เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางปุณชรัศมิ์ ชัยบุญ ผอ.รร.วัดนทีคมเขต คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
2 นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
3 นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง ผอ.รร.บ้านห้วยด่าน คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
4 นางสาวอารีย์ มลไชย ผอ.รร.บ้านเกาะนกเภา คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
5 นายอรัญ หลิมทอง ครู รร.บ้านปากกะแดะ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
6 นางศิริพร พวงแก้ว ครู รร.บ้านหัวหมากล่าง คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
7 นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์ ครู รร.บ้านม่วงลีบ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
8 นางสาวเดือน ชุมสีวัน ครู รร.วัดบ้านใน คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
9 นายทนงศักดิ์ หิรัญเรือง ครู รร.วัดพุฒ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
10 นายธนภัค แสงมุณี ครู รร.บ้านหัวหมากบน คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
11 นายกิติศักดิ์ หมอกแก้ว ครู รร.วัดราษฎร์เจริญ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
12 นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดา ครู รร.บ้านน้ำฉา คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
13 นางสาวปิตินันท์ ทองนอก ครู รร.วัดชลคราม คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
14 นางจิราภรณ์ ราชสมบัติ ครู รร.บ้านไสตอ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
15 นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์ ครู รร.บ้านดินแดนสามัคคี คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
16 นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อย ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา) คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
17 นางสาวพัชรา กล่อมเมือง ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา) คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
18 นางมาลี พันเส้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
19 นายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
20 นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
21 นางกัลยา แป๊ะป๋อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
22 นางสาวอาริสา หนูกลิ่น ครู รร.บ้านควนยูง คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
23 นายอัษฎากร สอนทอง ครู รร.บ้านควนราชา คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
24 นายเอกรัตน์ เซี่ยงฉิน ครู รร.ชุมชนบ้านนางกำ คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
25 นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน
26 นายผัน หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายสัญญานนท์ พรหมณี รอง ผอ. สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายประมวล ศรีแสง รอง ผอ. โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ผอ.โรงเรียนวัดภูเขาทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นางริยาภรณ์ ยงคณะ ผอ. โรงเรียนวัดกลางใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายจำลอง คงสุข ผอ.โรงเรียนวัดคีรีวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นางประทีป ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นางสุทธิดา ปันพรหม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายอุทัย พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษา สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นางสาวราตรี เดชนาวา เจ้าหน้าที่ะุรการพัสดุ สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางนลิน มูสีสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายจิรพัส ทองสีทอง ผอ. โรงเรียนบ้านซอย 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นางนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นายธรากร สงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุงค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นางสุริยา เครือรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหมากล่าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
48 นายทศพร ประยุูรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
49 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นางสาวลัดดาวรรณ พรัดวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 นายสุรชัย ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
53 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
54 นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
55 นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
56 นายพงฐกร หนูนิล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
57 นายชัยสิงห์ ปานแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
58 นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
59 นางสุปรีดา เกตุประกอบ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
60 นางสาวอุทุมพร ทองเทพ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
61 นางสาววราภรณ์ บุญมาก ครู โรงเรียนวัดภูเขาทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
62 นางสาวธิติยา เกาะสมัน ครู โรงเรียนวัดภูเขาทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
63 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษา สพป.สฎ.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ,สถานที่ และบริการ
64 นายสิริวัฒน์ เขียวเกิด นักการภารโรงโรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางวนิดา คำเงิน ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายอาหารและเครืื่องดื่ม
67 นางปราณี รัตนากร ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายอาหารและเครืื่องดื่ม
68 นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายอาหารและเครืื่องดื่ม
69 นางสาววาสนา ฟองฟุ้ง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายอาหารและเครืื่องดื่ม
70 นางสาวอรอุมา ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายอาหารและเครืื่องดื่ม
71 นายจำลอง คงสุข ผอ.โรงเรียนวัดคีรีวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายอุทัย พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นายเนตรพันธ์ พรหมมณี ครู โรงเรียนบ้านซอย 10 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นางกฤษณี กาฬยันโท ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษา สพป.สฎ.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นางการดา จันทร์ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สถานที่/พยาบาล
78 นายชนะ กฤตานุพงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎ์ธานี รองประธานกรรมการ
79 นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ รองประธานกรรมการ
80 นางดวงลัดดา ปะระทัง ครู รร.วัดบ้านใน รองประธานกรรมการ
81 นางวลัยลักษณ์ ทองสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ รองประธานกรรมการ
82 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ.รร.วัดสิงขร รองประธานกรรมการ
83 นายวิชัย มาศศรี ผอ.รร.บ้านน้ำฉา รองประธานกรรมการ
84 นายชนะ กฤตานุพงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎ์ธานี รองประธานกรรมการ
85 นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์ ครู รร.บ้านบางสำโรง รองประธานกรรมการ
86 นายพูนศักดิ์ นายครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
87 นางสาวเพ็ญศรี ชูแดง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
88 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
89 นายพูนศักดิ์ นายครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
90 นายพูนศักดิ์ นายครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
91 นายพูนศักดิ์ นายครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
92 นายวิชัย มาศศรี ผอ.รร.บ้านน้ำฉา กรรมการ
93 นายสุชาติ เหล่ากอ รอง ผอ.รร.วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) กรรมการ
94 นายสิทธิพล ลีแสน ผอ.รร.บ้านท้องนายปาน กรรมการ
95 นางกรรณิกา โอชม ผอ.รร.วัดสมัยคงคา กรรมการ
96 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ.รร.วัดสิงขร กรรมการ
97 นายพุทธพันธ์ุ พรหมรักษ์ ผอ.รร.วัดคีรีวงการาม กรรมการ
98 นายสมบัติ เรืองรุก ผช.ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
99 นายอรรถพร เกตุแก้ว ผช.ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
100 นายเอกราช อาจณรงค์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
101 นางนฤมล เรืองพุฒิ หัวหน้าแผนกอีเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
102 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
103 นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
104 นางดวงลัดดา ปะระทัง ครู รร.วัดบ้านใน กรรมการ
105 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
106 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
107 นายธานัท ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
108 นางสาวชนิตา แม่นยำ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
109 นายทรงธรรม รักเมือง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
110 นายสุบัณฑิต ทิพย์มนตรี ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
111 นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
112 นายจำเริญ เทพพิมล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
113 นายนิโรจน์ อรัญไสว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
114 นายกฤษฎา ทองมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
115 นายพิชัยยุทธ พงศ์สมบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
116 นายธานัท ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
117 นางสาวชนิตา แม่นยำ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
118 นายทรงธรรม รักเมือง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
119 นางสาวพุทธชาด จันทลิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
120 นายเด่นพงษ์ แซ่เอี๊ยบ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการ
121 นางดวงลัดดา ปะระทัง ครู รร.วัดบ้านใน กรรมการ
122 นายธานัท ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
123 นางสาวชนิตา แม่นยำ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
124 นายทรงธรรม รักเมือง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
125 นายสุชาติ เหล่ากอ รอง ผอ.รร.วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) กรรมการ
126 นางกรรณิกา โอชม ผอ.รร.วัดสมัยคงคา กรรมการ
127 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ.รร.วัดสิงขร กรรมการ
128 นายพุทธพันธ์ุ พรหมรักษ์ ผอ.รร.วัดคีรีวงการาม กรรมการ
129 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
130 นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
131 นางดวงลัดดา ปะระทัง ครู รร.วัดบ้านใน กรรมการ
132 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
133 นายธานัท ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
134 นางสาวชนิตา แม่นยำ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สพป.สฎ.1) กรรมการ
135 นายวิชัย มาศศรี ผอ.รร.บ้านน้ำฉา กรรมการ
136 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ.รร.วัดสิงขร กรรมการ
137 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
138 นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
139 นายชัยเดช บุญสอน ครู รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
140 ว่าที่ ร.ต.ซุกรี ลำโป ครู รร.วัดสว่างอารมณ์ กรรมการ
141 นายธนัตต์ ชูสกุล ครู รร.บ้านปลายแหลม กรรมการ
142 นายทิฐิกร บุญเชื้อ ครู รร.บ้านดอนหลวง กรรมการ
143 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม กรรมการ
144 นางจุรี วิชิตแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพ่วง กรรมการ
145 นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ กรรมการ
146 นางภาวนา เทพทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม กรรมการ
147 นายเสวก เอียดนิมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการ
148 นางพูนสุข เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ กรรมการ
149 นายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี กรรมการ
150 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการ
151 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง กรรมการ
152 นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
153 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
154 นางสาวอุษา รักษาเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
155 นางศรีประพันธ์ คงเกตุ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
156 นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
157 นางสาววิชชุดา เสือแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
158 นายศักดิ์ชริน อาจหาญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
159 นายพานุ นราภัย ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
160 นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
161 ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
162 นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
163 นางสาวผกากรอง งามผิว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
164 นายมงคล บัวอ่อน พนักงานบริการ ร.ร.บ้านบ่อโฉลก กรรมการ
165 นางสาวเพ็ญศรี ชูแดง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
166 นางลัดดา คงนิล ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
167 นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
168 นางดวงเพ็ญ อินทรืแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
169 นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
170 นายสุเทพ ชูมี พนักงานบริการ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
171 นายมงคล บัวอ่อน พนักงานบริการ ร.ร.บ้านบ่อโฉลก กรรมการ
172 นางสาวชนิดา วรรณทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
173 นางสาวผกามาส เผ่าจินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
174 นางสาวกัญญาณี คงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
175 นางภาวนา เทพทอง ผอ.โรงเรียนวัดอุทยาราม กรรมการ
176 นางสาวสมฤดี จงรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ
177 นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง ธรุการ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
178 นางสาววีรยา กาญจนโรจนพันธ์ ธุรการ โรงเรียนวัดกาญนาราม กรรมการ
179 นายไกรศักดิ์ เลิศไกร ธุรการโรงเรียนวัดพ่วง กรรมการ
180 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม กรรมการ
181 นางพูนสุข เผือกเดช ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงลีบ กรรมการ
182 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการ
183 นางเสาวนิตย์ ทองกูล ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
184 นางอรวรรณ พรหมสอน ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
185 นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
186 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
187 นายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี กรรมการ
188 นางสาวศิรยาค์ อสิอโค รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
189 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิถตานุเคราะห์) กรรมการ
190 นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง ธุรการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ
191 นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
192 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
193 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม กรรมการ
194 นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ กรรมการ
195 ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (สพป.สฎ.1) กรรมการและเลขานุการ
196 นายนคร คมขำ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ
197 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและเลขานุการ
198 นางสาวดาริกา ญาโน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ
199 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและเลขานุการ
200 ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (สพป.สฎ.1) กรรมการและเลขานุการ
201 ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (สพป.สฎ.1) กรรมการและเลขานุการ
202 นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์ ครู รร.บ้านดอนหลวง กรรมการและเลขานุการ
203 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
204 นายพงศกร โสภา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
205 นางพัชรา จามพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
206 นายพงศกร โสภา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
207 นายศักดิ์ชริน อาจหาญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
208 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
209 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
210 นายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
211 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
212 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
213 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
214 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพป.สฎ.1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
215 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิถตานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
216 นายสุเทพ ชูมี พนักงานบริการ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
217 นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง ธุรการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
218 นางสาวชุติมา สุประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
219 นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ประธานกรรมการดำเนินงาน
220 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพป.สฎ.1) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
221 นางจุรี วิชิตแย้ม ผอ.โรงเรียนวัดพ่วง ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
222 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (สพป.สฎ.1) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นายเสวก เอียดนิมิต ผอ.โรงเรียนบ้านศิลางาม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
225 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
226 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมกาฝ่ายรับรายงานผล อนุมัติผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
227 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมกาฝ่ายรับรายงานผล อนุมัติผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
228 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
229 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
230 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)
231 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิถตานุเคราะห์) ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)
232 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิถตานุเคราะห์) ประธานฝ่ายสถานที่
233 นายผัน หอมเกตุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
234 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
235 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]