:: ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน ::
  • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน       ๒๕ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
  • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน                 ๑ - ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                               ๖ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ               ๑๗ - ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                ๒ - ๖  มกราคม  ๒๕๖๒
  • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคใต้)                     ๙  มกราคม  ๒๕๖๒
  • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคใต้)          ๙  มกราคม  ๒๕๖๒
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                               ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.