สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 68 25 7 7 100
2 วัดเจริญร่มเมือง 47 21 10 5 78
3 วัดควนเมา 45 24 18 10 87
4 ธาดาอนุสรณ์ 41 10 3 0 54
5 วิวัฒน์วิทยา 38 10 0 1 48
6 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 33 29 13 5 75
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 31 6 4 0 41
8 บ้านหนองชุมแสง 29 8 9 6 46
9 บ้านทุ่งศาลา 28 23 11 8 62
10 หาดปากเมง 27 8 5 6 40
11 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 26 18 9 2 53
12 บ้านต้นปรง 26 15 7 7 48
13 บ้านนาเกลือ 20 20 6 6 46
14 บ้านควนพญา 20 10 7 2 37
15 บ้านหลังเขา 19 15 5 10 39
16 กมลศรี 19 11 9 7 39
17 บ้านเกาะมุกด์ 19 10 12 4 41
18 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 19 6 6 1 31
19 วัดเขาวิเศษ 18 17 7 3 42
20 บ้านคลองคุ้ย 17 10 8 2 35
21 บ้านลำภูรา 16 7 9 3 32
22 บ้านโคกยาง 15 17 15 7 47
23 วัดเขาพระ 15 11 7 2 33
24 วัดบางดี 15 7 5 1 27
25 อนุบาลกันตังศึกษา 15 6 2 0 23
26 บ้านบางสัก 14 17 6 4 37
27 วิเศษกาญจน์ 14 5 2 1 21
28 บ้านบางพระ 14 4 5 3 23
29 บ้านนาเมืองเพชร 13 12 8 4 33
30 วัดโคกเลียบ 13 11 6 2 30
31 วัดไตรสามัคคี 13 7 7 3 27
32 บ้านหนองหมอ 13 5 5 2 23
33 บ้านไชยภักดี 12 12 5 5 29
34 บ้านแหลมไทร 12 8 3 4 23
35 เทศบาลห้วยยอดวิทยา 12 6 5 5 23
36 บ้านห้วยต่อ 12 3 1 1 16
37 ประชาวิทยา 12 3 0 1 15
38 บ้านหนองศรีจันทร์ 11 9 9 5 29
39 บ้านแหลมมะขาม 11 9 5 5 25
40 วัดศรีรัตนาราม 11 6 1 1 18
41 วัดคีรีวิหาร 11 5 5 3 21
42 บ้านลำช้าง 11 5 3 4 19
43 บ้านหนองบัว 10 11 6 5 27
44 บ้านบ่อหิน 10 7 6 1 23
45 บ้านพรุจูด 10 6 1 2 17
46 บ้านทอนเหรียน 9 12 5 6 26
47 บ้านในปง 9 8 1 2 18
48 วัดกาญจนบริรักษ์ 9 8 1 0 18
49 วัดนาวง 9 7 4 3 20
50 บ้านควนอารี 9 6 1 2 16
51 บ้านหนองสองพี่น้อง 9 4 2 3 15
52 บ้านหนองเสม็ด 8 20 11 9 39
53 บ้านเขากอบ 8 15 5 3 28
54 บ้านท่าส้ม 8 9 12 6 29
55 บ้านบางเตา 8 5 3 4 16
56 บ้านคลองโตน 8 3 4 4 15
57 บ้านพรุเตย 8 3 3 4 14
58 บ้านเกาะเคี่ยม 7 19 14 9 40
59 บ้านคลองลุ 7 11 6 2 24
60 บ้านทุ่งต่อ 7 5 3 2 15
61 บ้านบางหมาก 7 4 4 6 15
62 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 7 4 2 2 13
63 บ้านทุ่งอิฐ 7 2 0 4 9
64 บ้านต้นไทร 6 13 12 5 31
65 บ้านวังลำ 6 11 9 1 26
66 บ้านบางเป้า 6 9 11 8 26
67 บ้านหนองคล้า 6 5 5 3 16
68 บ้านช่องหาร 6 5 0 0 11
69 บ้านหนองปรือ 6 3 2 3 11
70 บ้านช่องลม 6 1 2 3 9
71 วัดควนไทร 6 1 2 0 9
72 วัดวารีวง 5 13 7 5 25
73 วัดถํ้าพระพุทธ 5 11 4 3 20
74 บ้านหัวหิน 5 11 3 0 19
75 บ้านไทรบ่วง 5 8 1 0 14
76 บ้านหนองบัวน้อย 5 7 4 1 16
77 บ้านควนเลียบ 5 6 3 1 14
78 บ้านไสมะม่วง 5 5 3 2 13
79 บ้านโพธิ์น้อย 5 5 3 2 13
80 บ้านควนหนองกก 5 5 3 1 13
81 บ้านเหนือคลอง 5 5 1 0 11
82 บ้านวังหลาม 5 4 6 2 15
83 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 5 3 3 1 11
84 บ้านนํ้าพราย 5 2 3 0 10
85 บ้านดุหุน 5 2 1 4 8
86 บ้านทุ่งสมอ 5 2 0 3 7
87 อนุบาลรัษฎา 5 2 0 1 7
88 บ้านจิจิก 5 1 0 0 6
89 บ้านมดตะนอย 4 9 6 8 19
90 บ้านทุ่งยางงาม 4 9 3 2 16
91 บ้านคลองชีล้อม 4 8 3 2 15
92 บ้านซา 4 7 9 5 20
93 บ้านพรุใหญ่ 4 6 8 2 18
94 บ้านแหลม 4 6 2 2 12
95 บ้านไร่ออก 4 5 5 1 14
96 วัดเขา 4 5 3 5 12
97 วัดทุ่งใหญ่ 4 5 3 0 12
98 บ้านทุ่งยาง 4 4 1 0 9
99 บ้านฉางหลาง 4 3 5 3 12
100 บ้านห้วยไทร 4 3 1 1 8
101 บ้านบางค้างคาว 4 3 1 0 8
102 บ้านหนองราโพ 4 2 5 5 11
103 บ้านหน้าเขา 4 1 7 2 12
104 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 4 1 4 2 9
105 วัดปากแจ่ม 3 7 4 2 14
106 บ้านพระม่วง 3 5 2 4 10
107 บ้านกลิ้งกลอง 3 3 1 1 7
108 บ้านย่านซื่อ 3 2 3 1 8
109 วัดสิทธิโชค 3 2 2 4 7
110 บ้านหาดยาว 3 2 0 0 5
111 บ้านห้วยนํ้าเย็น 3 1 0 1 4
112 บ้านโตน 2 6 5 3 13
113 บ้านบางคราม 2 5 6 3 13
114 บ้านสายควน 2 5 3 1 10
115 บ้านควนตัง 2 4 5 3 11
116 บ้านบาตูปูเต๊ะ 2 4 3 2 9
117 วัดไม้ฝาด 2 4 1 1 7
118 บ้านไสบ่อ 2 4 1 1 7
119 บ้านลำแพะ 2 4 1 0 7
120 บ้านท่าปาบ 2 2 6 2 10
121 บ้านหนองมวง 2 2 2 2 6
122 บ้านเกาะลิบง 2 2 1 0 5
123 บ้านเขาพรุเสม็ด 2 1 1 1 4
124 วัดควนธานี 2 0 5 1 7
125 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 2 0 3 1 5
126 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 0 2 0 4
127 บ้านป่าเตียว 2 0 1 2 3
128 บ้านป่ากอ 1 9 5 4 15
129 บ้านไสต้นวา 1 9 1 1 11
130 บ้านควนตุ้งกู 1 7 7 5 15
131 บ้านนํ้าราบ 1 4 3 2 8
132 บ้านผมเด็น 1 4 2 0 7
133 บ้านเขาโอน 1 3 3 1 7
134 บ้านท่ามะปราง 1 3 2 3 6
135 บ้านควนหนองยาง 1 2 3 1 6
136 บ้านไร่ใหญ่ 1 2 3 1 6
137 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 1 2 1 3 4
138 บ้านเขาไม้แก้ว 1 2 1 1 4
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 1 1 0 0 2
140 วัดนํ้าฉ่า 1 0 1 1 2
141 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 4 5 2 9
142 บ้านนํ้าฉา 0 2 1 1 3
143 บ้านปาเต 0 1 3 0 4
144 เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 0 0 4 1 4
รวม 1,312 977 621 389 3,299