งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2561   1 ต.ค. 2561   2 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231,232,233,234,236 30 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223,224 30 ก.ย. 2561 10.45-12.15
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 30 ก.ย. 2561 13.00-14.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 2,3 ห้อง 122,123,124,126,131 30 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 30 ก.ย. 2561 10.45-12.15
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 30 ก.ย. 2561 13.00-14.30
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2561 09.00-10.30
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124,126 30 ก.ย. 2561 10.45-12.15
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 30 ก.ย. 2561 13.00-14.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง221-223 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง523-524 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง224 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร5ชั้น 2 ห้อง522 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง521 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง221 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง222-223 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง224 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 ห้อง ห้องใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 1 ห้อง ห้องใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 3 ห้อง ห้องใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องคุณธรรม 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
2 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องเรียนอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องเรียนอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) เทศบาล 3 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
2 ต.ค. 2561
09.00-16.30
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
2 ต.ค. 2561
09.00-16.30
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องลูกเสือ อาคาร3 ชั้น2 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
8 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องลูกเสือ อาคาร3 ชั้น2 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
11 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ห้องประชุม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวทีโดม 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวทีโดม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวทีโดม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.30
15 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวที่เล็ก (โรงอาหาร) 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
16 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวที่เล็ก (โรงอาหาร) 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวที่เล็ก (โรงอาหาร) 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00
18 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ณ เวที่เล็ก (โรงอาหาร) 30 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 30 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 (เจริญเวช) สนาม 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 (เจริญเวช) สนาม 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา2 30 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง บริการอินเทอร์เน็ต 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง บริการอินเทอร์เน็ต 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง บริการอินเทอร์เน็ต 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ห้อง ทีปังกรฯ301 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 08.30-12.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 08.30-12.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128,129 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128,129 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128,129 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128,129 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128,129 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 424 30 ก.ย. 2561 09.00-15.00
11 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 425 30 ก.ย. 2561 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 312 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 312 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 125,126 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 126 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]