ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้สำหรับแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
     - ห้องคอมพิวเตอร์ 9 และห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 CPU: Intel Core i5-4570 3.20 GHz RAM: 4 GB ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit
     - ห้องบานบุรี CPU: Intel Core i5-2120 3.30 GHz RAM: 2 GB ระบบปฏิบัติการ Windows7 64 bit
     - ห้องบริการอินเทอร์เน็ต CPU: Intel Core i5-4590 3.20GHz RAM: 4 GB ระบบปฏิบัติการ Windows10 64 bit
     และให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟังมาใช้สำหรับการแข่งขันด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 00:21 น.