ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 35 3 1 1 39
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล 35 3 0 0 38
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 32 2 1 0 35
4 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 27 8 2 0 37
5 ชุมพรปัญญานุกูล 23 10 1 0 34
6 สงขลาพัฒนาปัญญา 19 3 0 0 22
7 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 1 2 0 21
8 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 12 3 2 0 17
9 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 3 0 0 13
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 1 1 0 7
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 4 2 0 0 6
รวม 220 39 10 1 270