สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 58 25 7 7 90
2 ธาดาอนุสรณ์ 41 10 3 0 54
3 วัดควนเมา 39 24 17 10 80
4 วัดเจริญร่มเมือง 39 21 10 5 70
5 วิวัฒน์วิทยา 38 10 0 1 48
6 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 31 28 13 5 72
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 31 6 4 0 41
8 บ้านหนองชุมแสง 29 8 9 6 46
9 หาดปากเมง 27 8 5 6 40
10 บ้านทุ่งศาลา 26 20 11 8 57
11 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 25 18 9 2 52
12 บ้านหลังเขา 19 15 5 10 39
13 บ้านต้นปรง 19 13 5 7 37
14 กมลศรี 19 11 9 7 39
15 บ้านเกาะมุกด์ 19 10 12 4 41
16 บ้านคลองคุ้ย 17 10 8 2 35
17 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 17 5 6 1 28
18 บ้านควนพญา 16 9 6 2 31
19 บ้านนาเกลือ 15 19 6 6 40
20 บ้านโคกยาง 15 16 15 7 46
21 วัดเขาวิเศษ 15 16 7 3 38
22 บ้านลำภูรา 15 7 9 3 31
23 อนุบาลกันตังศึกษา 15 6 2 0 23
24 วิเศษกาญจน์ 14 5 2 1 21
25 บ้านบางพระ 14 4 5 3 23
26 บ้านนาเมืองเพชร 13 12 8 4 33
27 วัดเขาพระ 13 11 7 2 31
28 วัดไตรสามัคคี 13 7 7 3 27
29 บ้านหนองหมอ 13 5 5 2 23
30 วัดโคกเลียบ 12 11 6 2 29
31 บ้านแหลมไทร 12 8 3 4 23
32 เทศบาลห้วยยอดวิทยา 12 6 5 5 23
33 บ้านห้วยต่อ 12 3 1 1 16
34 ประชาวิทยา 12 3 0 1 15
35 บ้านบางสัก 11 15 6 4 32
36 บ้านหนองศรีจันทร์ 11 9 9 5 29
37 บ้านแหลมมะขาม 11 9 5 5 25
38 วัดศรีรัตนาราม 11 6 1 1 18
39 วัดคีรีวิหาร 11 5 5 3 21
40 บ้านหนองบัว 10 11 6 5 27
41 บ้านบ่อหิน 10 7 6 1 23
42 วัดบางดี 10 7 4 1 21
43 บ้านพรุจูด 10 6 1 2 17
44 บ้านไชยภักดี 9 11 5 5 25
45 วัดกาญจนบริรักษ์ 9 8 1 0 18
46 บ้านหนองสองพี่น้อง 9 4 2 3 15
47 บ้านหนองเสม็ด 8 20 11 9 39
48 บ้านเขากอบ 8 15 5 3 28
49 วัดนาวง 8 7 3 3 18
50 บ้านบางเตา 8 5 3 4 16
51 บ้านคลองโตน 8 3 4 4 15
52 บ้านพรุเตย 8 3 3 4 14
53 บ้านเกาะเคี่ยม 7 19 14 9 40
54 บ้านคลองลุ 7 11 6 2 24
55 บ้านทอนเหรียน 7 11 4 6 22
56 บ้านในปง 7 8 1 2 16
57 บ้านทุ่งต่อ 7 5 3 2 15
58 บ้านบางหมาก 7 4 4 6 15
59 บ้านทุ่งอิฐ 7 2 0 4 9
60 บ้านต้นไทร 6 13 12 5 31
61 บ้านวังลำ 6 11 9 1 26
62 บ้านท่าส้ม 6 9 11 6 26
63 บ้านหนองคล้า 6 5 5 3 16
64 บ้านช่องหาร 6 5 0 0 11
65 บ้านลำช้าง 6 4 3 4 13
66 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 6 4 2 2 12
67 บ้านช่องลม 6 1 2 3 9
68 วัดควนไทร 6 1 2 0 9
69 วัดวารีวง 5 13 7 5 25
70 วัดถํ้าพระพุทธ 5 11 4 3 20
71 บ้านหัวหิน 5 11 3 0 19
72 บ้านบางเป้า 5 9 9 8 23
73 บ้านไทรบ่วง 5 8 1 0 14
74 บ้านหนองบัวน้อย 5 7 4 1 16
75 บ้านควนเลียบ 5 6 3 1 14
76 บ้านไสมะม่วง 5 5 3 2 13
77 บ้านควนหนองกก 5 5 3 1 13
78 บ้านควนอารี 5 5 1 2 11
79 บ้านเหนือคลอง 5 5 1 0 11
80 บ้านวังหลาม 5 4 6 2 15
81 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 5 3 3 1 11
82 บ้านนํ้าพราย 5 2 3 0 10
83 บ้านดุหุน 5 2 1 4 8
84 บ้านทุ่งสมอ 5 2 0 3 7
85 อนุบาลรัษฎา 5 2 0 1 7
86 บ้านจิจิก 5 1 0 0 6
87 บ้านมดตะนอย 4 9 6 8 19
88 บ้านทุ่งยางงาม 4 9 3 2 16
89 บ้านคลองชีล้อม 4 8 3 2 15
90 บ้านซา 4 7 9 5 20
91 บ้านพรุใหญ่ 4 6 8 2 18
92 บ้านแหลม 4 6 2 2 12
93 บ้านไร่ออก 4 5 5 1 14
94 วัดเขา 4 5 3 5 12
95 บ้านโพธิ์น้อย 4 5 3 2 12
96 วัดทุ่งใหญ่ 4 5 3 0 12
97 บ้านทุ่งยาง 4 4 1 0 9
98 บ้านฉางหลาง 4 3 5 3 12
99 บ้านหนองปรือ 4 3 1 3 8
100 บ้านห้วยไทร 4 3 1 1 8
101 บ้านหนองราโพ 4 2 5 5 11
102 บ้านบางค้างคาว 4 2 1 0 7
103 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 4 1 4 2 9
104 วัดปากแจ่ม 3 7 4 2 14
105 บ้านพระม่วง 3 5 2 4 10
106 บ้านกลิ้งกลอง 3 3 1 1 7
107 บ้านย่านซื่อ 3 2 3 1 8
108 วัดสิทธิโชค 3 2 2 4 7
109 บ้านหาดยาว 3 2 0 0 5
110 บ้านหน้าเขา 3 1 7 2 11
111 บ้านห้วยนํ้าเย็น 3 1 0 1 4
112 บ้านโตน 2 6 5 3 13
113 บ้านบางคราม 2 5 6 3 13
114 บ้านสายควน 2 5 3 1 10
115 บ้านควนตัง 2 4 5 3 11
116 บ้านบาตูปูเต๊ะ 2 4 3 2 9
117 วัดไม้ฝาด 2 4 1 1 7
118 บ้านไสบ่อ 2 4 1 1 7
119 บ้านลำแพะ 2 4 1 0 7
120 บ้านท่าปาบ 2 2 6 2 10
121 บ้านหนองมวง 2 2 2 2 6
122 บ้านเกาะลิบง 2 2 1 0 5
123 บ้านเขาพรุเสม็ด 2 1 1 1 4
124 วัดควนธานี 2 0 5 1 7
125 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 2 0 3 1 5
126 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 0 2 0 4
127 บ้านป่าเตียว 2 0 1 2 3
128 บ้านป่ากอ 1 9 5 4 15
129 บ้านไสต้นวา 1 9 1 1 11
130 บ้านควนตุ้งกู 1 7 7 5 15
131 บ้านนํ้าราบ 1 4 3 2 8
132 บ้านผมเด็น 1 4 2 0 7
133 บ้านเขาโอน 1 3 3 1 7
134 บ้านท่ามะปราง 1 3 2 3 6
135 บ้านควนหนองยาง 1 2 3 1 6
136 บ้านไร่ใหญ่ 1 2 3 1 6
137 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 1 2 1 3 4
138 บ้านเขาไม้แก้ว 1 2 1 1 4
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 1 1 0 0 2
140 วัดนํ้าฉ่า 1 0 1 1 2
141 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 4 5 2 9
142 บ้านนํ้าฉา 0 2 1 1 3
143 บ้านปาเต 0 1 3 0 4
144 เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 0 0 4 1 4
รวม 1,225 959 610 389 3,183