ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 20 1 0 1 21
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 11 3 1 1 15
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 11 2 0 0 13
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 9 1 0 0 10
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 8 1 0 0 9
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 2 1 1 10
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร 6 1 2 1 9
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 6 0 0 0 6
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 5 3 1 0 9
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 2 2 1 8
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 4 0 0 0 4
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 3 2 1 0 6
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 3 1 2 4 6
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 3 0 1 1 4
รวม 100 19 11 10 140