งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.3/5-ป.3/7 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.3/1 - ป.3/3 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.3/8 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.5/1 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.5/2 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.5/3 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.5/4 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.5/5 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/10 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.4/7 - ป.4/8 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.4/9 - ป.4/10 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.4/11 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/13 (เก็บตัวห้อง ป.6/11)รายงานตัวหน้าห้อง ป.6/11 1 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้อง ป.6/11 อาคารมานิดา
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 (เก็บตัว ห้อง ป.6/7,ป.6/8 รายงานตัวหน้าห้อง ป.6/7,ป.6/8 1 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องป.6/7,ป.6/8 อาคารมานิดา
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 (เก็บตัว ป.6/9) รายงานตัว ป.6/9 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. น้าห้องป.6/9 อาคารมานิดา
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/11 - 5/12 1 ต.ค. 2561 09.00-10.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/13 1 ต.ค. 2561 09.00-10.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.6/1-ป.6/3 1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.6/4-ป.6/5 1 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]