เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางชุลีกร ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเอกรัฐ สมจิต รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชัยรัตน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอห้วยยอด คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอุดรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 ่นายอำนวย สีใหม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ประธานเครือข่ายสถานศึกษากันตัง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาบูรพาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายกำจัด จังเม่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวิเพลิน ชุมพล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาววิมาลา ทองหนู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร็ะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายวีระจิตร ชนสูงเนิน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายไพรัตน์ สามัคคี ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายดุสิต แก้วระยับ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาเรืองวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวจริน ปักษี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
36 ่นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย ่นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
42 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
43 นางอรทัย เกิดภิบาล ผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
44 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
45 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
46 นางสาวละมัย แป้นจุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
47 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
48 นางบุรินทร์ นุ่นขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
49 นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
50 นายเสริม คชกูล ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
51 นางอำไพ นุ่นเอียด ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
52 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
53 นายสมหมาย จิตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
54 นางวรรณา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นางสาวปรัศนี มากแก้ว พี่เลี่ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางสาวพนิดา ไตรแพทย์ ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางกัลยารัตน์ เพ็ชรมาตศรี ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางฐิตินันท์ กลิ่นทิพย์ขจร ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นายประกาศิต ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นางกนกพร กิจวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นายเอกชัย สงด้วง ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นายสมยศ สังขฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางสุจิรา จริยาโสวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตเที่ยง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นางสาวปานทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายพิศุทธา ธรรมเมธากุล ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นายปกรณ์ นิ่มกาญจนา ครูโรงเรียนวัดโคกเลียบ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นายเกียรติศักดิ์ บัณฑิต ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นางอารมณ์ สายใหม่ แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นางวิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นายขรรค์ชัย สงเหมือน พนักงานขับรถ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ระดับ ส ๔ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
77 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
78 นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นางสาวชญาณิศา เข็มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นางนันทพร พลฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางภาวินันท์ ดีเอียด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
86 นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
87 นายอุดม กลับขันธ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
88 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
89 นายพรชัย ดาบทอง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
90 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
91 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
92 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
93 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
94 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
95 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
96 นายสมหมาย ทองแป้น กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
97 นางชุลีกร ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
98 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
99 นายประสาร ทองปรวน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
100 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
101 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี,สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
102 นายวรยุทธ รักสิทธิ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
103 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
104 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
105 นางสมถวิล นาพอ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
106 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
107 นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
108 นายจำนง สุนทรเต็ม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
109 นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
110 นายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
111 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
112 นายสุริยัน ดำแก้ว ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
113 นางนิษฐา อุ่๋ยเล่งจ๋วน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
114 นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ การศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
115 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิต)ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
116 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
117 นางสาววิชชุดา เรืองพุฒิ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
118 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
119 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
120 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
121 นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิต) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
122 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
123 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
124 นายสุวิทย์ ดาวังปา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิต)ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
125 นายชาญชัย เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาระการดำรงชีวิตและเทคโนโลยี) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
126 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
127 นางวนิดา รักไทรทอง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาระการดำรงชีวิต) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
128 นายดุสิต แก้วระยับ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
129 นายสง่า พิรามวิทวัส ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยี)ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
130 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
131 นายสธร พรมชู ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
132 นายสุรชัย ทองอ่อน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
133 นางละออง ล่องแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
134 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
135 นางวิภาวัลย์ รอดริน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
136 นางอรทัย เกิดภิบาล ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยี)ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
137 นายเอกราช รันศรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี) คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
138 นายวิเพลิน ชุมพล ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
139 นางสาวกาญจนา เต็งรัง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
140 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
141 นางฐิติยา คงเอียด กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
142 นางทิพวรรณ จันดี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
143 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
144 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
145 นางสาวคัณฑมาศ ลูกเหล็ม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
146 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
147 นางพลอยนิดา ศรีรัตนโชติ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
148 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
149 นายราชันย์ ทิพย์จันทา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
150 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
151 นายสุวิชา คีรีรัตน์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
152 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
153 นางอุไร ทองในแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
154 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
155 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
156 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
157 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
158 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
159 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
160 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
161 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
162 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการงานสูจิบัตร
163 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการงานสูจิบัตร
164 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการงานสูจิบัตร
165 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
166 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
167 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
168 นางสุดใจ ฉูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
169 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการงานสูจิบัตร
170 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
171 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
172 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการงานสูจิบัตร
173 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
174 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
175 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
176 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
177 นางสุดใจ ฉูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
178 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
179 นางสาวปิยะวรรณ เทพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหมอ/บ้านป่ากอ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
180 นางสุพรรณี เส้งตุ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำภูรา/วัดสิทธิโชค คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
181 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา/บ้านควนพญา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
182 นางประกายดาว นิ่มกาญจนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง/ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) /บ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
183 นางสาวณัฐญาภา สิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
184 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์พุฒ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง/บ้านห้วยน้ำเย็น คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
185 นางสาวกานต์พิมล ลิ้มหยัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลังเขา/บ้านหน้าเขา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาวจุฑารัตน์ คงสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรุเตย/บ้านโตน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาวสุปรียา เพลินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกมลศรี/บ้านบางค้างคาว คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
188 นางสาววันเพ็ญ สุขรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขากอบ/บ้านควนเลียบ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
189 นางสาวแสงตะวัน เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนเมา/บ้านหนองมวง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
190 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
191 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
192 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
193 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
194 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายปฐมพยาบาล
195 นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายปฐมพยาบาล
196 นางสาวสุนิสา ยี่สุ่น พนักงานพิมพ์ดีด ฝ่ายปฐมพยาบาล
197 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายปฐมพยาบาล
198 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
199 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต 2 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
200 นายขรรค์ชัย สงเหมือน พนักงานขับรถ สพป.ตรัง เขต 2 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
201 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
202 นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ระดบ ส3 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
203 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ระดับ ส 4 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
204 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
205 นายสุทัด ทองพิมล ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
206 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
207 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
208 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านเขากอบ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย
209 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
210 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
211 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
212 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
213 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
214 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
215 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
216 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
217 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
218 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
219 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
220 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
221 นายสมพงษ์ สงสังข์ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
222 นายชรินทร ทักษิณประภา ครูโรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
223 นายสุรเดช ประสงค์กิจ ครูโรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
224 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ระดับ ช ๔ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
225 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
226 นายสมพร ปราบโจร ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
227 นายวิเชียร สุลิคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านวังลำ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
228 นายประจวบ รอดรัก ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
229 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
230 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
231 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
232 นายเจษฎาพร จันเกื้อ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
233 นายธีระ เพ็ชรอินทร์ ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านหลังเขา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
234 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
235 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
236 นายวิวัฒน์ วุ่นคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองมวน ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
237 นายคณิต ศาสนาอภิชาติ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
238 นายเฉลิมพล ชัยชนะ นักการภารโรง โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
239 นางวิษรวรรณ กรีชาฤทธิ์ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
240 นางอารมณ์ สายใหม่ แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
241 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
242 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
243 นายสุนทร กลับขัน ครู โรงเรียนบ้านบางหมาก ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
244 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านเขากอบ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์
245 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
246 นางชุลีกร ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
247 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
248 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
249 นายเอกรัฐ สมจิต รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
250 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
251 นางจำเรียง ทองสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
252 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
253 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
254 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
255 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
256 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
257 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
258 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
259 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
260 นางสาวอนุสนธ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
261 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
262 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
263 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
264 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
265 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
266 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
267 นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
268 นายชาญชัย เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
269 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
270 นายสุริยัน ดำแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
271 นางสาวปิยะนุช ช่างเรือ ครูโรงเรียนบ้านบางหมาก ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
272 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
273 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
274 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
275 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
276 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
277 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
278 นางบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
279 นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโณ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
280 นายบุญเลิศ คงด้วง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
281 นายฉลอง ชูช่วย ช่างปูน ๒ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล
282 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
283 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
284 นายนิวัติ สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
285 นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
286 นางสมพร จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
287 นายอนันวิทย ทองหวาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
288 นางณที สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
289 นางสาวสาริณัี ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
290 นางวิภาพร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
291 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
292 นายสุรินทร์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
293 นายธีระยุทธิ์ วงศ์ทิพยวาทิน ครู โรงเรียนวัดห้วยยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
294 นายนิติพัฒน์ ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
295 นายวรยุทธ รักสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
296 นางสาวปานทิพย์ ทองมาก ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
297 นายเรืองยศ งามสม ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
298 นายธีรพงศ์ จันทร์แสง ครู โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
299 นายอนุวัตร คงเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านลำภูรา คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
300 นายพรเทพ สรรพจักร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
301 นางสาวศธิตา ฉิมเพชร ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
302 นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
303 ว่าที่ ร.ต.กันตพล เดโชสารท ครู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
304 นายอุเทน ซุ่นยะโม ครู โรงเรียนวัดเขา คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
305 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
306 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
307 นางสาวจริน ปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
308 นางสุภาพร สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
309 นายเอกสิทธิ์ ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
310 นางสาวดวงใจ ไกรเทพ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
311 นางสาววรรณี ยาทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
312 นางสาวสาวิตรี ทองในเมือง ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
313 นางสาวภาวดี ล่องตี้ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
314 นางสาวอรัญญา ชาวนา ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
315 นายวิมล ภักดีพล นักการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
316 นางละออง ล่องแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
317 นางสาววันเพ็ญ สุขรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
319 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
320 นายพรชัย ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
321 นายพิทยา ทองย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
322 นางสุวีณา ทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
323 นางรสสุคนธ์ โยธา ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
324 นายศราวุธ ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
325 นางอาลิษา เกลือมีผล ครูโรงเรียนกมลศรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
326 นางอัจจิมา สุจริต ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
327 นายนพพร สม่าหลี ครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
328 นางสุมลฑา เศรษฐการ ครูโรงเรียนบ้านนาเกลือ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
329 นางพรรณราย สว่างวัน ครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
330 นางสาวอัจฉรินทร์ มากขาว ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
331 นายอนุสรณ์ พันทา ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
332 นางสาวณัฐฐริฌา ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
333 นางกาญจนี ไชยนนท์ ครูโรงเรียนวัดควนไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
334 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
335 นางพิไลพร กิตติคุณ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
336 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
337 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
338 นายอุดม กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
339 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
340 นายอดุลย์ ชูเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
341 นายพงศกร ไพทูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
342 นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านซา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
343 นางสาววรรณี ยาทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
344 นางอนัญญา ทิ้งหลี ครูโรงเรียนบ้านน้ำราบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
345 นางจำเนียร แก้วเนิน ครูโรงเรียนวัดเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
346 นางประกาย ทวีตา ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
347 นางสาวปิยานุช แต่สกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
348 นางสาวจิตรลดา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
349 นางสาวเสาวลี เกิดทอง ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
350 นางสาวนิตยา วรรณแสงทอง ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
351 นางยุพิน พลบุญ ครูโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
352 นางสาวสุจิรา ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านลำแพะ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
353 นายจรัส สีสายทอง ครูโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
354 นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
355 นางเจิมขวัญ สิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
356 นางวัลภา เพชรหิน ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
357 นางสาวสมจิตร์ ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
358 นางมลทิพย์ พลไกร ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
359 นางสาวศิรินทร์ คงรักที่ ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
360 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
361 นางสาวบังอร ทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
362 นายสุวิทย์ ดาวังปา ผูัอำนวยการโรงเรียนกมลศรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
363 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
364 นายเกรียงไกร ตันเจ่ี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
365 นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
366 นายกมล เหมือนจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
367 นายประสาท เหมนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
368 นายกรศิวัชร์ อินทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
369 นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีัจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
370 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
371 นางชัชฎา บริพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
372 นายวุฒิชัย บุญขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
373 นางประภารัตน์ ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
374 นายประยูร ไชยสง ครูโรงเรียนบ้านน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
375 นายเสริมศักดิ์ รักใหม่ ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
376 นายสุนันท์ คลายทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
377 นางธิดา นิรันเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
378 นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
379 นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
380 นางสาวชลลักษณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านผมเด็น คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
381 นางสาวรัชนีกร มากขาว ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
382 นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับ ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
383 นางวนิดา รักไทรทอง ครูโรงเรียนกมลศรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
384 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
385 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
386 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
387 นางสาวสุริยาพร ฮ่องซ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
388 นายพรชัย จันณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
389 นายชาประดิษฐ์ คำเสน ครูโรงเรียนบ้านพรุเตย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
390 นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
391 นายวรุฒิ เกื้อสา ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
392 นางสาวสุภาพร เพียรดี ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
393 นางรัชนีกร แก้วละเอียด ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
394 นางเตือนใจ อั้นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
395 นางสัจจานันท์ รองวัง ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
396 นางอดาภรณ์ ชุมอักษร ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
397 นางนลินี ฉิมเพชร์ ครูโรงเรียนบ้านไสบ่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
398 นายภูริภัทร หมาดนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านน้ำราบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
399 นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
400 นางสาววีรินทร์ ไชยศร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
401 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
402 นางสาวกาญจนา เต็งรัง ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
403 นางศิวิภรณ์ เพชรรัตน์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
404 นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
405 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
406 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
407 นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
408 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
409 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
410 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
411 นายเอกสิทธิ์ ผลโซดา ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
412 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนวัดบางดี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
413 นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
414 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
415 นายภูชิสส์ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
416 นางศิริรัศน์ จันทร์มีศรี ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
417 นางสาวบุรัสกร ขวัญดี ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
418 นางสาวเกศริน ชนะกุล ครูโรงเรียนหาดปากเมง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
419 นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
420 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานนท์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
421 นางสาวละมัย แป้นจุลสี โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
422 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
423 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
424 นายอารักษ์ สวัสดิประสิทธิ์ ผู้อำนวยการบ้านเกาะมุกต์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
425 นางบุรินทร์ นุ่นขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
426 นายพิทักษ์ สัญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
427 นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
428 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
429 นายประสาร ทองปรวน ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
430 นายวรยุทธ รักสิทธิ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
431 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
432 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
433 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
434 นางสาวสุริยาพร ฮ่องซ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
435 นายพรชัย จันณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
436 นายชาประดิษฐ์ คำเสน ครูโรงเรียนบ้านพรุเตย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
437 นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
438 นายวรุฒิ เกื้อสา ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
439 นางสุภาพร เพียรดี ครูโรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
440 นางรัชนีกร แก้วละเอียด ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
441 นางเตือนใจ อั้นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
442 นางสัจจานันท์ รองวัง ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
443 นางอดาภรณ์ ชุมอักษร ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
444 นางนลินี ฉิมเพชร์ ครูโรงเรียนบ้านไสบ่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
445 นายภูริภัทร หมาดนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านน้ำราบ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
446 นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
447 นางสาววีรินทร์ ไชยศร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
448 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
449 นางสาวกาญจนา เต็งรัง ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
450 นางศิวิภรณ์ เพชรรัตน์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
451 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
452 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
453 นายวรัญญู ฉิมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
454 นายอัมพร หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
455 นางสาวราตรี อินทรวิเศษ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
456 นางวิไลลักษณ์ รองพล ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
457 นางนฤมล มากทองน้อย ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
458 นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุล ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
459 นางสาวชลิตา ชุมภูทอง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
460 นางสาวขวัญนภา ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
461 นางสาวฉวีวรรณ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
462 นางสาวปรมาพร พักตร์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
463 นางสาววิไลวรรณ ภักดี ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
464 นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
465 นางสาวปรีดา ศศิธร ธุรการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
466 นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงฯ) คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
467 นางสาวอรอุมา นิลละออ ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
468 นางสาวดาริญญา หาขุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
469 นางสาวสุธิดา ดำคง ครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
470 นางสาวกุสุมา เบญจวรางกูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
471 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
472 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
473 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
474 นางราตรี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
475 นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
476 นางปรีดา เจือกโว้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
477 นายจำนง สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
478 นายสุรินทร์ ส่งแสง ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
479 นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
480 นายสง่า วรรณบวร ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
481 นายสมพงษ์ เจือกโว้น ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
482 นายสุพล กระสังข์ ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
483 นายศรชัย สุขเจริญ ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
484 นายสาลัย เทวบิล ผูัอำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
485 นางสาววิมาลา ทองหนู ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
486 นายมนต์พันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
487 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 082-2856681 ผู้ดูแลระบบ นางวัลภา จันทร์มีศรี 081-0894518 ผู้ประสานข้อมูลSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]