ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 21 10 3 34 32 2 1 0 35
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 3 0 21 18 1 2 0 21
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 14 13 11 38 35 3 1 1 39
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล 14 11 6 31 35 3 0 0 38
5 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 0 1 13 10 3 0 0 13
6 ชุมพรปัญญานุกูล 11 9 6 26 23 10 1 0 34
7 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 16 9 35 27 8 2 0 37
8 สงขลาพัฒนาปัญญา 6 6 5 17 19 3 0 0 22
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 4 7 3 14 12 3 2 0 17
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 3 0 7 5 1 1 0 7
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 0 3 3 6 4 2 0 0 6
รวม 114 81 47 242 220 39 10 1 269