สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดตรัง
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4 จังหวัดตรังและโรงเรียนวิเชียรมาตุ3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ได้  35  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ภูเก็ตปัญญานุกูล ได้  35  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ได้  32  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  27  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ชุมพรปัญญานุกูล ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สงขลาพัฒนาปัญญา ได้  19  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้  18  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 8  โสตศึกษาจังหวัดพังงา ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 10  การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ