เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
2 นายแหล่่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
4 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
5 นายชาติชาย ทองเหลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
6 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
7 ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
8 นายธวัช คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
9 นายพงศ์สิทธิ์ ศิริกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
10 นายคีรี มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
11 นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
12 นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
13 นางสาวกิ่งขวัญ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
14 นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
15 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
16 นางสาวปานศิริ ไปดี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
17 นางสาววันเพ็ญ ขุนราช ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
18 นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
19 นางช่อทิพย์ ทองไชย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
20 นายสุทิน กิจจะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
21 นายชัยศักดิ์ คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
22 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
23 นางวันดี ช่วยทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
24 นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
25 นายเวทินทร์ เฉวี่ยงหงส์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
26 นายธวัชชัย อินเล็ก ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
27 นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
28 นางสาวสญามล ทองขาว ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
29 นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
30 นายเสฏธพงษ์ สุดชี ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
31 นางสาวลำยอง บรรจงเมือง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
32 นางนภาพร จงกล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
33 นางณัฏฐณิชา สุทธิวิริวรรณ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
34 นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
35 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
36 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
37 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
38 นางสาวเพ็ญนภา เมฆาวรรณ์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
39 นายวันชัย ชะอุ่มดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
40 นายณรงค์ เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
41 นางสาวโสภา ไสวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
42 นางอาภรณ์ มัชฌิกะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
43 นางอารอบ ถนิมลักษณ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
44 นางอรทิพย์ ปราชญ์นคร ครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
45 นายมนตรี คงแก้ว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
46 นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
47 นายคมสันติ คงเส้ง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
48 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
49 นายโสภณ ภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
50 สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
51 นายสุธีรุจน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
52 นางสาวกิตติกานต์ ขำเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
53 นางสาวจุรีพร แก้วพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
54 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
55 นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
56 นางฉวีวรรณ สมวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
57 นางนันทพร อามิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
58 นายแทนไท ขาวทอง ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
59 นายเทพประสิทธฺ เมืองน้อย ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
60 นางพรณัชา เชื่อมใจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
61 นางภรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
62 นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
63 นางสาวปรีดานุช สุวรรณ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
64 นางวิจิตรา บุญสำราญ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
65 นายธันวิทย์ ยอดทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
66 นางสาวภารตี หนูสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
67 นางจิรายุ สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
68 กรวิชญ์ เกื้อเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
69 จักรินทร์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
70 ต่อชนก สุวรรณโณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
71 อภิวิชญ์ ห้วยลึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
72 กัญญาณัฐ เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
73 กัลยรัตน์ บุญจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
74 เขมิกา เพียรอดวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
75 จิดาภา บุญพร้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
76 ชัญญากร ผลอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
77 ธนัญชนก โรจน์ณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
78 บัณฑิตา ชูช่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
79 พิยาวรรรณ ลาลบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
80 วริศรา แสงเสน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
81 ศศิวิมล ศรีวิจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
82 ศิตาพัทธ์ ครุฑคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
83 สายชล เทพเสนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
84 สุภัสสรา สมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
85 อภิชญา สิงห์ภา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
86 กันตพงศ์ วิเศษโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
87 นายณันธชัย พยุหกฤษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
88 เด็กชายอภิชาติ ลาภามาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
89 เด็กชายชลกันต์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
90 เด็กชายธนกร พรมศร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
91 นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
92 นางสาวสุชาวดี เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
93 นายเอกตวัน เลิศไกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
94 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
95 นายรัตตัญญูู ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
96 นางสุธีพร สมเขาใหญ่ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
97 นายสากล จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
98 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
99 นางสาวจีรวรรณ มีแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
100 นางสาววลัยพร ศรีอุลิต ครูโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
101 นางจตุภรณ์ ม่วงปลอด ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
102 นายเฉลิมชาติ ลิ่มสกุล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
103 นางปวีณา ฑียาพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
104 นางสาวกมลนัทธ์ กิมล่อง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
105 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
106 นางสาววิลาวัณย์ นุทผล ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
107 นางธิตินาฏย์ ท่ากลาง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
108 นายนราธิป พุฒเมือง นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
109 นายธนพนธ์ ขำมี นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
110 นายสมรัก บ่ายนุ่น นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
111 นายจิระศักดิ์ แก้วดวง นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
112 นายธีรภัทร เลขาขำ นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
113 นางจิรายุ สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
114 นางกฤติยา สุขเรือง ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
115 นางขวัญฤทัย คงสังข์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
116 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
117 นางสาวฐิติญา รััตนมณี ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
118 นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
119 นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
120 นางสิริกาญจน์ โบกขระณีย์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ประธานกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
121 นางสาวศุภลักษณ์ บ่อคำ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
122 นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
123 นางสาวพรพิมล สมบัติมาก ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
124 นางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
125 นางวรรณา อุ่นวิมล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
126 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานกรรมการผู้ประสานงาน จัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
127 นางสาววิลาวัลย์ นุทผล ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
128 นางธิตินาฏย์ ท่ากลาง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
129 นายเฉลิม เรืองอร่าม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกษตรกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
130 นายทินกร เสนาะกรรณ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกษตรกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
131 นายถวิน แซ่เดียว ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกษตรกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
132 นายสุชาติ โชติมณี ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกษตรกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
133 นางอาภรณ์ รัตนคช ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ประธานกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
134 นางสาวพัชรี สังข์ทอง ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
135 นางสาวจารุณี โฆษะ ครูโรงเรียนปากพูน กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
136 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
137 นายบวร ทองเพ็ญจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการผู้ประสานงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  
138 นางณัฐติยา อ่อนชาติ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม  
139 นางนงค์รัตน์ รัตนนุพงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีปากพนัง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม  
140 นางปริตตา ลีละวัฒน์ เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
141 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
142 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
143 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน นายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
144 นายปิโยรส ศรีวิชิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
145 นายกรภูมิ จิตต์สักคุณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
146 นายสถิระ พันทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
147 นายพีรณัฐ ดำศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
148 นางสาวจิราพร อินทร์ปาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
149 นางสาวพัชรวรรณ ศิริเลศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
150 นางสาวอรพิชญ์ เพชรรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
151 นายทยุติ พรหมขน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
152 นายจิตบุณย์ เพชรมีศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
153 นายสหัสวรรษ ทองพนัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้ช่วยดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน  
154 ดร.เกตมาตุ ดวงมณี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น รางวัล Best Practices  
155 นางกิติญา นามเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น รางวัล Best Practices  
156 นางอรศรี สุราราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น รางวัล Best Practices  
157 นางปริตตา ลีละวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น รางวัล Best Practices  
158 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รอง ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการ แข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผล  
159 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการ แข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผล  
160 นายไตรรงค์ สาดแว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12 ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ฯ  
161 นายสมพร วัชรกาฬ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ฯ  
162 นายอรุณ ไชยวรรณ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ฯ  
163 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.12 ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ฯ  
164 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.12 ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ฯ  
165 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ประธานฝ่ายอำนวยการ  
166 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
167 นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
168 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
169 นายวิเชียร ปาณะพงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
170 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
171 นางยินดี คงทน ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
172 นางสาวจรีรัตน์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
173 นายบรรดร สุราราช ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน ฝ่ายควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  
174 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายบริหารทั่วไปและจัดสถานที่ สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
175 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
176 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
177 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
178 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
179 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
180 นายกฤษฏายุทธิ์ เมืองด้วง นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้ช่วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์หุ่นยนต์  
181 นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
182 นางสาวจิติพร หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
183 นายมนตรี คงแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
184 นางสาวสุพรัตน์ เดชสุรางค์ ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
185 นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
186 นายฤชายุส พลายด้วง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
187 นางชญานิศ คงหอม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
188 นายประทีป มุขดาร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
189 นางสาวศมนวรรณ สุขชุม ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
190 นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
191 นายปรีชา เที่ยวแสวง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
192 นางสาวอุทุมภรณ สังข์ช่วย ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
193 นางสาวอุไร ขาววงศ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
194 นายสุรศักดิ์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
195 นายบัญจบ จันทร์คล้าย ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
196 นางนงเยาว์ บุญสุข ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
197 นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
198 นายวิทูล สนธิเมือง ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
199 นางเนาวรัตน์ สนธิเมือง ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
200 นางสาวจรรยา สิทธี ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
201 นางสาวสุวณี หนูคง ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
202 นายเฉลิมชัย กลับดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
203 นายจักรพันธ์ุ จันทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
204 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
205 นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสน ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
206 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
207 นางสาวอาภรรัตน์ ชูดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
208 ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
209 จ.ส.ต.วรพจน์ บุญญา หนังวรพจน์ เธียรทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
210 ด.ต.เจริญเทพ เพชรรัตน์ หนังเจริญเทพ สาครศิลป์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
211 นายสถิตย์ ทองวิจิตร หนังสถิตย์ ปรีชาศิลป์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
212 นายบุญเอิบ วรรณคง หนังเอิบน้อย ยอดขุนพล กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
213 ด.ต.ชวภณ จันทร์ปรุง หนังสุเทพ ศ ทวีศิลป์ บางตะพง กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
214 นายสงวน กลิ่นหอม ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงบอกศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
215 นายจารึก โสมแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงบอกศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
216 นายจวน ชูส่งแสง ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงบอกศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  
217 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี  
218 นางจตุพร บุญเลี้ยง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
219 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
220 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
221 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
222 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
223 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
224 ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
225 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
226 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
227 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
228 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
229 นางสุรีย์ ทรงอนงค์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
230 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
231 นายอรุณ อินทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
232 นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
233 ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ราตรีพฤกษ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
234 นางสาวนาซนีน พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
235 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
236 นางฐิรกานต์ สุขยา ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
237 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
238 นางสาวจิรนันท์ เรืองรุก ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
239 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
240 นางสสิณัฐ จินดาเงิน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
241 นางสาวพรวีนัส อัมพวัน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
242 Mr.Daneil Eagle ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
243 นายวันชาติ ไชยภู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
244 นางสาวสุรัสวดี บุญติด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
245 Mr.Allen Thompson ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
246 นายบุญพา ยานพะโยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
247 นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
248 นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
249 นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
250 นายธนพล คานแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
251 นายธนพล คานแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
252 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
253 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
254 นางเกณิกา อินทวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
255 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
256 นางสาวปัทมา วันทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
257 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์นาฏศิลป์  
258 นางสาววรรณา อุ่นวิมล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
259 นายธนายุทธ เหลือมเภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
260 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
261 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
262 นางเกณิกา อินทวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
263 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารารัตน์ มีคำ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
264 นางสาวปวีณา เหมือนพาล ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
265 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์นาฏศิลป์  
266 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
267 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
268 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
269 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
270 นายพีรพงศ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
271 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
272 นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
273 นายพยัส คีรีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
274 นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
275 นายคีรี มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
276 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
277 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
278 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
279 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
280 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
281 ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
282 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
283 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
284 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
285 นายบุญนำ สว่างภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
286 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
287 นายขวัญชัย โฉมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
288 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
289 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
290 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
291 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
292 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
293 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
294 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์นาฏศิลป์  
295 นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
296 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
297 นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันวาดภาพอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
298 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
299 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
300 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
301 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
302 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
303 นายสมพร วัชรกาฬ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
304 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
305 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
306 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
307 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
308 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
309 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
310 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
311 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
312 นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
313 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
314 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
315 นางวาทนันท์ พรหมดำ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
316 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
317 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
318 นางภูษิตา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
319 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
320 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
321 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
322 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์นาฏศิลป์  
323 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
324 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
325 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
326 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
327 นางสาวอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
328 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
329 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
330 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารศูนย์นาฏศิลป์  
331 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
332 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
333 นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
334 นางมยุรี สำเภาพล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
335 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
336 นางเกณิกา อินทวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
337 นางอรัญญา ไทยกำเหนิด ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
338 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
339 นางสาวกุลธิดา สว่างศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
340 นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
341 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
342 นางสุจิตรา ยกทวน ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
343 นางมณฑิรา อนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
344 นางผชารัตน์ บุญขวัญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
345 นางสาวสุธิดา เสนเรือง ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
346 นางจิราภรณ์ จำนอง ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
347 นางวาสนา ฉายประทีป ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
348 นางผกาศรี สุวรรณบำรุง ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
349 นายปริชญ์ นาควรรณ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
350 นางภูษิตา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับศูนย์นาฏศิลป์  
351 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
352 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
353 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
354 นางสุทิชา ชุมชอบ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
355 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
356 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรศูนย์นาฏศิลป์  
357 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกศูนย์นาฏศิลป์  
358 นายวรวุฒิ ฐานปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกศูนย์นาฏศิลป์  
359 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกศูนย์นาฏศิลป์  
360 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกศูนย์นาฏศิลป์  
361 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
362 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
363 นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
364 นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
365 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
366 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
367 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์นาฏศิลป์  
368 นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
369 นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
370 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
371 นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
372 นางสาวสุภาวดี พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
373 นางชูศรี รักษาพล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
374 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
375 นางวาสนา ฉายประทีป ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
376 นางสายสมร รัตนะวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
377 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
378 นางวาทนันท์ พรหมดำ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์นาฏศิลป์  
379 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
380 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
381 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
382 นางมณฑิรา อนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
383 นางภูษิตา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
384 นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
385 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
386 นางสาวปัทมา วันทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
387 นางดารณี พรหมเพชร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
388 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
389 นางสาวศิริวรรณ ทองกลัด ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
390 นางสายสมร วัฒนวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
391 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
392 นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมกัณฑ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
393 นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
394 นางสาวสุดา จันทอง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
395 นางอรัญญา ไทยกำเหนิด ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
396 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงศูนย์นาฏศิลป์  
397 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพศูนย์นาฏศิลป์  
398 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพศูนย์นาฏศิลป์  
399 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์มุณี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพศูนย์นาฏศิลป์  
400 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพศูนย์นาฏศิลป์  
401 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
402 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
403 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
404 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
405 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
406 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
407 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
408 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์นาฏศิลป์  
409 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
410 ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
411 นางนุชนารถ เปียแดง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
412 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
413 นางบังอร แป้นคง รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
414 นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
415 นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
416 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
417 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
418 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
419 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
420 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
421 นายประเชษฐ์ จุลศักดิ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
422 นายสนอง เนตรวรนันท์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
423 นายนิเวศ หวายนำ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
424 นายเนตรณรงค์ ขวัญสุย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
425 นายเจษฎา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
426 นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสง สี เสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
427 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
428 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
429 นางนิวัชรี วงษ์ทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
430 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
431 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
432 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
433 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
434 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
435 นางอรนภา ศรีสุข ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
436 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
437 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
438 นางสาวปภาดา บุญสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
439 นายจรูญ แก้วนาค ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
440 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
441 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
442 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
443 นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
444 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
445 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
446 นายธนกฤช ผลศิริ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
447 นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
448 นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
449 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
450 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
451 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
452 นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
453 นางสาวปภาดา บุญสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
454 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
455 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
456 นางปรีดา เปาะทองคำ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
457 นางอรทัย รัตนบรรดาล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
458 นางสาวสุวดี เต่าทอง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
459 นางจิตติมา นุ่นช่วย พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
460 นางสาวสุกัญญา นิลดับแก้ว เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
461 นางสาวจิราภรณ์ เลขสม เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
462 นางสาวณัฐติญา เภรีภาส เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
463 นางธิดารัตน์ รักษาพล ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
464 นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
465 นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง ผู้จัดการครัวแคแสดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
466 นางสาวปริตา นิลพันธุ์ ผู้จัดการครัวแคแสดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
467 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
468 นางลัดดาวัลย์ อุมา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
469 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
470 นางสาวนุสรา คงทอง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
471 นางสาวศศิธร บุญเกิด พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
472 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
473 นางจิราพร รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
474 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
475 ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
476 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
477 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผุู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
478 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผุู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
479 นางรวิสรา รสจันทร์ รองผุู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
480 นางภารดี สุขอนันต์ รองผุู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
481 นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
482 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
483 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
484 นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
485 นางส่งเสริม แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
486 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทาง การบัญชี ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
487 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
488 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
489 นางสาวนภาภรณ์ ชีช้าง ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
490 นายยงยุทธ รัตนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
491 นางสกุล นิรภัย ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
492 นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
493 นางสาวนภาภรณ์ ชีีช้าง ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
494 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการเขียนแผนยุววานิช ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
495 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
496 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
497 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
498 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
499 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
500 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
501 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
502 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
503 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
504 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
505 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
506 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
507 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
508 นางจลา สุดวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
509 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
510 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
511 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
512 นางแพรวพรรณ ศรทอง ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม. ต้น)  
513 นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณา ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม. ต้น)  
514 นางเรวดี บัวทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม. ปลาย)  
515 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม. ปลาย)  
516 นางชฎากาญจน์ ชูโสด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม. ต้น)  
517 นางสาวธชกร เทพสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม. ต้น)  
518 นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
519 นางกันตยา กระจาย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม. ปลาย)  
520 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม. ปลาย)  
521 นางกาญจนา แสงฉาย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม. ต้น)  
522 นางสาวญาณิศา แดงงาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม. ต้น)  
523 นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม. ปลาย)  
524 นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม. ปลาย)  
525 นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Error Identification and Error Correction (ม. ต้น)  
526 นายสุวัฒน์ มะเดช ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Error Identification and Error Correction (ม. ต้น)  
527 นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Error Identification and Error Correction (ม. ปลาย)  
528 Mr.Pandi Arunachalam ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Error Identification and Error Correction (ม. ปลาย)  
529 นางสาววนิดา คลิ้งเคล้า ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ต้น)  
530 นางสกุล นิรภัย ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
531 นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ต้น)  
532 นางสาววนิดา คลิ้งเคล้า ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
533 นางนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
534 นางสุปรียา มากช่วย ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Reading skill (ม.ต้น)  
535 นายปณิดล ปานช่วย ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Reading skill (ม.ปลาย)  
536 นางมาลิวรรณ ราชธานี ครู โรงเรียนโยธินบำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Reading skill (ม.ปลาย)  
537 นางสาววรรณลดา อนงค์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
538 นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์ ครู โรงเรียนชะอวด รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
539 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วงชั้นที่ 4  
540 นางสาววรรณลดา อนงค์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม.ปลาย)  
541 Mr. Bernardo G. Latoza Jr. ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม.ปลาย)  
542 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการเขียนโครงการ (Project) พัฒนางาน ช่วงชั้นที่ 4  
543 นางณัฏฐ์ธัญญา ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ปลาย)  
544 นางสาวชวนี ปุริโสดม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ปลาย)  
545 นางจตุพร บุญเลี้ยง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ต้น)  
546 นางบุญพา ยานพะโยม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ต้น)  
547 ดร.ภูริชญา เผือกพรหม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ต้น)  
548 นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ต้น)  
549 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
550 นางสาวรอซานี อนุพันธ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
551 นางกุหลาบ โกฎิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขันการเขียนโครงการ (Project) พัฒนางาน ช่วงชั้นที่ 4  
552 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการเขียนโครงการ (Project) พัฒนางาน ช่วงชั้นที่ 4  
553 นางวันเพ็ญ สมบัติทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันการเขียนโครงการ (Project) พัฒนางาน ช่วงชั้นที่ 4  
554 นางวันเพ็ญ สมบัติทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการวิเคราะห์ SWOT ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
555 นางกุหลาบ โกฎิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขันการวิเคราะห์ SWOT ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
556 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการวิเคราะห์ SWOT ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
557 นายบุณยกร อินทร์แก้วศรี ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางโลกอาชีพ (เฉพาะนักเรียนพิเศษเรียนรวม) ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
558 นางถนอมศรี รักษา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางโลกอาชีพ (เฉพาะนักเรียนพิเศษเรียนรวม) ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
559 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางโลกอาชีพ (เฉพาะนักเรียนพิเศษเรียนรวม) ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
560 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการสารสนเทศศูนย์พัฒนา วิชาชีพธุรกิจ  
561 นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการสารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
562 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
563 นายนพปฎล แสนเรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
564 นาย ณ ภัทร เมืองไทย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
565 นางนราวดี ชูแก้ว ครูโรงเรียนธัญญาวดี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
566 นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
567 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
568 นางคณองสิน ศรีวารินทร์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
569 นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
570 นายคมสันติ คงเส้ง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
571 นายมาโนชญ์ พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
572 นายบัณฑิต พรหมณะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
573 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หล้าจิ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
574 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
575 นางบุษกร สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
576 นางสาวอาริสา ใจห้าว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
577 นางสุรีย์ ธีระพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Reading skill (ม.ต้น)  
578 นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
579 นายศิริ จันทร์จำปา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
580 นายสมโชค เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
581 นายหัสนัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
582 นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนควนเกยสทธิวิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
583 นายนิวัฒน์ อรุณ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
584 นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
585 ดร.นงรัตน์ สุขสม ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
586 นางยุพิน หนูในน้ำ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
587 ดร.สมพร ทองสมัคร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
588 นายสุวนิตย์ จิตรสำรวย ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
589 นายสุบิน แก้วเทพ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
590 นายมนัส เพชรชูช่วย ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
591 นายพรเทพ บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
592 นางจิตรา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
593 นายปรรัช หัตถประดิษฐ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
594 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
595 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
596 นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
597 นางสาวอมลวรรณ ฉันทรัตนาคินทร์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
598 นางสาวภัทรานิษฐ์ กิ่งรัตน์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
599 นางสาวอสมาภรณ์ ขวัญมาศ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
600 นางสาวปาลิดา เลิศสุทธิชวาล นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
601 นางสาวพิลาสิณี กาฬสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
602 นางสาวเกศศิณีย์ เพียงพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
603 นางสาวณัฐธภัทร ผิวแก้ว นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
604 นางสาวนิรชา โอ่เรือง นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
605 นายธนภัทร์ กำลังมาก นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
606 นายสิทธิศักดิ์ อานับ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
607 นายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
608 นางสาวดวงตะวัน ทองโสมาส นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
609 นางสาวศุภัชชา ปานเนียม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
610 นางสาวอนุชนา ปานเนียม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
611 นางสาวสุรินญา ช่วยสม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
612 นางสาวทิพย์เกษร คงเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
613 นางสาววรัญญา คงเอียด นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
614 นางสาวผาติรัตน์ แก้วสุข นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
615 นางสาวนาฎอนงค์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
616 นางสาวมัลลิกา หนูหมื่น นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
617 เด็กหญิงกมลพร อักษรนำ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
618 เด็กหญิงณัชชา เหลืองรังสี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
619 เด็กหญิงฟองติล จันทร์เกิด นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
620 เด็กหญิงวิชชุลดา ยิ่งดัง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
621 นางสาวภุริชญา ชุมจิตต์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
622 นางสาวมกลฤดี ลำโป นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
623 เด็กหญิงพรรณพัชร ทองขาว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
624 เด็กหญิงธนกภรณ์ จันทร์ทิพย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
625 นางสาวโอเปก หัสภาค นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
626 นางสาวญาณิศา ตำแอ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
627 นางสาวมณฑาทิพย์ สองแก้ว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
628 นางสาวอรรัตน์ คงพยันต์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
629 นางสาวณัชชา อมรสถิต นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
630 นางสาวชนากานต์ แทบทับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
631 นางสาวกันต์ฤทัย สังข์ขาว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
632 นางสาวอวัศญา ศิลปะวิสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นักเรียนแสดงพิธีเปิด  
633 นายวัชระพงค์ นุราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
634 นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
635 นางสาวกนกอร เรืองเวช นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
636 นางสาวชวัลลักษณ์ สมาคม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
637 นางสางกัลยา ถนนทิพย์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
638 นางสาวจิระนันท์ จันทร์โสด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
639 นางสาวกวิสรา นาคเกิด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
640 นางสาวสัตยาวรรณ ขวัญเมือง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
641 นางสาวณิชนันท์ ราชธานี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
642 นางสาวฐิติพร แสงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
643 นายกมลศักดิ์ มะณี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
644 นายนาคิม คงวรรณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
645 นายพีรพล ถาวภนุรักษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
646 นางสาวกมลรัตน์ แก้วหนูนะ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
647 นางสาวกนกกร เพิ่มเปี่ยมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
648 นางสาวอัจจิมาพร ชาติปัญญากร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
649 นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนณรงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
650 นางสาวอณัฐญา บุญชะนะ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
651 นางสาวนาถชนก ขำณรงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
652 นายเตชภณ ต้นฤดี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
653 นายชิษณุพงศ์ อ่อนศรีทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
654 นายโชคทวี สุวรรณระดา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
655 นายณัฐชภัทร จันทเวช นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันรถบรรทุกไข่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
656 นายธนวัฒน์ แต้มเติม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
657 นางสาวธนภรณ์ ชูสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
658 นางสาววีนัส สังข์ทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
659 นางสาวญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมาเลิด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
660 นางสาวอรรัสชา กาญจนดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
661 นางสาวอรวรา แก้วกระจก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
662 นางสาวชนากานต์ ชูวัจนะ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
663 เด็กชายสุวิจักขณ์ แดงกะเปา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
664 เด็กหญิงวิชญาดา วุฒิสาโรจน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
665 เด็กหญิงวันมีสุข เปาะทองคำ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
666 เด็กหญิงภาวิณี ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
667 เด็กหญิงขนบพร เพชรชู นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
668 เด็กชายเพียรชอบ สุปรานนท์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
669 เด็กชายอนุรักษ์ หนูในน้ำ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
670 เด็กหญิงกิตติมา สุมน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
671 เด็กหญิงจิราภา ธงพลังแสง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
672 เด็กชายธีรภัทร์ ไชยรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
673 เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณรักษา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
674 เด็กหญิงจิรชญา คงดำ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
675 นางสาวกฤตวรรณ ศรีสุภา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
676 นางสาวชาลิสา วิชิตพงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
677 นายภัทริศวร์ โสตโยม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
678 นางสาวเณศรา ยุติมิตร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
679 นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
680 นางสาวเพชรลดา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
681 นายเตวิช พิมเสน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
682 นายชนินทร แซ่ล้อ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
683 นายนวชาต วุฒิพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
684 นางสาวเสาวภา พรหมดนตรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
685 นายกฤษณ์ดนัย แก้วมาก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
686 นายภูมิ ณ นรงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
687 นายธนากร รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
688 นางสาวไพจิตรา สิทธิ์มาก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
689 นางสาวพัชราภร ดวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
690 นางสาวสิริกัลยาณี หนูเอียด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
691 นายโมกธรรม วุฒิพงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
692 นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
693 นางสาวเพชรดา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
694 นางสาวสาวิตรี มิสุด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
695 นางสาวรัชลิน ทองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
696 เด็กหญิงธนัชพร เชยบัวแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
697 เด็กหญิงปาณิสรา ชุมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
698 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหวรารักษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
699 เด็กชายนิธิกร บัวแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
700 เด็กชายปุณยวีร์ สุขกลับ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
701 เด็กหญิงณัฐญาดา แซ่ลิ่ม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
702 เด็กหญิงนภัสวรรณ โหสกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
703 เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญญานุพงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
704 เด็กหญิงปรมาภรณ์ นุ้ยศรีราม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
705 เด็กหญิงปรินทร ศรีทองกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
706 เด็กหญิงศุภิสรา ไชยธรรม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
707 เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ทิพย์สง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
708 นางสาวปลายเมษ ติระพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
709 นางสาวชินวรินทร์ ยั่งยืน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
710 นางสาวชนกกานต์ เปรมนนท์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
711 นางสาวศิรินทร์ อินทรละมุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
712 นางสาวจิรัชญา ดาบทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
713 นางสาวปาจรีย์ ไหมสีเขียว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
714 นางสาวปาริชาติ เกษมกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
715 นายณัฎฐ์ ศรีสุขใส นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
716 นายชัชพล ปิ่นทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
717 นายดวิษ พรมทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
718 นายไพสิทธิ์ ไชยบุญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
719 นางสาวธัญวรัตม์ สงคงคา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
720 นางสาวพัณณิดา นุ่มปาน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
721 นางสาวรสกร ชาตรีทัพ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
722 นางสาวณัฐพร ช่วยบำรุง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
723 นางสาวศกลภัทร ชยเจตน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
724 นางสาวทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
725 นายธัญขวัฒน์ กะดังงา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
726 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณอักษร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
727 นางสาวญาณี ผุดสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
728 นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
729 นางสาวอภิสรา ศรีวิจารณ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
730 นางสาวสุภัทราพร งามทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
731 นางสาวปิ่นปินัทร์ สำเนียงสอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
732 นางสาวนัทธนันท์ บุตรสิมมา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
733 นางสาวกัญจน์รัตน์ วิจาราณ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
734 นางสาวอรปรียา นาคกราย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
735 นางสาวศิริภัสสร ผอมแซ่ง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
736 นางสาวนฤมล ศรีเจริญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
737 นางสาวพรชุตา พุทธรงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
738 นางสาว ณัฐพร ช่วยบำรุง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
739 นางสาวธัญวรัตม์ สงคงคา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
740 นางสาวศกลภัทร ชยเจตน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
741 นางสาวทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
742 นางสาวญาณิศา เพ็งจิตร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
743 นางสาวญาดา มะเอียด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
744 เด็กชายณัฏฐชัย ชูจีน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
745 เด็กชายนพวิชญ์ ไหมพูล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
746 เด็กหญิงภาวินันต์ สินไชย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
747 เด็กหญิงปวิตรา ปันฉิม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
748 เด็กหญิงมัญชุสา ฐานะกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
749 เด็กหญิงศิโรรัตน์ คงแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
750 เด็กชายนพวิชญ์ ไหมพูล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
751 เด็กชายณัฏฐชัย ชูจีน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
752 เด็กชายญาดา มะเอียด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
753 เด็กหญิงฐาปนี วิบูลย์ศิลป์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
754 เด็กหญิงวณิชวรรณ ศีห์ดีกิตติกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
755 เด็กหญิงปวิตรา ปันฉิม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
756 เด็กหญิงภาวินันต์ สินไชย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
757 เด็กหญิงมินตราลักษณ์ พรหมมณี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
758 เด็กหญิงปาณิศา สุขรินทร์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
759 เด็กหญิงปวิชญา เด็นหลี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
760 เด็กหญิงศิรภัสสร คะเณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
761 เด็กหญิงมัญชุสา ฐานะกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุบรรทุกสัมภาระ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
762 ด.ญ.อัญชิสา คงสุข นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
763 ด.ญ.ทอฝัน สุนทรากร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
764 เด็กชายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
765 เด็กชายพงวิสิฐ ดำช่วย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
766 ด.ญ.สิริยากร ชาลี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
767 ด.ญ.นันท์นลิน มรกต นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
768 ด.ญ.รุ่งฤทัย เพชรพรรณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
769 ด.ญ.นภัสวรรณ รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
770 นางสาวธัญชนก ทับไทร นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
771 นางสาวเสาวภา พรหมดนตรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
772 นายกรวิชญ์ โมราศิลป์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
773 นางสาวปิ่นลดา รุ่งเมือง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
774 นางสาวสุทธิดา ท่านทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
775 นายวิษณุ หนูยิ้มซ้าย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
776 นายสมัชญ์ เพ็ชรด้วง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
777 นส.พรไพลิน นิลสุข นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
778 น.ส.ชนณ์ทิฏฐ์ตา จินาวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
779 นางสาวชาลิสา วิชิตพงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
780 นายชิษณุพงศ์ เพ็งชัย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
781 นางสาวพรชุตา พุทธรงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
782 นายธนภูมิ เจริญกุลพานิช นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
783 นางสาวรุจิภาส สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
784 นายเพชร จันทร์พุ่ม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
785 นางสาวกัญจน์รัตน์ วิจาราณ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
786 นางสาวฐิติพร จินทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
787 นางสาวชญานิศ ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
788 นางสาวอรรถริญา สวัสดี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
789 นางสาวธนันญา ชูทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
790 นายภัทรพล นุกูล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
791 นายหฤษฎ์ หงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
792 นายปวริศ มณีฉาย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
793 นายศุภณัฐ ด้วงฉีด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
794 นายปณิดล ปานช่วย ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
795 นางกาญจนา แสงฉาย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
796 นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
797 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ประจำวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
798 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
799 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ประจำวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
800 ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
801 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
802 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
803 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
804 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
805 นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
806 นางนวลรหง หมวดทองชัย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
807 นายสากล จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
808 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
809 นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
810 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
811 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
812 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
813 นายยศกฤต ใจสะอาด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
814 ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show  
815 ดร.พรรณรักษ์ คุ้มรักษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show  
816 ดร.อัญชลี แสงอาวุช อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show  
817 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
818 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
819 นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสน ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
820 นายจักรพันธ์ุ จันทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ นายทะเบียนศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
821 นางสาวกชวรรณ จามจุรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
822 นางสาวธันยพร จู่ทิ่น นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
823 นางสาวเรณุกา ทองอุปถัมภ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
824 นางสาวสุธาทิพย์ ผลศัพท์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
825 นางสาวพนิตวีร์ เชาวลิต นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
826 นางสาวนิติพิมพ์ นิติธรรม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
827 นางสาวณัฑชา แก้วพรรณราย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
828 นางสาววิภาวี วีรวงศ์ตระกูล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
829 นางสาวสิราวรรณ เรือนุ่น นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
830 นางสาวนันทกานต์ แก้วตาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
831 นายกฤษณ์ดนัย แก้วมาก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
832 นายศุภณัฐ ประทุมทอง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
833 นางสาวเอลียาห์ ฝองแผ้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
834 นายชยณัฐ คงจิ้ว นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
835 นางสาวรสกร ชาตรีทัพ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
836 นายภูชิต ขวัญดี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
837 นางสาวนรีกานต์ ศรีเจ้า นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
838 นางสาวพัณณิดา นุ่มปาน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
839 นางสาวศศิกานต์ ตันซุ่นหิ้น นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
840 นายคณาธิป ขำตรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
841 นางสาวชมพูนุท เพ็งฉุย นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
842 นางสาวปาริชาต นาคเกิด นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
843 นาสาวมณฑิตา ล้อประเสริฐกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
844 นางสาวชนากานต์ ชูวัจนะ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
845 นางสาวอรวรา แก้วกระจก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
846 นางสาวชลวษา รังสิมันตุชาติ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
847 นางสาวปิยพร ขาวคง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
848 นางสาวกวินทิพย์ จันทร์ทิปะ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
849 นางสาวจิรัชญา สิงห์ตะสุวรรณโณ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
850 นางสาวกมลชนก สุขกลับ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
851 นางสาวเมธาวี อิ่มคูนอก นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
852 นางสาวสุกฤตา เรืองสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
853 นางสาวอทิตยา ภักดี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
854 นางสาวอมลณัฐ ตรีสงค์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
855 นาสาวหทัยดล ขวัญมิ่ง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
856 นางสาวจินดารัตน์ นนสกุล นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
857 นางสาวภิญมาดา ทองดี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
858 นางสาวสิริภักศร รัตนคช นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
859 นางสาวชลธิชา ชาตรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
860 นางสาวพรธีรา แสงพลสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
861 นางสาวกนกอร เรืองเวช นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
862 นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เจ้าหน้าที่ธุกรการ  
863 นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุกรการ  
864 ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
865 นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
866 นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
867 นายจรัญ ชัยทองสุขทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
868 นายสมเจตต์ ไชยเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพทยาสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
869 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
870 นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
871 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
872 นางภารดี สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
873 นางละอองทิพย์ บุญเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.12 รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
874 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
875 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
876 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
877 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
878 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
879 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
880 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
881 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
882 นางมณฑา สุขเกื้อ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
883 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
884 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
885 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
886 ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
887 นางสาวจุฑารัตน์ มีสุข ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
888 นางสาวณัฐธิกา บ่อม่วง นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้ช่วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์หุ่นยนต์  
889 นายจิรวัฒน์ ย้อยนวล นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้ช่วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์หุ่นยนต์  
890 นายอชิตศักดิ์ ทิพย์มณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
891 นายอาชานนท์ จินตุลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
892 นายวสวัตติ์ กำราญศึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
893 นายธนพล ธนพรศรีพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
894 นายศรัณย์ภัทร ทองใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
895 นายวุฒิภัทร บุญเพ็ชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
896 นางสาวขวัญฤทัย อวยศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
897 นางสาวพรชิตา ภักดีสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
898 เด็กชาย อธิปะ เพ็ญนุกูล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
899 เด็กหญิง ญาณภา เหมทานนท์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
900 เด็กหญิง นูรไลนา ดาราแมง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
901 เด็กหญิง วรพิชชา ซุ่นอินทร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
902 เด็กหญิง วริศรา เมียนแก้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
903 เด็กหญิง อารยา สัตย์ศรี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
904 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โปจุ้ย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
905 เด็กหญิงปดิวรดา ควนกล้า โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
906 เด็กหญิงปดิวรัดา ควนกล้า โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
907 เด็กหญิง อุศิมา ดีชู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
908 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์เกษร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
909 เด็กหญิงกันทิมาพร สุดสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
910 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สถาพร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
911 เด็กหญิงอภิญญา แทรกสุข โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำเสนอผลงาน"ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช"  
912 นายปธิณญากร สุทธิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
913 นางสาวอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
914 นางสาวอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
915 นางจินตนา บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
916 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
917 นางปวิตรา สมถวิล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
918 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
919 นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
920 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
921 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
922 นางสาวลักษณา เสนาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
923 นางสาวสิริพร กลับแก้ว ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
924 นายสุวัชรินทร์ ต่างสี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
925 นางสาวสาวิตรี ชูทอง ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
926 นางสาวพรพิมล สมบัติมาก ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
927 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
928 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
929 นายสุทธิชัย เผ่าสุริยะ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
930 นางสาวจิรา จริตงาม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
931 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
932 นายจักรชัย สายมณี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
933 นายบุญนำ สว่างภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
934 นายสุทธา ชาลีทา ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
935 นายเอกลักษณ์ จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนเเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
936 นางศรีสุดา กรรมการ ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
937 นายธนิต ชูมาก ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
938 นายจตุพร เนินหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
939 นางสาววรรณา อุ่นวิมล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
940 นางสาวพิมพ์ชนก สุขหอม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
941 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรณาชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
942 นายวิรัตน์ แสนเสนาะ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
943 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
944 นางสาวพัชรี นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
945 นางสาวศุภาพรรณ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
946 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนบางขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
947 นายกัมพล หวันหม๊ะ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
948 นายคงกระพันธ์ สัจจาผล ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
949 นางปิยนัย กวยะปาณิก ครูโรงเรียนทั่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
950 นางสาวศุภลักษณ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
951 นายเสรี สมภูเวช ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
952 นายวิเชียร นวนมุสิก ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
953 นายจรัส ขุนณรงค์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
954 นายธีรพงค์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
955 นางอรอนงค์ ทองเกียว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
956 นายแสวง เหลืองแก่ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
957 นางโสภา เพชรแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
958 นายสาโรจน์ ชุมโชติ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
959 นางสาวกานตร์ รีตนเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
960 นางสาวอรอนงค์ เต็งยี่ภู่ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
961 นางสาวธนิตา ศรีคงแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
962 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
963 นายวิชัย ชัยจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
964 นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
965 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
966 นายสมพร เจริญคำ ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
967 นายมนูญ หวันเหล็ม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
968 นายสราญ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
969 นายสบาย ทองสลัก ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
970 นางสาวมัณฑนา มูณีวรรณ ครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
971 นายดนัย ดิษฐคล้า่ย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
972 นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
973 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
974 นายณัฐดนัย สายวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
975 นายจุพร เนินหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
976 นายวัชรินทร์ อินทรปาน ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
977 นายพิษณุ ชลา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
978 นายกิติณัฐ จันจิตรจริงใจ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
979 นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
980 นายอนุพันธ์ กรรมการ ครูโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
981 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
982 นายอานนท์ จงไกรจักร ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
983 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
984 นายสถิต ชูโลก ครูโรงเรียนเฉิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันประติมากรรม  
985 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ ใหมทอง ครูโรงเรียนตระพังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี(นักเรียนพิเศษเรียนรวม)  
986 นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี(นักเรียนพิเศษเรียนรวม)  
987 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรณาชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี(นักเรียนพิเศษเรียนรวม)  
988 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
989 นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
990 นางภารดี สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
991 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
992 นางสาวกาญจนา แก้วจำรัส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
993 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
994 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
995 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
996 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
997 นายจักรพันธ์ สิทธิกร ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
998 นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
999 Mr.Sean Vandeline ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1000 นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1001 นายจักรพันธ์ สิทธิกร ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1002 Mr.Sean Vandeline ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงอาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1003 นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1004 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1005 นางวิศนีดล อินทิศ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการจัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1006 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1007 นางโสภิตา สุขรุ่ง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการจัดการแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1008 นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1009 นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1010 นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1011 นางสาวจินตนา ศุภศรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1012 Mr.Edwin Zehner ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1013 Mr.Joe Isaac lll ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1014 นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1015 นางชินา ฮอด์สัน ครูโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาเซียน ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1016 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1017 นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1018 นางสุจิตรา คมวินัย ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1019 นายชัยณรงค์ อินทศร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1020 นางสาวนนทพร วรรณโสภณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1021 นายสมโชค ทองวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1022 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1023 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1024 นางสุจิตรา คมวินัย ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1025 นางสาวชุลีพร อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1026 นางมาเรียม ชิงชัย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1027 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1028 ดร.มทูร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
1029 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
1030 นางจรรยนาถ คำนวณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
1031 นายสมชาย สหวิศิษฎ์ อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินผลการแข่งขันวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1032 นายสมเกียรติ สุทิน ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินผลการแข่งขันวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1033 นายวัชระ พงษ์ไพบูลย์ ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินผลการแข่งขันวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1034 นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1035 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม ครูโรงเรียนพระพรมพิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1036 นางอำไพ วัยวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1037 นายภณ เพ็งสกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1038 นายกิตติพงศ์ แต้มแก้ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1039 นางณัฐธิดา คงประพันธ์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1040 นางนาตยา ช่วยไชยศรี ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1041 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1042 นางมณฑา ศรีวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1043 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1044 Mr.Johan Smit ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1045 นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1046 นางลิซนา นิโสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1047 นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1048 Mr.Thomas Hodgson ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1049 นายคมเดช ทิมธรรม ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1050 นางจุลีพร บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1051 นายปรีดา จันทวี ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1052 นายบุณยกร อินทร์แก้วศรี ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1053 นายการุณ หัสภาค ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1054 นายกำพล บุญอมร ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1055 นายนิสิต บุญชู ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1056 นายณรงค์ชัย ฤกษ์มงคล ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1057 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1058 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1059 นายสิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1060 นางสาวกัณฑาทิพย์ พรหมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1061 นายมานิตร จิตจำ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทำงานศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
1062 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทำงานศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
1063 นายมณเฑียร สำลี ช่างคอมพิวเตอร์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา  
1064 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1065 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1066 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1067 นางจรรยนาถ คำนวณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1068 นางสาวอาริสา ใจห้าว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1069 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1070 นางเนาวรัตน์ เรืองแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1071 นางโสภิต สุขรุ่ง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1072 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1073 นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1074 นางบุญพา บุญศรีโรจน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 3-4 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพธุรกิจ  
1075 นางสาววันวิสา ชัยวิจิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1076 นางสาวจิรัญญา ทองวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1077 นางพะงาลักษณ์ จาง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1078 นางจิราภรณ์ จุติโชติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1079 Mr.Jason Robbins ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1080 นางธมนพัชร สิรันทวิเนติ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1081 นายสุวัฒน์ มะเดช ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1082 นางสาวธชกร เทพสังข์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1083 นางสาวณิชปัทม์ โพธิแพทย์ ครูโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1084 Mr.Philip Bolton ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.4-6 (ห้องเรียนทั่วไป) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1085 Mr.Molham Haddad ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1086 Mr.Sean Black ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1087 Mr.Steve Johnson ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1088 นางนิลุบล แต่งอักษร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1089 นายอุเทน มรกต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN English Debate ม.1-3 และ ม.4-6 (ห้องเรียนพิเศษ) ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1090 นางสาวอาทิตยา ทิตสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะนักเรียนช่วยประสานงานการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1091 นางสาวเกศกนก แสงอ่อน คณะนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะนักเรียนช่วยประสานงานการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1092 นายกิตติธัช กรรไพเราะ คณะนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะนักเรียนช่วยประสานงานการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1093 นางสาวพัชราภา น้อยดี คณะนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะนักเรียนช่วยประสานงานการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1094 นางสาวทัศญาพร ทองจิตร นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะนักเรียนช่วยประสานงานการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1095 ดร.ทองแดง เดียวกี่ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1096 นายอรรถวุฒิ บุญเทพ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1097 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1098 นายสุวิทย์ โอมาก ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1099 นายอิสรายศ เมืองโคตร ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1100 นายสมใจ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1101 นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1102 นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1103 นายสุธี คชาผล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1104 นายสถิตย์ ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1105 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1106 นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1107 นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1108 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1109 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1110 นายธวัช เพชรโกมล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1111 นายเจริญ เรืองรอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1112 นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1113 นายวิชัย เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1114 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1115 นายณรงค์ เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1116 นายสุชาติ คตน่วม ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1117 นายยงยศ ทองคำ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1118 นายดุรงค์ แก้วประดับ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1119 นายอวยชัย หิรัญกาญจน์ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1120 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1121 นายธนิต ทองถึง ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1122 นายนิธิพร พรายหนู ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1123 นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1124 นายสายัณห์ ดูดวง ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1125 นายสุธี คชาผล โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1126 นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1127 นายศักดิ์ นนทเภท ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1128 นายอนุชา สุรพงศามาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1129 นายปิยวัฒณ์ บุญประดิษฐ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1130 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1131 นายสถาพร เเสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1132 นายอุดร ดวงมณี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1133 นายวชิระ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1134 นายธวัช ไกรนุกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1135 นายทวี เเนวจำปา ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1136 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1137 นายสมชาย ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1138 นายสว่าง เกตุเเก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1139 นายสมนึก รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1140 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1141 นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1142 นายเกรียงไกร ศรีใหม่ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1143 นายนิวัฒน์ ใบธน ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1144 นายธวัช ไกรนุกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1145 นายวิชิต พูลแก้ว ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1146 นายสมหวัง ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1147 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1148 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1149 นายสุรินทร์ คำหนู ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1150 นายเลอพงส์ แพ่งกุล ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1151 นายสมภาศ เดชสถิตย์ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1152 นางสาวจุฑามาศ อาระยะวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1153 นางสาวปวีณ์ธิดา จิ้วฮวด นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1154 นางสาวธนกาญจน์ สีนวนปาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1155 นางสาวปัณชญา เหลืองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1156 นางสาวอภัสรา ฤทธิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1157 นางสาวเนตรนภา พิมพ์ศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1158 นายพรสวรรค์ อักษรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1159 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1160 นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1161 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1162 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1163 นายพรสวรรค์ อักษรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1164 นางสาวจุฑามาศ อาระยะวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1165 นางสาวปวีณ์ธิดา จิ้วฮวด นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1166 นางสาวธนกาญจน์ สีนวนปาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1167 นางสาวปัณชญา เหลืองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1168 นางสาวอภัสรา ฤทธิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1169 นางสาวเนตรนภา พิมพ์ศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1170 นายอรรถ เภรีกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1171 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1172 นายสว่าง เกตุเเก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1173 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1174 นางสาวธนกาญจน์ สีนวนปาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1175 นางสาวปวีณ์ธิดา จิ้วฮวด นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1176 นางสาวอภัสรา ฤทธิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1177 นางสาวเนตรนภา พิมพ์ศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1178 นางสาวธนกาญจน์ สีนวนปาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1179 นางสาวจุฑามาศ อาระยะวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1180 นางสาวปัณชญา เหลืองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1181 นายพรสวรรค์ อักษรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1182 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1183 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1184 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีมีชัย ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1185 นางสาวบุศรา เต็มลักษมี ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1186 Mr. Hovert M. Orbe ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1187 Mr. Johan Smit ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1188 Mr. Erwin Nacaya ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1189 Mr. Jan Helander ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1190 Mrs. Daylene Doguiles ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Skit (ม.ปลาย)  
1191 นายธเนศ หาญใจ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1192 นายภูเบศว์ หนูแก้ว ครู ร.ร.พัทลุง คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1193 นางสุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1194 นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1195 นางสาวพนิดา มณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1196 นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1197 นายพงษ์ศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1198 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1199 นางสาวอรอุมา คอนแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1200 นางสาววรรณา มะสันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1201 นางสาวนิชา ลำดับพงค์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1202 นางสาวจันจิรา บุญคล่อง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1203 นางสาวเมธาดา คงละออ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1204 นางบุญรัตน์ หัตถิ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1205 นางพรรวดี กระจ่างจิตร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1206 นางสาวกิตติมา คดีพิศาล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1207 นางสาวเจศิตา ฤทธิสุนทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1208 นางสาวชุตินธร เหมทานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1209 นางสาวณัฐกฤตา สุทิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1210 นายวชิระ ชินวงศ์ ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1211 นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1212 นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1213 นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1214 นางฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.12 คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1215 นายอภิวัฒน์ หนูนารถ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช คณะทำงานฝ่ายควบคุมดูแลระบบจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
1216 นางมันทนา รัตนะรัต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.12 คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1217 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1218 นางนิชนันท์ พงศ์เกษมพงกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1219 นางชุติมา พยุหกฤษ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.12 คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1220 นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.12 คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1221 ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  
1222 นายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1223 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1224 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1225 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ สพม.12 ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1226 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.12 ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1227 นายพงษ์ศักดิ์ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ สพม.12 ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
1228 นางจิราภรณ์ สุทิน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1229 นางจิรนันท์ แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1230 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1231 นางสุดาวดี บุญยะจันทร์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1232 นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1233 นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1234 Mr.Logan Tracy ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1235 นางชิระพร วังบุญคง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1236 นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1237 นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1238 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1239 นางสาวเกวลี เดชทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1240 นางสาวจิรารัตน์ ไกรลาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1241 นางสาวกัณฑาทิพย์ พรหมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1242 นายสิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1243 นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1244 นายศรายุทธ บุญเครือ ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1245 นางสาวญาดา ชาติภิรมย์ ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1246 นายนพปฎล แสนเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1247 นางวันณา คงเส้ง ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1248 นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1249 นายต่อศักดิ์ ศรีแก้วแฝก ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1250 Mr.Sandor Jankovics ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Crossword Game (ม.ปลาย)  
1251 นางสุนทรี สุขราษฎร์ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1252 นางอารีย์ อุดมดี ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1253 นางจิรวรรณ สุทธิมาศ ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1254 นางอุไรวรรรณ์ สิตะรุโณ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1255 นางจารุวรรณ รอบคอบ ครู โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1256 Mr.Bernardo Latoza Jr. ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1257 Miss Janet Bawayan ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1258 Miss Emelda Bobong Fokwa ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะ Listening Skill (ม. ต้น)  
1259 นายบุญพา ยานพะโยม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1260 นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1261 นางสาวชวนี ปุริโสดม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1262 นางสาวสุรัสวดี บุญติด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1263 นางปดิวรัดา ณ อุบล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1264 นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1265 นางสาวประณาลี เมฆาระ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1266 นางสาวธชกร เทพสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1267 นางสาววณิชชา มหัธนันท์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
1268 นายศุภนาถ รัตนคช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)