รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  สุรินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไตรสุวรรณ
 
1. นางสาวแอซะห์  ดอเลาะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร
 
1. นางอำมร  เดชอรัญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1. นางสาวอริษา  เสรีรักษ์
 
1. นางสุจิตรา  แซ่ตั้ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมณฤทัย   ชัยเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ขันทองคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวศิริวรรณ์  เนื้อนวน
 
1. นางอรอุมา  เขียวสวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงจารุพิชญา    พูลเกิด
 
1. นายขวัญชนก  จริงจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงอมรธิดา  บุตรวงศ์
 
1. นางจรรยา  งามประดิษฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวยุพเยาว์  หมวดจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวณัฐธนา  ขุนทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวเกศิณี  หลีเส็น
 
1. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนิวาสา  ร่วมใจ
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพลอยวาสนา  มากพงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   กาลานุสนธิ์
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  เกียรติไพบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวรุจาภา  พรหมทอง
 
1. นางนทิตา  ชนะไพริน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชุติมา  สิทธิหีต
 
1. นางสาวศิริพร  พลสิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวภัทรัลยา  ศิริศักดิ์วัฒนา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสูง
 
1. นางจารุณี  ลายทิพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นางณิฏาญา  สังขสัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงปรีปัญญ์  ผาอาจ
 
1. นางพัทธวรรณ  มณีนพวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอัญชิษฐา  มาลี
 
1. นางสาวพรรณพนัช  คงผอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  อมรบุญ
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวโสภนา  วิริยะศักดิ์สกุล
 
1. นางมณีรัตน์  เต็งเฉี้ยง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แพหีต
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชวดบัว
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธันยพร  กมลเจริญ
2. นายพชรพล   พรหมเพศ
 
1. นางสาวอรณัฏฐ์  ทองประพันธ์
2. นางกชกร   สิริกัญญกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิดาภา  วรวัชรพงศ์
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
 
1. นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์
2. นายมนตรี  คงแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศันสิธร  ธรรมกิจ
2. นางสาวสุกานดา  จิตรอักษร
 
1. นางสาวรชฏ  จันพุ่ม
2. นางสาวจันทิมา  สั้นเต็ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
2. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
2. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
2. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวมิ่งขวัญ  หวาหาบ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ม่วงงาม
 
1. นางสาววรารัตน์  บุปผา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นางสาวธัญดารินทร์  กุลบุตร
2. นางสาวลักษณารี  จันทร์หอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์แดง
2. เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นางสุปานี  มีสวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายพรรษกร  ยังกำแหง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาววาณิชชา  จันทร์แดง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายอัครฐาน  ทองสาม
 
1. นางคนึงนิตย์  สิทธิสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา
 
1. นางสุรีรัตน์  พัฒนถลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงมนภรณ์  แจ้งทวี
2. เด็กหญิงมนภัทร์  แจ้งทวี
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สุวรรณชาตรี
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวนุชรินทร์  อินทรสมบัติ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
2. เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล
3. เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ร่างมณี
2. เด็กชายนฤเบศร์  ศรีหมาน
3. เด็กชายศาสตราวุธ  วีรพัฒนาสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  ผลความดี
2. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนพร  ทองจุ้น
2. นางสาวสุกัญญา  ยอดนวล
3. นางสาวอัสรีนา  รบเมือง
 
1. นายมนัสวี  อุตรภาศ
2. นางสาวสุชาวดี  วิเศษแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขอเกียรติวงศ์
2. นางสาวปนัสยา  ชรินชวลิต
3. นางสาวพิชชญามญช์  ส.สกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุมลักษณ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวชนัญชิดา  นคราวงศ์
2. นางสาวผกาแก้ว  สีก่ำ
3. นางสาวพัชญา  ผาติวิกรานต์
 
1. นายบัลลังก์  จันทร์ทอง
2. นางทัศนี  สะอาดใส
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายบัญญวัฒ  นวลนาค
2. เด็กชายภูริณัฐ  กะเดช
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปรียธาดา
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวประไพพร  ถิ่นนัยธร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิลมาณี   อาแว
2. เด็กหญิงซีลาวาตี   อับดุลเลาะ
3. เด็กหญิงฟารีดา  ตรงแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  มะลี
2. นางสาวดารีนา  มูซอ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นิลนุ้ย
2. เด็กชายศุภสรรค์  ลังทิพย์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองชนะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  รักราวี
2. นางชมพูเนกข์  อะโรคา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวขนิษฐา  ราชแสง
2. นางสาวอริสา  อรรถชัยยะ
3. นางสาวอิษยา  ศรีสัจจา
 
1. นายวีรวัฒน์  เลิศประสาน
2. นางธิดาทิพย์  กลับแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวทัดธนัณ  ขุนแดง
2. นางสาวธัญชนก  สุวรรณคีรี
3. นางสาวภัทรมน   พรหมชัย
 
1. นางมูรนีย์  สะบูดิง
2. นางสาววัชราภรณ์  ยลสุริยันวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายชาติตะวัน  อิ่มอาบ
2. นางสาววรวีย์  เหล่ากำเนิด
3. นางสาวอภิญญา  พุทธสุภะ
 
1. นายรักก่อ  ศิริวัฒน์
2. นางอังคณา  โฆษิตธาตรี ชูจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
2. เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางสาวภัสราภา  จันทร์เมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูแก้ว
2. นางวนิดา  ดารากุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จักรัส
2. นายภาณุพงศ์  เชียเชื้อ
 
1. นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร
2. นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธรรมธัช  แพรสมบูรณ์
2. นายนนทวัต  ทองปรอน
 
1. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวสวรส  เผ่าชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายคเณศร์  ไชยทิพย์
2. นายวิชัยรัช  บุญเชื้อ
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี
 
1. นายอนันทชัย  ชุมอักษร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นายธีรยุทธ  พรนิคม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวรังสิมา  เพชรรณ
 
1. นางเอ  แย้มโสพิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวจิตรานุช  สาราช
 
1. นางสาวระพีพร  สุนทรกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนันต์นิชา   เกียรติอภิญญากร
2. เด็กหญิงปานชนก   นิคมรัตน์
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางสาวนนทสรวง   รุจิรารุ่งเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายนวพล  เหมือนเมือง
2. เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
 
1. นางวิซาน่า  จารง
2. นางสุณี  เผ่าวัชรพล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนะพงค์
 
1. นางสาวเขมปัญฑา  ไตรชนัญกร
2. นางสาวซานีต้า  สามะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางนันท์นภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธราพร   แก้วดี
 
1. นางสาวนนทสรวง   รุจิรารุ่งเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาววริศรา  คงครอง
 
1. นางศศิมา  ทิพย์สวัสดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายวีรณัฐ  ฉายากุล
 
1. นายนิวัฒน์  สร้อยศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงปาณิศา  อักษรไทย
 
1. นางสาวลลิดา  ทองขาว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชุติกร  รองพล
 
1. นางสุพรรณี  สารสำเร็จ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายวีรวิชญ์   จินดาราม
 
1. นางศิริพร  จินดาราม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวภัทรวดี  เพชรสี
 
1. นางสาวจุรี  ชัยแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นางสาวจิราพา  อินทวิเศษ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หิรัญรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวะกร  มีแสง
2. เด็กชายปุณยธร  ทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง
 
1. นางอามิเด๊าะ  พรหมจินดา
2. นายจักรพันธ๊  อุดทะดาดวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต
 
1. นางสาลี  วิสมิตนันท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  มิตรเมือง
3. เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
 
1. นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ
2. นางพนัสสา  ปลอดภัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายตรัณ  อนุสรณ์
2. นางสาวนันท์นภัส  คุ่มเคี่ยม
3. นางสาวพิชญ์สินี  บัวแก้ว
 
1. นางสาวอภิรดี  หัชชะวณิช
2. นายวชิรพัฒน์  จิวานิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายภาคิน  บุญล้อม
2. นายภูริณัฐ  ตรียาพงษ์
3. นายอนาวิน  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
2. นางสาวนาถรภี  ชูอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปฐมพงษ์  ศรีอมร
2. นางสาวมณฑกานต์  รัตยา
3. นางสาวอรจิรา  จุลสิกขี
 
1. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี
2. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทเจียด
2. เด็กหญิงศิรประภา  กรายแก้ว
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  รักษายศ
2. เด็กหญิงอมลณัฐ  จันทนา
3. เด็กชายเขมทัต  ทานนท์
 
1. นางสาวจงกล  บุญรอด
2. นางสาวอังคณา  จุลบุญญาสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวณัฐศิริ  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงปณาลี  ประเสริฐพรม
3. เด็กหญิงภูพลอย  พลเดช
 
1. นายรนนท์  นุ่นสิงห์
2. นางวิจิตรา  รัตนเทพี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกานต์  ศึกเสือ
2. นายณัฐพล   ตันติศิริวัฒนา
3. นายศุภพร   กลับกลายดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เชาวลิต
2. นางสาวอาภรณ์  รับไซ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปิ่นศวิตา  ทองสลัก
2. นางสาวอัตกิยา  ไกรณรา
3. นางสาวเกวลิน  สุขไกว
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  จงใจ
2. นางสาวผัสพร  ศิริวุฒิ
3. นางสาวเพ็ญนภา  เชื้อขาว
 
1. นางสาวโศภิตา  สิทธิฤทธิ์
2. นางปัทมาภรณ์  ชำนาญเมือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยมงคล  ว่องธารักษ์
2. เด็กชายสรรเพชญ์  แพน้อย
3. เด็กชายอนุพงษ์  เหม็นเตล็บ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วพา
2. นางสาวจารี  สุดจำนงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปีใหม่  คงวัฒนานนท์
2. นางสาวพรนภัส  ทองมี
3. นายภากร  รุจิระยรรยง
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เกษรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
3. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  กอบแก้ว
2. นางสาวจิรัชญา  องอาจ
3. นางสาวปานชนก  อ่อนท่าลาด
 
1. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
2. นางสาวพิมณภัทร  ทนุโวหาร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 1. นายรัฐสมันต์  หนูละออง
2. นางสาวศศิกานต์  รัฐมณีกร
3. นางสาวศุภิสรา  ยิ้มตีบ
 
1. นายสมัย  ชำนาญกิจ
2. นางสาวนิตยา  บุญส่ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายทินภัทร  พรหมจันทร์
2. นางสาวนริศรา  จามไพเราะ
3. นางสาวอารียา  เมฆสุข
 
1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี
2. นางสาวซาฝีน๊ะ  แอหลัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  รักษ์พงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเนียงหวาน
3. เด็กชายอดิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวชนิตา  ทองคงใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศ์พล   อนุรักษ์ทรัพย์
2. เด็กชายพศิณ   ดิลกธราดล
3. เด็กชายพิชญ์วัตร   จงหวัง
 
1. นางจินดา   จันทร์น้อย
2. นางสาวจุฑารัตน์   ดำแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
2. เด็กชายวงศธร  ทองโรย
3. เด็กชายสหรัฐ  แก้ววิมล
 
1. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
2. นางจุไรรัตน์  แก้วทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวฐาปณี  อินทราช
2. นางสาวดุษรินทร์  สาแม
3. นางสาวพริมา  ศรีเฉลียว
 
1. นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่ตั้น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคณิตพงศ์  วิรัตน์กุล
2. นายณัฐดนัย  ปราชญ์นคร
3. นางสาวปัญญพัฒน์  ไชไพล
 
1. นางอรนภา  ศรีสุข
2. นางสาวปิยดา  เกิดด้วยทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสุชาวดี  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวสุณิสา  เจียนซี่
3. นางสาวอรปรียา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวปราณี   ทองรมย์
2. นางชิษณุช  ชาตะพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  บัวมาก
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คีรีรัตน์
 
1. นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง
2. นางสาวปิยะมาศ  ขุนน่าน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพรสินี  คงไสยา
2. นายวัชระ  ทวนทอง
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาว พฤทธิพร  มูสิกะ
2. นางสาวปนัสยา  ฟองย้อย
 
1. นางสาวกัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
2. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นายกริชฎา  เพชรประพันธ์
2. นางสาวนฤมล  สิทธิเชนทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายยศพัฒน์  สวัสดิวงค์
2. เด็กชายศิวกร  ชูทวน
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรงสง่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายบรรดาศักดิ์  หนูพริก
2. เด็กชายวัยวุฒิ  นาคกรี
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มีทุน
2. นายศักดิ์ขจร  บุญทองเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรงสง่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิสาวัง
2. เด็กชายอติเทพ  สมบูรณ์
 
1. นายชาญณรงค์  ส่งแสงรัตน์
2. นางนีรนุช  ช่างคิด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  มณีศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สิทธิชัย
 
1. นายสุรสีห์  หนูพุทธิ
2. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ปรัชญานิพนธ์
2. นายปัญจภพ  แก้วเนียม
3. นายลาภิศ  ลาพินี
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
2. นางละออ  พรหมเหมือน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  นิลเลิศ
2. นายทรงภพ  ผ่อนย่อง
3. นางสาวภัณฑิรา   ฤทธิเดช
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
2. นางอุไรลักษณ์  สลัดทุกข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงธันญชนก  สังข์สุข
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หวังจิ
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ดำเดิม
4. เด็กหญิงประภัสสร  หลักศิลา
5. เด็กหญิงศุภกานต์  อุบล
 
1. นายวิศรุต  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวสุมิตรา  ยาบ้านแหลม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขุนทิพย์มาก
2. เด็กหญิงธิติสุดา  ห้วยห้อง
3. เด็กหญิงนภัสสร  นะแหล่
4. เด็กหญิงนวมินทร์  หนูช่วย
5. เด็กหญิงอทิตยา  จุลเรือง
 
1. นายวสันต์  ระมะโน
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงภรศศิร์  ชูชาติ
2. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีขวัญ
3. เด็กหญิงอัลนิสา  ดุมลักษณ์
4. เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่เย็น
5. เด็กหญิงเนตรนภา  หลำสมหวัง
 
1. นางสาววราพรรณ์  สรรเพ็ชร
2. นางสาวจุไรพร  ผดุง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวณัฐญวา  ตาเดอิน
2. นางสาวประติมา  จันทร์เพชร
3. นายพลอธิป  รัตนกุล
4. นายวิจักษณ์ธร  หนูพินิจ
5. นายวีรภัทร  เมืองสุข
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
2. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายชัยทัต  เผือกผล
2. นางสาวนลัดดา  คุ้มสุวรรณ
3. นางสาวพัทราวดี  มิ่งสงค์
4. นางสาวรินรฏา  กิติณรากรณ์
5. นายวัชรากร  จันทร
 
1. นางอัจฉรา  ขจรศักดิ์สิริกุล
2. นางนัยณา  คูทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จันทร์เสาร์
2. นางสาวราชาวดี  น้อยหนู
3. นางสาวสุชานาถ  รอดดำ
4. นางสาวสุชานุช  รอดดำ
5. นางสาวเกตศรา  รักษายศ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์
2. นางเสาวลักษณ์  รัสปะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายณภัทร  สังขรัตน์
2. เด็กหญิงภัณทิรา  วัฒนไชย
3. เด็กหญิงภูริชญา  อามานนท์
4. เด็กหญิงอนุตตมา  แสงทอง
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางจุฑาวรรณ  กมลเศวตวงศ์
2. นางสาวนภาดา  ชาญนคร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงกิจตินา  หยีมะเหรบ
2. เด็กหญิงดานา  ติงหวัง
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  โสยดี
4. เด็กหญิงฟาดีลา  สุมาตรา
5. เด็กชายสิงหนาท  ใหม่อ่อน
 
1. นางนัจญวา   นายาว
2. นางสาวนาถวดี  เจ้ยจู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงพุฒินี  พงศ์พรหม
3. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีธรรมรัตน์
4. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยธรรม
5. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนอุบล
 
1. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
2. นายภณ  เพ็งสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ขุนอำไพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ราชรินทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  หะนุรัตน์
4. เด็กหญิงอาทิตญา  ทองเครือ
5. เด็กหญิงเกวลิน  ฮกฮิ้น
 
1. นายสัมฤทธิ์  สังข์ชุม
2. นางอารีย์  สังข์ชุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกุลนัฐ  สวนแก้ว
2. นางสาวธัญชนก  จิ้วตั้น
3. นางสาวธัญชนก  ผิวดำ
4. นางสาวปิยาพัชร  ชูเสียงแจ้ว
5. นายอิทธิ  อินทร์อ๋อง
 
1. นางพนิดา  ชัยเสนีย์
2. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวดวงกมล  เนียมวงศ์
2. นางสาวนฤมล   กองทอง
3. นางสาวอชิรญา  เเก้วมณี
4. นางสาวเกศรา  ราชบัญดิษฐ
5. นางสาวเจิมอักษร  ถนอมลิขิตวงศ์
 
1. นางสาวกนกพร  คล้ายดวง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  จาริ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีวรอรรถิกุล
3. นางสาวณิชาวีร์  กอเซ็ม
4. นายศิรวิชญ์  แซ่อึ้ง
5. นางสาวเสาวณีย์  คงพัฒ
 
1. นางอาภร  จันทร์ปาน
2. นายเอกจิตร  กิ่งชุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายธเณศดนัย  ชัยตามล
2. เด็กหญิงปิยภาณี  เย็นรักษา
3. เด็กหญิงสโรชา  บัวเพ็ชร
4. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตเย็น
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เตี้ยวจู
 
1. นายจรัญ  รอดโกบ
2. นายตุลชัย  สะกัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นวลละออง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  ชูแดง
3. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณมณี
4. เด็กหญิงสโรชินี  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงอุมารินทร์  คำแก้ว
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกลี้ยงมุณี
2. เด็กหญิงนิสา  วิโรจน์
3. เด็กหญิงวรินธร  สกุลพันธ์
4. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมนาวา
5. เด็กชายอตินันต์  สาริปา
 
1. นายพฤกษา  อุยสุย
2. นางสาววิริยา  ช่วยมงคล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวจงรักษ์  ฤกษ์ประดิษฐ์
2. นายทศพล  จันทร์นฤเบศ
3. นายนันทพงศ์  ทรทึก
4. นายปพล  รัตนดำรงภิญโญ
5. นางสาวรสกาญจน์  เขียนสุวรรณ
 
1. นายสัมพันธ์  ยิ่งยุทธ
2. นายสุรศักดิ์  วิชัยดิษฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายธนากร  กล่อมเมือง
2. นางสาวธิดา  ต่ายใหญ่กรีด
3. นายนพณัฐ  สะโรจน์
4. นายสรวิชญ์  วิริยพานิชย์
5. นางสาวสุวภัทร  พรหมอุบล
 
1. นายอติพงศ์  ใบงาม
2. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ธนโสม
2. นายปิยะพงษ์  จงทอง
3. นายภานุพงษ์  ทองเปลว
4. นางสาววรรณวลี  ห้าวหาญ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงแก้ว
 
1. นายนายมานะ  สามเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกณิศา  แผ้วสะอาด
2. นายกิตติธัช  แก่นมาลี
3. นางสาวจิรัชยา  พรหมสงค์
4. นางสาวดวงพร  วงศ์เสนา
5. นายดาราวงศ์  ชุมนุ้ย
6. นายธนพัฒน์  เขียวเข้ม
7. นางสาวนฏกร  ตะเคียนทอง
8. นายนัสรูน  ยามิน
9. นายนิฟาเดล  เพ็งมูซอ
10. นายบินยามีน  หะยีตาเยะ
11. นายพิชญุตม์  กัลยาศิริ
12. นายฟาอิซ  มามะ
13. นายภานุเดช  อินบัว
14. นายศตวรรษ  หัดขะเจ
15. นายสุรชัช  อาชาวงศ์
16. นายอรรถพร  มลสุกะ
17. นายอลงกต  สืบประดิษฐ์
18. นายอัฐพล  สระโร
19. นายอิรฟาน  อัมบัส
20. นายฮารีซ  มูซอ
 
1. นายเมืองปาย  รู้สรรพกิจ
2. นายนัฐวุฒิ  เทียมเงิน
3. นายศุภกร  ศรีทองสุข
4. นางสาวสุปรีดา  สุวรรณชาตรี
5. นางสาวชนัฐฎา  ทัศนาบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายกษิดิ์เดช  ดำหนู
2. นายกัญจน์  ใสหวาน
3. นางสาวกาญจนา  หาสัตว์
4. นางสาวจณิตตา  หนองคล้า
5. นายณัฐภัทร  ศรีแผ้ว
6. นายธนพล  วิรุณรัตน์
7. นางสาวธาวินี  สินธุพาชี
8. นายพงศกร  ทองแก้วเกิด
9. นางสาวพฤกษา  มีล่าม
10. นางสาวพิมผกา  สินธุพาชี
11. นายภัทรพงศ์  โฉมสุข
12. นางสาววฤทธรัตน์  เดชกล้า
13. นางสาวศศิพัชร์  ตั้งศิริชัยสุข
14. นายศักย์ศรณ์  ชั้นดี
15. นางสาวศิริวรรณ   จงมี
16. นายสหัสวรรษ  เหมทานนท์
17. นายสิริภพ  ชิดเครือ
18. นายสุทัศน์  พ่วงความสุข
19. นางสาวสุรัมภา  ลีวัฒนาโชค
20. เด็กชายอาทินันท์  เรียบผา
 
1. นายวิษณุ  ช่วยบำรุง
2. นายสุทธิพันธุ์  ทองล้วน
3. นายปุณมนัส  ทองด้วง
4. นางสาวโยธกา  บุญมา
5. นางสาวอนงค์รัตน์  ไชยเชาวน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ทองโสม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มะลิวัลย์
3. นายธนภัทร  อุดมทองสกุล
4. นางสาวธิดารัตน์  ธันติยะกุล
5. เด็กหญิงนฤมล  ลำเจียกทอง
6. นางสาวบัณฑิตา   นักบริตน
7. นางสาวผกาภรณ์  ตรีเล็ด
8. นายพรชัย  จันทร์ปาน
9. นางสาวฟ้าใส  จิตรัตน์
10. นางสาวรัตนาวลี  จงจิตร
11. นายวัศพล  เพชรคง
12. นางสาวศิริลักษณ์  อุทามนตรี
13. นางสาวสมิตา  นามมั่น
14. นายสรวิชญ์  สุจจิต
15. นางสาวสุฑาทิพย์  วารีเพชร
16. เด็กหญิงสุภารัตน์   บุญกระจ่าง
17. นางสาวเกตุสิรี  ศรีรักษา
18. นางสาวเปรมฤดี  สุขสม
19. นางสาวเรืองรอง  เจียรชัย
20. นางสาวโสรญา  ทองดี
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
2. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
3. นางอุฬาริน  รู้พันธ์
4. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
5. นางวิยะดา  แก้ววิรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายกฤตยชญ์  ใจห้าว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
3. นายกิตติภูมิ   มีสมสัตย์
4. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
5. นางสาวชลัชดา  เพชรรัตน์
6. นางสาวชุติกาญจน์  นุ่นแก้ว
7. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
8. นายณภัทร  รามแก้ว
9. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
10. นายธนบูรณ์  ศรีเกิด
11. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
12. นายธราดล  สมวงศ์
13. นายธราดล  สุทธิช่วย
14. นายพงศ์ปณต  เพ็ชรแก้ว
15. นายพิษณุวัฒน์  นาคกายสิทธิ์
16. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
17. นายวัชรพงษ์  ล่ำสวย
18. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจรังษี
19. นางสาวศิรประภา  อานทอง
20. นายสิปปกรณ์  เกาะทอง
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
3. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นางสาวแก้วใจ  ฝั่งชลจิตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกนกณัฐ  ทองเรือง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  หมุนเวียน
3. นางสาวชนัญชิดา  แซ่อุ่ย
4. นายณัฐภาคย์  หนูแก้ว
5. นายธนวัฒน์  สามารถ
6. นายธรรมศักดิ์  ทิ้งเหม
7. นายนัทธพงศ์  เกตุเทพ
8. นายนิติธร  บุญนุกูล
9. นายนิธิพันธ์  เชาวลิต
10. นางสาวปพัชญา  แหมะหวัง
11. นางสาวปรมาภรณ์  กาหยี
12. นายประสาร  ตันติวัฒนดิลก
13. นางสาวปรางค์กมล  วังคำ
14. นางสาวปิยรัตน์  อั้นจุ้ย
15. นายปุณณานันท์  วันทอง
16. นางสาวฟาฏิมะห์  ฮาดู
17. นายวรโชติ  จิ่วตั้น
18. นางสาวศศนันท์  ทองดี
19. นางสาวสุตาภัทร  ชาติประสิทธิ์
20. นายเทวฤทธิ์  เซ่งเอียง
 
1. นายเลอเกียรติ  บุญโชติ
2. นายวิศรุต  แก้วพิทักษ์
3. นายนฤเบศ  เจริญลาภ
4. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
5. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายกอฟฟารี  สะนิ
2. นางสาวกัญญาวีร์  ตั้งขิม
3. นายคีรินทรณ์  บ่อน้อย
4. นางสาวชุตินันท์  ศรีวิโรจน์
5. นายณัฐพงศ์  สุวรรโณ
6. นายดารุซ  อุดมศาสตร์สกุล
7. นางสาวทิศากร  เทียมแก้ว
8. นายธนวัฒน์  บุญเย็น
9. นายธีรภัทร  ศรีกล่ำ
10. นางสาวนิสรีน  อับดุลมาญิด
11. นายนิอาลีฟ  หลงแดวา
12. นางสาวนีฟริน  สะมะแอ
13. นายมูฮำหมัดนาเซ  กอและ
14. นางสาวรัชฎาพร  ชูจรูญเดช
15. นายวชิราวุธ  ประทีป ณ ถลาง
16. นายศิปปกร  บุญสีลาภ
17. นางสาวสุวิชาดา  สุขประดิษฐ์
18. นายอภินันท์  ปี่แก้ว
19. นางสาวฮันนาน  รือซะ
20. นางสาวเมธินุช  พงศ์สุทธิคุณ
 
1. นายเมืองปาย  รู้สรรพกิจ
2. นายอาเดียร์  มะนารอ
3. นางสาวศิรินทรา  ชฎารัตน์
4. นายเจษฎา  จันทร์หอม
5. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงสุชาดา  บางขุนทด
 
1. นางทัศนียา  สุกกระ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศฺิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายโยธิน  ชูนุ่น
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาววรรณรักษ์  ไทรบุรี
 
1. นายจรัญ  รอดโกบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวอำไพพิมพ์  ตันติธาคร
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เฉลิมธำรงเวช
2. เด็กชายสุเทพ  บัวหอม
 
1. นางอัญชนา  ทองมาก
2. นางสาวประภัสสร  ณะสงฆ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสว่าง
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนภสร  มณีรัตน์
2. นายพงศ์ปณต  สวโรจน์
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวฉันทิกา  สวนทอง
2. นายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธนดา  เจริญพานิช
2. นายพนธกร  จารีมุข
 
1. นางสาวสุพิชญา  แก้ววิจิตร
2. นางสาวสาวินี  จันทร์เย็น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวธนพร  ไชยเดช
2. นายสุพัฒน์ชัย  อำมรินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเจิม
2. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปาโต
2. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวทอง
4. เด็กหญิงภานิชา  สิงหะพล
5. เด็กหญิงวรัญญา  รุยัน
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญาดี
7. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
8. เด็กหญิงสโรชา  ช่วยบำรุง
9. เด็กหญิงอริสา  จีนลิบ
10. เด็กหญิงอุไร  ศิริธร
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญมิ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเรือง
3. เด็กหญิงณิชมน  คงประสิทธิ์
4. นางสาวนฤมล  ศรีสืบ
5. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองสง
6. นางสาวปรีดิ์ญากุล  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงพินท์สุดา  อินจันทร์ศรี
8. นางสาวสุทธิวรรณ  เวชสาร
9. นางสาวอคัมย์สิริ  แก้วดำ
10. เด็กหญิงเจริญศรี  รักเงิน
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงกัญจน์พัสณี  นาคหรั่ง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีบรรเทา
3. เด็กหญิงธนิษฐา  สังข์คำ
4. เด็กหญิงนิรัชพร  หยกแดง
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  อาษา
6. นางสาวมัลลิกา  บุญชูวงศ์
7. นางสาวรัตนาภรณ์  พลมานพ
8. นางสาวอภิสรา  โพธิญาน
9. นางสาวเกตุสรา  คงสง
10. นางสาวเพชรรัตน์  บัวเพชร
 
1. นายมานิตย์  บัวเพชร
2. นางสาวสุณีรัตน์  คงไข่ศรี
3. นางสาววาสนา  หนูมาก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  งามสง่า
2. เด็กหญิงฐิติยา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อเผือก
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
5. เด็กหญิงทิภัสชา  แย้มพรหม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงมายนิสา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
 
1. นางวาสนา  ม่วงทอง
2. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เกื้อคลัง
2. เด็กหญิงชาลิสา  โค
3. เด็กหญิงญาณิศา  ไตรรัตน์สรณกุล
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ช่วยดร
5. นายธนัสถ์  จาราด
6. นางสาวภัทรมน  อุบลวรรณ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมชัยโสภิต
8. นางสาวอาทิตยา  ธรรมโชติ
9. นางสาวอุบลวรรณ  บุญชัยยะ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองมูล
 
1. นายอุกฤษฏ์  ธานีรัตน์
2. นายเนติวัฒน์  สิงห์สุวรรณ
3. นางสาวชไมพร  สุวรรณรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงนาตาชา  นาคครื้น
3. เด็กหญิงปรียากร  ฤทธิกุล
4. เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญ
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  วาเรศ
7. เด็กหญิงศิรามล  นักบริตน
8. เด็กหญิงอริสา  พรหมแก้ว
9. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ่งผล
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุมบุตร
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชูเพชร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บานเย็น
3. เด็กหญิงฐานิดา  โสภารัตน์
4. เด็กหญิงนาตาชา  นาคครื้น
5. เด็กหญิงพิยะดา  โภคัย
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  วาเรศ
8. เด็กหญิงอนัญพร  เอกวิเชียร
9. เด็กหญิงอริสา  พรหมแก้ว
10. เด็กหญิงอลิษา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. นางสาวณัฐธิดา  นุกูลวรรณ
3. นางสาวณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
4. นางสาวณัฐนิชา  มากพริ้ม
5. นางสาวณัฐรดี  สุภาพโรจน์
6. นางสาวทัณฑิมา  หิตาชาติ
7. นางสาวนัทชา  โอพาศรี
8. นางสาวนันทนัช  เสียดหนองยุง
9. นางสาวภัทราภรณ์  สามล
10. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นายณรงค์ฤทธิ์  สังข์ศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ดำ
4. นางสาวพจน์นี  หนูเอี่ยม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจสมุทร
6. เด็กหญิงรัชกร  สุมะหิงพันธ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์น้อย
8. เด็กหญิงสุธีรา  แก้วพรม
9. เด็กหญิงอลิสดา   ฝักฝ่ายธรรม
10. เด็กหญิงเกศินี  รักราวี
 
1. นายวิสูตร  คงเพิ่ม
2. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
3. นางสาวณัฐกานต์  จงขจรวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชญานุตม์  สุกใส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงศรีชาย
3. เด็กหญิงธนัญญา  ทารักชนะเดช
4. เด็กหญิงนัสนันท์  สเล่ราช
5. เด็กหญิงปิยะดา  ภูศรี
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีโถง
7. เด็กหญิงวาสนา   ผันผ่อน
8. เด็กหญิงวิรรณ  สุขคง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรียุภักดื์
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เฉลิมชัย
 
1. นายสุฤทธิ์  มหรรณพ
2. นางพณาวรรณ  สิริกาญจน์
3. นางสาวปานศิริ  ไปดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ลิ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แต้มทอง
3. เด็กชายกายสิทธิ์  ชุมทอง
4. เด็กชายนวพรรษ  ดีเลียบ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  โพชสาลี
6. เด็กหญิงบัวทิพย์  ทับเที่ยง
7. เด็กชายปฐมพงศ์  ศรีขำ
8. เด็กหญิงวนัชพร  ภาคโร
9. เด็กหญิงวีรยา  ศรีดี
10. เด็กหญิงสิปาง  หมวดใหม่
 
1. นายยุทธชัย  แก้วสารทอง
2. นางสาวบุษยา  สัตถาภรณ์
3. นายสมโชค  ศรีพล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายคณิติน  จันทร์พูล
2. เด็กชายธนพล  นิ่มมณี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทองทรัพย์
4. เด็กชายธวัชชัย  ยิ้มสง่า
5. เด็กชายพีรพงศ์  จงรักษ์
6. เด็กชายภูตะวัฒน์  ช่วยชู
7. เด็กชายภูตะวัน  ช่วยชู
8. เด็กชายรชตะ  เกตุนิ่ม
9. เด็กชายศุภกร  ใหม่รัก
10. เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยดำ
 
1. นางอุบล  หนูมาก
2. นางกัลยา  นามสังข์
3. นางอัจฉราภรณ์  ทองไชร้
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
3. นางสาวนิตยา  สวัสดิรักษา
4. นางสาวรักชนก  หนูมาก
5. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
6. เด็กหญิงศิริภัทร  หนูมาก
7. นางสาวสุนันทา  ชูดำ
8. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
9. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
10. นางสาวโสรยา  ชูรอด
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
3. นางละออ  วัชราคม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกฤษฎิภพ  จันทร์ชีระ
2. นางสาวณัชชา  ชิณวงค์
3. นางสาวพนิตพร  ปานอินทร์
4. นางสาวพิรญาณ์  เกตุแก้ว
5. นางสาววรรณกานต์  สุขเสวี
6. นางสาวศิริกานต์  ทองนา
7. นายสักราวุฒิ  เจ๊ะยะหลี
8. นางสาวอมรรัตน์  สารวรรณ
9. นางสาวอรุชา  สุขสวัสดิ์
10. นางสาวเปี่ยมพร  สมมุ่ง
 
1. นางสาวยุพิน  ศิริรัตน์
2. นางอุบลรัตน์  สุขนาวา
3. นางสาวประทุมวรรณ  ผ่องแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายดารีซีน  หลงกอหราบ
2. นายปิยศักดิ์  นพรัตน์
3. นายวิษณุ  มะอะหมีน
4. นายวีรพล  นะฮา
5. นายสิขเรศ  เหลือแดง
6. นายสุเทพ  นาคงาม
7. นายหัสวรรษ  ตรีมีน
8. นายอนุวัฒน์  นพรัตน์
9. นายอภิรักษ์  ดำนุ้ย
10. นายอาทิตย์  อุสมา
 
1. นายรอหีม  หลงกอหราบ
2. นางสาวเสาวภา  หมาดแน้ง
3. นายวรวุฒิ  หลงพิลา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ
2. เด็กชายอัมมาร์  อุมาสะ
 
1. นายจรุง  บำรุงเขตต์
2. นายบุญเลิศ  เมตตาวิมล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อุมา
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นายยุทธกิจ  พุทธกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายณฐวัฒน์  คล้ายศรีบุญ
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  หีบแก้ว
 
1. นางชนกพร  สิกขาจารย์
2. นายอมรเทพ  จินดาแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายจิรเมธ  พูลศิริ
2. นางสาวญาดา  สวัสดิวงษ์
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายธัญพิสิษธ์  สุวรรณมณี
2. นางสาวพรรณกร   หนูเหมือน
 
1. นายสมดี   เคี่ยนบุ้น
2. นายเจนรวุฒิ   บรรดาศักดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนริศา  เหล็มหมาด
2. นางสาวปุญญิศา  นิติรัฐสุวรรณ
 
1. นางสาวปณิตา  พิชญาวัตร
2. นายประยูร  ศรีวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายภูมิภัทร  แก้วศรีนวล
 
1. นายฉัตรชัย  นารอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงจันทิรา  ง่วนสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตุลยกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายธิติวุธ  เพ็ชรเล็ก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิศลยา  มัธยมพงศ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายจักรี  พรหมเมฆ
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ตัณฑกิจวัฒนะ
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสรยุทธ  พากเพียร
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายนวพล  หมัดสุเด็น
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นายธัญญารัตน์  สะอุ
 
1. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวลีฬห์รดา  ชูแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สกุลเผือก
 
1. นายพิทักสันต์   ลิ่มวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวัลยากรณ์  พิชัยรัตน์
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฉันท์สินี  ปฐมรัตน์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายอโนชา  ดิฐมาตย์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  มากนวล
 
1. นายสุรินทร์  จันทร์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายโยธิน  อินทร์นุ่น
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัส  กันทะเนตร
 
1. นายสวรรยา  อนันต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุลทิวา  พวงสอน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณตวัน  ชูชื่น
 
1. นางสาวปริตา  ศรีเต้ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวเพชรนิล  สุขจันทร์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอารียา  อยู่มา
 
1. นางรัตนา  วงศ์ลีลากรณ์
2. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตตพันธ์
2. เด็กหญิงสิริกรณ์  ยศศิริ
 
1. นางกรรณิกา  รัตนะพงค์
2. นางสาวชนกานต์  ขุนแกล้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีธวัช
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  นุ่นสงค์
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูชงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ภูมี
 
1. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศรี
 
1. นางสาวจินตนา  ศาสตร์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  หิรัญธานี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นายหัสวรรษ  ศรีสงค์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายคฑาธิป  รินรัตน์
2. นายปรเมษฐ์  โคตรสมบัติ
3. นายเจษฎา  ภูมิศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลรรพรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   จันทรังษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อำปลอด
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชนินันท์  เกียรติโชคอนันต์
2. เด็กชายราเมศวร  เรืองจุ๋ย
3. เด็กชายวริศ  จิตรคดี
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  มีรอด
2. นายภูมิพิพัฒน์  รักษ์ทอง
3. นางสาวสมฤทัย  หมวดทอง
 
1. นายสุธี  สกุลคง
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชนิตา  ดวงแก้วเจริญ
2. นางสาวมณธิชา   คำชุม
3. นายสุวภัทร   สุวลักษณ์
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางจิรฐา  เทพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษฎา  ทองรักษา
2. นายธีรพงศ์  อำพรรรณ์กาญจน์
3. นายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา    กิจวาส
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชัญญานุช   พลอยมอญ
 
1. นางสาวประนัสดา   ไหวพริบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจียมสกุล
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายธนกฤค  แสงจันทร์
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  หลีซี่
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  นาคภู่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มานะแท้
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอนุวัตร์  ไตรเวทย์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวโรตม์  เทศทอง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสาริศา  แดงสุวรรณ
 
1. นายกฤษฏิ์  โพชนุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพชรคีรี
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงอทิตติยากรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
 
1. นางสาวคณาวัลย์   เทพสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายปริญญา  คงกะโชติ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาววีรดา  เกตสว่าง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายณัฐพล  นพรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงค์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายณัฐวุฒิ  คำนึง
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
2. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
3. เด็กหญิงวีนัส  ทองศรีนุช
4. เด็กหญิงวีรดา  เกตสว่าง
5. นายศตนันทน์  หนูคง
6. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอรณิชา  ประสมศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ  รอดสิน
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
3. นายทินกร  ดวงนิราส
4. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
5. นางสาวบุญธิชา  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มเจริญกิจไพศาล
7. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพชรคีรี
8. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจริพัฒน์  นิลทอง
2. เด็กชายพงศพัฒน์  เทศจนะกุล
3. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
4. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
5. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
6. นางสาวลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. เด็กหญิงศริญญา  คำมณีย์
9. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงศ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ  รอดสิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
3. เด็กหญิงชนกภัทร  บุระคำ
4. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
5. นายทินกร  ดวงนิราส
6. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
7. นางสาวปณิดา  พรหมดำ
8. เด็กชายพีรเดช  งามสวน
9. เด็กชายภาณุภัทร  เปียสดุด
10. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์สิทธิเวศย์
11. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพชรคีรี
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันเดช
13. นางสาวศุภิสรา  สุทธิกุล
14. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
15. เด็กชายเอกนรินทร์  เกิดฤทะฺ์
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
3. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุนโหร
2. เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
3. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
4. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
5. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
6. เด็กชายพงศธร  เทศจนะกุล
7. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
8. นายมนภัทร  จันทร์ทอง
9. นายวโรตม์  เทศทอง
10. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
11. นายสู้  นวลละออง
12. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
13. เด็กชายอารักษ์  พิบูลย์ผล
14. เด็กชายเหมรัศมิ์  สองเมือง
15. เด็กชายแกล้วกล้า  นกแก้ว
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จะเจน
2. เด็กหญิงชนิกาญจน์  คงกุล
3. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสม
5. นายปุญญพัฒน์  วิทา
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
7. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
9. นางสาววีรดา  เกตสว่าง
10. นายศตนันทน์  หนูคง
11. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
12. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  หมื่นอักษร
14. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
15. เด็กหญิงเมธิมาศ  โอชารส
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายชัยพัฒน์  ศรีสุข
2. นายชิติพัทธิ์  รองเดช
3. นายนลธวัช  ปานนิล
4. นายภูวมินทร์  ดำทับ
5. นายภูวไนย  นพวงศ์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
7. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
8. นางสาวสิโรรส  สิงห์อินทร์
9. นางสาวสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
10. นายสุธินันท์  เพชรสุด
11. นางสาวอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
12. นางสาวเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นายยงยุทธ  ปูขาว
3. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจตุรงค์  พลเดช
2. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
3. นายชยุตย์  ยุทธพรพงศ์
4. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
5. นายนวพล  พลคช
6. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
7. เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว
8. เด็กชายภัทร  บุญชูประภา
9. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
10. นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
11. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
12. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เพ็ชรกุล
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
2. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชูเกลี้ยง
2. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
3. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
4. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
5. เด็กชายนนทภัทร  สุวรรณรัศมี
6. เด็กชายพงศธร  เทศจนะกุล
7. เด็กชายพิริยากร  ชุมอินทร์
8. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
9. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
10. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
11. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
12. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นายวิศรุต  ขุนแผน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่ว่อง
2. เด็กชายกฤษดา  ทองอยู่
3. เด็กชายกันต์  วิศพันธุ์
4. นายชนาธิป  คงอ่อน
5. นายชัยวัฒน์  อินไชยทอง
6. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
7. นายณัฐวุฒิ  ธรรมโชโต
8. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่โกย
9. นางสาวนลินตา  ทวนสุวรรณ์
10. นางสาวปภัสสร  จิระกร
11. เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วคง
12. นางสาวภัทรวดี  มานะกาญ
13. นางสาวมันทิกา  ปวงประชัง
14. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเทพ
15. เด็กหญิงรุจิราพร  ทองดำ
16. นางสาววิภาพร  ทองจินดา
17. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วทอง
18. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
19. นายสุเมธ  รอดผล
20. นางสาวอนุสรา  สลับสี
21. เด็กหญิงเขมนิจ  พรมหนู
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
3. นายวิสิทธิ์  ทองนอก
4. นางสาวพัณณิตา  มณี
5. นางสาวภานุมาศ  นิคมรัตน์
6. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายคณิน  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สอนขำ
4. เด็กหญิงณินทิรา  คงเกิด
5. เด็กชายธณวัฒน์  อินทองปาน
6. นายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
7. เด็กหญิงปุณณิศา  ทองนา
8. นายพชร  ดวงใหญ่
9. นางสาวพิชญ์สินี  พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชโสภณ
11. เด็กหญิงพิมพิศา  งามประดิษฐ์
12. นางสาวพุธิตา  อะทะจา
13. นายภูริพัฒ  ผลเจริญ
14. นางสาวศตพร  โสภณ
15. เด็กชายศักดิ์สรรค์  แช่ตั้ง
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมมุ่ง
17. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
18. นางสาวสุภลักษณ์  เกิดกัน
19. เด็กชายเมธัส  อินจันทร์
20. นางสาวโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางจรัญญา  สอนขำ
3. นางสาวเบญจพร  รัตนวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤตยชญ์   คงแป้น
2. เด็กหญิงชนกนันท์   รักกมล
3. นายชนาธิป  เชาวนการกิจ
4. นางสาวชนิกานต์   ทองสลับล้วน
5. นางสาวฐิติพร   แสงจันทร์
6. นางสาวฐิติรัตน์   จันทร
7. นายณัฐดนัย   ด้วงปราง
8. เด็กชายณัฐนนท์   เหลืองอักษร
9. นางสาวณิชนันท์   ราชธานี
10. นางสาวธนพร   ฉิมเรือง
11. นางสาวธัญสรณ์   ยกถาวร
12. นางสาวนีรานันต์   ชัยยุทธ์
13. นายปรมัตถ์   ประแจ
14. นายปัณณวิชญ์   จารเทพ
15. เด็กชายปิยศักดิ์   คงทอง
16. นายพชร   วิชาดี
17. นางสาวพรธีรา   แสงพลสิทธิ์
18. นายพีรพัฒน์   ภิบาล
19. นายภคิน   จีนพวด
20. นายภูวสุ   ชูมณี
21. นายสิวรัฐ   ขวัญจันทร์
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
3. นางวีณา  ทองขาว
4. นางสาวกรกนก   สมทรง
5. นางพรรณี  อินทรปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายคทายุทธ์   พุทธา
2. นายพลวิรัตน์   หวานสนิท
3. เด็กชายภูริวัฒน์   หนูอินแก้ว
4. นายสิทธินนท์   สุสิคง
5. นายเทวัญ   ขำรอด
6. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   เดชานนท์
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายเผด็จ   วรรณบวร
3. นายวิศิษฐ์   ศรีศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัยดิษฐ
2. เด็กชายพชรพล  จันทรธนู
3. เด็กหญิงภาณุมาส  เดชบุญพบ
4. เด็กชายเอกพงษ์   ฉิมวารี
5. เด็กชายโภคิน  รอดนาโพธิ์
6. เด็กหญิงโศภิดา   ไสรินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
2. เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง
3. เด็กชายณัฎฎ์รัชชานนท์  ปั้นแก้ว
4. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
5. เด็กชายวีรวิชญ์   วัชรพงศ์นาวิน
6. เด็กชายสันติ   ตั้นชีวะวงศ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์   กุฬานุวัฒน์
2. นายชนะยุทธ  สุระกำแหง
3. นายบุญญฤทธิ์  ยอดจันทร์
4. นายพิจิตร  สุกกระ
5. นางสาวภัทรนันท์  มณีโรจน์
6. นายอำนวย  อุนแดง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐวุฒิ  คงสรรพ
2. นายปูรณ์  ราชพิบูลย์
3. นางสาวลูกแพร์  แย้มบุปผา
4. นายวชิรวิทย์  ลอยสกุล
5. นางสาวอภิสรา  ช่างสลัก
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกันตินันท์   วุฒิพงษ์
2. นายชญาณัฐ  ฉัตรศรีสกุล
3. นางสาวทรงอวยพร   สังข์ด้วงยาง
4. นางสาวพิชญานิน   หนูศรี
5. นายวัชรกร   ธนพัฒน์ศิริ
6. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
2. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
3. นายวรรณภัฏ  ณ พัทลุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวกนกพรรณ  ทาบุญ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์ทอง
3. นายกิตติพิชญ์  นพฤทธิ์
4. เด็กชายคมชาญพิชญ์  สระศรี
5. นางสาวชฎาพร  เพชรชนะ
6. นางสาวชาติรส  จันทรณะ
7. นายชิษณุชา  เซ่งอั้น
8. เด็กชายณฐพัชร  ยี่หวา
9. เด็กชายณภัทร  หนูคง
10. นางสาวณัฏฐณิชา  คงไสยา
11. เด็กหญิงทิฐินันท์  รักบำรุง
12. เด็กชายธัญ  พาลเสือ
13. นายธีรภัทร  ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงธีระภิญญา  จรูญรักษ์
15. นายนนทพัทธ์  สังข์สำราญ
16. นางสาวนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
17. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงษ์เสน
18. เด็กชายนันทวีป  คงอุดหนุน
19. เด็กหญิงนันท์ฐวดี  คงทวี
20. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์แจ่มใส่
21. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
22. เด็กชายภคพล  ศรีคง
23. นายภคพล  หลิมพันธโชติ
24. นายภูวดล  แซ่ภู่
25. นางสาวมณฑิรา  แสงจันทร์
26. นางสาวมัลลิกา  สว่างอัมพร
27. นายรัชชานนท์  แซ่เตีย
28. เด็กชายวิทวัต  ชูกลิ่น
29. นายศาตพิชญ์  รำไพ
30. นางสาวศิริประภา  เหมือนเส็น
31. นางสาวศิริพรรณ  วงวินิจ
32. นางสาวศิริรัตน์  สังข์ทอง
33. เด็กชายศุภณัฐ  พันมุสิต
34. เด็กชายศุภโชค  ณฤทธิ์
35. เด็กชายสรกฤช  ศรีสาครสุข
36. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรสาร
37. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
38. นายเชาวพัฒน์  ศรีขาว
39. นายเสกสรร  ขนนวล
40. นายแมนทิวา  คำสะไมตรี
 
1. นายทรงราชย์  ศรีระหงษ์
2. นายรพีพัฒน์  คงคำ
3. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
4. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
5. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก   นวลนก
2. นายกิตติกร  จันทโกศล
3. เด็กชายก้องภพ  ช่วยคง
4. นายคามิน  เสนาวัลย์
5. นางสาวฉัตรประภา   คล้ายกุ้ง
6. นายชนวีร์   ศรีสะอาด
7. นายดลวัฒน์  หนูทิม
8. นางสาวตรีสุคลธ์  วีระการณ์
9. นายติณณภพ  ช่วยคง
10. นายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
11. นายธนายุทธ  ธนะเศวตร
12. เด็กหญิงธมลวรรณ   สิทธิศักดิ์
13. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
14. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญสาลี
15. นางสาวธันยพร   สุขผ่อง
16. เด็กชายนพรุจ  ตันชะโร
17. เด็กหญิงปทุมพร  กระวิก
18. เด็กหญิงปัณชญา   คนคล่อง
19. นางสาวปัณชญาดา   จิตร์บรรจง
20. นางสาวปิยะฉัตร  โต๊ะขุนนุ้ย
21. นางสาวพรชิตา   โพธิ์สาลี
22. นายภูมิพัตน์  สุปรานนท์
23. นายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
24. เด็กชายภูเมศ  ภูมิสมบัติ
25. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปานเส้ง
26. นางสาวมะลิวัล   หนูพุ่ม
27. นายมาร์วิน  บัลลังก์
28. นายยงยุทธ  ชุมอินทร์
29. เด็กชายยศภัทร  นุ้ยสุภาพ
30. เด็กหญิงรติการ  จันทรชาติ
31. นายรักษ์เกียรติ  โภชนะกิจ
32. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
33. เด็กชายวีรวิชญ์  วัชรพงศ์นาวิน
34. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
35. นางสาวศิริขวัญ   แซ่ว่อง
36. นายศุภสิน  ตั้งตราสิทธิ์
37. นางสาวสวรส   โปฏกรัตน์
38. เด็กหญิงสุกัญญา  เเซ่เตีย
39. นายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ์
40. นางสาวสุวิชญา  รักษากิจ
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
2. นายนริศวร์  แก้วมณี
3. นายสราวุธ   ใหมรักษ์
4. นางอัจฉรา  รัตนจรณะ
5. นางสาวเมธินุช  ปานรัตน์
6. นางสาวภัทรชลีพร  เกษมกุล
7. นายปริญญ์  ทองเจือเพชร
8. นางกิติมา  สละจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกรรติกา  เส็นขาว
2. เด็กชายกฤษฎา  บินหมูด
3. นางสาวกาญจนา  อ่อนเกลี้ยง
4. นายกิตติศักดิ์  พรหมมณี
5. นางสาวกิ่งแก้ว  เงินยวง
6. เด็กหญิงจุฑามณี  ผลิผล
7. นายฉัตรชัย  แสงจันทร์
8. นายชาญวิทย์  ยุเด็น
9. เด็กชายชินวัตร  ทองบัว
10. นายณัฐนันท์  เกลี้ยงจิตร
11. เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด
12. นายทัตพงศ์  แก้วพิทักษ์
13. นายธนพัต  สุกกรม
14. นายธนวัฒน์  เอยภักตร์
15. นายธัญพงษ์  คงบางยาง
16. เด็กหญิงนฤมล  บุญศรี
17. นายปวเรศ  ชัยชนิตย์
18. นายปัญญาพนต์  เรียบร้อย
19. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
20. นางสาวพรไพลิน  ลีลาพัชร
21. นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณวัฒน์
22. นางสาวภาวิดา  ยุกระพันธุ์
23. นายภูรินท์  จรุงสุจริตกุล
24. นายยุทธชัย  สันขาว
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  อักษรเงิน
26. นางสาววริษา  ผ่องแผ้ว
27. นางสาววันวิสาข์  บินหมูด
28. เด็กชายวิรัตน์  แซ่เลี้ยว
29. นายวิศิษฐ์พล  สรรพิบูลย์
30. เด็กหญิงศศิพร   ชนะศรี
31. นางสาวสุชาดา  สองเมือง
32. นางสาวสุดาทิพย์  เพ็ชร์สว่าง
33. นางสาวสุดารัตน์  กล้าหาญ
34. นางสาวเกษิมา  หลักดี
35. นางสาวเปรมวดี  สุเหร็น
36. เด็กชายเศรษฐพัส  พุฒิเศรษฐ์กุล
37. เด็กหญิงไอลดา  ไชยทอง
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
3. นายพริษฐ์  สุขช่วย
4. นางสาวฝาตีมะ  คลังข้อง
5. นางสาวยูรีนา  อาดตันตรา
6. นางสาวณัฏฐกันย์  จันทร์ทอง
7. นางสาวภัทรียา  แสงวิเชียร
8. นางสาวจีรนันท์  เสนจาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กชายกฤษณา  สุระกำแหง
2. เด็กชายกฤษดี  สุระกำแหง
3. นายกันตพงศ์  ศรีนวลขาว
4. นางสาวกัลยารัตน์  แกล้วทนงค์
5. เด็กชายกิตติภัทร์  ทองเนียม
6. นายคมชาญ  นิยมเดชา
7. เด็กหญิงคศิษา  บูชาวัง
8. เด็กหญิงจันทนา  กาแก้ว
9. เด็กหญิงจิณณา  มูสิเกิด
10. เด็กหญิงจิรานันท์  ฟ้าขาวใส
11. เด็กหญิงชนากานต์  สงฆ์นางรอง
12. เด็กหญิงซันนี  ยูรอนิ
13. นายฐปนชัยกร  คชินทร
14. เด็กหญิงณัชชา  เรืองศรี
15. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณเรืองศรี
16. เด็กชายณัฐวัทร  แซ่เฮ่า
17. เด็กชายธนกร  นิ่มเส้ง
18. เด็กชายธนกร  คงทอง
19. เด็กชายธีรศานต์  ชุมวงค์
20. นายนนทชัย  ขวัญชัย
21. นางสาวนภัส  วงศ์วาสนา
22. เด็กหญิงนริศรา  ทองเจริญ
23. นางสาวพรรัตน์  นาภรณ์
24. นายพันธการต์  หน่อทอง
25. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  อ่อนคล้าย
26. นางสาวพิงพนารัตน์  พรหมทัตโต
27. เด็กชายภครพล  นิลมาศ
28. นายมนต์มนัส  ยกรัตน์
29. เด็กหญิงมะลิษา  เขาเจริญ
30. เด็กชายยศพันธ์  สมประสงค์
31. นายรัฐนนท์  รัตนบรรเลง
32. เด็กหญิงวรรณกร  กรอบเพ็ชร
33. นายวรเมธ  หม่อมท่า
34. นายวุฒิชัย  จุุลดำเนิน
35. นางสาวสิริลักษณ์  รอดทองแก้ว
36. เด็กหญิงอมรวรรณ  จันทร์พฤกษ์
37. เด็กหญิงอัจฉิมา  แก้วล้วน
38. เด็กหญิงเกษมณี  พรหมจินดา
39. เด็กหญิงโศภินฐา  แก้วมณี
40. นายไทยรัฐ  สุวรรณโณ
 
1. นายยอดยิ่ง  สุขขี
2. นายวิชาญ  แกล้วทนงค์
3. นายกิตติศักดิ์  แผ่นคำลา
4. นายไชยรัตน์  นครังอัฐิ
5. นายจีรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
6. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทคาร
2. เด็กชายกรรชัย  อ่อนประชู
3. นางสาวกัญญาณัฐ  กิตติมานนท์
4. เด็กหญิงจันทิมา  นางา
5. นายชัยณรงค์  งามพริ่ง
6. นางสาวณัฐธรีญา  นวนวิลัย
7. นายณัฐพงษ์  เพชรพงษ์
8. เด็กชายณัฐพร  แสนสนุก
9. นายณัฐวุฒิ  สุขวงศ์
10. เด็กหญิงณัฐาพร  อำไพ
11. นางสาวณิศวรา  กวีรัตน์
12. เด็กชายทัพพสาร  รัตนพงศ์
13. นางสาวทิพย์นารี  เด่นดวง
14. นางสาวธนัฐวรรณ์  มูสิกชาติ
15. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุวรรณการณ์
16. นางสาวนลินทิพย์  เฝ้าทอง
17. เด็กชายนาราทร  บุพผา
18. เด็กหญิงปารมี  พรหมเจริญ
19. เด็กหญิงภณิดา  ขาวเรือง
20. เด็กชายภศฆ์เดช  เพ็ชรพันธ์
21. นายมิณธดา  โสภารัตน์
22. เด็กชายรัฐนันท์  ยอดเกื้อ
23. นางสาววรรณพร  เพชรรัตน์
24. นายวรันธร  ธรรมวาโร
25. นางสาววันรยา  อาชา
26. เด็กชายวาเลนไทน์  เขมังคะโล
27. เด็กชายวิภูมิสิทธิ์  รักขิโต
28. เด็กชายวิศรุต  สังฆานาคิน
29. เด็กชายศักดิ์รพี  นวนจันทร์
30. เด็กชายศาสศวัฒน์  กำเนิดทอง
31. นางสาวสิรารมย์  มาศจร
32. นางสาวสุชาดา  เพชรอนันต์สกุล
33. นางสาวสุภาวิดา  ประทุมทอง
34. นายอภิรมย์  หวังขวัญ
35. เด็กชายอัศรี  เรืองดารุณ
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิสุทธิพันธุ์
37. นางสาวเขมมิกา  โตภูเขียว
38. เด็กหญิงเขมอัปสร  พรหมเจริญ
39. นางสาวเรวดี  เบ็นหมาด
40. เด็กชายเอกรินทร์  บัวทอง
 
1. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
2. นายจักรกฤษณ์  พุทธชาติ
3. นายตรีศิลป์  รองเดช
4. นางพัชรี  ด้วงสุทธิ์
5. นายวสันต์  ระมะโน
6. นางโสภา  พลันสังเกตุ
7. นางจุฑาทิพย์  ชัยบัณฑิต
8. นางนิตธิญา  ศรีราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมจันทร์
2. นางสาวกมลทิพย์  ช่วยบุญชู
3. นายกรกช  ลิขิตการ
4. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
5. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
6. เด็กหญิงกัสมา  บุญเพ้ง
7. เด็กชายจิรรุฒน์  ปิ่นใจเลิศ
8. นางสาวจิราพัชร  ไข่แก้ว
9. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
10. เด็กชายชัยนันท์  นิยมเดชา
11. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
12. เด็กชายฐิราวัฒน์  แสนบูราณ
13. นางสาวณริสสา  ดำเนินผล
14. เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีรัตน์
15. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
16. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
17. นายธุวานนท์  นาคชู
18. เด็กชายนราวิชญ์  เห็นจริง
19. นางสาวนฤดี  ภาชีรักษ์
20. เด็กหญิงนัธนรี  สุขเรือง
21. นางสาวนารีซา  มณีโชติ
22. เด็กหญิงประกายรุ้ง  แสงแก้วสุข
23. เด็กหญิงพรพิมล  สินออมทรัพย์
24. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
25. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
26. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
27. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงศ์
28. เด็กหญิงภาวิศา  แขดวง
29. นางสาวมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
30. เด็กชายรักษิต  อิฏฐผล
31. นายวรยุทธ  คงช่วย
32. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
33. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
34. นายสรวิศ  บุญสนอง
35. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนนุพงศ์
36. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
37. นางสาวอลิชา  สายวิเชียน
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
39. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
40. นายโกสินทร์  จงกลพืช
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายธนิต  โสธรจิตต์
5. นายอรรถ  เภรีกุล
6. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
7. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
8. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายภูผาเพชร  ล้วนวานิช
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางณภัค  อินทร์ปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์   ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธัชนนท์   ศักพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายธัญพงษ์  คงบางยาง
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เหล็กชื่น
 
1. นายปฏิพัทธ์  กออวยชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  พลายด้วง
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นายภูเบต  สุราฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่ไล้บาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวญาดา   สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นายสำราญ  บุญเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพชรพล   จันทรธนู
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายคาร์มัรร์อาลี  บินดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายก้องสกุล  เพชรกาศ
 
1. นายโกสิต  ไกรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิพิชญ์  ส่งเสริม
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คิดดี
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. นางสาวจอมขวัญ  ตั้งกาญจนสิริ
 
1. นายวิธาน  สุชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวทรงอวยพร   สังข์ด้วงยาง
 
1. นายวีระ  รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวญาดา   สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา   สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายวรวัชร  มาโนช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายพงศกร  รัตนวัชราภรณ์
 
1. นายวีระ  รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวหยาดฟ้า  หวานทอง
 
1. นายพิชญะ  ลียะผลมงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวญาดา   สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิม
 
1. นายวิศิษฐ์   ศรีศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญกาญจน์
2. เด็กชายจิรพัชร  ชูดำ
3. เด็กชายจิรภัทร  คุมจันทร์
4. เด็กชายจิรเมธ  มะหะพันธ์ุ
5. เด็กชายฐิรวัฒน์  แซ่ฉิ่ง
6. เด็กชายธีธัช  จันทวงศ์
7. เด็กชายนรินทร  จงคดี
8. เด็กชายนฤภัทร  นวลมิ่ง
9. เด็กชายยุทธกานต์  ช้อยสุชาติ
10. เด็กชายศุภณัฐ  จันทรัตนา
11. เด็กชายสหชาติ  ชุมทอง
12. เด็กหญิงสุธินี  ทองไชยมณี
 
1. นายธรรมรงค์  จองเจริญผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายธนกฤต  หนูคูขุด
2. เด็กชายธนชัย  เส้งดำ
3. เด็กชายปกร  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงพรลภัส  ลีวงศกร
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  หิรัญพิจิตร
6. เด็กหญิงมัตทนาวดี  เพชรยอดศรี
7. เด็กชายยงยุทธ  ไสยสุวรรณ
8. เด็กชายวรากร  เกื้อภาระ
9. เด็กชายสิโรจน์  มุสิกะพงค์
10. เด็กหญิงอริศรา  ประยูรพันธ์
11. เด็กชายอัตพล  เพชรกล่อง
12. เด็กชายอารฟา  สายาดะ
 
1. นายเฉลิมชัย   หลงรักษณาวงศ์
2. นายวรศักดิ์  กาญจนานันท์
3. นายก่อกุสล  เหรียญประเสริฐ
4. นายเจษฎา   จันทร์หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  กุลน้อย
2. เด็กชายชินวัตร  อินทรเจียว
3. เด็กชายฐานทัพ  รักนพรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐรดี  ลักษณะชู
5. เด็กชายธีรชัย  แดงเสนาะ
6. เด็กหญิงธีร์วรา  พราหมศรีชาย
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขำปาน
8. เด็กชายสิรวิชญ์  แสวงแวว
9. เด็กหญิงเจณิตา  เสลา
 
1. นายจิรพีร์  มีสม
2. นางสาวนาฎจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรนันท์  จิมา
2. เด็กหญิงชมพิสุทธิ์  อ่อนหวาน
3. นางสาวชาลิส  หวังสถิตทองใบ
4. นางสาวณิชาภัทร  รักษ์วงศ์
5. นางสาวธันย์ชนก  วรรณมณี
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ธีระกุล
7. นายภูธน  เขมาภิระโต
8. นางสาววรรณกานต์  ปานสุวรรณ
9. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
10. นางสาวอมรารักษ์  สุทธินันท์
11. นางสาวเปรมยุดา  จีนจันทร์
12. นายเอกกมล  พรหมเจียม
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
2. นายวรรณวัฏ   ณ พัทลุง
3. นายนรินทร์  สุวรรณรักษา
4. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายกฤษณะ  ภักดี
2. นายจักรภัทร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายณัฐธีร์  สุวรรณกมลาศ
4. นางสาวทักษิณานันท์  ลาดเลา
5. นายทิวา  เพ็ชรัตน์
6. นายธณพงศ์  เปี้ยสุพงศ์
7. นายภูไท  เนตรทองคำ
8. นายสินทวี  โชติช่วง
9. นายอภิโชค  ภูริปารมี
10. นายอาดีน  โต๊ะหมุด
11. นางสาวอินทิรา  สิทธิพันธ์
 
1. นายธรรมรงค์  จองเจริญผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายจรงกรณ์  จันทร์ทอง
2. นายณัฐสิทธิ์  เรืองพุฒ
3. นายตรัยวิทย์  อินทรเจียว
4. นายธนบดี  อินทร์แก้ว
5. นายธนโชติ  สมมะลวน
6. นายภูริณัฐ  ศรีฟ้า
7. นายอภิมุข  สุขนิธิ
8. นายเอกกวี  พวงบุปผา
9. นายแทนไท  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายจิรพีร์  มีสม
2. นางสาวนฤมล  กาฬแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกชกร  ขอสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญดา  เทพรักษา
3. เด็กหญิงกัณติมา  ทองนิมิตร
4. เด็กหญิงขนิษฐา  โกศัยยะ
5. เด็กชายจิรายุส  รักษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวขวัญ
7. เด็กชายทำนุรัฐ  คงคาเย็น
8. เด็กชายธนธรณ์  ลักษเล่ง
9. เด็กชายธนภัทร  รักษ์วงศ์
10. เด็กหญิงธนัญญา  ภาดรอนุศิษฏ์
11. เด็กชายธราเทพ  มีแสงนิล
12. เด็กหญิงธันยพัต  ดอเลาะ
13. เด็กชายธเนศ  แสงมณี
14. เด็กหญิงนภัสร์พร  แก้วทอง
15. เด็กชายนวชาติ  ชำนาญนา
16. เด็กหญิงนวมล  ฤทธิ์เนื่อง
17. เด็กหญิงปภาวี  ลาภวงศ์
18. เด็กชายปิยภัทร  หนูเอียด
19. เด็กชายพงศกร  บัวทองเกื้อ
20. เด็กหญิงพชรพร  สาวิโรจน์
21. เด็กชายพลกฤต  วริศราพงศกร
22. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวหนู
23. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญ
24. เด็กหญิงมุนา  เบ็ญร่าหีม
25. เด็กหญิงมโนราห์  แบมณี
26. เด็กหญิงวนัชพร  ไวยรัตน์
27. เด็กหญิงวรรณพัฒน์  วงศ์สุคนธ์
28. เด็กชายวรากร  ปราบณรงค์
29. เด็กหญิงวีรินทร์  พฤกษะศรี
30. เด็กชายวุฒิพงศ์  วรเกตุ
31. เด็กหญิงศตพร  ฉายาสกุลวงศ์
32. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมาก
33. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูสงค์
34. เด็กชายออมทรัพย์  สายมณี
35. เด็กหญิงอารยา  คงหนู
36. เด็กชายเกริกไกร  ชูเนียม
37. เด็กชายเนติธร  พวงสุวรรณ์
38. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วรุณธรรม
39. เด็กหญิงเปรมสินี  สะแมบากอ
40. เด็กชายเพิ่มลาภ  บุญทวี
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ
4. นายอเนก  อมราพิทักษ์
5. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
6. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
7. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
8. นางอรสา  เดชดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปธรรม
2. เด็กชายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
3. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
4. เด็กชายคณธร  นวนดำ
5. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
6. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
7. เด็กหญิงชนัญชิตา  ศิริรัตน์
8. เด็กหญิงชนิกานต์  อินธิพันธ์
9. เด็กหญิงชิดชนก  ทวีกิจ
10. เด็กหญิงซัซบีนน่า  ยาญอ
11. เด็กชายฐปนวัฒน์  หิรัญญารักษ์
12. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
13. นางสาวฑิตยา  รัตนโชติกานนท์
14. นายดลทนา  แซ่เหลียง
15. เด็กชายธันวา  วิชัยดิษฐ์
16. เด็กชายธันสิริ  ศรีเพชร
17. เด็กชายนนทัช  ทิพย์วรกุล
18. เด็กหญิงนภสร  ทองเจริญ
19. เด็กชายปริยกร  สาแล๊ะ
20. เด็กหญิงปิ่นเพชร  กาญจโนภาศ
21. เด็กหญิงพรนภา  บัวผุด
22. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
23. นางสาวฟิตดาว  เจ๊ะแว
24. เด็กชายภคิน  สังฆพันธุ์
25. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วสังข์ไชย
26. เด็กชายรัชชานนท์  หะยีสาแม
27. เด็กหญิงรัชฎาพร  ปัญญานันต์
28. นายรัชพล  แสงจันทร์
29. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
30. เด็กหญิงวนันท์ชนก  พงศาปาน
31. เด็กหญิงวิรันนา  ล้อมกลาง
32. เด็กชายศุภการ  อากาศภา
33. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
34. เด็กหญิงสันต์สินี  สุวรรณพานิช
35. เด็กหญิงสโรชา  เรือนทอง
36. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินคง
37. นายฮันฟาร์  เปาะอีแต
38. เด็กชายฮารี  เซ็นเจริญ
39. เด็กหญิงเนตนพา  บุญยู่ฮง
40. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
3. นายฮันวา  เปาะอีแต
4. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
5. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
6. นางสาวสุนทรี ศรัณย์กร  ธรรมรัตนพงศ์
7. นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันทน์
8. นายอำนาจ  อุ่นอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทชาติ
2. เด็กชายก้องพิภพ  พรหมเมศร์
3. เด็กชายจักรพันธ์  ถาวรรัตน์
4. เด็กหญิงจารวี  อินทานุกูล
5. เด็กชายจิตรภาณุ  ดำตีบ
6. เด็กหญิงจิรยา  ฆังรัตน์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
8. เด็กชายตะวัน  คงมี
9. เด็กชายธนวัฒน์  ยอดมุณี
10. เด็กชายธีรเจต  อินทร์จันทร์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทธรัตน์
12. เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมธินโน
13. เด็กชายปองภพ  แก้วจันทร์
14. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
15. เด็กชายพงศกร  พรหมสุข
16. เด็กหญิงพรลภัส  พงศ์พัสสะระ
17. เด็กชายพลพล  มูลม่น
18. เด็กชายพัชรพล  สำอางศรี
19. เด็กชายพิธิวัฒน์  ขวัญเกลี้ยง
20. เด็กหญิงภัสรวี  หยูจีน
21. เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์
22. เด็กหญิงมัณฑืตา  แดงสว่าง
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจโต
24. เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์
25. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมรงค์
26. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทสระ
27. เด็กชายวิระวัฒน์   เดชาสุวรรณ
28. เด็กชายวีระเดช  ลำโซะ
29. เด็กหญิงศรียาลักษณ์  ธรรมรงค์
30. เด็กหญิงสิริรัตน์  ชูชาติ
31. เด็กชายสุธีร์  แก้วกิริยา
32. เด็กหญิงสุนิษา  บุญสิทธิ์
33. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณมณี
34. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์
35. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
36. เด็กหญิงอลิชา  จันทรสนิทศรี
37. เด็กชายอาทิตย์สิริ  อิแอ
38. เด็กชายอุทัยภัทร  หมัดสะอิ
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สินหอยราก
40. เด็กชายเสาวภาคย์  อินทมะโน
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
4. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
5. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
6. นายณัฏฐ  สวัสดี
7. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
8. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกรรณิกา  ถาวรสุข
2. นางสาวกวิสรา  ไหมสุข
3. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
4. นายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวขนิษฐา  ก้งเส้ง
6. นางสาวชนัญชิดา  ปัญญะ
7. นางสาวชยุดา  บุญประดิษฐ์
8. นายซาฟิค  เจ๊ะอาแซ
9. นายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
10. นายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
11. นางสาวณัฐริกา  ขวัญเรือง
12. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
13. นายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
14. นายธีรวุฒิ  แซ่ไล่
15. นางสาวนาเดียร์  จันทรัตน์
16. นางสาวปัญญาพร  วิชาเฟือง
17. นางสาวผกามาศ  ไข่มุกข์
18. นางสาวพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
19. นายภานุพงศ์  ขุนแดง
20. นางสาวมฆวรรณ  บัวศรี
21. นางสาววศินี  อิสระ
22. นางสาววันวิสาข์  ก๋งอุบล
23. นางสาวศิริโสภา  ทองศรี
24. นางสาวศุภษา  ย่องสุ้นเจริญ
25. นางสาวหัฐญา  เดชาภูมิ
26. นางสาวอภิญญา  เกตุคำขวา
27. นางสาวอัญมณี  แซ่ด่าน
28. นายอาณัฐพร  สิงห์จร
29. นายอาลีฟ  เสมอภพ
30. นางสาวเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
3. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
4. นายฮันวา  เปาะอีแต
5. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
6. นางสาวสุนทรี ศรัณย์กร  ธรรมรัตนพงศ์
7. นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันทน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกมลชนก  ไชยศรี
2. นางสาวกฤตพร  ชนะสิทธิ์
3. นางสาวกวิสรา  เอี่ยมศิริ
4. นางสาวกาญจนา  กาญจนะ
5. นายกายสิทธิ์  อนันทกุล
6. นางสาวกุลธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
7. นางสาวชนิตา  พรหมขุนทอง
8. นางสาวชิษณุชา  จิตนุราช
9. นางสาวณิชากร  ศรีโชติ
10. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
11. นางสาวดุจญาดา  สุวรรณมณี
12. นางสาวทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
13. นายธนวัฒน์  ไชยอัษฎาพร
14. นางสาวธัญชนก  สุวรรณอ่อน
15. นางสาวนุรอัยนี  เภาเส็น
16. นายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
17. นายปิติพัฒน์  ชูปลื้ม
18. นางสาวปิยาพัชร  จริงจิตร
19. นางสาวผจงชนก  แซ่ลี้
20. นางสาวพรรณภัค  เจยาคม
21. นางสาวพิยดา  แก้วสม
22. นายภพสร  โกมล
23. นางสาวภัคนันท์  วังสปราบ
24. นายภัคพล  หน๊งมา
25. นายภัทรกรณ์  เฉลิมวงค์
26. นางสาวภัทรพร  เวชโช
27. นางสาวภูสุตา  ศรีโสภณ
28. นายรัฐภัทร  ยอดดี
29. นางสาววศินี  ชาติดำ
30. นายศรัณย์  กาฬสินธุ์
31. นางสาวศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
32. นางสาวศิรภัสสร  คงชำนาญ
33. นางสาวศุภราพร  ภู้คลองพลอย
34. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
35. นางสาวสุกฤตา  ชุมพลรบ
36. นางสาวสุทธิศา  สุขแก้ว
37. นางสาวสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
38. นางสาวอริสรา  บุรีสวัสดิ์
39. นายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
40. นายเปมทัต  ปิ่นเซ่ง
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นายอาคม  แก้วมงคล
4. นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ
5. นายอเนก  อมราพิทักษ์
6. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
7. นางสาวเนตรทราย  คงอนุวัฒน์
8. นางอรสา  เดชดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกานติมา  เจนกิจ
2. นายกิตติธัช  กรรไพเราะ
3. นางสาวกุลิสรา  กลิ่นมาลี
4. นางสาวจิรกานต์  วิทยปรีชา
5. นายชยากร  จันทรศรี
6. นางสาวญาณิศา  กัญหวงศ์
7. นายณัฏฐ์  จุลพันธ์
8. นายณัฐวุฒิ  ปรีชาชาญ
9. นายธิติพจน์  บรรจงเมือง
10. นายนนทกานต์  ใบเต้
11. นางสาวนริสา  ชูโลก
12. นางสาวบุษกร  ชูศักดิ์ตระกูลชัย
13. นายพงศกร  ศรีมุข
14. นางสาวพรรณกาญจน์  บุปผากาญจน์
15. นายพลสิทธิ์  วิทยารัฐ
16. นางสาวพัชราภา  น้อยดี
17. นางสาวรสิตา  คีรีนารถ
18. นางสาวสุชาดา  พลพยัคฆ์
19. นางสาวสุดาลักษณ์  เจียรวรรณ์
20. นายสุทธิภัทร  แป้นพุ่ม
21. นางสาวสุภัสสร  กาญจนวิวิญ
22. นางสาวอภิญญา  ลัทธิพรหม
23. นางสาวอันนา  ศรีมโน
24. นางสาวอาทิตยา   ทิตสุวรรณ
25. นางสาวอาริตา  จันตราชู
26. นางสาวเกศกนก  แสงอ่อน
27. นางสาวแคทลียา  ศรีโรโรจน์
 
1. นายสุเมธ  สอดจิตต์
2. นางปรารถนา  ยอดมณี
3. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
4. นางมณฑิรา  อนันต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
2. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
3. เด็กชายธนภพ  บุญขัน
4. เด็กชายธนากร  ล่องลอย
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
6. เด็กชายภูมิภัทร  ทองย้อย
7. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุทธิรักษ์
8. เด็กหญิงสุริยพร  น้ำเจ็ด
9. เด็กหญิงอาริสา  จันตุด
10. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายกษิดิ์เดช  คงงามขำ
3. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤต  ก็เด็ม
2. เด็กหญิงชิดชนก  สองยอด
3. เด็กชายธนากร  ช่วงเส้ง
4. เด็กชายนราธร  กาญจนะ
5. เด็กชายปรีดา  ยอดจตุการ
6. เด็กหญิงพิมระพัฒน์  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงวรรณภา  หมุนจำนง
8. เด็กชายวายุพัฒน์  แกร้วทนง
9. เด็กหญิงอรพินท์  น้อยผา
10. เด็กหญิงอารยา  แซ่ซิน
 
1. นางบงกช  เธียรพิทยามาศ
2. นายสุริยันต์  จันโสด
3. นางสาวกชกร  บุญชู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญมี
2. เด็กหญิงดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
3. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
4. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา
7. เด็กชายภัทรพงศ์   คนงาม
8. เด็กชายภาณุพงศ์  คงคาสวัสดิ์
9. เด็กชายภานุพงศ์   ศรีศักดิ์นา
10. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาคนิยม
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวจุฑาพร   พรหมน้อย
2. นายธนพล  รักษา
3. นางสาวธารารัตน์  ธราพร
4. นายปิยวัฒน์  ชนะ
5. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
6. นายวัชรากร   ขำเจริญ
7. นายศุภณัฐ  ทิชัย
8. นางสาวสุวรรณพร  ดีปานแก้ว
9. นายอรรถพล   ชาลีชัย
10. นางสาวเหมือนฝัน  อวยพร
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์คง
2. นายธวัชชัย  สายอ๋อง
3. นางสาวธาราทิพย์  นิมานนท์
4. นายนฤนาท  สุวรรณจุณี
5. นางสาวนิลรัตน์  ผลบุญ
6. นายพีรวัส  เจริญกุล
7. นายภาสกร  ตันเจริญ
8. นายวันชนะ  ซิกพันธ์
9. นางสาวสุวิมล  นาแพง
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นายจรัส  ปิ่นทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกานต์  ใจเย็น
2. นายชิษณุพงศ์  นาคพน
3. นายภราดร  ทองชู
4. นางสาวรัตนวลี  สองสี
5. นางสาวลักษิกา  บุญครอง
6. นางสาวศศินิภา  อั้นจุ้ย
7. นางสาวศิริประภา  จับปรั่ง
8. นายศุภชัย  สุวรรณ์นาม
9. นายศุภสิน  รักทอง
10. นางสาวสิริวรรณ  นามเข็ม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวนิชาภัทร  คำทอง
3. นางสาวอมฤตา  โอมณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วหนู
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม
5. เด็กหญิงมณัสวี  ทวีเมือง
6. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
2. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา
6. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
4. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุบล
8. เด็กหญิงอินทิรา  อนันทกาญจน์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
4. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวคันธรส  บุญราศรี
2. นางสาวจิราพัชร  หนูแก้ว
3. นางสาวณัฏฐ์ชิตา  โง้วพิพัฒน์มงคล
4. นางสาวณัฐณิชา  ฮานาฝี
5. นางสาวพัทธนันท์  บุหลัน
6. นางสาวรัชชมนต์  เพ็งเขียว
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงโคมโพธิ์
3. นายธีรภัทร์  ขวัญหนู
4. นางสาวนฤมล  หนูช่วย
5. นางสาวนฤมล  สุวรรณสุโข
6. นางสาวพันวสา  ก้องประวัติ
7. นางสาวศิริประภา  แท่นสุวรรณ
8. นางสาวศิริพร  จันทเลิศ
9. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
10. นางสาวอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
4. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
2. นางสาวชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
3. นางสาวชรินรัตน์  ทองศรี
4. นางสาวนางสาวกชพร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวบัณฑิตา  อินราช
6. นางสาวปวริศา  อินทร์เกื้อ
7. นางสาวพรรษา  คามบุศย์
8. นางสาวภัทรธิรา  นวลละออง
 
1. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
2. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  นวนทอง
2. เด็กหญิงกาญจนพร  เกตุประกอบ
3. นางสาวจุฑามณี  มีเพียร
4. นางสาวชนกนันท์  จันสุข
5. นางสาวชนกานต์  จันสุข
6. นางสาวชุติกาญจน์  เรืองขำ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง
8. เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงชาญ
9. เด็กหญิงสรินทร์รัตน์  ทองคำ
10. นางสาวสุปรียา  คงสิน
11. นางสาวอาภาวรรณ  แก้วพิทักษ์
12. นางสาวอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวชุฎาพร  พรพุฒิศิริ
3. นางสาวนันธิดา  สุวรรณรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คมกล้า
2. เด็กหญิงบูรฉัตร  ชูช่วย
3. เด็กหญิงพิมวิสา  คำจันทร์วงค์
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  หัสเกิด
5. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีปรางค์
7. เด็กหญิงอรกานต์  สุขอนันต์
8. เด็กหญิงเอกฤทัย  ทองอ่อน
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกฤดิสิรี  พิทักธรรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเกียรติเพชร
3. เด็กหญิงชรินธร  หนูแดง
4. เด็กหญิงณัฐศมล  ดุลยพัชร์
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  สุวลักษณ์
6. เด็กหญิงปิยพร  แซ่ปัง
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไชยหลี
8. เด็กหญิงภควดี  คชเสนีย์
9. เด็กหญิงศิริพร  สาสนัย
10. เด็กหญิงสปันงา  เจริญรูป
11. เด็กหญิงสวรรยา  นวลชื่น
12. เด็กหญิงสุวธิดา  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
4. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  อ้องาม
3. นางสาวกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
4. นางสาวชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
5. นางสาวบัณฑิตา  อินราช
6. นางสาวปวริศา  อินทร์เกื้อ
7. นางสาวพรรษา  คามบุศย์
8. นางสาวภัทรธิรา  นวลละออง
 
1. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
2. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
2. นางสาวฐิตาภา  โขมพัฒน์
3. นางสาวนฤมล  สุวรรณสุโข
4. นางสาวนฤมล  หนูช่วย
5. นางสาวพสิษฐ์ตา  จำเริญนุสิต
6. นางสาวพันวสา  ก้องประวัติ
7. นางสาวมธุรดา่  แซ่หลี
8. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
9. นางสาวศิริประภา  แท่นสุวรรณ
10. นางสาวศิริพร  จันทเลิศ
11. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
12. นางสาวอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
4. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  หลงกอหราบ
2. นางสาวคันธรส  โสตา
3. นางสาวชลธิชา  นาคสง่า
4. นางสาวณัฏฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
5. นางสาวนารีกานต์  โกบยาหยัง
6. นางสาวมาลิสา  สมัน
7. นางสาวราณาวดี  แซะอาหลี
8. นางสาวศรัณยา  อินทองมาก
9. นางสาวสุไหวเย๊าะ  ชำนาญนา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
2. นางสาววรรณา  บูสมาด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองอ่อน
3. เด็กชายชินดนัย  ชูแทน
4. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายธนภพ  บุญขัน
6. เด็กชายธนากร  ล่องลอย
7. นายพติศาณ  ชัยเดช
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
9. เด็กชายภูมิภัทร  ทองย้อย
10. นายภูริณัฐ  จกแก้ว
11. เด็กชายศิรสิทธิ์  ทวิสุวรรณ
12. เด็กชายศุภกฤต  สิงห์โต
13. เด็กหญิงอาริสา  จันตุด
14. เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร
15. เด็กชายเอเมน  อาจกมล
16. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายกษิดิ์เดช  คงงามขำ
3. นายอานนท์  เรืองรัตน์
4. นางสาวเสาวณีย์  พัดลม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายกษิศักดิ์  ทองมีตระกูล
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองชนะ
3. เด็กหญิงชาลิสา  หนูเลี่ยง
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มัคคินทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองวารี
6. เด็กหญิงธณัฐชา  เลิศคำหวาน
7. เด็กชายธนทรัพย์  หนูมา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศดานนท์
9. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ฉิมดำ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนูวงศ์
11. เด็กหญิงภัชราภา  ชิตชลธาร
12. เด็กหญิงภาสิตา  พูลภิรมย์
13. เด็กชายภูชิสส์  ไกรนุช
14. เด็กหญิงสิรินาถ  โชติกมาศ
15. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
16. เด็กหญิงแพรวา  ปัญญายง
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
3. นายวิศรุต  แก้วพิทักษ์
4. นางปริณดา  หมานเสบ
5. นางมนัญญา  ตรีสินธุสมบัติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงชยากร  ชนะกุล
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฟุ้งเฟื่อง
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
6. เด็กหญิงนิรชา  เอ่งฉ้วน
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
8. เด็กหญิงปนัสยา  รอดเกิด
9. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
10. เด็กหญิงศิราภัค  คนโททองคำ
11. เด็กหญิงสราวลี  จันแดง
12. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
13. เด็กหญิงเอื้อการย์  บัวเกตุ
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางศุภณิต  ธารธารารักษ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
4. นางสาวนพพร   จินตานนท์
5. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤษฎา   มาตรเกียรติกุล
2. นางสาวจิดาภา   จงสวัสดิ์
3. นางสาวชนกานต์   เถนว้อง
4. นายชนสรณ์  สัสดีเดช
5. นางสาวชนิสรา  เกษมพงศากร
6. นางสาวฐิติวรดา  เฉลิมกุล
7. นางสาวธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
8. นางสาวพลอยวรินทร์  ถาวร
9. นางสาววรรณรดา  มาตรบุตร
10. นางสาววรรณิชา  สุวรรณมณี
11. นายศตวรรษ  แก้วการดี
12. นายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
13. นางสาวสุธิดา  เพชรทอง
14. นางสาวสุภีรดา  ช่างเรือ
15. นายสุรวงค์   ขี่ทอง
16. นางสาวหทัยชนก  แก้วเสริม
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางพิชญ์นรี   อุปลา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
4. นางสาวนพพร   จินตานนท์
5. นายสุทธิอรรถ  เนื้ออ่อน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นายชานนท์  นวลอ่อน
3. นายชิษณุพงศ์  หอมประสิทธิ์
4. นางสาวญาณิศา  หวานวงศ์
5. นางสาวธีรกานต์  โพธิ์ชะคุ้ม
6. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
7. นางสาวนภารินทร์  เพ็ชรสี่หมื่น
8. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
9. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
10. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
11. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
12. นายมิตรภาพ  เพ็ชรรัตน์
13. นางสาวศวิตา  เล่งระบำ
14. นางสาวศิริรัตน์  ร่มเย็น
15. นายอนุชา  เวียงชัย
16. นางสาวอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
4. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกนกวรรณ  เมืองไทย
2. นางสาวชนัญดา  เอมถนอม
3. นายชิษณุพงศ์  นาคพน
4. นายภราดร  ทองชู
5. นางสาวรัญชิดา  อะหลี
6. นางสาวรัตนวลี  สองสี
7. นางสาวลักษิกา  บุญครอง
8. นางสาวศศินิภา  อั้นจุ้ย
9. นางสาวศิริประภา  จับปรั่ง
10. นายศุภชัย  สุวรรณ์นาม
11. นายศุภสิน  รักทอง
12. นางสาวสิริวรรณ  นามเข็ม
13. นางสาวสุมิตา  นิมา
14. นางสาวเนาวเนตร  รักคง
15. นางสาวเบญจวรรณ  สุขศิษย์
16. นางสาวโสรยา  ดำเดิม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวจินตนา  ปรังพันธ์
3. นางสาวอมฤตา  โอมณี
4. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
5. นางสาวมาซีเตาะ  แวหามะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายชัชพล  พลรัตน์
2. เด็กชายนิธินันท์  ฐานุตม์ธนันต์
3. นายสุรศักดิ์  บุญมี
4. เด็กชายอาฟา  หมันหลี
5. นายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางดวงเดือน  บำเพิงกาญน์
2. นายอธิพงศ์  ราชสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชนม์สวัสดิ์  ทองสิพพัญญู
2. เด็กชายปกรณ์  รัตนประดิษฐ์
3. นายภาสกร  ตันเจริญ
4. เด็กชายศราวุฒิ  ช่วยบุญ
5. นายสุทธิพงษ์  แก้วเวหา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายปฐมพงศ์    เอี่ยมจันทร์
2. นายพลัง   หนูเหลือ
3. นายภาสกร   บุตรย่อง
4. เด็กชายรพีภัทร    รอดเกิด
5. นายเอกวุฒิ   ชายพงศ์
 
1. นายฐิติโภค  อักษรเกิด
2. นายภุชงค์  เสือทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. นางสาวปาณิตา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางสาวกาญจนา  สุวรรณรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงธนาวดี  ดีบุก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นางสาววีระวรรณ  ตลึงจิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  นวลละออง
2. นางสาวเสาวนีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. นางอภิสรา  สุขทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภากร  เม็คคลีฟ
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายพศิน  แซ่จง
 
1. นางสาวสุนันท์ธิษา  อังโชติพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายแทนภูมิ  พุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  แจ่มใส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวบุญสิตา  ฉลาดแฉลม
 
1. นางปดิวรัดา  ณ อุบล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายโรเนลจูด  แซมซอน คามพอส
 
1. นางณภัทร  เมืองไทย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวผกามาศ  ขาวมาก
 
1. นางธัญยรัตน์  ปานการ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นกมล  หิตะโกวิท
 
1. นางนวลจันทร์  เหมปราการ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้นทอง
 
1. นางปิยนุช  มามาก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  คธินทรโรจน์
 
1. นางยามีลา  ปาละกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวโซเฟีย เกวลิน  วินเทอร์มันท์
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวปัทมา  สารบรรณ์
 
1. นายพงศพัศ  ตันจะโข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกิติอร  เจริญพานิช
 
1. MissDaylene  Doguiles
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงพรพอดี  ชุมเกษียร
 
1. นายศราวุฒิ  ทิพย์พิมล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายเอเจ ทองประสูตร  กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายปัณณวิชญ์   ทองแผน
 
1. นางเนาวนิต   คงสุทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจณิสตา เทย่า  แช็งเคอร์
 
1. นางสาวณัฐชยา  เทพมนตรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวอลิเซีย  วรรณพร เกอเพล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกวิสรินทร์  พฤกษเสถีนร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
4. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
5. เด็กชายเวิร์ม เจอราล  ปูกวย
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงคิม  อิมบัค
2. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
3. เด็กหญิงปัตติยา  นิ่งน้อย ราจู
4. เด็กหญิงอัญชลี  ภักแดงพันธ์
5. เด็กหญิงเมสสิยาห์  อังคลักขณา
 
1. นางสาวณัฐชยา  เทพมนตรี
2. MissAileen Zara  Powell
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา
2. เด็กชายสันติสุข  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรเรือนทอง
4. เด็กหญิงอรอนงค์  ไกรเทพ
5. เด็กชายแสงสุรีย์  ขุนรักคำ
 
1. Mr.Elmer Del Moro   Ursolino
2. นางสาวจะรุวรรณ  ไทรงาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวกันยากร  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวบวรลักษณ์  พึ่งแรง
3. นางสาวศันสนีย์  สุขพัฒนศรีกุล
4. นางสาวสุราณี  บ้านนบ
5. นายเพชรรัตน์  หงษ์เอี่ยม
 
1. นางปัทมา  พลายด้วง
2. นางสาววัลภา  บุตรเหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกานต์ชณาพร  ประมูลทรัพย์
2. นางสาวคนิตา  ปิยนามวาณิช
3. นายจิรกิตต์  ศรีรักษ์
4. นายสุรพัศ  ศิริบุตร
5. นางสาวแพรนภา  อาจกิจ
 
1. นางอุรา  เสนาเพ็ง
2. นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกณภัทร  ช.อาการส
2. นางสาวกัญรภา  อุทิศธรรม
3. นายภูริพงศ์  นวลใย
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชยา  ฐิตินันท์ศรกุล
2. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุภานิชกุล
 
1. นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ
2. นางสาวนภิสา  เส็นติระ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อดิศักดิ์เดชากุล
2. เด็กหญิงอรณิชา  ทวีอภิรดีสันติ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
2. นางสาวสุธีรา  ยิ่งทวีวงศ์วาณิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ขวางเสน
2. เด็กชายชนาธิป  ยอดพิจตร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวศดานันท์  จันทร์คง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายบัญญวัต   ขาวแก้ว
2. นางสาวภัทรสุดา   สิทธิพันธ์
 
1. นางสาววรงค์กร  นิลตีบ
2. นางสาววาสิฏฐี   ชูโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  หงษ์บิน
2. นายธีรภัทร์  สารจันทร์
 
1. MissYi cun  Liu
2. นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกัณฐมณี  ทิพย์วงศ์
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  ยูโซ๊ะ
 
1. นายพงศธร   บัวผัน
2. MissYang  Shanshan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายจักรพรรดิ  แซ่ลิ้ว
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  พลภักดี
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมยานากาวา 1. เด็กชายภูริภัทร  มีบัว
2. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุวรรณเอกฉัตร
 
1. Mrs.YUKARI  NUMAKURA
2. นางสาวชิดชนก  แซ่เลียว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายธนดล  สัมมาชีพ
2. เด็กหญิงหัซวานี  เหมบุตร
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์  เจ๊ะเล๊าะ
2. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฟุฎลาย์  สาและอารง
2. นายอัยดิล  อุสมันบาฮา
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายชัยประวีณ  ยอดยิ่งประพันธ์
2. นายเอกรัฐ  หยีมะเหร็บ
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางปณิดา  โมเชร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายธนภูมิ  โกยตัน
2. นางสาวฟาริดา  กาหลง
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์  เจ๊ะเล๊าะ
2. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปาลชลิตา  อินทฤทธิ์
2. นางสาวอภัสรา  คงประเทศ
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. Mr.CHOI  JIN WOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวศิวาภรณ์  แซ่เฮ่า
2. นางสาวโซเฟีย  พยายาน
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam Gha  Hyun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวเจ๊ะนูรีซัน  เปาะเงาะ
2. นางสาวไครุณนิสวัน  ครู
 
1. นางสาวมาริสา  ยูนุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณิชกมล  หม่อมประเสริฐ
2. นางสาววัลย์ลิกา  พูนวงค์
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกชมน  สุขสม
2. นายพรภวิษย์  ปัญญาไวย์
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญกิติยา  ขวัญคง
2. นางสาวสิริกร  รอดคล้าย
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
2. นางสุภา  อุ่นเรือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจริยาพร   รอดแก้ว
2. นางสาวปิ่นมุก  อ่องวิบูล
 
1. นางสาวมาลัย  ฮูกซาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายนิติ   บินต่วน
2. นางสาวศุภกาญจน์   ลิ่มโชตินันท์
 
1. นางสายทาน   อักษรทอง
2. นายเตวิช  สะเมาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวภรทิพย์  แก้วโกมล
2. นายศักย์ศรณ์  โบพรม
 
1. นางสาววรงค์กร  นิลตีบ
2. นางสาววาสิฏฐี   ชูโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลลิตา  จงรักษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โชติรัตน์
 
1. นางสุดาวรรณ  มณีโชติ
2. นางสาวชุติมา   แก้ววิเชียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปารเนศ  สุขรัตน์
2. นางสาวสิริลักษณ์  สุขบวรกุล
 
1. นางวีรยา  สงวนพวก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนูรฟาร่าห์  ศักดิ์ศรีพงศธร
2. นายมัณโซอร์อาลี  เพชรสจันทร์
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวภูริชญา  บำรุงชาติ
2. นางสาวเอกปวีร์  เอกธรรมรักษ์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. MissAyuha  Yukie
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวพิมพ์ภัทร  เกตุแก้ว
2. นางสาวอัญชิสา   พลายด้วง
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพนธ์
2. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกรชวัล   เศรษฐพันธ์
2. นางสาวเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. Mr.CHOI  JIN WOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชชา  สายกิ้มซ้วน
2. นางสาวอารษา  สุวรรณมณี
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวชคันเนตร  อุตรนาค
2. นายเมธัส  ทักษิณ
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวบุญนิสา  แสงอรุณ
2. นางสาวพิชญ์ชานันท์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพันธ์พร  สุธรรมา
2. นายพร้อมพันธ์  อินทวิเศษ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวณัฐชรีญา   อายุมั่น
2. นายวัชรากร  วัชรมานะกุล
3. นายศุภวิชญ์  ปานชนะ
4. นางสาวสุวารี   ขำณรงค์
5. นางสาวเชษฐ์สุดา  เพชรเล็ก
 
1. นางวีรยา  สงวนพวก
2. นางสาวทิวาพร  ปานหนู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายณัฐชัย  แซ่ตั้ง
2. นางสาวนิธิวรา  ชดช้อย
3. นายศราวิณ  ด่านรุ่งดำรงค์กุล
4. นางสาวเกวลี  เหล็นเพ็ชร
5. นางสาวเปมิกา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  แก้วยอดเขา
2. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
2. นางสาวนภัสรา  สังข์ทอง
3. นางสาวปิยะฎา  เพชรอินทร์
4. นางสาวผกามาศ  เรืองเสน
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวพิจิตรา  ชนาเกียรติ
2. นางสาวสริตา  ทองประดับ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิรวดี  สมาธิ
2. นางสาวบัณฑิตา  เย็นฉ่ำ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองปทุมพันธุ์
4. นางสาวมนิชยา  เพิ่มวงค์วาฬ
5. นางสาวสุภัทรยา  พรมไพร
 
1. นางสาวนิชาภา  ธัญไกรเลิศ
2. MissYuka  Sugiyama
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายกัญจน์   คุณชู
2. นางสาวพิชญ์ณัฐ   ขำเพชร
3. นายรหัท   บัวสาย
4. นางสาววรกานต์   หวานนุ่น
5. นางสาวสุกัลญา   เซ่งสวัสดิ์
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
2. MissMidori  FUJITA
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชาลิษา  เชาวนา
2. นายณัทธัญพงษ์  สิริภูวนัตถ์
3. นายปฏิพัทธ์  ธรรมรงค์รัตน์
4. นางสาวริญลดา  อินทร์แก้ว
5. นายอัครพัชร  ทองฉิม
 
1. นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
2. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายนวชนก   เปียคง
2. นางสาวพิมพ์ชนก   หุ่นเก่า
3. นางสาวศรุตา   คงเทพ
4. นางสาวสโรชา   พุมภูฆัง
5. นางสาวอริสรา   อากะโรภาษ
 
1. นางโสภานนท์   สาราลักษณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกมลรัตน์  กิจปาโล
2. นางสาวธันยภรณ์  พรหมพิทักษ์
3. นางสาวธีรกานต์  ถมยา
4. นายนนทกร  กลัดบุบผา
5. นางสาวนันท์นภัส  อนันต์ถาวร
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
2. นางพรทิพย์  โรจนหัสดิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวภัทราภรณ์   แย้มพราย
2. นายวรเกียรติ   เอ่งฉ้วน
3. นางสาวอัชนา   หนูเพ็ง
4. นายอัสดี   พูนแก้ว
5. นางสาวเมชดา   คาหาปะนะ
 
1. นายรตนชยธรลภณ   วงศ์แก้วมูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ   ไชยคงทอง
2. นางสาวญารินดา  บุตรี
3. นางสาวธันย์ชนก  เกิดสุข
4. นางสาวปรียาภรณ์  อุดมศรี
5. นางสาววรัญญา   ศักดิ์ศรี
 
1. Miss Kim   Yena
2. นางสาวจันทกานต์   เพชรเครือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกุลธิดา   กสิกรรมไพบูลย์
2. นางสาวจุฑามาส    พรประเสริฐสม
3. นางสาวศุจินธรา    ขุนศรีรักษา
4. นางสาวสุทธิดา    ศิริวัฒน์
5. นางสาวอุสิซา  ถิ่นทิพย์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. Mr.CHOI  JIN WOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฉันท์สินี  นพภาลี
2. นางสาวนภัสสร  เลี่ยนพานิช
3. นางสาวปลายฟ้า  เศรษฐีโภฎก
4. นางสาวมาริสา  ทวีทรัพย์สมบัติ
5. นางสาวสุรัตนาวดี  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
2. MissKang  Sunghwa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวอำไพ  เขียดสุข
 
1. นางสาวแก้วตา  ภูมาวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวอินทิรา  สังวรกาญจน์
 
1. MissWang  Jinyan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวอวัสดา  แก้วนวล
 
1. นางสาวลัลน์ตณัฐ  สิริบูรณการ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายภูกานต์  ชูเดชา
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวเกวลิน   เลปนะสุวรรณ
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพนธ์
2. MissMidori   Fujita
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวชญานุท  มุสิกนันท์
 
1. นางสาวศศิธร  ปานคง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำพรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวอมลวรรณ  เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. Mr.CHOI  JIN WOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายธนพงศ์  คุระจอก
2. นางสาวภัสนันท์  พรหมคง
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
2. นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญเกียรติยศ
2. เด็กชายอัครพล  แซ่เลื่อง
 
1. นางจุฬารัตน์  กาญจนมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎี   นุ้ยน้อย
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  นุ้ยน้อย
 
1. นางปุณภัช  ไพบูลย์
2. นางสาวอรุณวดี  นาคสวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวเมธานี  ยงค์สาโรจน์
 
1. นางสาวสุภาณี  หมอเต๊ะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกรรัตน์  สาระวารี
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายกิติพงศ์  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือแก้ว
3. เด็กชายธีวิทย์  ทองประดิษฐ์
4. เด็กชายพรมงคล  ชะอุ่ม
5. เด็กชายพีรณัฐ  มีลือ
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายรัชชานนท์  อรัญ
8. เด็กชายสรวิชญ์  กี่บุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
2. นายภูการ  อินทร์ชู
3. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายกรกฤต  นวลสม
2. นายก้องเดช  นนทแก้ว
3. เด็กชายยิ่งศักดิ์  หนูหวาน
4. เด็กชายวงศธร  ประสงค์กิจ
5. เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ
6. เด็กชายวสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว
7. นายเจตรินทร์  บัวอ่อน
8. เด็กชายเทพบัญชา  นกรู้รัก
 
1. นายโสภณ  เพชรสุทธิ์
2. นายอนันทชัย  ชุมอักษร
3. นายจตุพร  มณีพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายคริษฐ์  สินบำรุง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  อ่อนดี
3. เด็กชายธันยา  ถ้วนกลาง
4. เด็กชายนพดล  นาคสังข์
5. เด็กชายพีรพันธ์  จุลคลำ้
6. เด็กชายภคพล  ภูมิพันธ์
7. เด็กชายศิริพงศ์  สนทนาการ
8. เด็กชายอนุชาติ  บัววรรณ์
 
1. นายอัฐพงศ์  โพธิ์น้อย
2. นางสาวเยาวดี  ทองมาก
3. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกฤษณพล  สัจจะบุตร
2. นายกิตติภูมิ  ยกตั้ง
3. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
4. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
5. นายสัตยา  เรืองพูน
6. นายอัครพล  โคแหละ
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์ู
3. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธัญเทพ  ไชยวรณ์
2. นายนิติวัฒน์  บุดดา
3. นายวีรชาติ  นาคะวิโรจน์
4. นายอภิสิทธิ์  บิลหละ
5. นายอัครเดช  อยู่กำมะดัน
6. นายเอกวุฒิ  ศรีค้อย
 
1. นายสิรพิชญ  ไชยสาลี
2. นายอภิพงษ์  ทองเจริญ
3. นายธนภัทร  นวลศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขอุ่น
2. นายจอมพล  พรหมรัตน์
3. นายนพกร  แพะโสม
4. นายพงศกร  นามตาปี
5. นายวรวิชญ์  มุสิก
6. นางสาวเบญจมาศ  โอ่เอี่ยม
 
1. นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล
2. นางบุญเรียง  จันทร์ทัน
3. นายศรรัก  ผลาเมธากูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกุลนิษฐ์   นาควิเชียร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   วินารัตน์
3. นางสาวจีรนันท์   อวยพร
4. นายธนกฤต   วงศ์ดินดำ
5. นายนันทิพัฒน์   ดวงนิราช
6. นางสาวมัณฑิตา   บัวสุวรรณ
7. นางสาวลภัสรฎา  แพรสมบูรณ์
8. นายวรวัฒน์   ผลพฤกษา
9. นางสาวศุภนุช  คิดการ
10. นางสาวสุธิมา   ชัยวิสูตร์
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
2. นางสาวศิรินทร์ยา   รัชวการ
3. นางสาวภัคสุภางค์   จำเริญกิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกัษณ  สุพลพงษ์
2. นางสาวชมชนก  เอกกรกิจ
3. นางสาวณัฏฐธิดา  รอดดำ
4. นายดารุษ  ขยันการ
5. นายธีรภัทร  รักษวงศ์
6. นายปิยะราช  บัวชุม
7. นางสาววราพร  ทองกลับ
8. นายวรเมธ  หมันกุล
9. นางสาววิชญาดา  แม้นชัยภูมิ
10. นางสาวอภิชญา  ชุมขุน
 
1. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์   ชมญาติ
3. นายบดินทร์  บัวเกตุ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกันยารัตน์  โสภา
2. นางสาวกานต์พิชชา  นาเมือง
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  รอดมณี
4. นางสาวทิษฏยา  เมฆไลย
5. นางสาวปฐมาวดี  เมษสุวรรณ
6. นางสาวพัชรนันท์  บุญปล้อง
7. นายพิชญา  พินิจ
8. นางสาวพิมพ์ชนก  มุกดารัตน์
9. นายศุภณัฐ  เดชรักษา
10. นางสาวอรณิชา  เสี่ยงฉิน
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูวงค์
2. เด็กหญิงณิษาลักษณ์  ช่วยเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนัฐนรี  นะวะกะ
4. นายพรหมมินทร์  องศารา
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สองพัง
 
1. นางสาวมยุรี  พลวัฒน์
2. นางอำไพ  ชั่งคิด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  ไวยทรัพย์
2. เด็กหญิงนภิศพร  เบญจเลิศยานนท์
3. เด็กหญิงพรวิภา  วุฒิพงษ์
4. เด็กหญิงลลิดา  อุดรศรี
5. เด็กหญิงอณิชา   ไหมศรี
 
1. นางสาวชุติมา  คำแก้ว
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวยวิษฐา   แสงแดด
2. นายวีรภัทร    แซ่ด่าน
3. นายวีระยุทธ   วรพันธโยธิน
4. นางสาวศิริวิมล    สีชมแสง
5. นางสาวสาริณี   มามาตย์
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
2. นางสาวชุติมา  นุ้ยชิต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชนิตา  เดชบุญช่วย
2. นายธนกร  ช่วยจันทร์
3. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา
4. นางสาวภาวินี  วิจิตรศักดิ์
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
2. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. นายชาติวุฒิ  บัวสมุย
3. นางสาวรัชนีวรรณ  เนตรประไพ
4. นางสาวเพ็ญพัฒน์  จะเชนรัมย์
5. นางสาวโอ๋  -
 
1. นางเนตรนภิส  ตันกุล
2. นางสาวนุชรีย์  หัศนี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกันติชา  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงรดา  ศิริมาตยาพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิชานันทน์  สีแก้วเขียว
 
1. นางเจริญศรี  นวลนิ่ม
2. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เรืองราย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   ผลคิด
3. เด็กหญิงสิรินทรา   จันทร์สุริย์
 
1. นางสาววีรวรรณ   บางัสสาเร๊ะ
2. นางสาวรสสุคนธ์   เพชรศร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวประกายฟ้า  วิเชียร
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง
3. นางสาวพัชยาภรณ์  เสริฐบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวคันธรส  ทวดสิญจน์
2. นายดุลยเดช  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววรัญญา  อธิวงศ์
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  วารี
2. นางสาววราภรณ์  ฤทธิรงค์
3. นางสาวศิวพัด  ชัยวงศ์
 
1. นายวีระชัย  แดงแสละ
2. นางสาวศิรินันต์  รัตนพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนเย็นใจ
2. นางสาวปาลิสา  ดอกกระถิน
3. นางสาวเณศรา  อินทะเล
 
1. นางประคุณ  แสนสุด
2. นางนงเยาว์  นิลประเสริฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สายวะเดข
2. เด็กชายอภิลักษณ์  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอุษณีย์  รักอำนวยศิลป์
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
2. นางสาวเกศรา  เจะและ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ   ลัญจกรลิขิตละไม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แคว้นปรอท
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเเหลือ
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย
3. เด็กหญิงพรรณพระษา  เมืองพร้อม
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายกวีเดช  ศรีวิชาชาญ
2. นางสาวจรรยพร  เผือกผ่อง
3. นางสาวชนิษา  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
2. นางอภิญญา  หรับจัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวณัฐวดี  ส่องแสง
2. นางสาวนิรชา  ชูรัตน์
3. นางสาวภัทรมน  ผกามาศ
 
1. นางสุชาฎา  แข็งแรง
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  นิลละออ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัชนิช   สีสังข์
2. นายปิยศักดิ์   อรรถการพงษ์
3. นายพรหมพิริยะ   วงศ์ชัย
 
1. นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์
2. นางจีรา   สินสัจธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปนิตา  มณีเนียม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  เคนทรภักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวทมาหะ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมามะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฎฐวรา  เอียดสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน
 
1. นางทรรศยา  นงค์นวล
2. นางอุบลรัตน์  กฐินหอม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
2. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวขวัญศิริ   มีเสน
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยกานต์   พรหมณะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงฉันทิสา  รื่นรวย
2. เด็กชายภูวิศ  สมศักดิ์
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  พริ้มจรัส
 
1. นาย สัตยา   ทองอ่อน
2. นางสาวสุวลี  พิชิตมโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชฌา   จันทร์อุดม
2. เด็กหญิงภาณินี   มัฐผา
 
1. นายวรศักร์   ณ นคร
2. นายก้องเกียรติ   นุชเครือ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายชีวธันย์  เด่นประกายเพชร
2. เด็กชายปวีณ  อิ่มประพันธ์ตรี
 
1. นายมณฑล  เอื้อวงศ์ประวิทย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นายรุ่งธิเบต  อนาผล
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกันตพงศ์  รัตนพันธ์
2. นายภูมินทร์  ชุมภู
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพชร  ยอดราช
2. นายอภิรักษ์  ปานช่วย
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายพสธร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  แสงหิรัญ
 
1. นายอิมรอน   แลเจ๊าะ
2. นายด้าโอ้ด   ลูกเด็น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์
2. เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอิฐสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกานต์  สร้อยมาดี
2. นายณัฏฐชาติ  ทนังผล
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวศิวะพร  เจนจิตต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายทัตพงศ์  ทองเจิม
2. นายวชิรวิทย์  ขันติพันธุกุล
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายถิรพุทธิ์  แก้วจันทร์
2. นายทินกร  นาคแก้ว
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวธนันญา  ชูทอง
2. นายหฤษฎ์  หงษ์ทอง
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายนฤทธิ์  จันมณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
2. นางสาวมณีพร  สองแก้ว
 
1. นางกันยา  ตอแลมา
2. นายปฏิญญา  แก้วแจ้ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชญาดา  ชาวสวน
2. นายปรัชญ์  อับดุลเลาะ
 
1. นายจิรายุทธ  แสงสิน
2. นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุตรทอง
2. เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายกันตพงษ์  วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  อดทน
 
1. นางมิ่งขวัญ  ขาวดี
2. นายอนุวัต  ศรีแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขาทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ
 
1. นางศศิวิมล  มณีไชย
2. นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
2. เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กสิบาล
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองพริก
2. เด็กหญิงปานประดับ  เถื่อนศรี
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายนิธิ  น้อมประวัติ
2. นายสิระติ  หิรัญธานี
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นายสัตยา   ทองอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธนกร  ประสมกิจ
2. นายภพธรรม  กอมสิน
 
1. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายชัยพร  ชาญเชิงศิลปกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกฤษณภัทร  ชาติวัฒนา
2. นายวันเฉลิม  วุ่นแก้ว
 
1. นายอำนาจ  มณีดุลย์
2. นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง
2. นายภทรกร  นิจจรัลกุล
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายจักรี  ชาญภักดี
2. นายศุภณัฐ  พลอยวงศ์
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์
2. เด็กชายอัสกัส  สมานสี
3. เด็กชายฮาฟีซู  ยูโซะ
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธัญนพ  นาคนิยม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมสถิตย์
3. เด็กชายเตชวิชญ์  อัจกลับ
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช
2. เด็กชายพงศภัค  เอกฉาย
3. เด็กชายเอกราช  สุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ทองเอียง
2. นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชญานิศ  ส่งแสง
2. นางสาวนุรอามาลี  แวมิ
3. นายวิลดาน  หลงลูวา
 
1. นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร
2. นายอิสรา  สำเร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายณัชศตพร  มาสชรัตน์
2. นายณัฐภัทร  บำรุงชู
3. เด็กหญิงภูษณิศา  นิยมเดชา
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นางสาวพิชญาภร   หนูอุไร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายธนา  ติ้งประสม
2. นางสาวพนิตากานต์  แท่นมุข
3. นางสาวรังสิญา  บัวกิ่ง
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกษิดิ์เดช   สูตรประจัน
2. นายธนวิชญ์   เล็กรัตน์
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
2. นางอิสริญ  บุญหนัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกรชวัล   จีนศรี
2. นางสาวศรุตา   ชัยนิมิตร
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี   ทับไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายพัชรพล  อรุณเมฆ
2. นางสาวอัลณูตร์  อัครมนัส
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายพจนันท์  สุริรักษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ขาลทอง
2. เด็กชายธีรเดช  ชูนาค
3. เด็กชายวีรกานท์  มากจิต
 
1. นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล
2. นายเขมชาติ  ไชยจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายปวเรศ  สาตรประเสริฐ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ประทุม
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีพิทักษ์
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กชายการินทร์  ศักดิ์ภิรมย์
2. เด็กชายวรินทร  ศุภผ่องศรี
3. เด็กชายเดชาวุฒิ  อุ้ยนอง
 
1. นายอิศรา   นุรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม  ฟักช้าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายจฏุลาย์  ไข่รอด
2. นายธีรพล  โพธิ์ดง
3. นายสิรวิชญ์  แก้วกระจ่าง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายกฤษฎา  มาศภูมิ
2. นายชัยวัฒน์  เต้งเฉี้ยง
3. นายนิพพิชญ์  คงพรกม
 
1. นายอิสรา  สำเร
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายปิยะชัย  มาละใจ
2. นายพชร  เสาวรักษ์
3. นางสาวอาริสา  เชยเอี่ยม
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายภูริเดช  หอมจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กชายนารายณ์  วุฒยากร
2. เด็กชายพงศธร  รอดบาง
3. เด็กชายพัทธนันท์  อินทร์พรหม
 
1. นางสาวเอระวรรณ  เลิศไกร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายจุลจักร  มาศจร
2. เด็กชายเกษมสุข  ริยาพันธ์
3. เด็กชายไกรสรณ์  ชินวงศ์
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกานต์  ตัณติชวโอชานนท์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขจันทร์
3. เด็กชายอธิษฐ์  สุวรรณขำ
 
1. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
2. นายทักษพร  ไชยศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวภัครมัย  ใบเนียม
2. นายสหัสวรรษ  ทิพย์ดี
3. นายสหัสวรรษ  กุยรัมย์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสรสิชา  พรหมชาติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนวิทย์  หนูสังข์
2. นายยศพนธ์  กลับแก้ว
3. นายหาญพงศ์  จันทมณี
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายทศพล  ชื่นหน่วงทรัพย์
2. นายภานุเดช  ดำอินทร์
3. นายวันเฉลิม  พรหมจันทร์
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นายณรงค์เดช  ดำศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกวินภพ  แสงประจง
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุขเสวียด
3. เด็กชายศุภณัฐ  คงเจือ
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชีวานนท์  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญฤทธ์
3. เด็กชายปกรณ์  คงนก
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ   ฉีดเกตุ
2. เด็กชายนวพรรษ   ฉีดเกตุ
3. เด็กชายนานิติ   หอยสกุล
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายชนันสรณ์  เมืองประดิษฐ์
2. นายภัคพน  จุรุวรรณ
3. นายสหัสวรรษ  กุยรัมย์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายคิมหันต์  โสตรยิ้ม
2. นายธีรโชติ  ชะลารักษ์
3. นายภาณุวิชญ์  ลิเหล็ก
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายนฤชัย  ฉิมวาส
2. นายสหพล  พ่วงแม่กลอง
3. นายไกรสร  บุญพัตร
 
1. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายชัยภูมิ  เอียดมิ่ง
2. นายบุญหลง  ใจบุญ
3. นายเสริมชาติ  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายไพศาล  นาคแป้น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายพฤติพัฒน์  ขำหวาน
2. นายพีรณัฐ  เรืองมาก
3. นายพีรยศ  กัณฑ์ราย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  ปะรา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธนาวัฒน์  เพชราภรณ์
2. นายธีระชัย  มีแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพร  เทียบทัน
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางศุภลักษณ์  บุญสอน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายตะวัน  ลาชโรจน์
2. นายพัทธพล  อภิชาติโชติกุล
3. นายไตรเทพ  คงมณี
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วกระจ่าง
2. นายธนวัฒน์  สังข์ทอง
3. นายธีรศักดิ์  ธิรเกียรติ
 
1. นายอาณัติ  สายสลาม
2. นายนรุตม์  ตรีวรพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกีรติ  สุจารีย์
2. เด็กชายนพชัย   บุญมี
3. เด็กชายภัทรพงศ์   สมศรี
 
1. นายวราห์   ชุมแสง
2. นางสาวจิราภา   สองใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  แสงจันทร์
2. นางสาวสุมณฑา  ทองสุข
3. นางสาวอริสรา  รอดกรง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กชายดนุพร  มณีสว่าง
2. เด็กชายธีรพล  แก้วหนูนวล
3. เด็กชายวชิระ  คงแก้ว
 
1. นายพนมยงค์  นวลพรหม
2. นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายครรชิต  พรมอยู่
2. นายคุณภัทร  แม้นด้วง
3. นายอภิสิทธิ์  เพชรปังหวาน
 
1. นายศิระวิชญ์   ทวีสุวรรณวงศ์
2. นายพรหมมาตร์   อิฐกอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นายชูเกียรติ  เกื้อเมือง
2. นายณัฐวุฒิ  ช่วยอรัญ
3. นายธนชัย  จันทร์แจ้ง
 
1. นายไกรสร  แก้วโลก
2. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายพงศกร  ช้างกลาง
2. นายศรายุธ  วิบูรณ์กาญจน์
3. นายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงชนิสรา  มาเอียด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีปะโค
2. เด็กชายดนุพล  รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  แก้วสมศรี
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นางจิราวดี  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายกรวิท  อึกทองจอม
2. เด็กหญิงนุสราพร  อินทรบุตร
3. เด็กหญิงลลิภัทร  แก้วยิ้ม
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  สัตถาพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธีรา  สันเสนาะ
2. นางสาวสุวิตา  ปานเพชร
3. นายอนันเทพ  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นางจิราวดี  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. นางสาวธิดารัตน์  เกิดทอง
3. นางสาวปวีณา  ชนะกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายมูฮัมหมัดอามีรูล  เจะเตะ
2. นายอัฟวาน  ซาฟรุ
3. นายอิรฟาน  มะแซ
 
1. นางมาลี  ดาโอ๊ะ
2. นางนูรีฮะ  บินเจะดอเลาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
3. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายพงศธร  เพ็ชรโยธา
5. เด็กหญิงพรชนก  บุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  ขุนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
3. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
4. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
5. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
6. เด็กหญิงสุกฤตยา  ไชยนุวงศ์
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เอียดอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพิมล  รอดสง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขช่วย
4. เด็กหญิงภัทราพร  ช่วยคงมา
5. เด็กหญิงรัตนา  อินตาจัด
6. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  สิงห์อินทร์
 
1. นางจุฑาทิพย์  โรจน์สราญรมย์
2. นางปาริชาต  แสงจันทร์
3. นางสาวอรุณี  กุลบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวศศิพร  ร่มนวน
4. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ผันแปรจิตร์
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  จุลสัตย์
2. นางสาวมติมนต์   กลมแป้น
3. นางสาวสัญสินีห์   ทองพิทักษ์
4. นางสาวสุรเพ็ญ   ขำเสน
5. นางสาวอชิรยา  สุดใจ
6. นางสาวอ่อนพิมล   ชุมศรี
 
1. นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต
2. นางกรรณิการ์  พรหมหาญ
3. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวนิพาพรรณ  แซ่เคา
2. นางสาวปริชาติ  ดอนสมบูรณ์
3. นางสาวพรรณรายณ์  พัฒน์วงศ์
4. นายวิศิษฏ์  สมคิด
5. นายสิทธิโชค  อับแสง
6. นางสาวโชติมา  ละเอียด
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
3. นางศิริรัช  โสมล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐฐา   แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัทนพร   พงษ์น้อย
3. เด็กหญิงยลดา  สวนดี
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธีรภัทร  ทองช่วย
2. นายภาณุพงษ์  รักพินิจ
3. นายมูฮัมหมัดอัฟฟา  ลิมมิตร์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจริญ  พรหมวิจิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชุติพนธ์  พริกสุด
2. เด็กหญิงปิ่นพนิต  เอียดคง
3. นางสาวอรุษา  ยอดณรงค์
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นางสาวซานีซ๊ะ  ยูโซะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนาพร  สุวรรณคีรี
2. นางสาวชนิตสิรี  ศรีสุนทร
3. นางสาวรุ่งทิวา  หนูราช
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  คารี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธันชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นางสาวปฐมาวดี  บุญช่วย
2. นายสุทธิพันธ์  อาลี
3. นางสาวโนร์อาซีกิม  นาพี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิ้นกั้ง
2. นางสาวพนัสนันท์  เรือนมะกอก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรทิพา  สมัคการ
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัทธิดา  สันทัดการ
2. เด็กหญิงพิยดา  อมศิริ
3. เด็กหญิงภัสราพร    นุ้ยเมือง
 
1. นางวราภรณ์  พรมมา
2. นางสาววราภรณ์  กู้เมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชูแสง
2. เด็กชายนนทวัต  จันทร์ฝาก
3. เด็กชายสิทธินนท์  เกลี้ยงเกลา
 
1. นายสุนทร  นาศรี
2. นางอริยา  ทองโอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวกนกอร  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวกานต์ธิดา  จันทบูรณ์
3. นางสาวนุชนารถ  ชูชาติ
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวนูรีดา  ตาเหร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุทธิการ
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  รื่นอ้น
2. นางกมลทิพย์  มีชู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาวฟอริดา  รักชูชื่น
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  แก้วสำลี
2. เด็กหญิงนันธิดา  คำพล
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มีแก้ว
 
1. นางยินดี  เวชสาร
2. นางอาภรณ์  รัตนคช
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหล็มเป่ง
2. เด็กชายตฤน  ทองสำราญ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แก้วจรนัย
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นายสุเรนท์  โต๊ะประดู่
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  เลื่องเชื้อง
2. เด็กหญิงอังคณา  ตรังคิณีนาถ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  หมุนนุ้ย
 
1. นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ
2. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายธำรงศักดิ์  เจ๊ะสา
2. นายนํฐพร  จิตรณรงค์
3. นายพัรทัต  ภิรมย์
 
1. นายพงศกร  ทิพย์ไข่
2. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วดี
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
3. นางสาวอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวนุชไหลลา  มาโซ
2. นางสาวสิริมา  คงแก้ว
3. นางสาวเมฮาดี้  จันทร์วัฒนะ
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นางสาวอลีนา  หลีเด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพรสินี  สุชลพานิช
2. เด็กหญิงวัฒนพรรณ  ห้องโสภา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวแก้ว
 
1. นางอรษา  ทองขาว
2. นางนิจวรีย์  โกศิลญวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์
2. เด็กชายวชิรวัช  เพชรพรหมศร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสตถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงญาโณทัย  นุชชาติ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เล็มมณี
3. เด็กหญิงนฤภร  เนาวกาญจน์
 
1. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
2. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรตีบ
3. นางสาวชนัญชิดา  ชุมอิน
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวมาติกา   มะประสิทธิ์
2. นางสาววรินทร   เสียงดี
3. นายไชยวุธ   จันทร์ขาว
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
2. นางสาวอามีเนาะ  กาซอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวณัฐธิดา  คุณอักษร
2. นางสาวนีสรีน  สารบรรณ์
3. นางสาวเบญจพร  ดิษโร
 
1. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
2. นางมนชนก  ทองศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐาณพิชญ์  โชติช่วง
2. เด็กหญิงลลิดา  มีสุขศรี
3. เด็กหญิงอภัสรี  ศรีวิรัตน์
 
1. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงนันทพร  ฝันเซี้ยน
3. เด็กหญิงวราริน  ฤทธิฉิม
 
1. นายธนาธิป  คล้ายเถาว์
2. นางสาวจุรีพร  ทองอินทราช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์อยู่
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  มิตรเมฆ
3. เด็กหญิงนิศากร  รักบ้านดอน
 
1. นางสาววรรณา  นวลศรี
2. นายรัญจวน  มากแดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกันตนา  พรมดี
2. นางสาวบัณฑิตา  ริยาพันธ์
3. นางสาววิภาวัลย์  คงวิจิตร
 
1. นางสาววาสนา  บุญทอง
2. นางจิราพร  เจริญผล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกิตติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. นายพรลภัส  ไชยสงคราม
3. นายเมธาวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสตถิตย์
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกลาง
2. นางสาวจิราภรณ์  พรมสังข์
3. นายทรัพย์ตระกูล  โมราศิลป์
 
1. นายธนาธิป  คล้ายเถาว์
2. นางสาวศิรพันธ์  สุนทรนนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยู
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  หมอราช
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สกูลหรัง
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นางปัณณวิชญ์   ศรีระนำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ
2. เด็กหญิงปิยะรัช  ผอมกลัด
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  เจริญพร
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. เด็กหญิงชูธิดา   ทองสุก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาติประสิทธ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ด้วงคง
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นางสาวจามจุรี  เพ็ชร์คงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวปรมาภรณ์  เกิดด้วง
2. นายวีรยุทธ  ปรึกษาเกตุ
3. นางสาวอภิญญา  นุ่มทอง
 
1. นางสาวนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวนันทิวา  คงจันทร์
2. นางสาวสุนิตา  ตรีรัญเพชร
3. นายเกริกพล  แก้วกล
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นางจุฑารัตน์  หิ้นนุกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 1. นางสาวมลธิรา  สุวรรณโน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ชื่นมะดัน
3. นายอุดมศักดิ์  เกื้อหลง
 
1. นางจรินทิพย์  จันทร
2. นายสุรินทร์  เพ็ชรนิล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายชรินทร์ทิพย์  สายเส็น
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอณุภา  เดชเครือ
 
1. นางอรวรรณ  ชนะศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางกรรยา  ช่วยจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลจรัส
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงสุจารีย์  ศรีคล้ำ
 
1. นางสาวจุฑาพร   ยอดรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อ่างมัจฉา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดชาย
 
1. นางสายสุนีย์  เอื้องเรืองโรจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรพันธ์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีน้อย
 
1. นางประภา  ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุวรรณ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จันทร์กลับ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  คงมิตร
2. เด็กชายสิงหา  สุดที่รัก
3. เด็กชายสิทธิพล  ทอดสวาสดิ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  มยาเศส
2. นางฐิติรัตน์  อรุณโรจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นายจิรวัตร  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แฝงกาย
3. นางสาวสุจิตรา  พัดไสว
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายชัยณรงค์  อินทรัตน์
2. นายณัชพล  พันธ์พืช
3. นายวงศกร  ตันปั้นน้ำ
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางสาวกาญนิการ์  ซื่อตรง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีสุด
 
1. นางสาวดิลกา  พรหมมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
 
1. นางเรณู  ผดุงฤกษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรรัตน์  บัวนวล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คลอดทองเพชร
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายธีรภัทร  ยมนานนท์
 
1. นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทธ  กังสนันท์
 
1. นายอนุสรณ์  สมบัติดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายนพนนท์  ศรีลาพันธุ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  แก้วแล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนารถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นายอภิชาติ  ขันแข็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  นิลใบ
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงพิมพิศา   คงแก้ว
 
1. นายสันติ  สุวรรณสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ภุชงค์
 
1. นางชุตินันท์  ราชฉวาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เห็นพร้อม
 
1. นางสาวอรรทรรศน์   รัญจุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิศา  ชูรัตน์
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วเทียมทอง
 
1. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัส  นะกุด
 
1. นายคณต  แก้วงาม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวุฒินันท์  กาญจนสุวรรณ
 
1. นายภูเบต  สุราฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายทิวากร  จันทรโชติ
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญชู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ  มิตร์ลาต
 
1. นางธิดาวัล  จรัลศิลป์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวพิชญาภร  บุตรพงศ์นรา
 
1. นางสาวเกศรา  เจะและ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวสบาย  แป้นเอียด
 
1. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวกาลัญยุตา  พลนุ้ย
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  เทพแป้น
 
1. นางสาวปาริณี  รัตน์ชู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นายอภิภัทร  วงทิพย์
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นายกฤติพงศ์  จันสมมิตร
 
1. นางสาวรัตนา  ศิลปกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นายเกรียงไกร  เบญจกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายทันติกรณ์  ชูช่วย
2. นายอิทธิชา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวอรรัตน์  บัวนวล
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายปัณณทัต  นาคนุกูล
2. เด็กหญิงโณอาห์รัตน์  ทองดียิ่ง
 
1. นางสุนีย์  สิทธิชัย
2. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. นางสาวอมลวรรณ  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  วิละแสง
2. นายอดิศักดิ์  ชัยกูล
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค
2. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. นายธนดล  พลภักดี
2. นายสุชาติ  สังข์ทอง
 
1. นายจักรเลิศ  ณ นคร
2. นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายจักรพล  แก้วพิลา
2. เด็กชายภูวนาท  ยอดเพ็ชร
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
2. นายอุทัย  แก้วรุ่งเรือง