แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสมหวัง 83 45 56.96% 10 12.66% 12 15.19% 12 15.19% 79
2 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 91 40 48.19% 17 20.48% 14 16.87% 12 14.46% 83
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 78 38 49.35% 21 27.27% 8 10.39% 10 12.99% 77
4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 68 38 59.38% 12 18.75% 6 9.38% 8 12.5% 64
5 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 65 25 39.68% 19 30.16% 7 11.11% 12 19.05% 63
6 โรงเรียนบ้านคลองสระ 67 21 32.81% 21 32.81% 11 17.19% 11 17.19% 64
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 58 21 36.84% 14 24.56% 15 26.32% 7 12.28% 57
8 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 57 19 34.55% 15 27.27% 10 18.18% 11 20% 55
9 โรงเรียนวัดแจ้ง 35 19 55.88% 7 20.59% 4 11.76% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 67 16 24.62% 20 30.77% 12 18.46% 17 26.15% 65
11 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 40 16 43.24% 9 24.32% 3 8.11% 9 24.32% 37
12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 55 14 25.45% 21 38.18% 9 16.36% 11 20% 55
13 โรงเรียนจอย 45 14 40% 10 28.57% 4 11.43% 7 20% 35
14 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 22 14 63.64% 7 31.82% 0 0% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนธิดาแม่พระ 35 14 45.16% 4 12.9% 6 19.35% 7 22.58% 31
16 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 27 14 56% 1 4% 6 24% 4 16% 25
17 โรงเรียนบ้านโพหวาย 55 13 28.26% 14 30.43% 8 17.39% 11 23.91% 46
18 โรงเรียนวัดกงตาก 43 13 30.95% 13 30.95% 7 16.67% 9 21.43% 42
19 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 33 13 39.39% 10 30.3% 6 18.18% 4 12.12% 33
20 โรงเรียนวัดประสพ 30 13 44.83% 7 24.14% 6 20.69% 3 10.34% 29
21 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 28 13 46.43% 5 17.86% 8 28.57% 2 7.14% 28
22 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 38 12 32.43% 15 40.54% 7 18.92% 3 8.11% 37
23 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 32 12 40% 10 33.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
24 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 45 12 30% 8 20% 8 20% 12 30% 40
25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 44 11 26.83% 11 26.83% 14 34.15% 5 12.2% 41
26 โรงเรียนบ้านศิลางาม 34 11 35.48% 6 19.35% 7 22.58% 7 22.58% 31
27 โรงเรียนบ้านหาดงาม 28 11 39.29% 6 21.43% 5 17.86% 6 21.43% 28
28 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 60 10 17.86% 22 39.29% 15 26.79% 9 16.07% 56
29 โรงเรียนยุวศึกษา 41 10 25.64% 15 38.46% 5 12.82% 9 23.08% 39
30 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 22 10 45.45% 2 9.09% 4 18.18% 6 27.27% 22
31 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 41 9 22.5% 11 27.5% 9 22.5% 11 27.5% 40
33 โรงเรียนวัดปากคู 26 9 37.5% 9 37.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
34 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 29 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 32 9 33.33% 8 29.63% 4 14.81% 6 22.22% 27
36 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 30 9 36% 7 28% 2 8% 7 28% 25
37 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 26 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
39 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 36 8 24.24% 10 30.3% 8 24.24% 7 21.21% 33
40 โรงเรียนบ้านซอย 2 24 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
41 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 27 8 30.77% 7 26.92% 2 7.69% 9 34.62% 26
42 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 38 8 23.53% 6 17.65% 6 17.65% 14 41.18% 34
44 โรงเรียนบ้านศรีธนู 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 42 7 17.95% 13 33.33% 11 28.21% 8 20.51% 39
47 โรงเรียนบ้านไสตอ 34 7 21.88% 9 28.13% 9 28.13% 7 21.88% 32
48 โรงเรียนบ้านควนยูง 29 7 26.92% 8 30.77% 3 11.54% 8 30.77% 26
49 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ 22 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 5 22.73% 22
50 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
51 โรงเรียนวัดท่าทอง 13 7 53.85% 0 0% 4 30.77% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 25 6 25% 10 41.67% 6 25% 2 8.33% 24
53 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 21 6 30% 10 50% 2 10% 2 10% 20
54 โรงเรียนวัดพุฒ 20 6 30% 9 45% 2 10% 3 15% 20
55 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 36 6 17.65% 8 23.53% 11 32.35% 9 26.47% 34
56 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 27 6 26.09% 8 34.78% 4 17.39% 5 21.74% 23
57 โรงเรียนวัดกลาง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 32 5 21.74% 10 43.48% 3 13.04% 5 21.74% 23
59 โรงเรียนวัดบ้านใน 37 5 13.89% 9 25% 12 33.33% 10 27.78% 36
60 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 31 5 17.86% 7 25% 7 25% 9 32.14% 28
61 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 21 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 17
62 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 19 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 19
63 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 22 4 20% 9 45% 5 25% 2 10% 20
65 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 20 4 20% 9 45% 3 15% 4 20% 20
66 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 23 4 20% 8 40% 5 25% 3 15% 20
67 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 19 4 23.53% 6 35.29% 7 41.18% 0 0% 17
68 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 21 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
69 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 23 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
70 โรงเรียนวัดชลคราม 22 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
71 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 23 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
72 โรงเรียนวัดเขานางเภา 15 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
73 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 22 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 19
74 โรงเรียนวัดประเดิม 16 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
75 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 15 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
76 โรงเรียนบ้านดอนธูป 15 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
77 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 14 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
78 โรงเรียนบ้านคลองคราม 16 4 25% 2 12.5% 9 56.25% 1 6.25% 16
79 โรงเรียนวัดนอก 17 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 15
80 โรงเรียนบ้านไสขาม 19 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 14
81 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 28 3 11.54% 9 34.62% 9 34.62% 5 19.23% 26
83 โรงเรียนวัดคีรีวง 26 3 13.64% 9 40.91% 7 31.82% 3 13.64% 22
84 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 21 3 15% 8 40% 5 25% 4 20% 20
85 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 21 3 15% 7 35% 6 30% 4 20% 20
86 โรงเรียนวัดวังไทร 24 3 13.64% 5 22.73% 12 54.55% 2 9.09% 22
87 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 13 3 23.08% 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 13
88 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
91 โรงเรียนวัดดอนยาง 18 3 16.67% 3 16.67% 6 33.33% 6 33.33% 18
92 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 15 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 24 3 16.67% 2 11.11% 6 33.33% 7 38.89% 18
94 โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 26 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 14
95 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 13 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
96 โรงเรียนบ้านสุชน 17 3 20% 1 6.67% 6 40% 5 33.33% 15
97 โรงเรียนบ้านดอนสน 16 3 18.75% 0 0% 7 43.75% 6 37.5% 16
98 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 25 2 8.33% 9 37.5% 6 25% 7 29.17% 24
99 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 23 2 9.09% 9 40.91% 6 27.27% 5 22.73% 22
100 โรงเรียนวัดคุณาราม 18 2 13.33% 6 40% 3 20% 4 26.67% 15
101 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 14 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 14
102 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
103 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 16 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
104 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 16 2 13.33% 3 20% 7 46.67% 3 20% 15
105 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม 19 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
106 โรงเรียนวัดสันติวราราม 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
107 โรงเรียนบ้านวังหวาย 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
108 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 15 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 12
109 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 17 2 12.5% 1 6.25% 8 50% 5 31.25% 16
110 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 10 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
111 โรงเรียนบ้านกงหนิง 19 2 14.29% 0 0% 10 71.43% 2 14.29% 14
112 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 16 1 6.67% 6 40% 5 33.33% 3 20% 15
113 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 19 1 5.88% 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 17
114 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 25 1 5% 5 25% 6 30% 8 40% 20
115 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 13 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
116 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 12 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
117 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 14 1 7.14% 1 7.14% 6 42.86% 6 42.86% 14
119 โรงเรียนบ้านควนราชา 8 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนวัดพ่วง 9 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 15 1 6.67% 0 0% 8 53.33% 6 40% 15
123 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 1 5.88% 0 0% 7 41.18% 9 52.94% 17
124 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 12 1 9.09% 0 0% 7 63.64% 3 27.27% 11
125 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองเปล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดชลธาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนวัดอุทยาราม 11 0 0% 2 20% 3 30% 5 50% 10
132 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
133 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 8 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านคลองสุข 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
137 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
138 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านซอย 10 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
141 โรงเรียนวัดสิงขร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านทับท้อน 15 0 0% 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 8
143 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
144 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]