เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางตรีชฎา ถาวรมาศ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานการบันทึกข้อมูล
2 นางสาวนาถรภี ชูอ่อน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
3 นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
4 นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
5 นายนิวัฒน์ เอียดชะตา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
6 นายวิชชุ อายุสุข ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
7 นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
8 นายวิชัย ขันตี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
9 นายอรรถพล ขันแก้ว ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
10 นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
11 นางสาวกานติมา ขุนนุ้ย พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
12 นายต้นน้ำ พลวัฒน์ พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
13 นายสมเกียรติ เกิดล่อง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
14 นางจุฬาพร แก้วเซ่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
15 นางสาวศกุนตลา รอดรัก ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
16 นางพนัสสา ปลอดภัย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการการบันทึกข้อมูล
17 นางสาวนุชนาถ นวลนิ่ม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการการบันทึกข้อมูล
18 นางสาวกรรณ์ณิกา ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการการบันทึกข้อมูล
19 นายอนุกฤษ เมืองสุด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการการบันทึกข้อมูล
20 นายกรกฤต นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการการบันทึกข้อมูล
21 นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานฝ่ายบันทึกภาพและแสงสีเสียง
22 นายกรกฤต นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและเสียงสีเสียง
23 นายชานนท์ รอดศรี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพและแสงสีเสียง
24 นายเพลิง ขุนชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ
25 นางสุพัตรา ศรีษะโคตร ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
26 นางสาวสุณี เดโชศาสตร์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
27 นางสาวอัญญานี รักไทย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
28 นางสาวสุวิมล ศรีคง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
29 นางสาวเจนศิริ ไข่ขัน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
30 นางสาวทิพย์ทิวา ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
31 นางศิรีรัตน์ คงช่วย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
32 นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
33 นางอมรา เพทาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
34 นายสมใจ ภัติศิริ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
35 นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
36 นายอุทิศ สุวรรณคีรี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
37 นายอำนวย คงยิ้ม นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
38 นายเลิศ ผลิผล นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
39 นางจันทร์ทิพย์ ชูแทน นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
40 นางกาโสม ดำเกิด นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
41 นายพรชัย หนูเหมือน นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
42 นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธ์ุ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
43 นายปฐวี แก้วกำเหนิด นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นางสาวสุดารัตน์ ช่วยเรือง นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายบริการ
45 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วกำเหนิด นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายบริการ
46 นางสาวสุธินี ทองโท นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายบริการ
47 นางสาวสรรค์พร เกาะเปียะ นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายบริการ
48 นางสาวศิริพร จันทร์เพ็ชร นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายบริการ
49 นายจักรพงษ์ ทองปรดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
50 นายวิชัย ขันตี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
51 นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
52 นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
53 นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
54 นางสาวนาถรภี ชูอ่อน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
55 นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายประเมินผล
56 นางสาวสุภัค ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
57 นายพีรพัฒน์ จันทร์มิตร นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานศูนย์การแข่งขัน
59 นายยุทธนา แก้วรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน
60 นายจักรพงษ์ ทองประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน
61 นายเพลิง ขุนชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน
62 นายกรกฤต นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขัน
63 ผศ.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
64 นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการบันทึกข้อมูล
65 นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
66 นางอมรา เพทาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน
67 นางตรีชฎา ถาวรมาศ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
68 นางสาวนันทิดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
69 นางสาวกาญจนา ขุนเจริญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการฝ่ายบริการ
70 นางสาวเจนศิริ ไข่ขัน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
71 นางสาวจิราภรณ์ ชูชนะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
72 นางสาวเสาวภา คงทิพย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
73 นางสาวจันทิมา ทองดำริห์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
74 นางสาวหทัยวรรณ แว่นสุวรรณ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
75 นางสาวอัญญาพร ถาวรนิละ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
76 นางสาวสุวิมล ศรีคง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
77 นางจันทร์ทิพย์ ชูแทน นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
78 นางกาโสม ดำเกิด นักการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการฝ่ายบริการ
79 นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการ
80 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานกรรมการอำนวยการ
81 นายวิชัย ขันตี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
82 นางมณฑา จริงจิตร ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
83 นายเสกสรร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
84 นางอริศรา สะใบงาม ครู โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85 นางอรพินท์ เดชภักดี ครู โรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
86 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87 นายถกล ศรีแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานการจัดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1- ม.3
88 นายอรรถกร ศักดา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
89 นายสิทธิโชค ทรงสอาด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
90 นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91 นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง ครูโรงเรียนห้วยยอด ผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
92 นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนาวรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 -ม.3
94 นางสาวปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
95 นางสาวสุจารี ดำศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
96 นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
97 นายจรัล พวงเพชร ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1- ม.3
98 นางศรสุคนธ์ มาสง ครูโรงเรียนห้วยยอด ผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
99 นายถกล ศรีแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
100 นายอรรถกร ศักดา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
101 นายสิทธิโชค ทรงสอาด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
102 นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
103 นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
104 นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง ครูโรงเรียนห้วยยอด ผู้ช่วยเลขานุการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร ไชยลึก อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
106 นายกิติพล นวลทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1- ม.3
107 นางแก้วเกษร นานอน ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1- ม.3
108 นายเจษฎา สุจริตธุรการ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการและเลขานุการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1- ม.3
109 นางวิฬาวัลย์ สีสุข ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร ไชยลึก อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4- ม.6
111 นายกิติพล นวลทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
112 นางแก้วเกษร นานอน ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
113 นายเจษฎา สุจริตธุรการ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการและเลขานุการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
114 นางวิฬาวัลย์ สีสุข ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6
115 นายครรชิต ช่วยดู ครูโรงเรียนดรุโณทัย ประธานกรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
116 นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนวังวิเศษ กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
117 นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
118 นางสาวกาญจนา คงเลิศ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
119 นางสาวบุษบา ชูคำ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
120 นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
121 นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
122 นางสาวดวงพร สิทธิดำรงค์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
123 นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาติ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
124 นายวีรวัฒน์ เลิศประสาน ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
125 นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์ ครูโรงเรียนในเตาพิทยาคม กรรมการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
126 นางสาวเบญจมาพร บุญมณี ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการและเลขานุการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
127 นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3
128 นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร ประธานกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3
129 นายภูริณัฐ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3
130 นายรณชัย แสงเจริญกุล ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3
131 นายจตุพร มณีพันธ์ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3
132 นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3
133 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ประธานกรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
134 นางศุภลักษณ์ ดำชุม ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
135 นางสาวจันทรา ชำนาญดง ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา กรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
136 นายเสนอ จันตุด ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ กรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
137 นางสาวธัญญวรรณ บุญมณี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
138 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการซูโดกุ ม.1 - ม.3
139 นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์ ครูโรงเรียนวังวิเศษ กรรมการและเลขานุการซูโดกุ ม.1 - ม.3
140 นางกาญจนา แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสภาราชินี ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการซูโดกุ ม.1 - ม.3
141 นายอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประธานกรรมการเวทคณิต ม.1- ม.3
142 นางสาวอมรรัตน์ ทวีพงศ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการเวทคณิต ม.1- ม.3
143 นายอภิชาต เชียรวิชัย ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการเวทคณิต ม.1- ม.3
144 นายบัญชา เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการเวทคณิต ม.1- ม.3
145 นางชญานี สมจิตร ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการเวทคณิต ม.1- ม.3
146 นางไช่เล่ แซ่ภู่ ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการเวทคณิต ม.1 - ม.3
147 นางสาวอัญชนา กองกุลศิริ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเวทคณิต ม.1 - ม.3
148 นายวิฑิตพงศ์ พะวงษา ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานกรรมการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
149 นางสาววิมลรัตน์ หอยสังข์ ครูโรงเรียนสภาราชินี ๒ กรรมการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
150 นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
151 นายธนัช ประดับศรี ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประธานกรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
152 นางชลิดา เกื้อชาติ ครูโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
153 นางละมัย บุญชื่น ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
154 .นางสาวฉวีวรรณ ขาวแก้ว ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
155 นางพัชรี คำมณี ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
156 นายไชยยันต์ ชูวงศ์ ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
157 นางวารุณี กอบกิจ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
158 นางสาวศยานนท์ บุญยัง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
159 นายสุรชาติ หลุ่งหม่าน ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
160 นางสาวพัชรี ผลความดี ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
161 นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
162 นายวิรัตน์ สุขลิ้ม ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
163 นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาติ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6
164 นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร ประธานกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6
165 นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6
166 นางสาวถาวรินทร์ แก้วสุข ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6
167 นางปัทมา สุนทรนนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6
168 นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ย ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6
169 นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการซูโดกุ ม.4 - ม.6
170 นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ กรรมการซูโดกุ ม.4 - ม.6
171 นางสาวตรึกจิต บินต่วน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการซูโดกุ ม.4 - ม.6
172 นางสาวพรรษชล รักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการซูโดกุ ม.4 - ม.6
173 นายประพจน์ อนันตวรพจน์ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการซูโดกุ ม.4 - ม.6
174 นางมาลี สงศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการซูโดกุ ม.4 - ม.6
175 นางสาวลลิดา ทองขาว ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการซูโดกุ ม.4 - ม.6
176 นางสุภาภรณ์ น้ำผุด ครูโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการตัดสินสำรอง
177 นางสาววีวิร์กา อุบลจันทร์ ครูโรงเรียนในเตาพิทยาคม กรรมการตัดสินสำรอง
178 นางสาวศยานนท์ บุญยัง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
179 นางสาวบุษบา ชูคำ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
180 นางสาวพัชรี ผลความดี ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
181 นางขนิษฐา ช่วยดิษ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
182 นางสาวดวงพร สิทธิดำรงค์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
183 นางวารุณี กอบกิจ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
184 นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการตัดสินสำรอง
185 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการตัดสินสำรอง
186 นางธัญชนก จินตนปัญญา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการตัดสินสำรอง
187 นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการตัดสินสำรอง
188 นางฐาปนี อุสาหะ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการตัดสินสำรอง
189 นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการตัดสินสำรอง
190 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
191 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
192 นางสาวอัญชนา กองกุลศิริ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
193 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
194 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
195 นายมนัส พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
196 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
197 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
198 นางเอมอร กุลบุญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
199 นายสามารถ กังแฮ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
200 นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
201 นางประพัฒน์ ทวิชศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
202 นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
203 นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
204 นางนุชจรีย์ ผลจันทร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
205 นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
206 นายนิติรัช ไฝขาว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
207 นางวณิชยา วรานันตกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
208 นางลัดดาวัลย์ สิกขาจารย์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
209 นางจำนงค์ ชายภักตร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
210 นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
211 นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
212 นางดารารัตน์ พงค์เกื้อ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
213 นางปิยากร ใจตรง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
214 นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
215 นางวันดี แก้วสารทอง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
216 นายเอนก ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
217 นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
218 นายณรงค์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
219 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
220 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
221 นายมนัส พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
222 นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
223 นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
224 นายกริชานันท์ ลันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
225 นายเผด็จ วรรณบวร ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
226 นางอรพินท์ เดชภักดี ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
227 นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
228 นายจรัล พวงเพชร ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
229 นายเจษฎา สุจริตธุรการ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
230 นางสาวเบญจมาพร บุญมณี ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
231 นายจตุพร มณีพันธ์ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
232 นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์ ครูโรงเรียนวังวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
233 นางไช่เล่ เซ่ภู่ ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
234 นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
235 นายวิรัตน์ สุขลิ้ม ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
236 นางปัทมา สุนทรนนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
237 นางมาลี สงศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
238 นางสาวสุภานัน ปริยานุธพรหมา ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
239 นายอานนท์ คงเฝือ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
240 นายพงศกร ตู้ดำ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
241 นางวลัยลักษณ์ เจมส์เมล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
242 นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย ครูโรงเรียนวังวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
243 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
244 นางธณัชชา อัตบุตร ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
245 นางขนิษฐา ทองฤทธิ์ ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
246 นางสุมล คงนคร ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
247 นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
248 นายจิตรตรัย ชูหอยทอง ครูโรงเรียนนาโยงวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
249 นางสุกฤตา เสริมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
250 นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
251 นางสุภาวดี แสงศรี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
252 นางศิริเพ็ญ รักษศรี ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
253 นายภาพตะวัน เหมสัน ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
254 นางสาวหนึ่งฤทัย สำนักโหนด ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
255 นางสาวนิติกา พิทักษ์ปกรณ์ ครูโรงเรียนวังวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
256 นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
257 นางสาวณัฐนันท์ เล่งล้วน ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
258 นางสาวสุวิมล แคนยุกต์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
259 นางสาวอูมัยชี รักษ์อาณา ครูโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
260 นายพิริยะ เต้งชู ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
261 นางสาวเกษรินทร์ พงษ์เพชร ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
262 นางสาวอัญชัน มาศวิวัฒน์ ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
263 นางยลดา ขุนอินทร์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
264 นายอรรถพงษ์ ทองชุม ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
265 นายสุทธิพงษ์ อึ้งทวี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
266 นางสาวอมรรัตน์ พงศ์พราหมณ์ ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
267 นางสาวภัทรานิษฐ์ อินทร์ดำ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
268 นางสาวชวิศา ดำกลึง ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
269 นางสาวกฤติยา ปริยานุชพรหมา ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
270 นางสาวศิรินุช ทองย้อย ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
271 นางสาวหัทยา หนูเรือง ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
272 นางสาวอรอุมา ราชเดิม ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
273 นางสาวศศิธร ปานคง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
274 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
275 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
276 นางสาวธนิตา ใจเย็น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
277 นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวก ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
278 นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
279 นางสาววิจิตรา เกษา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
280 นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
281 นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
282 นางจำนงค์ ชายภักตร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
283 นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
284 นางสาวพัชรินทร์ ตุลยกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
285 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์มณี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
286 นางวรรณา กาญจนพรหม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
287 นางวนิดา รอดสุด ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
288 นางสาวสุนา ลั่นสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
289 นางอุมาพร ทิพย์มนตรี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
290 นางสาวกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
291 นายสุริวงค์ ลุ้งกี่ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
292 นายวินัย บุญสะกัน ครูโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
293 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
294 นางอัจจิมา ขมิ้นทอง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
295 นางกฤษณา แสนเกื้อ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
296 นางปิยากร ใจตรง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
297 นางฐาปนี อุสาหะ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
298 นางสาวแก้วตา ภูมาวงศ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
299 นางสาวนิชาภา ธัญไกรเลิศ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
300 นางสาวพรเพชร รวมเงาะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
301 นางนุสรา ร่วมเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
302 นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
303 นางปิยวรรณ บัวผาย ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
304 นายพงศธร ชิตชลธาร ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
305 นางอัมไพ รอดรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
306 นางสาวสุชาดา อำลอย ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
307 นายวิจิตร นายาว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
308 นางสาวขนิษฐา เพ็งเกตุ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
309 นางสาวธัญญชล บุญเวช ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
310 นางสาวจิราวรรณ รักษา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
311 นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
312 นางนุชจรีย์ ผลจันทร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
313 นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
314 นางสาววิจิตรา เกษา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
315 นางอิงอร รักษ์ขาว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
316 นายสายัณต์ พรหมมี ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
317 นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
318 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
319 นางสาวอัญชนา กองกุลศิริ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
320 นางสาวธรรมชาติ สุขมาก ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
321 นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
322 นายปิยะ คล้ายบุตร ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
323 นางสาวมาริษา ล้วนดี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
324 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
325 นางสาวอัญชนา กองกุลสิริ ครูโรงเรียนห้วยยอด รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
326 นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
327 นางศรสุคนธ์ มาสง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
328 นางวิฬาวัลย์ สีสุข ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
329 นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
330 นางสาวศวรรณรัตน์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
331 นางกาญจนา แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
332 นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
333 นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาติ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
334 นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ย ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
335 นางสาวลลิดา ทองขาว ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
336 นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
337 นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
338 นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
339 นางสาวจิรวรรณ อิสรพงศ์ไพศาล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
340 นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงค์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
341 นางสุดา พลชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
342 นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
343 นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
344 นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
345 นางสาวเบญจพร คงจันทร์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
346 นางรัตนา สวัสดิมงคล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
347 นางรุ่งศรี เพ็ชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
348 นางวรรณา ไชยบุตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
349 นางสาวกวิตา เพ็งพาจร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
350 นางวันดี แสงดำ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
351 นายกฤตกร สภาสันติกุล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
352 นางสาวนิลุบล อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
353 นางจิตติมา ศรีเทพ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
354 นางวัลลี มณีกุล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
355 นางสุดา หยังหลัง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
356 นางศรีรจนา ไทยกลาง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
357 นางสาวขวัญฤทัย ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
358 นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
359 นางอุดมศรี กรุณกิจ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
360 นางสาวนลินี หนูชู ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
361 นางสาวฤทัยรัตน์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
362 นางสาวเกศรินทร์ พงษ์เพ็ชร ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
363 นางวนิดา ศรีเมือง ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
364 นางสาวจีรภา บัวดำ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
365 นางสาวกรษิวรรณ์ แสงเสน ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
366 นางแวววดี สุทธินวน ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
367 นางสาวอรินทร์ญา พันธุรักษ์ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
368 นางจำลองลักษณ์ เลื่อนเกื้อ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
369 นางสาวชลิตา อินทร์ชู ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
370 นางสาวภิชญานันทน์ กำธร ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
371 นางดวงรักษ์ สามัคคี ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
372 นางสาววิธิยา ตังตกาญจนา ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
373 นายชาญชัย สงแสง ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
374 นางจันทร์จิรา ศิริสาพร ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
375 นางชาลินี มณีเจริญ ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
376 นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
377 นางสาวเขมิกา แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
378 นางเรณู ประดู่ ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
379 นางสาวภวรัญชน์ จันทร์แสง ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
380 นางสาวอนุธิดา ศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
381 นางนานทรี หุ้นเหี้ยง ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
382 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูง ครูโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
383 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
384 นายสุรินทร์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
385 นางนิตยา ว่องวรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
386 นางสาวสิริธนา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
387 นางพรพรรณี ปัญจมาตย์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
388 นางฐิตินันท์ บางโรย ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายพยาบาล
389 นางสาวชญาดา ปลอดปล้อง ครูอัตราจ้างโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายพยาบาล
390 นางวรวรรณ ศรีพล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล
391 นางชุติมณฑน์ หมุกรอด ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล
392 นางอมรพันธ์ เศรษฐการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
393 นางอรทัย ช่วยบุญชู เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
394 นายกริชานันท์ ลันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
395 นางนฤมล เจษฎารมย์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
396 นางสาวยูนัยนะ กิ่งเกาะยาว ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
397 นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี ครูจ้างโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
398 นางสาวชญาดา ปลอดปล้อง ครูจ้างโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
399 นางสมจิตร พุททอง นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
400 นางมลทิพย์ สุวรรณรัตน์ นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
401 นางปราศัย ขวัญคีรี นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
402 นางสาวนิตยา ภู่ศรีโพธิ์ไทร นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
403 นางอารี สมกำลัง นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
404 นางรัตน์ชณา คล้ายรัก เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายปฏิคม
405 นางกฤษณาพร วรรณแสงทอง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
406 นายกริชานันท์ ลันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
407 นายเผด็จ วรรณบวร ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
408 นายธนวัฒน์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
409 นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
410 นายมณเฑียร วรรณแสงทอง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
411 นางสาวสิริธนา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
412 นายอธิวรรธก์ ช่วยเมือง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
413 นางสาวอภิสรา แก้วสวน ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
414 นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
415 นายสุริเยศ เลาหประภานนท์ ครูจ้างโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
416 นายวีรวุฒิ โครตแสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
417 นางสาวรชฏ จันพุ่ม ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
418 นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.4-ม.6
419 นายกริชานันท์ ลันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
420 นางสาวศยานนท์ บุญยัง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
421 นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
422 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
423 นายไพศาล ธรรมิกบวร ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
424 นายอารักษ์ บำเพ็ญ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
425 นายวรัน์ณธร นาศรี ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
426 นายประภาส คงรักที่ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
427 นายณฐยง ถนิมกาญจน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
428 นายวิว ไทยกลาง นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
429 นางสมจิตร พุททอง นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
430 นายสัญชัย ขวัญคีรี นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
431 นางมลทิพย์ สุวรรณรัตน์ นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
432 นางสาวนิตยา ภู่ศรีโพธิ์ไทร นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
433 นางอารี สมกำลัง นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
434 นายอภิรมย์ ณ นคร นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
435 นางปราศัย ขวัญคีรี นักการโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
436 นายเสมา ซัมวุ้ง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
437 นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
438 นายสมศักดิ์ ดำนิล ครูโรงเรียนห้วยยอด รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
439 นายสุทธิพร รัมณะกัจจะ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
440 นายประวิทย์ ทองทับ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
441 นายนรินทร์ วัฒนบัญชา ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
442 นายธวัชชัย คงฉาง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
443 นายบุญฤทธิ์ พรายพรรณ รปภ.โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
444 นายเจริญ พุททอง รปภ.โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
445 นายศรัญญู นกรู้รักษ์ รปภ.โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายจราจร
446 นายแสน สิทธิการ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
447 นายสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร
448 นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
449 นางถาวร สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายการเงิน
450 นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาต ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายการเงิน
451 นางสาวศิริยา พิกุล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายการเงิน
452 นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายการเงิน
453 นางผกามาศ ดำหม่าน เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายการเงิน
454 นางสาวอัญชลี ศันสนะวีรกุล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
455 นางสาวทิวาพร ปานหนู ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
456 นางสาวมาริสา เพ็ชร์หวล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
457 นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช ครูโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
458 นายธนวัฒน์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนห้วยยอด รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
459 นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
460 นางธีรารัตน์ สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
461 นายอานนท์ คงเฝือ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
462 ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาวดี สวัสดิโกมล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
463 นายอธิวรรกธ์ ช่วยเมือง ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
464 นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
465 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
466 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน
467 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน
468 นายมนัส พิพิฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน
469 นางฐาปนี จ่ายแจก ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน
470 นางวลัย กัลป์จารุ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน
471 นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช ครูโรงเรียนห้วยยอด ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
472 นางธีรารัตน์ สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
473 นางสาวนิตยา นุ้ยพั้ว ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
474 นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี ครูจ้างโรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
475 นางจุฑามาศ ใจกระจ่าง เจ้าหน้าที่โรงเรียนห้วยยอด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
476 นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
477 นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.4-ม.6
478 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
479 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
480 นายสมมารถ ผดุงอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
481 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
482 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
483 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
484 นายสุรินทร์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
485 นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
486 นางนิตยา ว่องวรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
487 นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
488 นายพิชิตพงษ์ ทวีตา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
489 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
490 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
491 นางสุดจิต สุดแป้น ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
492 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ
493 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
494 นายสมมารถ ผดุงอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
495 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
496 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
497 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
498 นายสุรินทร์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
499 นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
500 นางนิตยา ว่องวรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
501 นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
502 นายพิชิตพงษ์ ทวีตา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
503 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
504 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
505 นางสุดจิต สุดแป้น ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
506 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
507 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
508 นางทิพวรรณ ชูเวทย์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
509 นางอุดมศรี กรุณกิจ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
510 นางพัชรีย์ ลันดา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
511 นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
512 นางนัทลินยา หอยสังฆ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
513 นางยุพยง สมยอด ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
514 นางสาวจุลีวรรณ สังขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
515 นางสาวรัตติกาล สุระกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
516 นางสาวนวพร โพธิ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
517 นางยลดา ขุนอินทร์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
518 นางพรพรรณ สัตถาภรณ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
519 นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
520 นางอรยาพร ไกรเทพ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
521 นายพันธกานต์ รองพล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
522 นางสาวโยธกา กสิคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
523 นางสาวรติรส แก้วละเอียด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
524 นางสาวสุธาสินี จุ้งลก เจ้าหน้าที่งานโสตฯโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
525 นางศรีนรา สกาวสุวรรณ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
526 นายพิชิตพงษ์ ทวีตา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
527 นายสิทธิพงศ์ จันผลึก ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
528 นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
529 นายสมยา บุญแก้ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
530 นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
531 นายเอนก ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
532 นายชาญชัย แซ่เอียบ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
533 นายประดิษฐ์ อยู่อำไพ นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
534 นายชาญชัย แซ่เอียบ นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
535 นายสุรพงษ์ เที่ยงธรรม นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
536 นางสาวอรพรรณ ทัดงาม นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
537 นางวิลัยวรรณ ลุ้งใหญ่ นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
538 นางศิริวรรณ วัฒนบัญชา นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
539 นางสาวกมลนุช เพ็ชรคง นักการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
540 นายชัยสิทธิ์ วัฒนบัญชา พนักงานขับรถโรงเรียน กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
541 นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
542 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
543 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
544 นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
545 นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
546 นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
547 นายมารุตต์ ลั่นเต้ง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
548 นายอรรถพงษ์ ทองชุม ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
549 นายศราวุธ ชูเอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
550 นายภูธเรศวร์ ชุมนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
551 นายสิทธิพงศ์ จันผลึก ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
552 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
553 นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
554 นางพัชรีย์ ลันดา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
555 นางวิมลทา บูก้ง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
556 นางสาวสุภาวดี จันสุก ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
557 นางสาวขวัญฤทัย ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
558 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
559 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
560 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
561 นางเรณู ฮุยเคียน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
562 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
563 นางปิยรัตน์ ชัยบัว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
564 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
565 นางจิตติมา ศรีเทพ โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
566 นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์ โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
567 นางสุดจิต สุดแป้น ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
568 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
569 นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
570 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
571 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
572 นายสมมารถ ผดุงอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
573 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
574 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
575 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
576 นายสุรินทร์ กลับผดุง นายสุรินทร์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
577 นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
578 นางนิตยา ว่องวรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำผุด กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
579 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
580 นางสุดจิต สุดแป้น ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
581 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
582 นางเรณู ฮุยเคียน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
583 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
584 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
585 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
586 นางปิยรัตน์ ชัยบัว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
587 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
588 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
589 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.13 ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มมัธยม
590 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน สพม.13 ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มมัธยม
591 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการ สพม.13 รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มมัธยม
592 นายสุรพงษ์ เพชรเครือ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. 13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
593 นายประยุทธ์ โขขัด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
594 นางดวงฤดี ลีลาวรกุล ผอ.กลุุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
595 นางกันยา ใจสมุทร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
596 นางกชนัณท์ลภัส สิงติ รก.ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
597 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ประธานสหวิทยาเขตขนาบน้ำ - ธราโบก สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
598 นายอาทิตย์ บิลสัน ประธานสหวิทยาเขตเบญจา - ปกาใส สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
599 นายกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
600 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
601 นางวราภรณ์ บุญโสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
602 นางสุภา นิลละออ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
603 นางไรวัลย์ สมาธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
604 นายวิเชียร เดิมหลิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
605 นางพลอยชนันท์ มีดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
606 นางสาววัจนา ไกรเทพ พนักงานราชการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
607 นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ พนักงานราชการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
608 นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
609 นายยงยุทธ ปูขาว ประธานสหวิทยาเขตศรีตรัง สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
610 นายสาคร เย้าเฉื้อง ประธานสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
611 นางสิรภัทร ศิลปภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
612 นางสุมณฑา เรืองขำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
613 นางกชนัณท์ลภัส สิงติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
614 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
615 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
616 นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
617 นายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
618 นางสาวนันทรัฐ คงดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
619 นางพิมลริยา ศิลวิศาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
620 นางยุภา พรเศรษฐ์ ประธานสหวิทยาเขตวิทยาเขตทับเที่ยง สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
621 นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตปลันดา สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
622 นางวรรณดี เกตุแก้ว ประธานสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
623 นายสุชีพ นวลอ่อน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
624 นางกิตติยา ชิดเชื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
625 นางสุทิน พุทธชาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
626 นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
627 นายศุภสัณห์ แก้วสำราญ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
628 นางจรรยา พรหมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
629 นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
630 นางสุธัญญา เวชรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
631 นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
632 นางปาณิสรา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
633 นางกานดา จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.13 ผู้ประสานงาน กลุ่มมัธยม
634 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม. 13 ผู้ดุแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันกลุ่มมัธยม
635 นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
636 นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
637 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
638 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
639 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
640 นายธีระพงศ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
641 นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
642 นายสมพงษ์ เกิดรักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
643 นางสุพัตรา ไข่รักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
644 นายพิฐิพงศ์ ยวงใย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
645 นายธิติ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
646 นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
647 นายอนุชิต พงค์เกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
648 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
649 นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
650 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
651 นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
652 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
653 นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชติ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
654 นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
655 นางสาวสุภาวดี จันทร์สุข ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
656 นายวิชาญ แก้ววิจิตร ครู โรงเรียนห้วยยอด สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
657 นางสุพัตรา ไข่รักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
658 นายอนุชิต พงค์เกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
659 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
660 นายวิทวัส พิสิฐจำนง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
661 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
662 นางณัฐกานต์ ไกรเทพ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
663 นางจุติตา สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
664 นางสาวพรทิพย์ เรือนแก้ว ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
665 นางสุขจิต ศรีเปารยะ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
666 นางบุณญพร รักเดชะ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
667 นางสาวสุจินดา ชัยทอง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
668 นางสาวพรรณอร ประเทศ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
669 นางสาวกาญจนา คงเอียด ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
670 นางสุบงกช ขุนชิต ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
671 นางสาวศิรินุช ทองย้อย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
672 นางสาวอุปสรา สมาธิ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
673 นางสาวจริดา สมกำลัง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
674 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว
675 นางจินดา หวานขัน ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
676 นางนงคราญ รัตนบุษยาพร ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
677 นางกาญจน์สิรี แก้วสวน ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
678 นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
679 นางอารอบ แสงหิรัญ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
680 นางธีระพร เส้งสุ้น ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
681 นางสาวสุชาดา สุขเลื้อง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
682 นางสาวนุชาดา จันทร์มัด ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
683 นางสุพัตรา ไข่รักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
684 นางอัจฉรา สร้อยทอง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
685 นางอนงค์ คงจันทร์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
686 นางมาดี ศรนรายณ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
687 นางอรสา ธนกิติธรรม ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
688 นางสุพัตรา ฉิมแสง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
689 นางสาวพิชญา สีแก้ว ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
690 นางจิระดา นาคเล็ก ลูกจ้าง โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
691 นางสาวสายพิณ ศรีสว่าง ลูกจ้าง โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
692 นางสาวกุลจิรา เอ้งฉ้วน ลูกจ้าง โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
693 นางสาวจุรีย์ ทองแท้ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
694 นางจินดา หวานขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
695 นางสาวปิยาอร เพชรพูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
696 นางสาวระพีวรรณ กังแฮ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
697 นางสาวสุมิตตา ง่วนสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
698 นางกานดา รักษารักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
699 นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
700 นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
701 นายนุกูล เอียดจุ้ย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
702 นางนลินี วงศ์วัฒนภักดี ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
703 นางสาวศิชัฎฌา จิตรบุญ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
704 นางสาววัจนา ไกรเทพ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
705 นางสาวจารุวรรณ ยมขรร ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
706 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
707 นายนุกูล เอียดจุ้ย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
708 นายพิฐิพงศ์ ยวงใย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
709 นายภูเบศ ไทรงาม ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
710 นายธิติ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
711 นายวรพงศ์ จันทรสาร ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
712 นางนพรัตน์ สุขมาก ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
713 นายจิรานุวัฒน์ ชูยัง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
714 นายชอบ ทหารไทย นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
715 นายชัยนาจ สีทองเที่ยว นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
716 นายสุพร นาคเล็ก นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
717 นายวรศักดิ์ รักสะอาด นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
718 นายศักดา รอดคืน นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
719 นายประจบ จันทร์สร นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่
720 นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
721 นายสมพงษ์ เกิดรักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
722 นายธิติ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
723 นายธีรภาพ สุขตาม ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
724 นายจรัล พวงเพชร ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
725 นายชอบ ทหารไทย นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
726 นายวรศักดิ์ รักสะอาด นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
727 นายศักดา รอดคืน นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
728 นายประจบ จันทร์สร นักการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการจราจร
729 นายวิทวัส พิสิฐจำนง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร
730 นางสุพัตรา ไข่รักษ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
731 นางพัชรินทร์ สินรา ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
732 นางสาวพิชญา สีแก้ว ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
733 นางสาวนุชาดา จันทร์มัด ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
734 นางสาวมลลัดดา ทองย้อย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
735 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
736 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
737 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
738 นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
739 นางสาวเกศริน วิมลเมือง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
740 นายกฤตกร สภาสันติกุล โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
741 นางสาวเบญจพร คงจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
742 นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
743 นายพันธกานต์ รองพล โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
744 นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการดำเนินงานฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
745 นายอนุวัฒน์ หยิกซ้าย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
746 นายทรงยศ ตุนยะสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ผูัประสานงาน กลุ่มมัธยม
747 นางจินดา หวานขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม
748 นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
749 นายโชติ จิตรขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
750 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม.13 ตรัง กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
751 นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม.13 กระบี่ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
752 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.13 ตรัง กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
753 นายอนุชิต พงค์เกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
754 นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
755 นายสุรชัย คงบางยาง ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
756 นายธิติ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
757 นายธีรภาพ สุขตาม ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
758 นายดำรง ช่วยเรือง ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
759 นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน ครู โรงเรียนวังวิเศษ สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
760 นายวิเชียร ประสิทธิเสริฐ ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
761 นางสาวสุชาดา ช่วยรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
762 นางสาวสุรภา ทองดี นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
763 นายศตวิทย์ เทพี นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
764 เด็กชายธนภัทร ชัยณรงค์ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
765 เด็กหญิงวรกานต์ จันทร์ไข่ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
766 นางสาวลลิตา สมาธิ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3
767 นางสาวรัชรินทร์ ทองย้อย นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
768 นางสาวศศิธร ชุมพล นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
769 นางสาวดนิตา ชุมพราหมณ์ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
770 นายศราวุธ พลบุญ นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
771 นางสาวศศิธร คงสมุทร นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
772 นางสาวปวีณอร ฤทธิมา นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง คณะกรรมการ COUNSELEE การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6
773 นางสาวเนตรนภา ไหมสีทอง ครู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม.13 กระบี่ ประธานกรรมการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.1-ม.3
774 นางสุปราณี รักษา ครู โรงเรียนวังวิเศษ สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.1-ม.3
775 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.1-ม.3
776 นางสาวเนตรนภา ไหมสีทอง ครู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม.13 กระบี่ ประธานกรรมการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.4-ม.6
777 นางสุปราณี รักษา ครู โรงเรียนวังวิเศษ สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.4-ม.6
778 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก/เรียนรวม ชั้น ม.4-ม.6
779 นางปัณณจันท์ จันทร์นภางค์กุล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
780 นางสาวสุชาดา อำลอย ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
781 นางสุภาวดี จันทร์สุข ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
782 นางอัมไพ รอดรัตน์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
783 นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
784 นางสุภาวดี จันทร์สุข ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
785 นายอนุชิต พงค์เกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
786 นางศิริลักษณ์ นิลละออ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
787 นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
788 นายอนุวัฒน์ หยิกซ้าย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
789 นางสาวเกศริน วิมลเมือง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน
790 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
791 นางจินดา หวานขัน ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
792 นายณัฐพงศ์ เอียดจุ้ย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
793 นางสาวชลนิตย์ ชิตจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
794 นายเปรมวุฒิ สังข์ขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
795 นายปุณยวัจน์ คำทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์แมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
796 นายอุกฤษฎ์ ชำมาริ นักวิชาการศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
797 นายอาณัติ สายสลาม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สพม.16 (สงขลา สตูล) คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
798 นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
799 นางมิ่งขวัญ ขาวดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
800 นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
801 นายประสิทธ์ สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
802 นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุล ครูโรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
803 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
804 นายพีระชัย อากาศวิภาต ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
805 นายมานะ ประจงจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
806 นางวิมล ประจงจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
807 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์) คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
808 ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
809 นายเชาว์วัฒน์ ทองเรืองรักษ์ คณะวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
810 นายธีรพนธ์ จริงจิตร คณะวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
811 นายราเชนทร์ ปานตุลย์ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
812 นายเกียรติกานต์ ก้องกุล ครูโรงเรียนน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
813 นายมานพ นานอน ครูโรงเรียนรัษฎา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
814 นายกฤษฎี มณีโชติ ครูโรงเรียนวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
815 นางสาวนิศาชล สงวนสิน ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
816 นายจุติเทพ ชูหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
817 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
818 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการด้านหุ่นยนต์และนักบินน้อย
819 นายวุฒิิพงศ์ ผู้ภักดี บริษัท Thaicom หัวหน้าช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
820 นางสาวสุรัสวดี ละงู โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
821 นางปิยรัตน์ ชัยบัว โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
822 นางสาวเสาวลี จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
823 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
824 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
825 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนาวรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 -ม.6
826 นางสาวปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6
827 นางสาวสุจารี ดำศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6
828 นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6
829 นายจรัล พวงเพชร ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6
830 นางศรสุคนธ์ มาสง ครูโรงเรียนห้วยยอด ผู้ช่วยเลขานุการโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6
831 นายเอกราช กลิ่นคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
832 นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
833 นางยุพา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
834 นายสมมารถ ผดุงอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
835 นายศุภชัย การเอียด ครู โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
836 นายธีระพงศ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
837 นายประเสริฐ แย้มวงศ์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
838 นางขวัญใจ กาญจนศรเมฆ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
839 นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
840 นางอุไร หมั่นเพียร ครู โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
841 นางภัทรวรรณ ปานชนะ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
842 นางสาววริฎฐา รักหอม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
843 นางภัสส์ฑนันท์ จันทอินทร์ ครู โรงเรียนรัษฎา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
844 นางกาญจนา พิพัฒน์ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
845 นายสหัส หลำสะ ครู โรงเรียนรัษฎา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
846 นายสมมาตร์ สุวรรรณทวี ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
847 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานกรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
848 นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
849 นางกชนัณท์ลภัส สิงติ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
850 นางกิตติยา ชิดเชื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
851 นางสิรภัทร ศิลปภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
852 นางสาวนันทรัฐ คงดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
853 นายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
854 นายทรงยศ ตุนยะสุข พนักงานธุรการ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
855 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
856 นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
857 นายวัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
858 นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
859 นางอาภรณ์ สว่างรัตน์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
860 นางสาวนันธิดา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
861 นางสาวชุฎาพร พรพุฒิศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
862 นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
863 นางปรารถนา หยงสตาร์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
864 นางณัฐติยา พงษา ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
865 นางสาวอุไร เยาว์ดำ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
866 นายขจรจิตร ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
867 นางเพชรณา บริพันธ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
868 นางสาวชุติมา อนุรัตน์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
869 นางสาวกุลญาดา ชาญภคนันท์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
870 นายวิษณุ วรรณบวร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
871 นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
872 นายเอกวัฒน์ พวงเพชร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
873 นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
874 นางกานต์พิชชา เทพนิมิตร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
875 นางสาวทิพย์สุดา ชูบุญส่ง ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
876 นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
877 นางสาวพรปวีณ์ เลี้ยงสกุล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
878 นางอัจฉรา ลายดี ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
879 นางฐาปนี จ่ายแจก ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
880 นายบัญชา เก้าเอี้ยน ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
881 นางวีรยา สงวนพวก ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
882 นางสาวทิวาพร ปานหนู ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
883 นางสาวมาริสา เพ็ชร์หวล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
884 นางสุคนธ์ทิพย์ ชาญชญานนท์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
885 นางสาวคณิศาณัฐ เจะเหลา ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
886 นายสุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
887 นางสาวกนกวรรณ มากอ้น ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
888 นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
889 นายทวีชัย คงชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
890 นายจารุกิตต์ ช่องสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
891 นางสาวมนตกานต์ เหตุทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
892 นายสุรชัย คงบางยาง ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
893 นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
894 นายเจษฎา ฟองประพันธ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
895 นายสันติพงษ์ คงเพชรธนเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
896 นางสาวธิดารัตน์ อินทรเสนี ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
897 นางสาวจุฑามาศ สงวนจิต ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
898 นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
899 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
900 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานพิธีเปิดและพิธีการ
901 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
902 นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
903 นางสิรภัทร ศิลปภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
904 นางศรธนวรรณ เจ้ยทองศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
905 นางสุภา นิลละออ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
906 นางกานดา จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
907 นางจรรยา พรหมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
908 นางวราภรณ์ บุญโสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
909 นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
910 นางพลอยชนันท์ มีดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
911 นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
912 นางสาววัจนา ไกรเทพ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
913 นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
914 นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
915 นางสาวศาสดา คงจรัส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
916 นางสาวอรวรรณ เหม้นแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
917 นางปราณี ขวัญนิมิตร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
918 นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
919 นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษฎ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
920 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
921 นายศุภสัณห์ แก้วสำราญ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ ช่วยราชการ สพม.เขต 13 กรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
922 นายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.เขต 13 กรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
923 นางสุธัญญา เวชรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม.เขต 13 กรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
924 นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพม.เขต 13 กรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
925 นางสาวกชกร เถรว่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพม.เขต 13 กรรมการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
926 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
927 นางปาณิสรา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
928 นางสาวมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตร นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
929 นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้ประสานงาน
930 นางสาวศศิธร ณ ระนอง พน้กงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้ประสานงาน
931 นางสาวจารุวรรณ ชูแทน พน้กงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้ประสานงาน
932 นางสาวณัฐนิดา ปิตุคำ นักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
933 นางสาวอารรียา สูน่าหู นักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
934 นางสาวณัฐธดา ปรามเภท นักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
935 เด็กหญิงกนกเพชร ชลสาคร นักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
936 เด็กหญิงจินตพร แก้วศรีสด ครู โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
937 เด็กหญิงธิดา น้ำใส นักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
938 นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย ครู โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
939 นางสาวสุนันทา พลประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
940 นางภัทรวรรณ ปานชนะ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
941 นางละมัย บุญชื่น ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
942 นางประภา ไชยการ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
943 นางประภา ไชยการ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
944 นางสาวดารัตน์ สุนทรเต็ม ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
945 นายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
946 นางสาวจุรี ชัยแก้ว ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
947 นายสุธรรม ตุเทพ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
948 นางกานต์รวี ชูรัตน์ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
949 นายรามริน เกื้อกูล ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
950 นางปณิดา สีสายทอง ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
951 นายราเชนทร์ ปานตุลย์ ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
952 นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
953 นายสัมพันธ์ สุนทรเต็ม ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
954 นายอนันท์ หมวดแดหวา ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
955 นายสุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
956 นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
957 นางปราณี โทบุรี ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
958 นางสาวพรธิดา ชูพูล ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
959 นายชอบ หนูไพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
960 นายคณต แก้วงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
961 นางสาวหัทยา หนูเรือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
962 นายนิมิตร แสงรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
963 นางวลัดดา ปราบเสร็จ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
964 นายพุธินันท์ รัตคาม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
965 นางนิตยา ทองดียิ่ง ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
966 นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
967 นางจุไรรัตน์ บุญวิชัย ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
968 นายพงศธร ชิตชลธาร ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
969 นางสาวพัฃรินทร์ ตุลยกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
970 นางวณิชยา วรานันตกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
971 นางอรพิน หนูนุ่ม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
972 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
973 นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
974 นายสรพล ขำปาน ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
975 นางสาวชฎาพร เชียรศรี ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
976 นางสาวพรพิไล ริมดุสิต ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
977 นางสาวกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
978 นายศักดิ์เลิศ รักจริง ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
979 นางสาวปิยะมาศ รำมะนา ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
980 นางอรอุมา อินเรือง ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
981 นายทนงค์ สีหนู ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
982 นางสุดใจ เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
983 นางวารุณี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
984 นางสาวสุกัญญา เมืองแก้วกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
985 นายสมชาย อินทรโชติ ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
986 นางสาวปานี สุขคล้าย ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
987 นางสาวรสวรรณ วีระไทย ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
988 นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
989 นายคีตวัส สุรสินธุ์ ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
990 นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
991 นายวิสุทธิ์ รักษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
992 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูง ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
993 ว่าที่ ร.ต.นพดล ศิริกุลพิทักษ์ ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
994 นายสุริยา จันทสุวรรณ ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
995 นายกฤษณะ รัตนแก้ว ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
996 นางสาวพริมดา แสงเพชร ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
997 นางสาวอนุธิดา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
998 นายบุญภาส สีสองสี ครู โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
999 นายปรีชา สงขาว นักการภารโรง โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1000 นายสมโชค นาคะสัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1001 นายสมบูรณ์ วงศ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1002 นายสมบูรณ์ วงศ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1003 นายณรงค์ชัย ชัยฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1004 นายวิชาญ เคี่ยมการ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1005 นายเกรียงศักดิ์ บำรุง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1006 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1007 นายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1008 นางสาววัจนา ไกรเทพ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1009 นางสาวนันทรัฐ คงดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1010 นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1011 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1012 นายสรุพงษ์ เพชรเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1013 นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1014 นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1015 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1016 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1017 นางไรวัลย์ สมาธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1018 นายธรรมศรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1019 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1020 นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1021 นายวิเชียร เดิมหลิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1022 นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1023 นางสุทิน พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1024 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1025 นางปาณิสรา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1026 นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษฎ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
1027 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน สพม.13 คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1028 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1029 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1030 นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1031 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1032 นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1033 นายธีระพันธุ์ ธีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1034 นายมนทิพย์ ทรงกิตติพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1035 นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1036 นายสิทธิชัย เสนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1037 นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1038 นางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1039 นายเจริญ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1040 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1041 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1042 นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1043 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1044 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1045 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1046 นายสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1047 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1048 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1049 นายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1050 นายพีระพงศ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1051 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1052 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1053 นายประเสริฐ ชีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1054 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1055 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1056 นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1057 นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1058 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1059 นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1060 นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1061 นายวัฒนา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1062 นายวัฒนา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1063 นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1064 นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1065 ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1066 นายเกษม ทองปัญจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1067 นายวิรัช ทองแกมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1068 นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1069 นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกับพลานนท์อนุสรณ์" คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1070 นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1071 นางกรรมลาศ ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1072 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1073 นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1074 นายกฤษดา ปรีชาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1075 นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1076 นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1077 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1078 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1079 นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1080 นายธีระชัย รัตนรังษ๊ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1081 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1082 นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1083 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการ สพม.13 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1084 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1085 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1086 นายไชยพงษ์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1087 นายเอกราช กลิ่นคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1088 นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1089 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1090 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1091 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.13 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1092 นายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.13 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1093 นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1094 นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1095 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1096 ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1097 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1098 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1099 นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1100 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1101 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1102 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1103 นางยุพา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1104 นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1105 นายมนทิยพ์ ทรงกิตติพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1106 นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1107 นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1108 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1109 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1110 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1111 นางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1112 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1113 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1114 นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1115 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรฝ่ายนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1116 นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดงานฯ
1117 นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1118 นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1119 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันติวิมลรัตน์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1120 นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1121 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1122 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1123 นางกานดา จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1124 นางสาวณัชมล รุ่งใสวัฒนา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1125 นางสาววรทิตา ไกรเทพ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1126 นายอเนก ถนอมผล ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1127 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตร นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1128 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยมณี พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้ประสานงาน
1129 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1130 นางสมสวาท ลิมานัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1131 นางฉวีวรรณ เส็มสัน ครูชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1132 นางมยุรี เจะเลาะ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1133 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1134 นางวรรณี บุญเพิ่ม ครู ชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1135 นางวิไล หนูคงแก้ว ครู ชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1136 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู ชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1137 นางฮาสนะ โคกเขา ครู ชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1138 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู ชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1139 นายพาคินทร์ เมืองปัญญา นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1140 นางสาวณัฐริการ์ จันทร์สุริยา นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1141 นางสาวสุณีย์ บินล๊ะ นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1142 นางสาวสุปราณี ราขาเมืองขวาง นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1143 นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1144 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1145 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1146 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1147 นางสาวธัญมน ผลพุฒ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1148 นางสาวลิสา คงสีลัง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1149 นายชนะภัย ชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1150 นางณัฐพร ผลเกลี้ยง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1151 นางสาวสิรินุช บุญช่วย ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1152 นางสาวจันทนา ชลสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1153 นางสาวรัตนา กล้าศักดา ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1154 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1155 นางสาวธันย์รดา เนติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1156 นายสหรัฐ บัวทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1157 นางโสภา พลันสังเกตุ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1158 นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1159 นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1160 นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1161 นายบุญเลิศ แก้วคุ้มภัย ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1162 นางสาวจิงยู คอ นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1163 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1164 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการ สพม.13 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1165 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1166 นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1167 นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม.13 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1168 นางวรรณดี เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1169 นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเข่ตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1170 นางวัจนา ไกรเทพ พนักงานราชการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1171 นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ พนักงานราชการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1172 นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1173 นางสาวชนัญฃิดา ศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1174 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและเลขานุการ การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1175 นายทรงยศ ตุนยะสุข ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตรนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1176 นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1177 นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1178 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1179 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1180 นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1181 นางสาวณัชมล รุ่งใสวัฒนา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1182 นางสาววรทิตา ไกรเทพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1183 นายเอนก ถนอมผล ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1184 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันติวิมลรัตน์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1185 นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13 คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1186 นายณัฐกิตติ์ สายทองแท้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ประชาสัมพันธ์
1187 นางสาวอัจจิมา วงศ์มาก นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1188 นายฐาปกรณ์ โคกตรัง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1189 นายธิติวุฒิ บัวศรี นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1190 นายคณิศร แซ่เอียบ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1191 นางสาวศุภิสรา ฉุ้นย่อง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1192 นายสายชล ส่องแสง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1193 นายกิตติ์เกษม วงศ์อภิชาติ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1194 นายชีวิน สมาธิ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1195 นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1196 นายพันธกานต์ รองพล ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1197 นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1198 นางสาวนิลุบล อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1199 นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1200 นางอรยาพร ไกรเทพ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1201 นางสุดา พลชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1202 นางสาวโยธกา กสิคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1203 นางสาวจุลีวรรณ สังขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1204 นางนัทลินยา หอยสังฆ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1205 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1206 นางสาวณัฐกานต์ โอคี่ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1207 นางสาวอารดา จันสุข นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1208 นางสาวทิพย์ธิดา นพนิช นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1209 นางสาวปรางฉัตร คุชาโภชน์ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1210 นางสาวธูปหอม ชูจักร นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1211 นางสาวกัญญรัตน์ ช่วยเมือง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1212 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1213 นางสาวพรรณปพร ไกรเทพ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1214 นางสาวณัฐพิมล แซ่อึ้ง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1215 นางสาวธัญชนก ทิพเศษ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1216 นางสาวสิริรัตน์ บัวรักษ์ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1217 นางสาวอรสา นาพิช นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
1218 นางสาวนภัสวรรณ์ นาเหนือ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1219 นายจิรายุทธ์ แซ่จิ้ว นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1220 อภัสรา ศรีปรางค์ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1221 สุทธาสินี ปิยะวิริยะกุล นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1222 นางสาวปิยวรรณ รักการงาน นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1223 นางสาว ขวัญชนก จันทนเสถียร นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1224 นางสาวชุติกาญจน์ ปานทอง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1225 นางสาวปรมาภรณ์ ชูหนู นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1226 นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมพงษา นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1227 นางสาววิษาศิลป์ แซ่จุ้ง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1228 นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1229 นางสาวจรรยพร เต็งรัง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1230 นางสาววิภาวี ชูเอน นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1231 นางสาวอภิญญา พลพระ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1232 นางสาวกมลชนก จูห้อง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1233 นางสาวนิตย์ตะวัน สงแก้ว นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1234 นางสาวสุธาทิพย์ เมืองสิ้น นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1235 นางสาวหทัยภัทร สีชุม นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1236 นางสาวกมลนัทธ์ เจือกโว้น นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บริการ
1237 นายณภัทร ทองแจ้ง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1238 นายธนพนธ์ ชูเวท นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1239 นายวิรัญจ์กร บวรรัชพงษ์ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1240 นายพลพล ปานยัง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1241 นายกิตตินันท์ ทองหนูเอียด นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1242 นายศราวุธ คงที่ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1243 นายนพรัตน์ แก้วคง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1244 นายกษิดิ์เดช ซุ่นสั้น นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1245 นายธิติวุฒิ บัวศรี นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1246 นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1247 นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1248 นายปัญญากร เกลือมีผล นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย