สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลศรี 50 101 64
2 004 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 59 103 77
3 007 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 8 36 15
4 017 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 44 72 59
5 018 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 17 31 23
6 020 โรงเรียนบ้านคลองมวน 112 264 174
7 021 โรงเรียนบ้านคลองลุ 29 74 47
8 019 โรงเรียนบ้านคลองโตน 20 41 31
9 022 โรงเรียนบ้านควนตัง 16 34 18
10 023 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 20 37 32
11 024 โรงเรียนบ้านควนพญา 41 98 68
12 026 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 15 27 19
13 027 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 7 17 11
14 028 โรงเรียนบ้านควนอารี 19 43 31
15 025 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 17 30 20
16 030 โรงเรียนบ้านจิจิก 6 22 13
17 032 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 15 38 24
18 033 โรงเรียนบ้านช่องลม 13 27 16
19 034 โรงเรียนบ้านช่องหาร 13 14 13
20 036 โรงเรียนบ้านซา 28 73 40
21 037 โรงเรียนบ้านดุหุน 12 21 17
22 040 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 13 17 13
23 039 โรงเรียนบ้านต้นปรง 55 131 86
24 038 โรงเรียนบ้านต้นไทร 36 87 51
25 043 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 35 86 52
26 048 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 22 11
27 049 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 18 36 24
28 050 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 10 33 16
29 051 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 18 40 27
30 052 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 72 129 91
31 053 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 13 23 17
32 054 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 14 28 20
33 045 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 13 23 19
34 046 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 9 10 10
35 047 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 37 82 48
36 044 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 15 22 21
37 056 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 58 115 85
38 057 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 39 69 41
39 060 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 4 11 7
40 061 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 10 27 17
41 062 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 17 62 35
42 064 โรงเรียนบ้านบางคราม 17 27 20
43 065 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 10 23 12
44 068 โรงเรียนบ้านบางพระ 27 64 46
45 069 โรงเรียนบ้านบางสัก 41 92 64
46 070 โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 43 34
47 066 โรงเรียนบ้านบางเตา 24 53 38
48 067 โรงเรียนบ้านบางเป้า 41 61 47
49 071 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 12 40 21
50 063 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 25 46 27
51 074 โรงเรียนบ้านปาเต 4 6 6
52 072 โรงเรียนบ้านป่ากอ 19 41 29
53 073 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 5 9 5
54 075 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 11 10
55 076 โรงเรียนบ้านพระม่วง 14 21 15
56 077 โรงเรียนบ้านพรุจูด 19 35 24
57 078 โรงเรียนบ้านพรุเตย 19 36 23
58 079 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 21 31 24
59 081 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 28 46 38
60 082 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 10 12 11
61 086 โรงเรียนบ้านลำช้าง 26 70 45
62 088 โรงเรียนบ้านลำภูรา 36 105 58
63 087 โรงเรียนบ้านลำแพะ 7 11 11
64 089 โรงเรียนบ้านวังลำ 30 67 44
65 090 โรงเรียนบ้านวังหลาม 17 49 27
66 091 โรงเรียนบ้านสายควน 11 22 17
67 095 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 19 33 28
68 096 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 52 129 69
69 098 โรงเรียนบ้านหนองบัว 34 53 37
70 097 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 17 30 22
71 099 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 22 19
72 100 โรงเรียนบ้านหนองมวง 8 14 9
73 101 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 17 39 26
74 102 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 37 79 58
75 103 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 19 39 24
76 105 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 26 47 40
77 104 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 54 96 76
78 106 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 15 42 27
79 107 โรงเรียนบ้านหลังเขา 50 100 77
80 111 โรงเรียนบ้านหัวหิน 19 51 34
81 112 โรงเรียนบ้านหาดยาว 5 5 5
82 108 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 17 50 29
83 110 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 5 27 11
84 109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 9 22 17
85 011 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 47 96 70
86 012 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 5 14 8
87 009 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 49 124 76
88 013 โรงเรียนบ้านเขากอบ 36 91 50
89 014 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 6 16 9
90 016 โรงเรียนบ้านเขาโอน 8 13 12
91 015 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 7 8 7
92 113 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 11 20 18
93 116 โรงเรียนบ้านแหลม 15 21 16
94 115 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 32 77 49
95 114 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 29 62 37
96 029 โรงเรียนบ้านโคกยาง 55 112 74
97 042 โรงเรียนบ้านโตน 17 29 24
98 080 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 15 24 21
99 059 โรงเรียนบ้านในปง 21 50 31
100 035 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 34 69 47
101 055 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 16 32 23
102 085 โรงเรียนบ้านไร่ออก 15 28 21
103 084 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 7 8 7
104 083 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 6 11 7
105 092 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 12 19 14
106 093 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 8 17 12
107 094 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 15 20 17
108 118 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 41 30
109 123 โรงเรียนวัดควนธานี 8 20 10
110 124 โรงเรียนวัดควนเมา 97 185 142
111 122 โรงเรียนวัดควนไทร 10 18 12
112 125 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 25 74 32
113 129 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 23 42 35
114 130 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 12 31 14
115 131 โรงเรียนวัดนาวง 25 42 32
116 132 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 3 5 3
117 133 โรงเรียนวัดบางดี 29 91 52
118 134 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 17 35 17
119 136 โรงเรียนวัดวารีวง 31 55 41
120 137 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 20 33 26
121 138 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 11 34 21
122 139 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 15 44 24
123 140 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 34 101 54
124 119 โรงเรียนวัดเขา 18 40 24
125 120 โรงเรียนวัดเขาพระ 38 65 48
126 121 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 46 88 57
127 127 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 84 171 127
128 126 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 33 67 51
129 128 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 34 60 51
130 135 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 10 28 18
131 145 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 4 14 5
132 148 โรงเรียนหาดปากเมง 55 106 73
133 147 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 85 150 120
134 005 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 14 56 22
135 002 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 41 79 48
136 003 โรงเรียนทรินิธิวิทยพัฒน์ 0 0 0
137 006 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 54 147 87
138 117 โรงเรียนประชาวิทยา 16 43 26
139 141 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 49 82 58
140 142 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 23 48 36
141 146 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
142 149 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 23 59 29
143 150 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 8 14 11
144 143 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 2 6 4
145 144 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 0 0
146 151 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 32 60 40
147 152 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 5 6 5
รวม 3482 7356 4942
12298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 082-2856681 ผู้ดูแลระบบ นางวัลภา จันทร์มีศรี 081-0894518 ผู้ประสานข้อมูลSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]