ/ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 

หนังสือนำ , สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:45 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 240
จำนวนทีม 2,113
จำนวนนักเรียน 4,999
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,258
จำนวนกรรมการ 1,087
ครู+นักเรียน 8,257
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,344
ประกาศผลแล้ว 249/277 (89.89%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,495
เมื่อวาน 15,367
สัปดาห์นี้ 70,774
สัปดาห์ที่แล้ว 37,132
เดือนนี้ 130,744
เดือนที่แล้ว 21,936
ปีนี้ 158,763
ทั้งหมด 158,763