ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 10 9 2 21 20 1 0 1 21
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 6 3 2 11 11 3 1 1 15
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 4 4 0 8 11 2 0 0 13
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 1 3 8 7 2 1 1 10
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 3 3 3 9 9 1 0 0 10
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 2 3 1 6 8 1 0 0 9
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร 2 2 1 5 6 1 2 1 9
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 2 1 0 3 4 0 0 0 4
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 1 4 0 5 6 0 0 0 6
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1 3 2 6 5 3 1 0 9
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1 2 0 3 3 2 1 0 6
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 1 2 3 4 2 2 1 8
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 0 0 2 2 3 1 2 4 6
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
รวม 36 36 19 91 100 19 11 10 130