งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง 641,642 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง 641,642 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ลานลีลาวดี 8 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ลานลีลาวดี 9 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]