แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 345 247 73.29% 54 16.02% 17 5.04% 19 5.64% 337
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 364 231 65.81% 65 18.52% 32 9.12% 23 6.55% 351
3 โรงเรียนทุ่งสง 282 158 57.45% 50 18.18% 33 12% 34 12.36% 275
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 273 149 58.2% 45 17.58% 29 11.33% 33 12.89% 256
5 โรงเรียนโยธินบำรุง 308 140 46.67% 71 23.67% 40 13.33% 49 16.33% 300
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 228 140 62.22% 52 23.11% 12 5.33% 21 9.33% 225
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 274 111 40.81% 69 25.37% 36 13.24% 56 20.59% 272
8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 209 111 55.22% 29 14.43% 30 14.93% 31 15.42% 201
9 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 236 101 43.35% 45 19.31% 41 17.6% 46 19.74% 233
10 โรงเรียนปากพนัง 233 99 43.23% 55 24.02% 36 15.72% 39 17.03% 229
11 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 236 97 42.73% 53 23.35% 31 13.66% 46 20.26% 227
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 230 97 42.54% 45 19.74% 45 19.74% 41 17.98% 228
13 โรงเรียนบางขันวิทยา 252 90 37.82% 52 21.85% 41 17.23% 55 23.11% 238
14 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 202 90 45.92% 42 21.43% 19 9.69% 45 22.96% 196
15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 238 82 38.32% 51 23.83% 29 13.55% 52 24.3% 214
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 132 80 61.54% 22 16.92% 10 7.69% 18 13.85% 130
17 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 198 78 40.21% 51 26.29% 23 11.86% 42 21.65% 194
18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 172 67 39.18% 33 19.3% 27 15.79% 44 25.73% 171
19 โรงเรียนสตรีปากพนัง 166 67 41.36% 30 18.52% 24 14.81% 41 25.31% 162
20 โรงเรียนเชียรใหญ่ 183 64 36.78% 45 25.86% 17 9.77% 48 27.59% 174
21 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 178 64 37.43% 34 19.88% 31 18.13% 42 24.56% 171
22 โรงเรียนชะอวด 188 64 34.59% 30 16.22% 34 18.38% 57 30.81% 185
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 179 63 36.84% 26 15.2% 30 17.54% 52 30.41% 171
24 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 170 59 34.91% 43 25.44% 28 16.57% 39 23.08% 169
25 โรงเรียนขนอมพิทยา 163 58 36.71% 37 23.42% 22 13.92% 41 25.95% 158
26 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 185 57 31.32% 39 21.43% 34 18.68% 52 28.57% 182
27 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 156 52 34.21% 29 19.08% 31 20.39% 40 26.32% 152
28 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 154 46 33.09% 27 19.42% 23 16.55% 43 30.94% 139
29 โรงเรียนนาบอน 147 46 33.09% 20 14.39% 33 23.74% 40 28.78% 139
30 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 129 41 34.17% 25 20.83% 16 13.33% 38 31.67% 120
31 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 141 40 28.99% 28 20.29% 36 26.09% 34 24.64% 138
32 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 107 40 39.22% 20 19.61% 10 9.8% 32 31.37% 102
33 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 101 32 32.99% 18 18.56% 15 15.46% 32 32.99% 97
34 โรงเรียนเสาธงวิทยา 88 31 39.74% 16 20.51% 14 17.95% 17 21.79% 78
35 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 121 30 26.09% 33 28.7% 15 13.04% 37 32.17% 115
36 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 124 30 25.42% 27 22.88% 25 21.19% 36 30.51% 118
37 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 95 30 31.91% 20 21.28% 13 13.83% 31 32.98% 94
38 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 134 29 22.14% 26 19.85% 29 22.14% 47 35.88% 131
39 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 84 29 36.71% 14 17.72% 18 22.78% 18 22.78% 79
40 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 111 26 24.07% 26 24.07% 19 17.59% 37 34.26% 108
41 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 88 26 30.59% 19 22.35% 10 11.76% 30 35.29% 85
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 86 26 32.1% 11 13.58% 13 16.05% 31 38.27% 81
43 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 129 25 20.16% 29 23.39% 29 23.39% 41 33.06% 124
44 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 84 25 31.65% 17 21.52% 14 17.72% 23 29.11% 79
45 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 85 24 29.27% 16 19.51% 12 14.63% 30 36.59% 82
46 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 91 24 26.67% 15 16.67% 16 17.78% 35 38.89% 90
47 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 72 24 35.29% 15 22.06% 10 14.71% 19 27.94% 68
48 โรงเรียนจรัสพิชากร 79 22 29.73% 22 29.73% 10 13.51% 20 27.03% 74
49 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 85 22 27.85% 17 21.52% 16 20.25% 24 30.38% 79
50 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 97 20 21.74% 19 20.65% 18 19.57% 35 38.04% 92
51 โรงเรียนประทีปศาสน์ 92 20 25% 16 20% 18 22.5% 26 32.5% 80
52 โรงเรียนทรายขาววิทยา 83 20 24.69% 16 19.75% 16 19.75% 29 35.8% 81
53 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 61 20 33.9% 16 27.12% 7 11.86% 16 27.12% 59
54 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 90 20 24.69% 10 12.35% 16 19.75% 35 43.21% 81
55 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 108 19 18.81% 13 12.87% 20 19.8% 49 48.51% 101
56 โรงเรียนปากพูน 83 19 27.94% 12 17.65% 10 14.71% 27 39.71% 68
57 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 75 19 26.39% 11 15.28% 13 18.06% 29 40.28% 72
58 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 71 16 22.54% 15 21.13% 13 18.31% 27 38.03% 71
59 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 60 15 25% 10 16.67% 12 20% 23 38.33% 60
60 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 61 15 25.42% 8 13.56% 9 15.25% 27 45.76% 59
61 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 44 14 33.33% 8 19.05% 4 9.52% 16 38.1% 42
62 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 54 14 28% 7 14% 7 14% 22 44% 50
63 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 106 13 12.87% 14 13.86% 36 35.64% 38 37.62% 101
64 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 73 13 17.81% 12 16.44% 16 21.92% 32 43.84% 73
65 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 63 13 21.67% 9 15% 7 11.67% 31 51.67% 60
66 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 100 11 11% 17 17% 17 17% 55 55% 100
67 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 75 11 15.49% 15 21.13% 15 21.13% 30 42.25% 71
68 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 42 11 31.43% 11 31.43% 4 11.43% 9 25.71% 35
69 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 51 11 23.91% 7 15.22% 9 19.57% 19 41.3% 46
70 โรงเรียนดรุณศึกษา 58 10 17.54% 12 21.05% 15 26.32% 20 35.09% 57
71 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 85 10 13.33% 11 14.67% 14 18.67% 40 53.33% 75
72 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 55 10 24.39% 3 7.32% 8 19.51% 20 48.78% 41
73 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 32 9 31.03% 9 31.03% 8 27.59% 3 10.34% 29
74 โรงเรียนเจริญวิทย์ 34 8 24.24% 8 24.24% 7 21.21% 10 30.3% 33
75 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 39 8 21.62% 7 18.92% 9 24.32% 13 35.14% 37
76 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 34 8 27.59% 7 24.14% 3 10.34% 11 37.93% 29
77 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 25 7 28% 3 12% 6 24% 9 36% 25
78 โรงเรียนชะอวดวิทยา 31 6 19.35% 4 12.9% 9 29.03% 12 38.71% 31
79 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 33 6 21.43% 4 14.29% 5 17.86% 13 46.43% 28
80 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 26 6 25% 2 8.33% 3 12.5% 13 54.17% 24
81 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 76 5 6.94% 9 12.5% 13 18.06% 45 62.5% 72
82 โรงเรียนเขาพังไกร 82 5 6.67% 9 12% 12 16% 49 65.33% 75
83 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 33 5 18.52% 2 7.41% 2 7.41% 18 66.67% 27
84 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 38 4 12.9% 9 29.03% 4 12.9% 14 45.16% 31
85 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 54 4 8.51% 7 14.89% 7 14.89% 29 61.7% 47
86 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 45 3 8.11% 2 5.41% 5 13.51% 27 72.97% 37
87 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน 43 1 2.44% 7 17.07% 9 21.95% 24 58.54% 41
88 โรงเรียนเจริญมิตร 16 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]