รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทีปศาสน์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมุดชะรี
 
1. นางสาวจินตนา  อุมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเพชรลดา  เชื้อพุทธ
 
1. นางกมลวรรณ  นาคนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุวพัฒน์  เพชรโยธา
 
1. นางสาวธุวพร  สุขชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองแป้น
 
1. นางราตรี  ลือแล้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. นางสาวพรอนงค์  จุติยนต์
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  สมบุญญฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  เปาะทองคำ
 
1. นางชนาพร  เทพลักษณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวจาย
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์สุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวชุติมา  ซุ่นคง
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวปองกานต์  บัวจันทร์
 
1. นายสุบรรณ  เดชเชียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวโศรดา  ชุมเปีย
 
1. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวทักษพร  รักวงศ์
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วเมือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  หนูเดช
 
1. นางออนสา  อ่อนเกลี้ยง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวสุชัญญา  พงศ์เตรียง
 
1. ดร.สุภาพ  รักถิ่นเดิม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นางสาวพัชนันท์  ช่วยรอด
 
1. นายอมรินทร์  ชัยประพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายเจษฎา  แผนสุวรรณ์
 
1. นางสุคนธ์  บุรัมพฤกษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกชกร  ปลอดกรรม
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงอรธิดา  กะตากูล
 
1. นางสาวอนุสรา  บ่อน้อย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวแก้วเก้า  ศรีอ่อนนวล
 
1. นางวารุณีย์  สุวรรณรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อินทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์ทน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพิมลพรรณ   แก้วสุข
 
1. นางพนิดา  เจริญศิลป์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวนันท์นลิน  นิลบุตร
 
1. นางสุมาลี  ใบธน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวสุณิชา  คำธร
 
1. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. นางสาวนภัสสร  พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  นุ่นบุญคง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเกวลิน  โยธาการ
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. เด็กหญิงนิตยา  เดโชชัย
 
1. นางกัลยา  พลายชุม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชไมพร  สุพรรณพงศ์
 
1. นางเดือนจิตร  เดชพรหม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  สาภักคี
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวชลธิชา  แซ่เยื้อง
 
1. นางพรรัตน์  วุฒิสันติกุล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวภัทรัลยา  ศิริศักดิ์วัฒนา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  จงไกรจักร
 
1. นางสาวสุวรรณา  วัชรจิตตานนท์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสูง
 
1. นางจารุณี  ลายทิพย์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณจิรา  กาพิทักษ์
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวดาริณี  สอนหนู
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาววรรษมน  เถาว์ทอง
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ศรีเกต
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ภู่เจนจบ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อึ่งทอง
2. นายวโณทัย  ใหม่แย้ม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายชยุติ   สิงห์สามารถ
2. เด็กหญิงสาลินี   มาลาเวช
 
1. นายหยา  ชายภักตร์
2. นางนันทพร  อามิตร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธันยพร  กมลเจริญ
2. นายพชรพล   พรหมเพศ
 
1. นางสาวอรณัฏฐ์  ทองประพันธ์
2. นางกชกร   สิริกัญญกุล
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราภา  วรวัชรพงศ์
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
 
1. นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์
2. นายมนตรี  คงแก้ว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
2. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวนริศรา    ใจห้าว
2. นางสาวลักขณา   สิงห์สามารถ
 
1. นางสาวอุดมศรี   บัวแก้ว
2. นางวิจิตรา   บุญสำราญ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวปาริชาต  นวลเสือ
2. นางสาวปิยะฉัตร  ชโนจุต
 
1. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
2. นางอลิศรา  เพชระ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นายมนุเชษฐ์  ไชยฤกษ์
2. นายวุฒิชัย  ไกรเทพ
 
1. นางสาววลัยพร  ราชรักษ์
2. นางกมลวรรณ  นาคนนท์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นางสาวธัญดารินทร์  กุลบุตร
2. นางสาวลักษณารี  จันทร์หอม
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นายวทัญญู  หนูทอง
2. นายอุดมศักดิ์  ยศราโม
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  ภักดีกิจ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ดีรอด
2. เด็กชายนฤนาท  สระแดง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
2. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายบุรัสกร  วันเพ็ญ
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  นนทา
 
1. นางเตือนจิตร  เดชพรหม
2. นางสว่างจิต  ไชยรัตน์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาววาณิชชา  จันทร์แดง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวพันธ์นิตา  บริพันธ์
 
1. นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวสุนารี  เปาะทองคำ
 
1. นางศศิกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นางสาวทิพากร  สังขาล
 
1. นางคำคม  ชาลี
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปุณิกา  ทรัพย์แต่ง
 
1. นางทสภร  มั่นวงศ์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวเรือนรัตน์  ลีละตานนท์
 
1. นางสาวสริยา  ทองสมัคร
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพันธิสา  สัจจาธรรม
2. เด็กชายราชันย์  พันธรักษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรากรณ์  สุขเกื้อ
 
1. นางขัตติยา  เจนการ
2. นางอินทิรา  วัชรศิริ
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธนิถา  รอดสีเสน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เสริมสุข
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงปลอด
 
1. นายวชิระ  สุวรรณวงศ์
2. นายจตุพล  วรินทรเวช
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฏฐริกานต์  บุญแสน
2. นางสาวนฤมล  ณ พัทลุง
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงหอม
 
1. นางนันตริตา  สุวรรณวงศ์
2. นายจตุพล  วรินทรเวช
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวจิตติมา  จิระโชโต
2. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3. นางสาวศุภนันต์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวนภัสสร  คงจันทร์
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤตเมธ  แก้วชื่น
2. นายพชร  วิชาดี
3. นางสาวสัตยาวรรณ  ขวัญเมือง
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
2. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จิรังพันธ์
2. เด็กหญิงปริตา  ใจสบาย
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  ปาละกุล
2. นางดวงดาว  ณ พัทลุง
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายอภิชาติ  ยิ้นลิ้ง
2. เด็กหญิงอรนลิน  แก้วสาคร
3. เด็กชายเจตณัฐ  ตามพานนท์
 
1. นายวชิระ  สุวรรณวงศ์
2. นายจตุพล  วรินทรเวช
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เดชาพร
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไหมชุม
3. เด็กหญิงมินตราลักษณ์  พรหมมณี
 
1. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
2. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมทอง
2. เด็กชายธนพล  วัดล่อง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขุนรักษ์
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
2. นางนิรมล   หนูแก้ว
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวศิรดา  บุญช่วย
2. นางสาวอรวรรณ  ศิริเมฆ
3. นางสาวแพรมน  มินา
 
1. นางกชนิภา  พานิชกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  ลาชโรจน์
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  คงเหล่
2. นางสาวจิรัชญา  บัวเผียน
3. นางสาวพรชนก  ขันเงิน
 
1. นายวันชัย  บุญประสพ
2. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวชนิภรณ์  เอนกสุรพจน์
2. นางสาวปิยฉัตร  คะเณย์
3. นางสาวปุณยนุช  ยืนยัน
 
1. นางนิรมล   หนูแก้ว
2. นางมาลัย  สุขห่อ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายประเวก  วิมลเมือง
2. นายเกียรติศักดิ์  มูณี
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรวิช  ศรีเผด็จ
2. เด็กชายศรายุทธ  แสงศรี
 
1. นายสุรศักดิ์   แสนภักดี
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จักรัส
2. นายภาณุพงศ์  เชียเชื้อ
 
1. นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร
2. นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูแก้ว
2. นางวนิดา  ดารากุล
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธนกร  ศรีพรหม
2. นายสัณหพจน์  มีพา
 
1. นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร
2. นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย์
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิตา  ใจเย็น
2. นางสาวอัจฉรา   ประวัน
 
1. นางจิตรลดา  อุ่นประเดิม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ขุุนนำ
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
2. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก
2. นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายณัฐกิตต์  สุขแจ่ม
2. นายศุภณัฐ  สาระพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  สาระพันธ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์อินแก้ว
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวภัสสร  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญฤทธิ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางวิไล  ภูริวัฒน์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปาริชาต  ปานบุญ
 
1. นายจำนงค์  ซ้ายหุย
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุทธิดา  อินทรศร
 
1. นางนวลอนงค์  เพ็งสุวรรณ
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายศักรินทร์  นิ่มคร
 
1. นายธนิต  โสธรจิตต์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  หยู่ทองคำ
 
1. นางสุดาวรรณ  เดชศิริ
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทีปศาสน์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  วันดี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  อับดุลหล้า
 
1. นายฮาลิบ  อนันทขาล
2. นายพิสิฐ  ทรงเลิศ
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  จงจิต
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีจุ้ย
 
1. นางสาวจิราพร  บุญมาก
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ติยจันทร์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงสุสาคร  ภมรานนท์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มากทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สงณรงค์
2. นางสาวณาตยา  ดีหนู
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  พรหมสุข
2. เด็กชายเดชพนต์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวพนิดา  อินณรงค์
2. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงศ์  อรทัย
 
1. นางสาวพัชรี  ปานอุดม
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวปุณยนุช  มณีฉาย
 
1. นายกรวิชญ์  ทิพย์สุขุม
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายณัฐพล  สุดรักษ์
 
1. นางสุนิสา  หมัดอาด้ำ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำแหง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไกรเทพ
 
1. นางอานุชา  รัตนพล
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทีปศาสน์ 1. นางสาวปวีณา  หมัดหมีม
 
1. นางสาวสายธารา  อะหมัด
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวหัตถกาญจน์  นิลอุปถัมภ์
 
1. นางดนิตา  ศรีวรานนท์
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรพิชชา   เพชรกำเนิด
2. เด็กชายศุภกร  สันทัดการ
3. เด็กหญิงสุภาพิศ  ภูสีห์รัตน์
 
1. นางปรีดา  เปาะทองคำ
2. นางสาวกุสุมา  เชาวลิต
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปฐมพงษ์  ศรีอมร
2. นางสาวมณฑกานต์  รัตยา
3. นางสาวอรจิรา  จุลสิกขี
 
1. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี
2. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวศุภนิดา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  อำนักมณี
 
1. นางสาวศศิธร  บุญเกิด
2. นายภูภัฏ  หัดจำนงค์
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นายณชพล  สงขวัญ
2. เด็กหญิงสิริมา  รักษามั่น
3. เด็กหญิงใบหม่อน  จงแก้ว
 
1. นางสาวนวิญญา  กุณฑล
2. นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  รักษายศ
2. เด็กหญิงอมลณัฐ  จันทนา
3. เด็กชายเขมทัต  ทานนท์
 
1. นางสาวจงกล  บุญรอด
2. นางสาวอังคณา  จุลบุญญาสิทธิ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนัยน์ภัค   สงเอียด
2. นางสาวปัทมาภรณ์   ทองเนื้ออ่อน
3. นางสาวลลิตภัทร   คุ้มสุข
 
1. นางสาวรัชนี  เจนการ
2. นายธีรพล  ชนะภัย
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกานต์  ศึกเสือ
2. นายณัฐพล   ตันติศิริวัฒนา
3. นายศุภพร   กลับกลายดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เชาวลิต
2. นางสาวอาภรณ์  รับไซ
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวกาญจนา  สุตเมือง
2. นางสาวจิตติวรรณ  ยิ้มสุด
3. นางสาวพัชราภรณ์  นะรานรัมย์
 
1. นางนภวรรณ  มัณยานนท์
2. นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวกนกพร  พรมสันต์
2. นางสาวชณิตา  ขวัญศรี
3. นางสาวปาลิตา  สุทธิ
 
1. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง
2. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายนนฐวุฒิ  หวังดี
2. เด็กชายภาสุ  บุญส่ง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์   มณีโชติ
 
1. นายวุฒิชัย  จีนเมือง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จีนเมือง
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เกษรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
3. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายณัฐภัทร  เพ็งเพชร
2. เด็กชายสวิท  แก้วสว่าง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองบางพระ
 
1. นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทวี
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปีใหม่  คงวัฒนานนท์
2. นางสาวพรนภัส  ทองมี
3. นายภากร  รุจิระยรรยง
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายธีรินทร์  จันทร์เรือง
2. นายสรวิชญ์  ชูแก้ว
3. นางสาวสิริลักษณ์  ใจห้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญพิศ
2. นายปิยะรัฐ   อารมย์
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายทัศนะ   รามทัศน์
2. นายศิรชัช   เปรมสถิตย์
3. นายสุวรรณษา   เดชรักษา
 
1. นายวุฒิชัย  จีนเมือง
2. นางสาวรัชนี   เจนการ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายณรงค์ศักดิ์  จุลภักดิ์
2. นางสาวรินรดา  รอดบัวทอง
3. นางสาวสุภัสสร  คงเส้ง
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางทิวาดี  บัวจันทร์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกุลิสรา  คล้ายดอกจันทร์
2. นายก้องเกียรติ  แก้วแกม
3. นางสาวณัฎฐริณี  ช่วยคง
 
1. นางปัทมา  จรเด่น
2. นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชุมทอง
2. เด็กหญิงอาคิรา  ภิรมย์รักษ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สุขเนาวรัตน์
 
1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง
2. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ
2. เด็กชายธัชนนท์  สมเก่า
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทรณรงค์
 
1. นางน้ำอ้อย  ไกรภูมิ
2. นางสาวสุนิสา  ทองมีแสง
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต
2. เด็กชายวรินทร  ทองร่วง
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
 
1. นางเรณู  รักดำ
2. นางขวัญตา  วรรณรัตน์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  รักษ์พงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเนียงหวาน
3. เด็กชายอดิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวชนิตา  ทองคงใหม่
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชุติมา  รัตนะ
2. นางสาวพัฒน์ธกานต์  ขันเงิน
3. นางสาวเปรมสินีย์  จันทร์ชุม
 
1. นางประภากร  นันตสุวรรณ
2. นางสาวชวัลรัตน์  ฤทธิเดช
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคณิตพงศ์  วิรัตน์กุล
2. นายณัฐดนัย  ปราชญ์นคร
3. นางสาวปัญญพัฒน์  ไชไพล
 
1. นางอรนภา  ศรีสุข
2. นางสาวปิยดา  เกิดด้วยทอง
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวณัฐริณีย์  ปราณเกิด
2. นางสาววิรการ  โสมจันทร์
3. นายอานนท์  มุณีจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ  ยิ่งยงค์
2. นางสายหยุด  บุรินทโกษ
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชลิตา  พรหมหนู
2. นางสาวมนชนก  เขื่อนเพ็ชร
3. นางสาวอารียา  ด้วงศรีเงิน
 
1. นางชนกวรรณ  ไชยศร
2. นายภูเบศร์  พละบุญ
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายธนัญชัย  แสงเจริญ
2. เด็กชายธนาธิป  ชาวนาดอน
 
1. นางสาวิตรี  รัตนบุรี
2. นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศรี
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายทศพร   เมืองสถิต
2. เด็กหญิงอุไรพร  สืบสุวรรณ
 
1. นายปริยะ  รามมณี
2. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  รอดทอง
2. เด็กหญิงปิยนุช  นุ่มน้อย
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิภมร
2. เด็กชายกวิน  ชูสิน
 
1. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
2. นางสาววรัญญา  พละคช
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นายกริชฎา  เพชรประพันธ์
2. นางสาวนฤมล  สิทธิเชนทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายชาคริต  สวนสมภาค
2. นางสาวนันทนัช  ศรีนำ
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพิมพ์มาดา   ศิริธานันท์
2. นางสาวพิยดา   ชูพงศ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายศรายุทธ  ตุดเกื้อ
2. นายศิรวิทย์  พรมสัย
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ไสฉิม
2. นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายบรรดาศักดิ์  หนูพริก
2. เด็กชายวัยวุฒิ  นาคกรี
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนกร  นวลประจักษ์
2. เด็กชายธีร์ธวัช  จิณะไชย
 
1. นายยศกฤต  ใจสะอาด
2. นายณัฐพล  มากสุข
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชูคลี่
2. นายวุฒิชัย  ลัดตาดำ
 
1. นายสุรเชษฐ  คาวินพฤติ
2. นายวรากร  เดชพรหม
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิสาวัง
2. เด็กชายอติเทพ  สมบูรณ์
 
1. นายชาญณรงค์  ส่งแสงรัตน์
2. นางนีรนุช  ช่างคิด
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  พลวิก
2. เด็กหญิงอรวรรยา  เบญจพรม
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
2. นางพีระพันธ์  เที่ยวเเสวง
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายภูธเนศ  คชฉิม
2. นายอธิวัฒน์  แสงมณี
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายปรเมศ  ห่อหุ้ม
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
2. นางจำนงค์   จุลพรหม
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นายภูมินทร์  สังข์เนียม
2. นายอัมรินทร์  กลิ่นหอม
3. นายแก่นนคร  แก้วบัวรบัติ
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
2. นางจำนงค์   จุลพรหม
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นายณัฐพงศ์   นาคสีทอง
2. นางสาวรวิสรา  จันทร์สุข
3. นายอามรินทร์   รัตนบุรี
 
1. นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ
2. นางสาวพรรณพัชร์  ชนะพล
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. นายณัฐวิทย์  ลักษณะปิยะ
2. นายอุกฤษฎ์  มิตรมาศ
3. นายเอกบุรุษ  วานิชชานนท์
 
1. นายทนงชัย  มากชิต
2. นายอากร  นพรัตน์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มสังข์
2. เด็กหญิงณัทธัญภัสส์  สิริภูวนัตถ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  คมสัน
5. เด็กหญิงไอย์ลดา  หยู่ทิพย์
 
1. นางสาวพิมพา  แก้วจำนงค์
2. นายโสภณ  ภักดี
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัตริยา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงบุญญรัฐ  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงมนัสณันฐ์  อภิรักษ์สันติกุล
5. เด็กหญิงอุษาศิริ  เฉลิมทรง
 
1. นางนิชนันท์  ทวิสุวรรณ
2. นางอรไพลิน  คงรอด
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปั้งเอี้ยน
2. เด็กหญิงภทรมน  ทองอนันต์
3. นางสาวสุชานรี  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงสุรณี  สุขน้อย
5. เด็กหญิงอนัญญา  โปฉิม
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิณห์นิภา  รัตนพันธ์
2. นางสาวจีรนันท์  แสงสุริยันต์
3. เด็กหญิงพรนภา  สมุทรอ่อน
4. นางสาววรินยุพา  ยอดทอง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวอาจิน  เหมทานนท์
2. นางสาวฐิติกานต์  นวพงศ์รัตน์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราพัช  ไข่แก้ว
2. นางสาวภัทรพร  ศรีมุข
3. นางสาวศราวดี  สีดำอ่อน
4. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
5. นางสาวอริสรา   ช่วยกรด
 
1. นางณัฏฐธิดา   คงประพันธ์
2. นางสาวสุรีย์  ทรงอนงค์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชลลัดดา  จินดวง
2. นางสาวนงนภัส  ทองธุกิจ
3. นางสาวศิรินทร์  หนูเดช
4. นางสาวอิสริยา  รัตนแก้ว
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
2. นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกนกกาญจน์  รัตนพันธ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ส้มเขียวหวาน
3. นางสาวคณิศร  มณีโชติ
4. นางสาวปิยาพัชร  ทัตติพงศ์
5. นางสาวสุภัทรา  ณ พัทลุง
 
1. นางสุธีกานต์  ช่วยพิทักษ์
2. นางสุจิตรา  ธานีรัตน์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  พฤษกลำมาศ
2. นางสาวกัลธิยา  เลิศพันธุ์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้ววิหค
4. นางสาวเมขลา  ศรีสุวรรณ์
5. นางสาวเยาวมาลย์  เวชพรหมมินทร์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์แก้ว
2. นางเพชรา  จอมพงค์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงพุฒินี  พงศ์พรหม
3. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีธรรมรัตน์
4. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยธรรม
5. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนอุบล
 
1. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
2. นายภณ  เพ็งสกุล
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชลสินธุ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อยู่เย็น
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชร์บูรณ์
5. เด็กหญิงสุรีพร  ศรีธรรมธร
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นางวิจิตรา  ณ นคร
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตรเพชร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทอง
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ไวฤทธิ์
4. เด็กหญิงศมินี  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  โสปะหวาง
 
1. นางยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
2. นางสาวจิตรตรา  วรรณมณี
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินนุ่น
2. เด็กหญิงภิญญดา  หัตถิยา
3. เด็กหญิงรัญชิดา  หมกทอง
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไทยเล็ก
5. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขาวมัน
2. นางสาวธัญญารัตน์  จุลแก้ว
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คงเอียด
2. นางสาวจริยา  พูนสวัสดิ์
3. นางสาวธนียา  โสปะหวาง
4. นางสาววิภาวดี  ไวฤทธิ์
5. นางสาวเมษา  พราหมชูบัว
 
1. นางสาวจิตรตรา  วรรณมณี
2. นางยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวจุฬารัตน์  รักแก้ว
2. นางสาวปวีณ์กร  คงกระพันธ์
3. นางสาวราชาพัชร  ชูช่วย
4. นางสาวรุ่งนภา  อนันต์การกิจ
5. นางสาววิศัลยา  กิตติเลิศ
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. นางสาวณัฐชยา  ทองอนันท์
4. นางสาวอรณัฎฑ์  จันทวี
5. นางสาวไพลิน  ทองประสูติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  จุลแก้ว
2. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะอินทร์
2. นายณัชพล  ลิ่มเซ่ง
3. นางสาวทิตยา  มีกว้าน
4. นางสาวอนุสรา  คงสาลี
5. นางสาวไอลดา  นิยมเดชา
 
1. นายกิตติวงศ์  บำเพิงรัตน์
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จิตสำรวย
2. เด็กชายชนภัทร  สิขิวัฒน์
3. เด็กชายธนธรณ์  บรมบรรเจิด
4. เด็กหญิงภัสสร  บุญทรง
5. เด็กชายอรรฆพร  กาญจนา
 
1. นางสาวสุขษิริ  สุขราษฎร์
2. นายสุรเชษฐ์  บัวแก้ว
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  แก้วนวล
2. นางสาวหทัยชนก  แว่นนาค
3. นายอนันตชัย  บำรุงพานิช
4. นายอัมรินทร์  เสนแก้ว
5. นางสาวเกศรินทร์  คงอ่อน
 
1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  นุราภักดิ์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายชูศักดิ์  ขวัญรักศรี
2. นายฐิรวัฒน์  คุ่ยยกสุย
3. นายณัฐพงศ์  วราชี
4. นางสาวนันธิดา  นาคีเภท
5. นางสาวสุพรรณิกา  เนาวกูล
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงศ์พรหม
2. นางสาวธิดารัตน์  สุขทิพย์
3. นางสาวนุศรา  นิยมเดชา
4. นางสาวมนัสชยา  มากจริง
5. นางสาวอัญฌัชฌา  เวชพิทักษ์
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นายพินัยกรณ์  อามิตร
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกานต์พิชชา  ภิญโญยิ่ง
2. นายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ
3. นางสาวพุธิตา  บัวเกตุ
4. นายมฤเคนทร์  ขนานเกิด
5. นายอติชาต  อุปการสังข์
 
1. นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทร์จิรา  รินทอง
2. นางสาวจิราวรรณ  คีรีเดช
3. นายณัฐพล  เชียงโส
4. นางสาวดารุณี  บัวแก้ว
5. นายปริญญา  ฉิมสุข
6. นางสาวพรรณยดาวีย์  ศรีสุข
7. นางสาวพัทธนันท์  อวยศิลป์
8. นายภานุพงศ์  จิตรพันธ์
9. นางสาวรักษณาลี  ชาญบำรุง
10. นางสาวรัตนา  ชู
11. นางสาวลัดดาวรรณ  สิทธิรักษ์
12. นางสาววนิดา  จงจิตร
13. นางสาวศศิอนงค์  กาญจนะ
14. นายสัญญาพล  อุปลา
15. นายสันติภาพ  แก้วอ่อน
16. นางสาวสุภาวดี  บัวทอง
17. นายสุริยา  ชาติวิชิต
18. นางสาวอังคณา  วุฒิพงศ์
19. นางสาวเนตรชนก  ศรีสวัสดิ์
20. นายไชยนนท์  สุทธิ
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
3. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
4. นางสาวปวันรัตน์  ยศศักดิ์
5. นางสาวจิตรา  โภชากรณ์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงเงิน
2. เด็กหญิงกุลิสรา  บำเพิงรัตน์
3. นายคคนะ  พะโยม
4. นายคมกริช  สุขเนาว์
5. นางสาวจันทิมา  ตรีโรจน์
6. นายชนาธิป  บุญเสนา
7. เด็กชายชินวัตร  แจ่มสว่าง
8. นางสาวชุมพูนุท  ชุมธรรม
9. นายธีรวุฒิ  ณ ระนอง
10. นายปริวัตร  เทียบทอง
11. เด็กชายพีรณัฐ  สุรัติศักดิ์
12. นางสาวมัทณา  ผลประดิษฐ์
13. เด็กชายรชานนท์  ปานมั่น
14. นายวรินทร  คงอิสโร
15. นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์
16. นายศราวุธ  นุ่นช่วย
17. นายศุภวิชญ์  เกรียงไกรเพ็ชร์
18. นายสหรัฐ  สีทา
19. นายสิปปภาส  ไชยสลี
20. นายอภิรักษ์  เลื่อนธรรม
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นายภณ  เพ็งสกุล
3. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
4. นางอำภา  พิมพันธ์
5. นายสุทิน  กิจจะ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
3. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
4. นายชนาธิป  โอฬาร์กิจ
5. นางสาวชลัชดา  เพชรรัตน์
6. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
7. นายฐาปกร  นุ่นเกิด
8. นายณภัทร  รามแก้ว
9. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
10. นางสาวดมิศรา  เมืองพรหม
11. นายธนภัทร  เพชรศรี
12. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
13. นายธราดล  สุทธิช่วย
14. นายธราดล  สมวงศ์
15. นายธีรนันท์  ชุมพาลี
16. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิเศษ
17. เด็กหญิงวรรษชล  นุ่นเดช
18. เด็กหญิงวิฑาดา  ไตรระเบียบ
19. เด็กหญิงสาวิณี  วิริยะเวช
20. นางสาวสุภัสสรา  งามโฉม
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
3. นายสมจิตร  แสงเกตุ
4. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
5. นางพิศมัย  เชาวลิต
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลชนก  หมกทอง
2. นายจักรภัทร  แดงเอียด
3. นายจักรีวัจน์  ทองด้วง
4. นางสาวจิระวดี  ทองแป้น
5. นางสาวณัฎฐ์ชานันท์  ผลเกลี้ยง
6. นางสาวณัฎฐ์นรี  เพชรเกตุ
7. นายณัฐปกรณ์  พิจารณา
8. นางสาวธันย์ชนก  งามจรัส
9. นายนิติธร  สงเสมอ
10. นางสาวปนัดตา  สิทธิสาร
11. นางสาวพรพัสสา  ศิริสมบัติ
12. นางสาวพัชรีย์  นุ่นท้าย
13. นางสาวมุกดารัตน์  เกตุแก้ว
14. นายวรรณกร  อุ่นใหม่
15. นางสาววิชญาดา  ชูฏิสุทธิ์
16. นางสาวศุภิสรา  ปานการ
17. นายสิปปกร  แก้วหนู
18. นายอรรถพร  ทองเสน
19. นายอัฎชราช  พุทธรอด
20. นายเทพธาดา  คชเชน
 
1. นายเดชา  เพชรอาวุธ
2. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
3. นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว
4. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม
5. นายสมชาย  ราหมาด
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิรภัทร์  แสงศรี
2. นางสาวจุฑามณี  บุญมาก
3. นายธนวัฒน์  ภิรมย์
4. นายธวัชชัย  ขุนหาญ
5. นายธิติศักดิ์  นาคปก
6. นายปิยะวิท  เปีย
7. นายปุณยวีร์  พิบูลย์
8. นางสาวพรรณยดาวีย์  ศรีสุข
9. นายภมรพล  เนาวกูล
10. นายภูรินัฐ  ชุมช่วย
11. นายวรวิท  กาญจนะ
12. นายวัฒนชัย  เพชรช่วย
13. นายวิริยะ  วชิรมน
14. นายวีรไทย  รักษา
15. นางสาวศิริรักษ์  มากมี
16. นางสาวสยาพร  สุวรรณพราย
17. นายสันติภาพ  แก้วอ่อน
18. นายสิทธิพร  บำรุงศรี
19. นางสาวสิริฉัตร  ชูสง
20. นางสาวอนุสรา  ธราพร
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
3. นายสุรศักดิ์  นาคดี
4. นางสาวปวันรัตน์  ยศศักดิ์
5. นางอุษาวรรณ์  นราชัย
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายกฤตยชญ์  ใจห้าว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
3. นายกิตติภูมิ   มีสมสัตย์
4. นางสาวจารุวรรณ  สีแก้ว
5. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
6. นางสาวชุติกาญจน์  นุ่นแก้ว
7. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
8. นายณภัทร  รามแก้ว
9. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
10. นายธนบูรณ์  ศรีเกิด
11. นายธราดล  สมวงศ์
12. นายธราดล  สุทธิช่วย
13. นายนนทวัช  สุนทรศาลทูล
14. เด็กชายนฤพจน์  คำหวาน
15. นายพงศ์ปณต  เพ็ชรแก้ว
16. นายพิษณุวัฒน์  นาคกายสิทธิ์
17. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
18. นางสาวศิรประภา  อานทอง
19. นายสิปปกรณ์  เกาะทอง
20. นางสาวสุภัสสรา  งามโฉม
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
3. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นายชลอ  เชื้อพงษ์พันธ์
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกรกนก  สุขทองแก้ว
2. นายกันตินันท์  คล้ายหนู
3. นางสาวกานต์พิชชา  ครูอ้น
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์วงศ์
5. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มสงบ
6. นายธนโชติ  หนูแก้ว
7. นางสาวธัญธร  ขวัญชุม
8. นายนนท์วัฒน์  จันทร์เสถียร
9. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทร์ศรี
10. นายพชร  ขาวซัง
11. นางสาวพรลภัทร์  ภักดี
12. นางสาวพรวณีย์  ดำนุ้ย
13. นายพีระพัฒน์  สังข์อุ่น
14. นางสาวศิลารัตน์  ยังแก้ว
15. นางสาวสกุลกาญจน์  จันทร์นวล
16. นางสาวสุภาวดี  ศรีกรด
17. นางสาวสุรัสวดี  ศรีก่ำ
18. นายอภิรักษ์  ไกรงาม
19. นายเจษฎา  เรืองขนาบ
20. นายไพศาล  แก้วเมือง
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
2. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
3. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
4. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
5. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายอัฐฐานันท์  ชูความดี
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัลยกร  บัวทองแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุขเกื้อ
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวประภัสสร  นนทศักดิ์
 
1. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปณทรรศน์  สุขเกื้อ
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายโยธิน  ชูนุ่น
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายอานนท์  เเสงมณี
 
1. นางสาวอิสรา  โต๊ะยีโกบ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงนัยญณา  คำพล
2. เด็กชายภูวนัย  ซ้ายเซ่า
 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ
2. นางอาภรณ์  รัตนคช
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  พฤกษ์เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงปริญญา  ชื่นชม
 
1. นางสาวจารุณี  ลีละวุฒิ
2. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดรักษา
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสว่าง
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
 
1. นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว
2. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  อยู่ทอง
2. นายปิยะเทพ  สุดแก้ว
 
1. นางสาวจิตรา  กันไพเราะ
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธนกร  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวสายพิณ  อินธิราช
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวณัฐนรี   เผือกผุด
2. นายเจตริน  ศักดิ์จ้าย
 
1. นางสุชาดา  ประมุข
2. นางจิตปิ่น  ทองวิจิตร
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวนิพาดา  คุณธรรม
2. นายพงศธร  ราชประดิษฐ์
 
1. นางมาลี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงคณาพร  สุขทอง
3. นางสาวนลินี  ชุมจีน
4. นางสาวนุชวรา  เถาวัล
5. เด็กหญิงปาลิดา  หนูเอียด
6. นางสาววราภรณ์  คงเรือง
7. เด็กหญิงอัญธิกา  พันธ์ศักดิ์
8. นางสาวอารดา  ศรีช่วย
9. นางสาวเกศรินทร์  อินทรชนะ
10. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. นางสาวจิตรา  กันไพเราะ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชนิตา  เต็งรัง
2. นางสาวตรีชฎา  รัชสีห์
3. เด็กหญิงธันยพร  จิตติศักดิ์
4. นางสาวนุชนาฏ  ดอกกะฐิน
5. เด็กหญิงบุญธิชา  รอบเหลี่ยม
6. เด็กหญิงปทิตตา  ชุมศรี
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สิ่งประสงค์
8. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นสุข
9. เด็กหญิงอภิสรา  ชนะขำ
10. นางสาวเยาวลักษณ์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวอรพินท์  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตนาวดี  ตรีรัตนกิจ
3. นางสาวสายฝน  มณีฉาย
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัณฑมณี  หนูคง
2. นางสาวชนิสรา  สังข์ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขนอม
4. นางสาวภัทราภรณ์  เพชรโยธา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  งามขำ
6. เด็กหญิงศศิธร  ฝอยทอง
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สารพัสดุ์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรนิล
9. นางสาวเกษฎาพร  เทพปราณี
10. เด็กหญิงแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางเสาวณิต  อุปการสังข์
2. นางมาลี  อินทร์จันทร์
3. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายฐิติกร  แก้วสังข์ไชย
2. นางสาวณัฐณิชา  ชูชื่น
3. นายธนากร  กุมภา
4. นายบัณฑูร  พิฑูรทรัพย์
5. นางสาวปวริศา  สุทธิวิเศษ
6. นายพัลลภ  ทิพย์รักษ์
7. นางสาววันทนีย์  มุสิกสินธุ์
8. นายศราวุธ  ถนอมสุข
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
10. นางสาวอรวรรยา  สุดการงาน
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์คง
2. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
3. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็ชรมาก
3. เด็กหญิงนัชชา  จินดามัง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูดำ
5. นางสาวบุณฑริกา  เงินยวง
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไกรสยมพร
7. เด็กหญิงวิมลิน  โพชัย
8. เด็กหญิงสุชาดา  ชุมสุข
9. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณ
10. เด็กหญิงอนิศรา  ธีรสมบูรณ์กุล
 
1. นางมาลี  สอนเสริม
2. นายวินิตย์  สอนเสริม
3. นางจินตนา  บรรจงเมือง
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โต๊ะโส๊ะ
2. นางสาวจารุกร  สัจจะ
3. นางสาวจุฑารัตน์  พัฒฉิม
4. นางสาวฐิติรัตน์  บุญส่ง
5. นางสาวปัณฑิตา  ฟุ้งเฟื่อง
6. นางสาวภัทรพร  สาริกา
7. นางสาววรินรำไพ  อินทรสุวรรณ
8. นางสาวหทัยชนก  กลับวิหค
9. นางสาวอภาวดี  แก้วหนู
10. นางสาวอรทัย  ศรีสุขใส
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิศการณ์
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  พาหุบุตร
3. นายนนทกานต์  ใบเต้
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  เยาวนาค
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองรักษ์
6. เด็กหญิงศลิษา  คงแป้น
7. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดพิจิตร์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมิสุวรรณ์
9. นางสาวอาทิตยา   ทิตสุวรรณ
10. เด็กหญิงอุษณีย์  ช่วยเชียร
 
1. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
2. นายสุเมธ  สอดจิตต์
3. นายอดุลย์  พันทอง
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กลิ่นรุ่งโรจน์
2. เด็กชายกฤตพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายกิตติพงศ์  รักษาชล
4. เด็กหญิงคณิติกรณ์  นาคพันธ์
5. เด็กหญิงญาณิษา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงธิดาพร  เนียมหอม
7. เด็กหญิงรักษิณา  จันหุณี
8. เด็กหญิงอริสรา  คีรีวงศ์
9. เด็กชายเพชรภูมิ  มณีวรรณ
10. เด็กชายเศรษฐ์พงศ์  เกษรินทร์
 
1. นายมนตรี  เกษรินทร์
2. นายโอภาส  โสนารถ
3. นายวิทยา  ใจเหล็ก
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โต๊ะโส๊ะ
2. นางสาวกุลรัตน์  ใฝบุญ
3. นางสาวจุฑารัตน์  พัฒฉิม
4. นางสาวฐาปนี  บุญทองใหม่
5. นางสาวทิพยาภรณ์  รัตนา
6. นางสาวนุชจรินทร์  ไพสุวรรณ์
7. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
8. นางสาววิภาวดี  คชสิทธิ์
9. นางสาวสุภัสสร  สิขิวัตน์
10. นางสาวอาภัสรา  สืบ
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายรัฐพล  ศิริวงศ์
3. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. นางสาวณัฐธิดา  นุกูลวรรณ
3. นางสาวณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
4. นางสาวณัฐนิชา  มากพริ้ม
5. นางสาวณัฐรดี  สุภาพโรจน์
6. นางสาวทัณฑิมา  หิตาชาติ
7. นางสาวนัทชา  โอพาศรี
8. นางสาวนันทนัช  เสียดหนองยูง
9. นางสาวภัทราภรณ์  สามล
10. นางสาวสุภาพร  เส้งสุ่ย
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นายณรงค์ฤทธิ์  สังข์ศรี
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนันญา  เจริญลาภ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงศรีชาย
3. เด็กหญิงธนัญญา  ทารักชนะเดช
4. เด็กหญิงนัสนันท์  สเล่ราช
5. เด็กหญิงปิยะดา  ภูศรี
6. เด็กหญิงปิยะนาถ  ยอดเจริญ
7. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีโถง
8. เด็กหญิงวิรรณ  สุขคง
9. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เฉลิมชัย
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  เชาวลิต
 
1. นายสุฤทธิ์  มหรรณพ
2. นางพณาวรรณ  สิริกาญจน์
3. นายวิชญ์พล  ศรีเรือง
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โต๊ะโส๊ะ
2. นางสาวกุลรัตน์  ใฝบุญ
3. นางสาวจุฑารัตน์  พัฒฉิม
4. นางสาวฐาปนี  บุญทองใหม่
5. นางสาวทิพยาภรณ์  รัตนา
6. นางสาวนุชรินทร์  ไพสุวรรณ์
7. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
8. นางสาววิภาวดี  คชสิทธิ์
9. นางสาวสุภัสสร  สิขิวัตน์
10. นางสาวอาภัสรา  สืบ
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกนกนาฎ  ขำสุย
2. นายอนุพงศ์   พงศ์พิสิฐสันต์
 
1. นางณิชากร  ชูมณี
2. นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย์
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์
2. นางสาวดวงกมล  รอดหยู่
 
1. นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย
2. นายสงบ  บุญกอง
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จุลมณีโชติ
2. เด็กหญิงพรลิณี  ห่อสังข์
 
1. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
2. นางจิตรา  ยอดแก้ว
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อุมา
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นายยุทธกิจ  พุทธกิจ
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวพัตรพิมล  พืชโรจน์
2. นางสาวมัณฑนา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายจักรณรงค์  คงสุข
2. นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายภัทรพงศ์  เพชรส่งศรี
2. นายศุภณัฐ  ศรีกาญจน์
 
1. นางจิตรา  ยอดแก้ว
2. นางสาวมาดี  ธรรมสุนทร
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยกาล
2. นางสาวสุชาวดี  แก้วประจุ
 
1. นายวิว  พันธนียะ
2. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายภูธเรศ  ชูแก้ว
2. นางสาวอาทิติยา  นาท่ม
 
1. นางสาวนริษา  จงไกรจักร
2. นายนพวิทย์  แซ่ภู่
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ขานทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายเจษฎานนท์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  จิตมั่น
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายภูมิภัทร  แก้วศรีนวล
 
1. นายฉัตรชัย  นารอด
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายธาวิน  พินทอง
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวทยิดา  ทรงศรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นางสาวอลิษา  ชูเพชร
 
1. นางสาวภาวดี  พรหมศาสน์
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวจันทร์คง
 
1. นายจรัส  ขุนณรงค์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายเจษฎานนท์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานเกลี้ยง
 
1. นายเสรี  สมภูเวช
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกพร  พุ่มสง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธนพล  นารีพล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  จันทร์งาม
 
1. นายอนุพันธ์  กรรมการ
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก่นทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศักดิ์ขวา
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  คงสีจันทร์
 
1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายธาวิน  พินทอง
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เรืองสุข
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวนิรชา  ศรีสังข์
 
1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปฏิภาณ   ปาละกุล
 
1. นางพรรณี  อินทรปาน
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรุนนะดา  หวันหมุ
 
1. นายวิเชียร  นวนมุสิก
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ด่าน
 
1. นายพิฑูรย์  หนูช่วย
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กชายธาดาพงษ์  ชูนาค
 
1. นายเอกลักษณ์  จันทวงศ์
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายกฤติพงศ์  พงศ์นุรักษ์
 
1. นางสาวพัชรี  นวลจันทร์
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายณภัทร  พ่วนอุ้ย
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวหทัยภัทร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสบาย  ทองสลัก
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพัฒน์  ชูแก้ว
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ชำนาญกิจ
2. นางสาววรรณวิสา  ใจกระจ่าง
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
2. นายจรินทร์  เลิศไกร
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีธวัช
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  นุ่นสงค์
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวธญาชนก  จุลแก้ว
2. นางสาวธัญชนก  ทันศรี
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ด่านคงรักษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูชงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ชำมะลิ
 
1. นายวิเชียร  นวนมุสิก
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกวินทรา  สิทธิชัย
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายศุภฤกษ์  พุทธิวงศ์
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นางสาวตอฮีเราะห์  ราหมาด
 
1. นางสาวฮูดัยยะห์  อุเด็น
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  หิรัญธานี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวอนุตตรีย์  ตั้นซุ้นหิ้น
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายวรชน  มากแก้ว
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายดนัยภพ  ชวดชุม
2. เด็กชายภาณุกร  บุญชู
3. เด็กชายอานนท์  เรืองรอด
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
2. นางโสภา  เพชรแก้ว
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายคฑาธิป  รินรัตน์
2. นายปรเมษฐ์  โคตรสมบัติ
3. นายเจษฎา  ภูมิศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  สุขทอง
2. เด็กชายนพพร  คงเรือง
3. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุธี  สกุลคง
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรโชติ  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ไทยราช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พลจรัส
 
1. นายสยาม  เมฆาวรรณ
2. นางเจนจิรา   ไวกิจการณ์
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิสรา  อาชาฤทธิ์
2. นางสาวหัตถ์ถาทิพย์  นาคพันธ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พวงทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
2. นางโสภา  เพชรแก้ว
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  โส้ปะหลาง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังข์ทอง
3. นางสาวภัสร  อัครเมธาการ
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายกฤติน  กลิ่นขำ
2. นายกีรวิทย์  เกิดเกลี้ยง
3. นายธนพงศ์  บุญวรรณา
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  มีรอด
2. นายภูมิพิพัฒน์  รักษ์ทอง
3. นางสาวสมฤทัย  หมวดทอง
 
1. นายสุธี  สกุลคง
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงชนินาถ  ราชวงศ์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกันติทัด   ผุดผ่อง
 
1. นายประทีป  มุขดาร์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพงศกร  สมเชื้อ
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายปณิธาน  บุญเรือง
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จะเจน
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนกนันท์   รักกมล
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณิชกมล  มณีฉาย
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นายมนัชชัย  ไชยเพศ
 
1. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์  หนูคง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวญาณาธิป  จันทรานนท์
 
1. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีวงศ์
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงวีนัส  ทองศรีนุช
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาววีรดา  เกตสว่าง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัทนรี  ส่งศรี
 
1. นางสาวพิมพ์นลิน  เรืองจันทร์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงสิริกร  เพชรมณี
 
1. นางพชระ  โรจนหัสดิน
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุริวงค์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สงแก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
2. นางสาวคุณัญญา  เหมือดนอก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีวงศ์
4. นางสาวพัชราภา  บุญเหลือ
5. นางสาวภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
6. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
7. นายสราวุธ  สงนาค
8. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
2. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
2. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
3. เด็กหญิงวีนัส  ทองศรีนุช
4. เด็กหญิงวีรดา  เกตสว่าง
5. นายศตนันทน์  หนูคง
6. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอรณิชา  ประสมศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จะเจน
2. เด็กหญิงชนิกาญจน์  คงกุล
3. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสม
5. นายปุญญพัฒน์  วิทา
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
7. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
9. นางสาววีรดา  เกตสว่าง
10. นายศตนันทน์  หนูคง
11. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วงโชค
12. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  หมื่นอักษร
14. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
15. เด็กหญิงเมธิมาศ  โอชารส
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนกนันท์   รักกมล
2. นายชนาธิป   เชาวนการกิจ
3. นางสาวชนิกานต์   ทองสลับล้วน
4. นางสาวฐิติพร   แสงจันทร์
5. นางสาวฐิติรัตน์   จันทร
6. นายณัฐดนัย   ด้วงปราง
7. เด็กชายณัฐนนท์   เหลืองอักษร
8. นางสาวณิชนันท์   ราชธานี
9. นางสาวทิพรดา   เบิกบาน
10. นายปรมัตถ์   ประแจ
11. นายปัณณวิชญ์   จารเทพ
12. นางสาวปุญยวีร์   นุ้ยฉิม
13. นายพชร   วิชาดี
14. นายภคิน   จีนพวด
15. นายสิวรัฐ    ขวัญจันทร์
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นางวีณา  ทองขาว
3. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
4. นางสาวกรกนก   สมทรง
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จะเจน
2. เด็กหญิงชนิกาญจน์  คงกุล
3. เด็กหญิงชนินาถ  ราชวงศ์
4. นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
6. นายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
7. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
8. เด็กหญิงวีนัส  ทองศรีนุช
9. นายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
10. เด็กหญิงอรณิชา  ประสมศรี
11. เด็กชายอาทิตย์  วิเชียรรัตน์
12. เด็กหญิงเมธิมาศ  โอชารส
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์เกิด
2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
3. นายฐิติพันธิ์  อ้อยศรีสกุล
4. เด็กชายณัฐพงศ์  มุ่งมิตร
5. นางสาวตวิษา  สินกำเนิด
6. นางสาวธนพร  ทองขาว
7. เด็กหญิงธีร์ญาดา  รักกมล
8. เด็กหญิงนริศรา  ฉิมปากแพรก
9. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
10. เด็กหญิงระวีวรรณ  นวลศรี
11. เด็กหญิงวนัชญานันท์  ช่อผูก
12. นางสาวศรุตา  โทมณี
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
3. นายธเนศ  คำพรรณ์
4. นายจักรชัย  สายมณี
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  ดีเป็นแก้ว
3. เด็กชายธนาภัทร  เดชเชียร
4. นายธีรภัทร  คำป้อม
5. นายปัณณธร  อินทร์จันทร์
6. เด็กชายภูวดล  แดงเดช
7. เด็กหญิงมะลิษา  ปะโพทะกัง
8. เด็กชายรชต  ชนะชัย
9. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
10. เด็กหญิงสุพัตรา  กิ้มหยก
11. นายอนุวัฒน์  ถาวรสังข์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
2. นางสาวอนงค์นาฏ  บุญแก้ววรรณ
3. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
4. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤตยชญ์   คงแป้น
2. เด็กหญิงชนกนันท์   รักกมล
3. นายชนาธิป  เชาวนการกิจ
4. นางสาวชนิกานต์   ทองสลับล้วน
5. นางสาวฐิติพร   แสงจันทร์
6. นางสาวฐิติรัตน์   จันทร
7. นายณัฐดนัย   ด้วงปราง
8. เด็กชายณัฐนนท์   เหลืองอักษร
9. นางสาวณิชนันท์   ราชธานี
10. นางสาวธนพร   ฉิมเรือง
11. นางสาวธัญสรณ์   ยกถาวร
12. นางสาวนีรานันต์   ชัยยุทธ์
13. นายปรมัตถ์   ประแจ
14. นายปัณณวิชญ์   จารเทพ
15. เด็กชายปิยศักดิ์   คงทอง
16. นายพชร   วิชาดี
17. นางสาวพรธีรา   แสงพลสิทธิ์
18. นายพีรพัฒน์   ภิบาล
19. นายภคิน   จีนพวด
20. นายภูวสุ   ชูมณี
21. นายสิวรัฐ   ขวัญจันทร์
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
3. นางวีณา  ทองขาว
4. นางสาวกรกนก   สมทรง
5. นางพรรณี  อินทรปาน
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิตติพันธุ์  เกือกแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  สีเผือก
3. นางสาวนีรนุช  จิตรขจรวานิช
4. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
5. นางสาวศิโรรัตน์  จันทร์ประไพ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยประภา
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
3. นายคมเดช  เกมตาสา
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายธิตินันท์  ศรีพิณ
2. นายวรากร  มวยดี
3. นายศตวรรษ  ฉุริกา
4. นายศุภกร  สามารถ
5. นางสาวเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายธัชพล  สุวรรณมณี
2. เด็กชายศรัญญูู  ชูสุข
3. เด็กหญิงศศิพิชญ์  ส่งเสริม
4. นายอมรเทพ  หนูทอง
5. เด็กชายเบญจพล  สร้อยสิริสุนทร
6. นายไชยวัฒน์  ช่วยพนัง
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
2. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
3. นายคงกระพันธ์  สัจจผล
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายชนกันต์  เทียงดาห์
2. เด็กชายณัชพล  ธรณีสุข
3. เด็กชายพงศ์ภัค  กล่อมเกลี้ยง
4. เด็กชายภูริเดช  เอาเทพ
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองสิน
 
1. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว
2. นายสบาย  ทองสลัก
3. นายแสวง  เหลืองแก่
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายขจรศักดิ์  ภู่ดอก
2. นายธนภัทร  รัตมะโน
3. นายนิติรัฐ  จักร์หรัด
4. นางสาวพัตราพร  ธนาวุฒิ
5. นายศุภกฤต  ทองอยู่สุข
6. นายอภิรักษ์  ชูช่วย
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
2. นายพงศกร  หนูสอน
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกรกช  ลิขิตการ
2. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
3. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
4. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
5. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
6. นายสรวิศ  บุญสนอง
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชนาธิป  ทองหยู
2. นางสาวณิชนันท์  รักชาติไทย
3. นายนายธริษตร์  ขวัญเมือง
4. นายภัทรดนัย  เจริญสุข
5. นายวงศกร  บูรณวงศ์
 
1. นายคมจักร  อินจันทร์
2. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
3. นางสาววรรณพรรษา  กิ่งวงศา
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายชินวัฒน์  ศรีพลราช
2. นายภราดร  โคกะทิง
3. นายภานุวัฒน์  มาศพิทักษ์
4. นายสิทธิพล  ทองชู
5. นายอธิวัฒน์  คงเจาะ
6. นายเบญจรงค์  สุขช่วย
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
2. นางผกาศรี   สุวรรณบำรุง
3. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สุกข์แก้ว
2. เด็กหญิงกรกนก  แดงเพ็ชร์
3. เด็กหญิงกฤษติญา  รอดเหลื่อม
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวรานุรักษ์
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลีสุข
6. เด็กชายกุลชาติ  รัตนบุรี
7. นายจิรศักดิ์  เขียวกระจ่าง
8. นางสาวจิราวรรณ  เอียดทองใส
9. เด็กหญิงชญานี  บูรณ์พงษ์ทอง
10. เด็กชายชญาน์วัต  เพ็ชนาคิน
11. นางสาวชฏากาญจน์  เวียงวีระ
12. เด็กหญิงฐิติยา  เกิดความสุข
13. เด็กหญิงณัชชา  เพชรสิทธิ์
14. เด็กชายณัฐพนธ์  เกตุแก้ว
15. เด็กชายทนงศักดิ์  ทินโม
16. นายทศธร  คุ่ยยกสุย
17. นางสาวทิพยรัตน์  ช่างพูด
18. นายธนภัทร  ชูเพชร
19. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิทธิชัย
20. นางสาวธาริณีย์  วงษ์พรม
21. เด็กชายธีระพล  สลักคำ
22. นายพชรพล  แก้วประเสริฐ
23. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรพิชัย
24. เด็กชายพันธ์พงศ์  เชื้อบ้านเกาะ
25. นางสาวพิชญา  หมวดคงทอง
26. นายพิชญุตม์  เบี้ยขาว
27. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีสุขใส
28. นายยสินทร  หนูภัยยันต์
29. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
30. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษรินทร์
31. นางสาววิมลทิพย์  เพชรเรือนทอง
32. นางสาวศศิภา  นิลพันธ์
33. เด็กชายสิขรินทร์  แสนโยชน์
34. นายสิรวิชญ์  เกตุแก้ว
35. นางสาวสิริกร  รัตนพันธ์
36. เด็กหญิงอรณิชา  บุญลือลั่น
37. เด็กชายอลงกรณ์  รักษาพล
38. นายอัครพนธ์  หรมจันร์
39. นางสาวเรวดี  เสตฐี
40. เด็กหญิงโชติกา  รัตนบุรี
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
3. นางดนิตา  ศรีวรานนท์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  ซาดัดคาร
2. เด็กชายจิณณวัตร  จันทร์แก้ว
3. นายจิรพัชร  เพ็ชรพันธ์
4. นางสาวจิราพรรณ  แดงเดช
5. นายชนาธิป  ทองหยู
6. นางสาวชมพูนุช  ชุมเดชา
7. นางสาวญาสุมินท์  ไววรรณจิตร
8. นางสาวฐิติพร  อาลิแอ
9. นางสาวณัฐณิชา  แซ่จ่อง
10. นายณัฐดนัย  มีศรี
11. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
12. เด็กชายธันวา  เสียงใหญ่
13. นางสาวธิดารัตน์  สมเชื้อ
14. นางสาวนภิสา  ส่งธานี
15. นางสาวนรีกานต์  แสงพลสิทธิ์
16. นายนายธริษตร์  ขวัญเมือง
17. เด็กชายนิรุทธิ์  ภู่ผกา
18. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
19. นายพลภัทร  ส้มแป้น
20. นายภัทรดนัย  เจริญสุข
21. นางสาวมณธิชา  เลิศนามนต์
22. เด็กชายยศภัทร  กลิ่นน้อย
23. นางสาวลลิตา  ชุมทอง
24. นายวงศกร  บูรณะวงศ์
25. นางสาววรรณพรรษา  กิ่งวงศา
26. เด็กชายวัชระ  พูลช่วย
27. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
28. เด็กชายศรราม  เกิดทอง
29. นางสาวศิริมาศ  บัวเผียน
30. เด็กหญิงศิริอุมา  พิมเสน
31. นางสาวสุชญา  กลิ่นน้อย
32. นางสาวสุณิสา  จันศรี
33. นางสาวสุดารัตน์  ไชยชนะ
34. นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองธุรกิจ
36. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
37. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
38. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
39. นายโอฬาร  อุ่ยพัฒน์
40. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นายคมจักร  อินทร์จันทร์
2. นายไพบูลย์   จันทร์ศรี
3. นางดารณี  พรหมเพชร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมภัณฑ์
6. นางพรภิรมย์  ยีสา
7. นางนารี  เล่นทัศน์
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ช่วยบุญชู
2. นายกรกช  ลิขิตการ
3. เด็กหญิงกรกนก  ทองเนื้องาม
4. เด็กหญิงกรกพร  อัศดรกาญจน์
5. เด็กชายกฤษฎาชัย  ชวดชุม
6. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
7. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
8. เด็กหญิงกัสมา  บุญเพ้ง
9. นางสาวจิราพัชร  ไข่แก้ว
10. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
11. เด็กชายชัยนันท์  นิยมเดชา
12. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
13. เด็กชายฐิราวัฒน์  แสนบูราณ
14. นางสาวณริสสา  ดำเนินผล
15. เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีรัตน์
16. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
17. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
18. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อักษรทอง
19. นายธุวานนท์  นาคชู
20. เด็กชายนราวิชญ์  เห็นจริง
21. เด็กหญิงนัธนรี  สุขเรือง
22. นางสาวนารีซา  มณีโชติ
23. เด็กหญิงประกายรุ้ง  แสงแก้วสุข
24. เด็กหญิงพรพิมล  สินออมทรัพย์
25. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
26. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
27. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงศ์
28. เด็กหญิงภาวิศา  แขดวง
29. เด็กชายภูวดินทร์  เสนาทอง
30. นางสาวมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
31. เด็กชายรักษิต  อิฏฐผล
32. นายวรยุทธ  คงช่วย
33. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
34. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
35. นายสรวิศ  บุญสนอง
36. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
37. นางสาวอลิชา  สายวิเชียน
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
39. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
40. นายโกสินทร์  จงกลพืช
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายธนิต  โสธรจิตต์
5. นายอรรถ  เภรีกุล
6. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
7. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
8. นางสาวปัทมา  วันทอง
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  สุภาพร
2. นายกฤติพงศ์  ศรีแก้ว
3. นางสาวกัญญารัตน์  บุญส่ง
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชัยฤกษ์
5. เด็กหญิงจันทิวา  กูกขุนทด
6. นายชนะชัย  ไกรนรา
7. นายณัฐดนัย  ทองคำยาน
8. นางสาวณัฐริกร  กับปา
9. นายธนกฤต  คงภักดี
10. เด็กชายธราเทพ  เพชรอาวุธ
11. เด็กชายธิตินันท์  ศรีพิณ
12. นายนราวิชญ์  ไทรแก้ว
13. นายนิฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
14. นายปวิธ  ช่างคิด
15. นางสาวปุณณสา  สมพงษ์
16. นายพงศ์เทพ  ทองสุกดี
17. นายภัทรพล  ชูขันธ์
18. นางสาวภัทรวดี  เจียรประดิษฐ์
19. นายยุทธการ  พรหมชัยศรี
20. นายวรากร  มวยดี
21. นายวสันต์  ศรีสุขใส
22. นางสาววิภาวณี  แก้วกูล
23. นางสาววิภาวดี  นักว่อน
24. นายวิศวะ  กรดมาก
25. นายศตวรรษ  ฉุริกา
26. นางสาวศรัญญา  ศรีมณี
27. นายศราวุธ  หลุ่ยจิ๋ว
28. นางสาวศิริลักษณ์  สัจจะอาวุธ
29. นายศุภกร  สามารถ
30. นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์แก้ว
31. นายหัสนัย  อินขอ
32. นางสาวหัสยา  มาศทอง
33. นางสาวอรวรรณ  เพ็ชรพูล
34. นางสาวอรอุมา  หีดแก้ว
35. นางสาวอาทิตยา  โอพั่ง
36. นางสาวอุบลวรรณ  บุญฤทธิ์
37. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
38. นายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
39. นายเอกวิทย์  สุขจิตร์
40. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
3. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
4. นางพัชรี  จิ้วฮวด
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมะรักษ์
3. นางสาวกฤษญา  เนียมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมราช
5. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง
6. เด็กหญิงกัญชพร  เกิดแก้ว
7. นายกิตติพัฒน์  คชภักดี
8. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลทอง
9. นายคณัสนนท์  เกิดเขียว
10. นายคณาธิป  คงขลิก
11. นายจรัญ  พรมวิหาร
12. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทรผุด
13. นางสาวฐิติรัตน์  ผิวคล้ำ
14. เด็กชายณัฐวัชร  ทองบ้านนา
15. เด็กหญิงณิชา  คำแก้ม
16. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แก้วสองศรี
17. เด็กหญิงทิพวัลย์  ขุนเพชรแก้ว
18. นายธนภัทร  อินทันแก้ว
19. เด็กชายธนันดร  คงดี
20. เด็กหญิงบุญญาพร  คงแป้น
21. นางสาวปัณณพร  เมืองทอง
22. นายปิยราช  พรหมเงิน
23. นายพงศกร  คงดำ
24. นายพรรษกร  คลิ้งทอง
25. เด็กหญิงพิมพกา  เพชรสิทธิ์
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พูนแก้ว
27. เด็กหญิงภัสรา  พูนแก้ว
28. นางสาวภานุมาศ  เขียวบุญจันทร์
29. นายวสันต์  คงดี
30. เด็กหญิงวันวิสา  รักทอง
31. เด็กหญิงศิระดา  พูลแก้ว
32. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีคะรัน
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยเคร็ง
35. เด็กหญิงอดินุช  ศิริเขตร
36. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชัยยัณห์
37. นางสาวเกศรา  ขุนบุญจันทร์
38. นางสาวเนาวรัตน์  เผื่อนคำไฮ
39. เด็กหญิงเสาวภา  คงรอด
40. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
2. นางจิราพร  ควนวิไล
3. นางชุติมา  วินิโย
4. นางฉลวย  หนูจันทร์
5. นางอัมพร  แสงจันทร์
6. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัฐพลี  ซ้วนลิ่ม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายรักษิต  อิฏฐผล
 
1. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธนพล  ศรีกาญจน์
 
1. นายลัญฉกร  กุลศรี
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายไพโรจน์  นราอาจ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายปิยวัฒน์  ธนาวุฒิ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายปิยพงศ์  กรงแก้ว
 
1. นายวงศกร  พรหมทอง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวศุภาภิชญ์  ทองทิพย์
 
1. นางผกาศรี   สุวรรณบำรุง
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงผกาสินี  บุรินทร์สุวรรณ
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวนภสร  แจ่มศรี
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวชไมพร  สนธิเมือง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวนันทท์นภัส  วังบุญคง
 
1. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนกร  สุทิน
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  น้อยสำเนียง
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์  พนมรักษ์
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมุขสุดา  เจนกิจ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวธมลวรรณ  หิ้นฮั้น
 
1. นางสาวสุวิตรี  ชูทอง
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนพล  ศรีกาญจน์
 
1. นางสาวสุวิตรี   ชูทอง
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายเพลิงพญา  บุรินสุวรรณ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิพิชญ์  ส่งเสริม
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คิดดี
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงผกาสินี  บุรินทร์สุวรรณ
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพัตราพร  ธนาวุธ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุดาลักษณ์  เจียรวรรณ์
 
1. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยประภา
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางผกาศรี   สุวรรณบำรุง
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธนพล  ศรีกาญจน์
 
1. นายลัญฉกร  กุลศรี
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายอธิวัฒน์  คงเจาะ
 
1. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสัจจพร  แก้วปนทอง
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คิดดี
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวเยาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวฐิติพร  ขุนพิบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวกิตติยากร  ศิริมาศ
 
1. นายยืนยง  หลงขาว
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงชฎาพร  รัตนกระจ่าง
2. นางสาวฌามัณฎา  บุรีภักดี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วสีนวล
4. เด็กชายธเนศวร  สังข์ดวง
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขวัญข้าว
6. เด็กหญิงประวีณา  ชาญช่าง
7. เด็กหญิงปริชญา  ละอองแก้ว
8. เด็กหญิงปานชีวา  พริกสุข
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  มณีฉาย
10. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรเรือนทอง
11. เด็กหญิงสาณิภัทร  ทองทิพย์
12. นางสาวแพรเงิน  องศารา
 
1. นายพงศกร  หนูสอน
2. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
2. เด็กชายกานต์ดนัย  พรหมเกิด
3. เด็กหญิงจุชิตา  นาคเกิด
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมพันธ์
5. เด็กชายธรรมราช  ควรกิจ
6. เด็กหญิงนภัสรา  เมฆทันต์
7. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงศ์
9. เด็กหญิงภัทรดา  แขดวง
10. เด็กชายศักนรินทร์  เทพมงคล
11. เด็กชายสรวิศ  สุขขา
12. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์พันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายธนิต  โสธรจิตต์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์   ก๋งซ้าย
2. เด็กชายชัชยังกูร   สุขรอด
3. เด็กชายทรงกรด   ทองบาง
4. เด็กชายธนวัตร   เยาวยอด
5. เด็กชายปรมินทร์   พันธ์คีรี
6. เด็กชายยุทธพงศ์   สุภารัตน์
7. เด็กชายวรัญญู   คงทอง
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์   โชติธรรมโม
9. เด็กชายเมธิชัย   จีนศรีคง
 
1. นายจักราวุธ   เขตร์สูงเนิน
2. นางสาวกรวรรณ   วงศ์เมฆ
3. นายยศินทร   ทองศรีนุ่น
4. นายศุภณัฐ   ทองศรีนุ่น
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจิราวรรณ  เอียดทองใส
2. นายทศธร  คุ่ยยกสุย
3. นายธนภัทร  ชูเพชร
4. นายพชรพล  แก้วประเสริฐ
5. นายพันธ์พงศ์  เชื้อบ้านเกาะ
6. นางสาวพิชญา  หมวดคงทอง
7. นายพิชญุตย์  เบี้ยขาว
8. นางสาววิมลทิพย์  เพชรเรือนทอง
9. นางสาวศศิภา  นิลพันธ์
10. นายสิขรินทร์  แสนโยชน์
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ช่วยบุญชู
2. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
3. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
4. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
5. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
6. นางสาวธันยมัย  ไชยสุวรรณ
7. นายธุวานนท์  นาคชู
8. นางสาวนารีซา  มณีโชติ
9. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
10. นายสรวิศ  บุญสนอง
11. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
12. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายธนิต  โสธรจิตต์
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวกฤติกาญจน์  สุวรรณเวียง
2. เด็กหญิงกฤติยา  เพชรย้อย
3. เด็กชายกิตตินันท์  เซ่งแตง
4. เด็กหญิงขวัญธิดา  ทับเพ็ชร
5. เด็กชายคุณานนท์  เซ่งเส้ง
6. นางสาวจันจิรา  อ่อนแอ่น
7. นายชยรบ  สำราญรัตน์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม
9. เด็กชายธนากร  นาคแก้ว
10. เด็กหญิงธัญรัตน์  อินทร์ทอง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมี
12. นางสาวนฤมล  ใจมั่น
13. เด็กหญิงนันทกานต์  ยอดสุทธิ
14. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เกื้อสกุล
15. เด็กชายปิติ  ตั้งมั่น
16. เด็กชายพีรณัฐ  สุขยืน
17. เด็กหญิงภัคธิรา  คงสังข์
18. เด็กหญิงภิญญดา  พรหมคีรี
19. เด็กชายภูมิภัทร  ส่งเสริม
20. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวงแป้น
21. เด็กหญิงมิสญา  โอทอง
22. เด็กชายรัฐพลี  ซ้วนลิ่ม
23. เด็กหญิงลลิตา  สระประทุม
24. นายวชิรวิทย์  ไชยพงศ์
25. เด็กหญิงวรัญญา  เกษรสิทธิ์
26. เด็กหญิงศศิธร  คิดขยัน
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจหมั้น
28. เด็กชายศิวฤทธิ์  ช่วยนาเขตต์
29. นางสาวสิริพร  รอดแก้ว
30. เด็กหญิงสุชานาถ  ลายปาน
31. เด็กหญิงสุชาวดี  คงกุล
32. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แฉล้ม
33. เด็กหญิงสุธิมา  เมืองรักษ์
34. เด็กชายอนุสรณ์  ใจซื่อ
35. เด็กหญิงอภิญญา  กล่อมหอ
36. เด็กหญิงอริสรา  สีทา
37. เด็กหญิงอัจฉรา  พัดวี
38. เด็กหญิงเบญญาภา  ชลสินธุ์
 
1. นายศิรวิทย์  โรจนธรรม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
3. นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก
4. นางสาวสุธิดา  เสนเรือง
5. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
6. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวดำ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดสนิท
3. เด็กชายกฤษฏา  เรืองสังข์
4. นางสาวกัญญาณัฐ  เอียดเอี่ยม
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุ่ยยกสุย
6. เด็กชายจักรพงศ์  ขุนไชย
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แซ่ภู่
8. เด็กหญิงจันทิมา  เอียดแก้ว
9. เด็กหญิงจิราพัขร  รักษ์ทิพย์
10. นางสาวจุฬารัตน์  ชะนะภู
11. นางสาวชนากานต์  มาเอียด
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มแก้ว
13. เด็กชายทเนตร  เทพสุวรรณ์
14. เด็กชายธนาวุฒิ  รังสิมันตุชาติ
15. นางสาวธนิตา  หนูมี
16. เด็กชายธีรพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
17. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณมณี
18. เด็กชายนิติภูมิ  ศรีดำ
19. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  วงศ์พิพันธ์
20. เด็กชายปภพ  อินทร์พรหม
21. นางสาวประกายวรรณ  แป้นแก้ว
22. นางสาวปิยนันท์  อ่อนทอง
23. นางสาวปิยะมาศ  รัตนบุรี
24. นางสาวพรพรรณ  ทองสงฆ์
25. เด็กชายพีรวิชญ์  คงตุก
26. เด็กหญิงวรรษา  เหมือนช่วย
27. นางสาววลิศรา  แสนอินทร์
28. เด็กชายศิวกร  อนุเชษฐรักษ์
29. เด็กชายศุภชัย  ลาหัวโทน
30. เด็กหญิงสุตาภัทร  พรหมแสง
31. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชเกิด
32. นางสาวสุพิชญา  งามอร่ามจิต
33. เด็กหญิงอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
34. นางสาวอสมาภรณ์  พลายด้วง
35. นางสาวอุทุมมา  ณะจันทร์
36. เด็กหญิงเปรมสินี  มีสวน
37. นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณรัตน์
38. นางสาวเฟื่องอรุณ  ถึงนอก
39. นางสาวเมศิณี  ล่าเต๊ะ
40. เด็กหญิงเอลิต้า  แขกพงศ์
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นายพันธ์ปกรณ์  เดชา
3. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
4. นางพรทิพย์  ทองยามี
5. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
6. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
7. นายวิรัช  แสนเสนาะ
8. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รักการ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมเมือง
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ส้มเขียวหวาน
4. เด็กหญิงกุสุมา  รัตนบุรี
5. เด็กชายจักรพงศ์  เทพทอง
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ชูใจ
7. เด็กชายณัชพล  แข่งสิงห์
8. เด็กหญิงณัฐวิตรี  อัญชลีภ้ทร์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุขใส
10. เด็กชายทัตเทพ  ชอบผล
11. เด็กชายธีรภ้ทร์  บุดดาแอ
12. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ต้น
13. เด็กหญิงนันทิชา  เขียวทองจันทร์
14. เด็กหญิงนิภาพร  สุวรรณฤทธิ์
15. เด็กชายประไณย  แซ่จู
16. เด็กหญิงปานตะวัน  ยงกิจ
17. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรง
18. เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ่อน
19. เด็กหญิงภัทธรวดี  โปร่งใจ
20. เด็กชายภัสสร  แก้วแท้
21. เด็กชายภานุพงศ์  ชอบผล
22. เด็กชายภูมิรัตน์  ไชยสิทธิ์
23. เด็กหญิงรพีพร  คชรัตน์
24. เด็กหญิงวรรณญา  พลดงนอก
25. เด็กชายวสุธร  ใจกระจ่าง
26. เด็กชายวสุธร  ใจกระจ่าง
27. เด็กหญิงวิลาสินี  รอดคุ้ม
28. เด็กหญิงศราวดี  ช่วยชูจิตร์
29. เด็กหญิงสุทธิศิริ  หนูเนตร
30. เด็กหญิงสุนิษา  ทองนุ่น
31. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีทอง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  พัฒน์เจริญ
33. เด็กหญิงอรทัย  งามอยู่
34. เด็กหญิงเกสรา  วงษ์รื่น
35. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แสงจันทร์แก้ว
36. เด็กหญิงเมษินี  ศิริเพชร
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉิมวงศ์
 
1. นายอัทธ์อากร   อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
3. นายวันชัย  มณีสม
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ณ นุวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   ไชยชาญยุทธ์
3. เด็กหญิงกัณฐริกา  วรรณการ
4. เด็กชายกิตติธัช   สิงห์โตทอง
5. เด็กชายฉัตรชัย  คุณรัตน์
6. เด็กหญิงชนิภรณ์   อวยพร
7. เด็กหญิงชลพินทุ์  แก้วจินดา
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุลแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐฐริดา  สกุณา
10. เด็กชายณัฐนัย  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงณัฐิกา  ค้าเรือ
12. เด็กชายณัปคัลภ์  เลี่ยมทอง
13. เด็กหญิงดลญธิดา  อักษรประดิษฐ์
14. เด็กชายดุลยวัฒน์  อ่อนไหว
15. เด็กชายตินณ์  จันทร์หอม
16. เด็กชายธงไชย  ศรอินทร์
17. เด็กหญิงธนารีย์  ราชฤทธิ์
18. เด็กชายธีรศักดิื  บุญสุริวงศ์
19. เด็กหญิงนพนันท์  วรธรรมาทิพย์
20. เด็กหญิงนภาภัทร  หัตถประดิษฐ์
21. เด็กชายนรากร  สมวงศ์
22. เด็กหญิงนันทกานต์  คลิ้งคล้าย
23. เด็กหญิงนันธิยา  เดชนะ
24. เด็กชายปองคุณ  คุมปชัยวรรณ
25. เด็กหญิงผกามาศ  ทองไชย
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลิ่ม
27. เด็กหญิงภิชนารถ  สุภาพโรจน์
28. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีสำรวย
29. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แซ่อั้ง
30. เด็กชายวชิรวิทย์  จิตวิรัตน์
31. เด็กหญิงวรรณนิภา   ธนาวุฒิ
32. เด็กหญิงศศิฉาย  จิตวิรัตน์
33. เด็กหญิงศศินา  ศรีเมือง
34. เด็กชายศุภเศรษฐ์  รัตนพันธ์
35. เด็กชายสรศักดิ์  ทองไชย
36. เด็กหญิงสวรินทร์  คุ้มกุมาร
37. เด็กชายสุวชัช   นพวงศ์
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีทวี
39. เด็กหญิงโชติรส  กาละ
40. เด็กหญิงโสภิดา  บัวแก้ว
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
2. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
3. นางสาววรรณา   อุ่นวิมล
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกานติมา  เจนกิจ
2. นายกิตติธัช  กรรไพเราะ
3. นางสาวกุลิสรา  กลิ่นมาลี
4. นางสาวจิรกานต์  วิทยปรีชา
5. นายชยากร  จันทรศรี
6. นางสาวญาณิศา  กัญหวงศ์
7. นายณัฏฐ์  จุลพันธ์
8. นายณัฐวุฒิ  ปรีชาชาญ
9. นายธิติพจน์  บรรจงเมือง
10. นายนนทกานต์  ใบเต้
11. นางสาวนริสา  ชูโลก
12. นางสาวบุษกร  ชูศักดิ์ตระกูลชัย
13. นายพงศกร  ศรีมุข
14. นางสาวพรรณกาญจน์  บุปผากาญจน์
15. นายพลสิทธิ์  วิทยารัฐ
16. นางสาวพัชราภา  น้อยดี
17. นางสาวรสิตา  คีรีนารถ
18. นางสาวสุชาดา  พลพยัคฆ์
19. นางสาวสุดาลักษณ์  เจียรวรรณ์
20. นายสุทธิภัทร  แป้นพุ่ม
21. นางสาวสุภัสสร  กาญจนวิวิญ
22. นางสาวอภิญญา  ลัทธิพรหม
23. นางสาวอันนา  ศรีมโน
24. นางสาวอาทิตยา   ทิตสุวรรณ
25. นางสาวอาริตา  จันตราชู
26. นางสาวเกศกนก  แสงอ่อน
27. นางสาวแคทลียา  ศรีโรโรจน์
 
1. นายสุเมธ  สอดจิตต์
2. นางปรารถนา  ยอดมณี
3. นางสาวสุนิสา   ไตรรัตน์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญมาก
2. นายกานต์  กาญจนามัย
3. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
4. นางสาวจีระนันท์  พรมพิทักษ์
5. นางสาวชนิสรา  ดำเกลี้ยง
6. นางสาวชาลิสา  รักบำรุง
7. นางสาวฐาปนี  ชื่นอิ่ม
8. นางสาวณัฐชาภรณ์  คีรีวงค์
9. นายณัฐฐา  ลือสวัสดิ์
10. นางสาวณัฐธิชา  บุญมาศ
11. นายณัฐวุธ  พรหมวันรัตน์
12. นางสาวณัฐสิยา  แสงกระแสร์
13. นายธนวัฒน์  ทองคำชุม
14. นายนฤพล  เกษรบัว
15. นางสาวปฏิมากร  ชำนาญกิจ
16. นางสาวปริยฉัตร  ลิขิตเจริญธรรม
17. นางสาวปัญญาพร  ธะนะน้อย
18. นายปัณณวิชญ์  ชำนาญกิจ
19. นางสาวปัทสราภรณ์  ทองชุม
20. นางสาวพรรณวษา  หมวดเมือง
21. นางสาวพรรษพร  สุวรรณรัตน์
22. นางสาวพรวดี  เกตุบุญ
23. นางสาวพัชรินทร์  บุญทอง
24. นางสาวพิยดา  ทิมทอง
25. นางสาวพิศมัย  ดาวกระจาย
26. นางสาวมาริสา  รักษามั่น
27. นางสาวรัตนาภรณ์  ราษฎร์ฉวาง
28. นางสาวรุ่งนภา  ดาวัลย์
29. นายวัชพล  จันทรชิต
30. นายศรัณย์  ทรงแก้ว
31. นางสาวศุภาพิชญ์  ทองคำชุม
32. นายสดายุ  นวลคง
33. นายสันติธรณ์  บำรุงภักดี
34. นายสุมนัส  โมสิกา
35. นางสาวสุรีพร  พันธ์เมฆากุล
36. นางสาวอนุสรา  ศรีพิทักษ์
37. นางสาวอรนิชา  ชุมบุญ
38. นางสาวอรุณศรี  แซ่อู้
39. นางสาวอลิษา  บำรุงภักดิ์
40. นางสาวอาทิตยา  แซ่ตั้น
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายวันชัย  มณีสม
3. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
 
392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จิตร์เพ็ชร์
2. เด็กชายตะวัน  ตั้นฉ้วน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองนอก
4. เด็กชายปฏิการ  รัตนวรรณ
5. เด็กชายปรีชา   ทิพย์ศรีนิมิต
6. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
7. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
8. เด็กหญิงสุธาสินี  บัวเดช
9. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์
10. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
 
393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูสาย
3. เด็กชายพงศ์พิศ  แป้นประดิษฐ์
4. เด็กชายพีรภัทร์  เกตุวงษ์
5. เด็กชายรัชชานนท์  ชุมคง
6. เด็กชายวรปรัชญ์  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงสัญจิตา  ชำนาญกิจ
8. เด็กชายสันติถาพ  เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงเกวลิน  ท้าวฉาย
10. เด็กหญิงแพรวนภา  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิง อลิสรา  พรมกิตติยานนท์
2. เด็กชายกฤษณะ  ทองหวาน
3. เด็กหญิงฑตพร  แก้วมณี
4. เด็กชายณัฐพล  ผลถึง
5. เด็กชายธนภัทร  ดีดวง
6. เด็กชายธีระยุทธ  เสนจันทร์
7. เด็กหญิงพัชรี  พุทธเสน
8. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็ญบูรณ์
9. เด็กหญิงวันวิสา  คงเมือง
10. เด็กชายเทพทัต  ทรัพย์อุปการ
 
1. นางสาวสุดา  จันทอง
2. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายจิรพัชร  เพ็ชร์พันธ์ุ
2. นางสาวจิราพรรณ  แดงเดช
3. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
4. นายปฏิพล  พรหมอารี
5. นายพลภัทร  ส้มแป้น
6. นายวิชานนท์  ชนะผล
7. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
8. เด็กชายศรราม  เกิดทอง
9. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
10. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
2. นายธนภัทร์  กำลังมาก
3. นางสาวพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
4. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
6. นายสิรวิชญ์  รามณรงค์
7. นายอรรฐพล  ช่วยรอด
8. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
9. นายอัครพล  จันทร์คง
10. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
 
397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นายชานนท์  นวลอ่อน
3. นายชิษณุพงศ์  หอมประสิทธิ์
4. นางสาวญาณิศา  หวานวงศ์
5. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
6. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
7. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
8. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
9. นายอนุชา  เวียงชัย
10. นางสาวอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายจารุเดช  มณี
3. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
4. นายธนวรรธน์  แซ่หลี
5. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
6. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
7. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
8. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
9. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
10. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
 
399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวฐิติมา  แก้วเมือง
3. นายณัฐพร  เข็มเพชร
4. นายณัฐวุฒิ  กลับรอด
5. นางสาวทิติยา  ทองจินดา
6. นายยศธร  เพ็งเพชร
7. นางสาวรัตติกาล  จินโน
8. นายฤทธิชัย  หนูทอง
9. นางสาววาริศา  ช่วยรักษา
10. นายสหัสวรรษ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวสุดา  จันทอง
2. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร์มาศ  สมจิตร
2. เด็กหญิงศิวพร  แสงณวันศุกร์
3. นางสาวสุพรรณศรี  รอดตัว
4. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
5. เด็กหญิงเกณิกา  ทองจันทร์
6. เด็กหญิงเพ็ญประภา  บุญกล้า
 
1. นางเกณิกา  อินทวงค์
2. นางชูศรี  รักษาพล
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
6. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุบล
8. เด็กหญิงอินทิรา  อนันทกาญจน์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
4. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูมณี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  พิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรคง
4. เด็กหญิงธันยพร  พรหมเอียด
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูสาย
6. เด็กหญิงสัญจิตา  ชำนาญกิจ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ท้าวฉาย
8. เด็กหญิงแพรวนภา  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
2. นางสาวพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
3. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
6. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
7. นางสาวอาทิตยา  ไตรระเบียบ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
4. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกฤษณา  สมทรง
2. นางสาวธนัญญา  สุขช่วย
3. นางสาวธนัญทิชา  มาสแสวง
4. นางสาวธันย์ชนก  แผ่นทอง
5. นางสาวปิ่นมณี  ทองหัตถา
6. นางสาวพรรณธิตา  เกษรินทร์
7. นางสาวสุดารัตน์  สุขเมตตา
8. นางสาวอรรธวดี  สุขเจริญ
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายจารุเดช  มณี
2. นายธนพล  สุระสาน
3. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
4. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
5. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
6. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
7. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
8. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจิราพรรณ  แดงเดช
2. นางสาวฐิติพร   อาลิแอ
3. เด็กหญิงนพรดา  จิตรสำรวย
4. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
5. นางสาวรัจจินา  รัจรัญ
6. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
7. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
8. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
9. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญเกิด
3. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
4. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทร์เภา
5. เด็กหญิงนวพร  เฮงยี่
6. เด็กหญิงปณัฐดา  สงจร
7. เด็กหญิงประภัสสร  แซ่หลี
8. เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งเพชร
9. เด็กหญิงศันศนีย์  สุขเหลือ
10. เด็กหญิงอสมา  เรืองรัตน์
11. เด็กหญิงอาธิตยา  เทียนศิริ
12. เด็กหญิงเมสินี  ทองพนัง
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวสุดา  จันทอง
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
6. เด็กหญิงสุธาสินี  บัวเดช
7. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุบล
9. เด็กหญิงอินทิรา  อนันทกาญจน์
10. เด็กหญิงิสิราวรรณ  ชัยชนะ
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
4. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คมกล้า
2. เด็กหญิงบูรฉัตร  ชูช่วย
3. เด็กหญิงพิมวิสา  คำจันทร์วงค์
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  หัสเกิด
5. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีปรางค์
7. เด็กหญิงอรกานต์  สุขอนันต์
8. เด็กหญิงเอกฤทัย  ทองอ่อน
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกันยรัตน์  นิคะ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  แซ่จ่อง
3. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
4. นางสาวนภิสา  ส่งธานี
5. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
6. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
7. นางสาวเกวลี  วัฒนสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชลธิชา  ยี่มี
2. นางสาวธิราภรณ์  ขำกลิ่น
3. นางสาวปิยธิดา  เถาว์ราม
4. นางสาวรัตนา  เงินถาวร
5. นางสาวรัตนาวดี  รัตนมณี
6. นางสาวรุวัน  คล้ายทอง
7. นางสาววราภรณ์  แก้วชู
8. นางสาววิลาวรรณ  เอี่ยมเพ็ง
9. นางสาวศศิกาญจน์  จินดวง
10. นางสาวเกตุวดี  รองรัตน์
11. นางสาวเกวลิน  คงสง
12. นางสาวเกษราภรณ์  สุขใส
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวสุดา  จันทอง
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชญานิน   บัวน้อย
2. นางสาวนิตยา   กานิสันติ
3. นางสาวปัณฑิตา   บัวน้อย
4. นางสาววณัฏฐ์ชนันท์   ปัญญายุทธศักดิ์
5. นางสาวเจนนิสา   พุทธาโร
6. นางสาวเปรมฤดี   ช่วยเกิด
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์   วัตรุจีกฤต
3. นางสาวปัทมา  วันทอง
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกฤษณา  สมทรง
2. นางสาวกัญญาภัค  ชุมวงษ์
3. นางสาวธนัญทิชา  มาสแสวง
4. นางสาวธนันญา  สุขช่วย
5. นางสาวธันย์ชนก  แผ่นทอง
6. นางสาวปิ่นมณี  ทองหัตถา
7. นางสาวศิริลักษณ์  มณีฉาย
8. นางสาวสุดารัตน์  สุขเมตตา
9. นางสาวอรรธวดี  สุขเจริญ
10. นางสาวแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกรกฎ  อาจหนู
3. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองนอก
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประนีศหัศ
7. เด็กชายปรีชา   ทิพย์ศรีนิมิต
8. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เพ็ชรมนต์
9. เด็กหญิงมัณฑณา  เเก้วตาทิพย์
10. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
12. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุบล
14. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์
15. เด็กหญิงอินทิรา  อนันทกาญจน์
16. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูมณี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  พิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรคง
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองเนื้อหา
5. เด็กหญิงธันยพร  พรหมเอียด
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูสาย
7. เด็กหญิงสัญจิตา  ชำนาญกิจ
8. เด็กหญิงเกวลิน  ท้าวฉาย
9. เด็กหญิงแพรวนภา  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  อ่อนสด
2. นางสาวนิภาวรรณ  จิตมั่น
3. นางสาวพนิดา  แก้วเลื่อน
4. นางสาวพัชรโสภี  บุญสวัสดิ์
5. นางสาวภารดี  พรหมทอง
6. นายศรายุทธ  ใจซื่อ
7. นางสาวสุพัชรี  ชอบธรรม
8. นางสาวสุภาตรี  ทองคง
9. นางสาวอรนิชา  ยกแก้ว
 
1. นางสาวสุธิดา  เสนเรือง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
3. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
4. นายอภิชัย  ณ นคร
5. นายศิรวิทย์  โรจนธรรม
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
2. นายชานนท์  นวลอ่อน
3. นายชิษณุพงศ์  หอมประสิทธิ์
4. นางสาวญาณิศา  หวานวงศ์
5. นางสาวธีรกานต์  โพธิ์ชะคุ้ม
6. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
7. นางสาวนภารินทร์  เพ็ชรสี่หมื่น
8. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
9. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
10. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
11. นางสาวพิมพ์นารา  รักษานาค
12. นายมิตรภาพ  เพ็ชรรัตน์
13. นางสาวศวิตา  เล่งระบำ
14. นางสาวศิริรัตน์  ร่มเย็น
15. นายอนุชา  เวียงชัย
16. นางสาวอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
4. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายกำปนาท  ศรีศักดิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองประสูตร
3. นางสาวชลธิชา  อาชาฤทธิ์
4. นางสาวญาดา  สมบูรณ์
5. นางสาวณัฐกาญจน์  ลีละพงศ์วัฒนา
6. นางสาวณัฐชญา  ลีละพงศ์วัฒนา
7. นางสาวณัฐฐินันท์  เกื้อสกุล
8. นายนวพล  ทิพย์จักษุ
9. นายพิพัฒน์พงศ์  คงพระบาท
10. นางสาวรุ่งนภา  บัวบรรจง
11. นางสาวสุชานันท์  พุททอง
12. นางสาวอชัญญา  หนูคง
13. นายอนุพงศ์  วังชัยศรี
14. นางสาวอรอุมา  ซังเอียด
15. นางสาวอรัสยาภร  คล้ายเขียน
16. นางสาวอาทิตย์ติยา  อุ่ยหมุ่น
 
1. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
2. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
3. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
4. นางสาวสุทิพา  รักษามั่น
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  วงศ์สวัสดิ์
2. นายวุฒิชัย  ละอองทอง
3. เด็กชายศุภสิน  อินทวงศ์
4. นางสาวสุพรรวษา  แสงมณี
5. นางสาวอรอนงค์  ศรีระษา
 
1. นางสุนิดา  ศรีสมบัติ
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายคุณากร  ประมุข
2. เด็กชายพงศ์ปณต  รัตนวิมลมาลย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์นวล
4. เด็กชายสหรัฐ  สุทธิบรรจง
5. เด็กชายสิทธินนท์  โรจนเมธากุล
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญจน์กร  เอีัยดจุ้ย
2. เด็กชายชิตพัทธ์  เเก้วหมุน
3. นายภูวดล  จันทร์เรือง
4. นายอติวิชญ์   อรุณรัตน์
5. นายเมธาวี  หนูเเก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  จำนอง
2. นางสาวณิธฐ์ชิตา  ปานก้ง
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวกนกนาฎ  กิ่งทอง
2. นางสาวณัฎฐธิดา  แซ่ลิ้ม
3. นางสาววาเลนติ๊น่า   บุญปลอด
4. เด็กชายสรวิชญ์  แสงอาวุธ
5. นายเดชาวัต  โจมฤทธิ์
 
1. นางชูศรี  รักษาพล
2. นางเกณิกา  อินทวงค์
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง
 
1. Mr.Sean  Black
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงมิเชล  เฮก
 
1. นางแพรวพรรณ  ศรทอง
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายโรเนลจูด  แซมซอน คามพอส
 
1. นางณภัทร  เมืองไทย
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวผกามาศ  ขาวมาก
 
1. นางธัญยรัตน์  ปานการ
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวบุญสิตา  ฉลาดแฉลม
 
1. นางปดิวรัดา  ณ อุบล
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ตุ้งซี่
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้นทอง
 
1. นางปิยนุช  มามาก
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายนิติ  นิพิธกุล
 
1. นางปรีดา  โกมาลา มอกซอน
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงฮาน่า  สายจันทร์
 
1. นางสาวภรณ์พิมล  นพรัตน์
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกิติอร  เจริญพานิช
 
1. MissDaylene  Doguiles
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวโซเฟีย เกวลิน  วินเทอะมันท์
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายก่อพงศ์  แทนด้วง
 
1. นางปิยนุช  มามาก
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรพิไล   จันทร์ราม
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายสรรเพชญ  ทินาภรณ์
 
1. นางสมใจ  ศรีเทพ
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐนรี  ศรีใส
 
1. MissDaylene  Doguiles
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกวิสรินทร์  พฤกษเสถีนร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
4. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
5. เด็กชายเวิร์ม เจอราล  ปูกวย
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ทะเดช
2. เด็กหญิงจิราภา  ชัยศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  เดชศรี
4. เด็กชายวรเมธ  แซ่อู้
5. เด็กหญิงสุชานันท์  วิเศษศิริ
 
1. Mr.Erwin Bacor  Nacaya
2. Mrs.Jennifer Jandayan   Nacaya
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ผลสุย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มีบางไทร
3. เด็กหญิงพิริยากร  หวานแก้ว
4. เด็กหญิงภัสสนันท์  เอี่ยมสุวัฒน์
5. เด็กหญิงวรัชญา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวธนภรณ์  จันทรพา
2. Mr.Derick Sone  Sone
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกรศิวะ  เจนกุลสวัสดิ์
2. นางสาวกัลย์สุดา  กาญจนไชย
3. นายจักรินทร์  สตรอง
4. นางสาวทิพยวรรณ  ภูมิสุข
5. นายพงศ์ภรณ์  พยาบาล
 
1. Mrs.Jennifer Jandayan  Nacaya
2. นางสุมิตรา  อ่องหลี
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกณภัทร  ช.อาการส
2. นางสาวกัญรภา  อุทิศธรรม
3. นายภูริพงศ์  นวลใย
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. Mrs.Geralgine Daray  Pugoy
2. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายจตุรพร  บุญสิน
2. นางสาวพนัชกร  คงเจริญ
3. นายยุทธนา  นุ้ยบุญแก้ว
4. นายวุฒิชัย  เพิ่งรัตน์
5. นางสาวโสรัจจะ  ช่วยเหลือ
 
1. Mr.๋Joseph Nana  Koomson
2. นางสาวมนธิชา  ทองหัตถา
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายคุณานนท์  มีทอง
2. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  ซาดัดคาร
3. นางสาวณัฐมน  วงษ์เสล่
4. นางสาวปรารถนา  ปราณบุญ
5. นางสาวพรรณภษา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางลิซนา  นิโสย
2. Mr.Alexander  Njenga Mirie
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนุจรีย์  แพรกปาน
2. เด็กหญิงพัณณิตา   วินิจวงษ์พนา
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissYuan  Qiuwei
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แผ้วกระสินธุ์
2. เด็กหญิงวรรษิกา   สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
2. MissLi  Qing
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกัณฐมณี  ทิพย์วงศ์
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  ยูโซ๊ะ
 
1. นายพงศธร   บัวผัน
2. นางสาวฐศุภากร  ทิมจร
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วกระจก
2. นายทักษิณ  พหลทัพ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissYuan  Qiuwei
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูศรีหะรัญ
2. นางสาววราภรณ์  ถือทอง
 
1. นางสาวคริษฐา  เนินหนู
2. Mr.Wang  Zihan
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยานากาวา 1. เด็กชายภูริภัทร  มีบัว
2. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุวรรณเอกฉัตร
 
1. Mrs.YUKARI  NUMAKURA
2. นางสาวชิดชนก  แซ่เลียว
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวปัทมรัตน์  กะตากูล
2. นางสาวปิยพัชร  ชิ้นจอหอ
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวศิวาภรณ์  แซ่เฮ่า
2. นางสาวโซเฟีย  พยายาน
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam Gha  Hyun
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณิชกมล  หม่อมประเสริฐ
2. นางสาววัลย์ลิกา  พูนวงค์
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววันวิสา  ไพนุพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  สมกานดา
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวฟ้าประทาน  กลั่นซ้าย
2. นางสาวอิสรีย์  หอมชื่น
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
2. MissChen  Mengmeng
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกิตติวรา  ฉินสงเคราะห์
2. นางสาวธีวรา  สงขำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   รอดทองอยู่
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวภูริชญา  บำรุงชาติ
2. นางสาวเอกปวีร์  เอกธรรมรักษ์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. MissAyuha  Yukie
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกรกมล  ชัยโม
2. นางสาวภรธิดา  พระภายไชย
 
1. นางสาวลักขณา  รักเถาว์
2. MissJi hyeon  Kim
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ชูนวลศรี
2. นางสาวโบกซัน  แคนยุกต์ คิม
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวชนานันท์  อานนท์
2. นายชวิน  ช่วยบุญชู
3. นางสาวณัฏฐ์ธิชล  ยังฤทธิ์
4. นางสาวธนวรรณ  ชุมชู
5. นางสาวอภิชญา  ประพฤติชอบ
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
2. Miss Zhang  Mi
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธนาวุฒิ  เต็มคำ
2. นางสาวปริฉัตร  วงศ์ประดิษฐ์
3. นางสาวศุภนิดา  ปินะถา
4. นางสาวสมศิริ  ศรีวะบุตร
5. นางสาวสุภารัตน์  พงค์ทองเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. นางสาวเสาวลักษณ์   รอดทองอยู่
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มี
2. นางสาวปนัดดา  รักช่วย
3. นายภูธฤทธิ์  พรหมอินทร์
4. นายสุทธิพงศ์  สินนาค
5. นางสาวอารียากร  สุขพิทักษ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
2. Mr.Wang  Zihan
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชาลิษา  เชาวนา
2. นายณัทธัญพงษ์  สิริภูวนัตถ์
3. นายปฎิพัทธ์  ธรรมรงค์รัตน์
4. นางสาวริญลดา  อินทร์แก้ว
5. นายอัครพัชร  ทองฉิม
 
1. นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
2. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  สุขสุวรรณ์
2. นางสาวทัตพิชา  ขนานขาว
3. นางสาวภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
4. นางสาวศศิกาญจน์  จิ้นตั่น
5. นางสาวศศิประภา  กูลภักดี
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. MissVanessa  LEQUERRE
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฏฐธิดา  คงไพฑูรย์
2. นายปฏิพันธ์  มีเถื่อน
3. นายพิพัฒน์  แซ่ฮู่
4. นายรวิสุต  พุ่มด้วง
5. นางสาวศิโรรัตน์  เรืองขนาบ
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายกันตพงศ์  ชลสินธุ์
2. นางสาวศตนันท์  แซ่หย่อง
3. นางสาวศันษณีย์  บัวชื่น
4. นางสาวหทัยชนก  แทนสุวรรณ์
5. นางสาวอมลณัฐ  กุ้งทอง
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam Gha  Hyun
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาววิไลวรรณ  บุณยากร
 
1. นางเสาวลักษณ์  พงศ์สมัคร
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวฐาปนี  พิทักษ์ภาวศุทธิ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวชญานุท  มุสิกนันท์
 
1. นางสาวศศิธร  ปานคง
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายธนพงศ์  คุระจอก
2. นางสาวภัสนันท์  พรหมคง
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
2. นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กชายพงศ์พิธาน  พรามทองวัน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่อั้ง
 
1. นางราตรี  ทิพย์โยธา
2. นางฐิติพร  สุวรรณรัตน์
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ชุม
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญรอด
 
1. นางสาวธนกฤตา  จันทร์พุ่ม
2. นางปราณี  เจริญ
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปุณณัฏฐา  อนันตเสรี
2. เด็กชายพศิน  ทองแป้น
 
1. Mr.Simon  Moxon
2. Mr.Alireza  Bisadi
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายณัฐภัทร  จงเพียร
 
1. นางสาวดาวเรือง  เพกกิ้ม
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนกฤต  ศรีจันทร์
 
1. นางจตุพร  บุญเลี้ยง
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวเทียนนภา  รองพนัง
 
1. นายสุวรรณ  ดิษฐาน
 
479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญธมล   ยอดสนิท
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เจียมรัตนวงศ์
3. เด็กชายธิติกร  ค่าภิระแปง
4. เด็กหญิงปดิวรดา   ควนกล้า
5. เด็กหญิงปดิวรัดา  ควนกล้า
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขน้อย
7. เด็กชายวาเลน  ทิพย์มาศ
8. เด็กหญิงอุศิมา  ดีชู
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  จันทร์มุณี
2. นางเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์
3. นายราชัน  โกศัลวิตร
 
480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก   ไชยประดิษฐ
2. นายธวัชชัย  ไชยประดิษฐ
3. นางสาวพรสวรรค์  จันทพันธ์
4. เด็กชายยุทธนา  วัจสินธุ์
5. นางสาวฤทัยชนก   ปานมณี
6. เด็กชายวรรณชัย  เวชพิทักษ์
7. เด็กชายอัครพล  กองสุวรรณ
8. นางสาวอัญชลีกร  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
2. นายอภิชัย  ณ นคร
3. นายสุรชัย  แสนภักดี
 
481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพล  ทองเกตุ
2. เด็กชายชาคริต  มากมี
3. เด็กชายปราโมทย์  โชคเกื้อ
4. เด็กชายภูไท  พรหมจันทร์
5. เด็กชายศุภชัย  เอี่ยมสุด
6. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชจุ้ย
7. เด็กชายอนุวัติ  บุญยรัตน์
8. เด็กชายอรรถพล  ดำชุม
 
1. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
2. นายสุรศักดิ์  ปานแก้ว
3. นางสาวกาญจนา  สงณรงค์
 
482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขลิบตรีแก้ว
2. เด็กชายปฏิพาน  พานนนท์
3. เด็กชายปรเมธ  ทรงศรี
4. เด็กชายพีระพงศ์  กล่อมสุข
5. เด็กชายศุกร์อนันต์  ชูเมือง
6. เด็กชายอธิวัฒน์  อุ่นจิต
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แป้นน้อย
8. เด็กชายอัครชัย  หนูเจียม
 
1. นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา
2. นายวิศิษฐ์ศักดิ์  บุญจิตต์
3. นายวันชัย  มณีสม
 
483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายกฤษดา  จันชุม
2. นายจิรกิตต์  แก้วคง
3. นายณัฐพล  ชัยดา
4. นายท็อปเจริญ  บูรณะกิติ
5. นายภาสกร  นินทรกิจ
6. นายเถลิงศักดิ์  จันชุม
 
1. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์
2. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
3. นางพรพิมล  พรหมลักษณ์
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นายกิจติพงษ์  รื่นรู้สาน
2. นายจิระพัฒน์   เสือด้วง
3. นายชนะชัย  เณรัญชล
4. นายณัฐนัย  บัวจันทร์
5. นายพรเทพ  หิ้นมี
6. นายอดิศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย
2. นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม
3. นางนัฎฐพร  บุญกอง
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นางสาวกานต์ธีรา   ชุมจินดา
2. นางสาวชนิสรา  ชูศรีเพชร
3. นางสาวณัฐกานต์   อ่อนทอง
4. นางสาวณัฐธิดา   ฤทธิชัย
5. นางสาวนริษา  พูนนวล
6. เด็กหญิงนฤมล  คำเบ้าเมือง
7. เด็กหญิงนุชวรา  ขวัญสุด
8. นางสาวภัทรานิตย์   ใจซื่อดี
9. เด็กหญิงสกุลกาญจน์   สุทธิ
10. เด็กหญิงสุภนิช   แก้วแพ่ง
 
1. นายศุภณัฐ  ทองศรีนุ่น
2. นายเสน่ห์  คงสวัสดิ์
3. นางสาวอุมาพร  รัตนานก
 
486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
2. นางสาวชฎาธาร  ตั้งสุข
3. นางสาวธรีญา  ศรีนวลอ่อน
4. นางสาวปัทสราภรณ์  ทองชุม
5. นายรัฐพล  สังข์งาม
6. นายสิทธิศักดิ์  รัตนกระจ่าง
7. นางสาวสิราวรรณ  คงกะพันธ์
8. นางสาวสุภัสสร  เกิดสุข
9. นางสาวสุภิญญา  คงกะพันธ์
10. นางสาวอรณิชา  ชุมบุญ
 
1. นายวันชัย  มณีสม
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นางสาววิลัยภรณ์  ชำนาญกิจ
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชนาธิป  วงศ์น้อย
2. นางสาวซิลมีย์  พีรพงศ์
3. นายณัชพล  ขำสุข
4. นายธีรวัฒน์  อุปมนต์
5. นายนันทวัฒน์  ้เร็วรวด
6. นางสาวปณิดา  จิตประไพ
7. นางสาวภัทรวดี  ธงรอด
8. นางสาววรา  แซ่อุ่ย
9. นางสาวเสาวลักษณ์  โชติกะ
10. นางสาวโชติกา  วีระศิริ
 
1. นางอาทิกา  ทองสีขำ
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
3. นายปิยะ  พละคช
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โต๊ะอิสอ
2. เด็กหญิงธนันญา  อินทอง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
4. นางสาวปาลิตา  ร่างสง่า
5. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
 
1. นางสาวลัดดา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางพราวนภา  ผลบุญ
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ทองบางพระ
2. เด็กหญิงชาลิสา  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
4. เด็กหญิงสุนารี  ณ สุวรรณ
5. เด็กหญิงอรษา  สงพราหมณ์
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา  รักหอม
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  รอดสุข
2. เด็กหญิงธวชินี  แซ่หลี
3. เด็กหญิงปณิตา  ชูประดิษฐ์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูดวง
5. เด็กหญิงอริยา  ชัยโม
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผุยอุทา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนะอารี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมบริสุทธิ์
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  กำปา
5. เด็กหญิงศุทธินี  ช่วยมี
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
2. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  เจนวิทยานันท์
2. นางสาวธาริณี  โชตยาสีหนาท
3. นางสาวปาริชาติ  ขาวเกื้อ
4. นางสาวพัชรพร  ไชยชนะ
5. นางสาวสิริวรรณ  พลอยสูงเนิน
 
1. นางนรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวศิริพร  ทองดี
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชนิตา  เดชบุญช่วย
2. นายธนกร  ช่วยจันทร์
3. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา
4. นางสาวภาวินี  วิจิตรศักดิ์
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
2. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายนัฐพล  สระสวย
2. นางสาวรวินันท์  พันธ์ทอง
3. นางสาววรรณวิศา  เสือด้วง
4. นางสาวศุภกาญจน์  พงสกุล
5. นายหาญพล  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
2. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงค์วิทูรย์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวมาลี  จันทรศรี
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  สุขะ
2. เด็กหญิงภูษณิศา  วทนะศิลป์
3. เด็กหญิงเกล้าฟ้า  เสลาหลัก
 
1. นางพวงเพ็ญ  บัวชุม
2. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจิระวดี  ศรีอุทัย
2. นางสาวชลิตา  พาหุกาญจน์
3. นางสาวศรัณย์พร  วงค์ปราง
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นางวิทวัส  เยื้อยงศ์
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวพิทยารัตน์  คงพันทุกข์
2. นางสาวสิริตีรณา  นิลกรรณ์
3. นางสาวอภิญญา  นวลพูล
 
1. นางสาวิกา  ตะกี่
2. นางอำไพ  วัยวัฒน์
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกรีฑา  ชนะกาญจน์
2. นางสาวปรัสรา  จันทรสิงห์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
2. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัฐฐินันท์  ศรีแก้วแฝก
2. นางสาวศิริสุดา  เดชศิริ
3. นายสุรยุทธ์  เจดีย์รัตน์
 
1. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
2. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวณิชกานต์  นุ่นสังข์
2. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
3. นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
2. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวสวิตา  รองเดช
3. นางสาวเรวดี  ศรีชัย
 
1. นางพวงเพ็ญ  บัวชุม
2. นางสาวเสาวภา  เสนา
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิพย์วรกุล
3. เด็กหญิงวาสนา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงใจ  ปั้นวงศ์
2. นางสาวศมนวรรณ  สุขชุ่ม
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปีพันธ์
2. เด็กหญิงปิยพร   รัตนวัลย์
3. เด็กชายเขมรินทร์  หนูเพชร
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางรัชนีวรรณ  ช่วยสถิตย์
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ   ลัญจกรลิขิตละไม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แคว้นปรอท
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเเหลือ
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุรัตน์
2. เด็กชายธนภัทร  ไหมบุญแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  พรหมสุวรรณ์
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นายวิทวัส  เยื้อยงศ์
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลวรรณ  พลสุวรรณ
2. นางสาวชนิดา  คุระเอียด
3. นายภูริณัฐ  แท่นแสง
 
1. นางสาวดวงใจ  ปั้นวงศ์
2. นางสาวศมนวรรณ  สุขชุ่ม
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธนกฤต  เฉี้ยนเงิน
2. นายนนทฤทธิ์  ศักดา
3. นายศุภพร  กลับกลายดี
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคัมภีรดา   เกิดปากแพรก
2. นายชาญณรงค์  คงทอง
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ผันแปร
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางสาวิกา  ตะกี่
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นางสาว ศิริรัตน ์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงมุกธิดา   ดำด้วงโรม
3. นางสาวเนตรนภา   พรหมสุทธิ์
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวสมหทัย  เรืองชัยวุฒิคุณ
 
511 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กชายภควรรษ  คงมี
2. เด็กชายเอกประชา  วิทา
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นายเกรียงไกร  เบญจกุล
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงปริณ์ธิดา  อับแสง
2. เด็กหญิงวริศรา  อุปฐาก
 
1. นายประภูศักดิ์  ณ นคร
2. นางปิยนุช  ทองรอด
 
513 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฎฐวรา  เอียดสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน
 
1. นางทรรศยา  นงค์นวล
2. นางอุบลรัตน์  กฐินหอม
 
514 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายกิตติ   เพชรทอง
2. เด็กชายวิทยา   อ่อนแก้ว
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นายอรุณ  ไชยวรรณ์
 
515 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายศิรวิทย์   สิทธิโชคธนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ไกรงาม
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ถนอมสุข
2. เด็กชายเอกพงศ์  อานนท์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายไพศาล  ลิ้มเจริญ
 
517 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีสุข
2. เด็กชายวงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
518 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ไทยสุชาติ
2. เด็กชายภาคิน  สมคิด
 
1. นายวรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
2. นายชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธิ์
 
519 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มาสม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณพงค์
 
1. นางสาววิภารัตน์  พรหมแก้ว
 
520 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  รักษามั่น
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล  นาคายา
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
521 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทับทิม
 
1. นางสุพรรณิกา  เกื้อหนุน
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
522 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกันตพงศ์  รัตนพันธ์
2. นายภูมินทร์  ชุมภู
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
523 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นายรุ่งธิเบต  อนาผล
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
524 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 1. นางสาววริศรา  ทิพย์มณี
2. นายอมรินทร์  อินทวงศ์
 
1. นางสาวพันธิมา  เชาวลิต
2. นางจิตติมา  วชิระพงษ์
 
525 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายปริวรรต  ทองนอก
2. นายพีรภัทร  เจยาคม
 
1. นางอัจฉรา   ไชยทอง
2. นายศรีหราช  ขุนทอง
 
526 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายพิทักษ์   ผลาพร
2. เด็กชายเทวฤทธิ์   พลฤิทธิ์
 
1. นางณัฐฐินันท์  กังแฮ
2. นางสาวจันจิรา  นาคากูล
 
527 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายกิตติรงค์  เรืองแก้ว
2. นายธนาศักดิ์  อุปลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ  ศรีพิลาภ
2. นางศุภกาญจน์  พรหมศร
 
528 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณฐพงศ์   ชูเรืองสุข
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา   ขวดทอง
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  จุลพันธ์
2. นางสาววลัยพร  จุลพันธ์
 
1. นายภาณุมาศ  ดีแก้ว
2. นางสาวโศรยา  คารวินพฤกษ์
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นางสาวสลินทิพย์  ชนะพล
2. นางสาวสุนิษา  ศรีสุขใส
 
1. นายประภูศักดิ์  ณ นคร
2. นางปิยนุช  ทองรอด
 
531 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายตะวันไท   สัจจศรี
2. นายอภิรัฐ   เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นายพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์
2. นางวิภาพร   แก้วกำเหนิด
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายถิรพุทธิ์  แก้วจันทร์
2. นายทินกร  นาคแก้ว
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายก่อกุศล  แก้วมุข
2. นางสาววรรณี  แก้วมุข
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
534 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายณัฐกร  ปลาบู่ทอง
2. นายอภิสิทธิ์  โสนเส็ง
 
1. นายป.ภูรินทร์  พรหมนิล
2. นายเอกวัช  เพ็ชรเกตุ
 
535 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวธนันญา  ชูทอง
2. นายหฤษฎ์  หงษ์ทอง
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายนฤทธิ์  จันมณี
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  จันทร์สีนาค
2. นายพันธวัช  ลิ่มพันธ์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยวิชิต
 
537 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายศตวรรษ   สุขถาวร
2. เด็กชายอรรถพล   ช่างไม้
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บริพัฒน์
2. เด็กหญิงอัลวาณี  ช่วงขุนส้อง
 
1. นายโชคดี  ใจแน่
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายดบัสวิน  สังข์ชุม
2. เด็กชายศรัณพงศ์  อัศวภัทรกุล
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายวรวุฒิ  สิทธิชัย
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองเสน
2. เด็กชายภัทราภรณ์  ขวัญใจ
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา   ไชยทอง
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายทินภัทร  มาลาวงศ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา   ไชยทอง
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฏฐกรณ์  รัตนบุรี
2. เด็กชายพัสกร  ปานทอง
 
1. นางพรพิมล  ชุมแสง
2. นางทรรศยา  นงค์นวล
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายจุลจักร  จิตจักร์
2. เด็กชายสรยุทธ  เจ๊ะดะระหมาน
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจอมภพ  วิริยะพงศ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เนาวโคอักษร
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายวิชิต  บุญส่ง
2. นางสาวศุภรัชญ์  อยู่เถาว์
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร์
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชลธิพัฒน์  คลังทรัพย์
2. นายศุภณัฐ  พลอยวงศ์
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวฐิชากร  วงศ์พลาย
2. นางสาวณัฐณิชา  พริกเสน
 
1. นายอนันต์  ร่มเย็น
2. นางสาวอัจฉรา  ชูแก้ว
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายจักรี  ชาญภักดี
2. นายศุภณัฐ  พลอยวงศ์
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
549 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วิริยะฑูรย์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คงสุวรรณ
3. เด็กชายอดิเทพ  บุณยะภักดิ์
 
1. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
 
550 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปิยภัทร  จริยานุกูล
2. เด็กชายหัฏฐกร  หัตถการ
3. เด็กชายเมธัส  สีเผือก
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
551 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  งามสะพรั่ง
2. นางสาววรินทิพย์  สุขอนันต์
3. นายสมศักดิ์  ศักเศรษฐ์
 
1. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง
2. นางจิตติมา  จู้ทิ่น
 
552 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวนิรพร  จงไกรจักร
2. นางสาวหัสต์กมล  บุญสุข
3. นางสาวเสาวณีย์  สุสินธวุ์
 
1. นางสุนิตา  คงทอง
2. นางปริยาภัทร  ช้างกลาง
 
553 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายจิรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวปานัสตา  ทองขาว
3. นางสาวหงส์เหม  ทองนาก
 
1. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายชยธร  ชูคลี่
2. นายรัฐพล  ศักดิ์มาศ
 
1. นายภาณุมาศ  ดีแก้ว
2. นางสาวโศรยา  คารวินพฤกษ์
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  สิงหาบุตร
2. นายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  พรมทอง
2. นางสาวปิยะมาศ  ชูกลิ่น
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
2. นางนาฎชนก  ศรีเจริญ
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายกิตติศักดิ์  พรหมสุวรรณ
2. นายจิตใส  เทพศิริ
 
1. นายธรรมวิทย์  บุษบา
2. นายสุภาพ  ศิลปวาที
 
558 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   หวันสู
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หิรัญพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเปารยะ
 
1. นายจิรัฎฐ์  พงษ์ทองเมือง
2. นายสุริยา  อินทุ่ม
 
559 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายชยพล  สิงห์เดชา
2. นายสรวิชญ์  จันทร์เกิด
3. นายสิรภพ  ธรรมมา
 
1. นายพัฒนศักดิ์   คงเสน
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
560 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฉิมสังข์
2. เด็กชายปรัชญา  อินทรพฤกษา
3. เด็กชายอภิวัตร  แนมใส
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นางจิราภรณ์  จำนอง
 
561 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติศักดิ์  ชัยฤทธิ์
2. นายชนกันต์  ชัยสวัสดิ์
3. นายภาสุ  บุญสวยขวัญ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  คงเสน
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
562 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุดชู
2. นายภานุวัฒน์  เพชรประพันธ์
3. นายอัธพล  รัตนเมือง
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นายอมรศักดิ์  บุญวงศ์
 
563 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  อินแป้น
2. นายพงศกร  ก้านกิ่ง
3. นายวีรภัทร  ขวัญแก้ว
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
564 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กชายนวพัทร  สังธรรม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญทอง
3. เด็กชายอติวิช  ใยสีงาม
 
1. นายจิรัฎฐ์  พงษ์ทองเมือง
2. นางนัจญ์ดา  บิลตะเย็บ
 
565 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนาศักดิ์  ทองใส
2. นายปภังกร  ทีปไพบูลย์
3. นายวีรภัฎ  ราชอุไร
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
566 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธนภัทร  ภาชนะกาญจน์
2. นายพีรภัทร  ระเห็จหาญ
3. นายอรรครเมษ  ชูประเสริฐ
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
567 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายนภดล  คงเพชร
2. นายปุณณวิช  ฝอยทอง
3. นายฟากฟ้า  ณ นุวงศ์
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
2. นายเอกศักดิ์  ปลอดอ่อน
 
568 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธรรมราช  งามอยู่
2. นายปรเมศวร์  บุญเชิด
3. นายวีรวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
 
1. นางนฤมล  สุทธิชน
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
569 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์
2. เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ
3. เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายธเนศ  แซ่ด่าน
 
570 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. นายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. นายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
571 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายปรัชญา  มหาสุข
3. เด็กชายเพชรเอก  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศรี
2. นางนฤมล  สุทธิชน
 
572 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปัณณวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
2. นายภานุวัฒน์  สุวรรณ์
3. นายสัณห์ศิวัช  เกื้อกูลสง
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
573 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทัศนากร  รัตนบุรี
2. นายธีรภัทร  เอียดทองใส
3. นายสุทธิชัย  บุญกอง
 
1. นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศรี
2. นางนฤมล  สุทธิชน
 
574 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายณภัทร  สุขใหม่
2. เด็กหญิงวชิรา  วรรคจันทร์
3. เด็กชายหรรษธร  รอดเกลี้ยง
 
1. นายอภิชาติ  เศรษฐการ
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
575 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยรัตน์
2. นางสาววาสนา  คงดี
3. นางสาวอิสรีย์  วงศ์เตชะนนท์
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
2. นายธีรวัฒน์  อรุณรัตนลีลากุล
 
576 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายกฤษฏายุทธิ์  เมืองด้วง
2. นายธน  สืบสุพรรณวงศ์
3. นายพงศธร  สายทอง
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นายสุทธิพงษ์  แก้วสุก
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  แสงจันทร์
2. นางสาวสุมณฑา  ทองสุข
3. นางสาวอริสรา  รอดกรง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. เด็กชายวิรัส  ทรงเลิศ
2. เด็กชายสัญชัย  ยุโส้
3. เด็กชายอนิวัฒน์  มาหุอิสลาม
 
1. นายวิทวัส  โต๊ะเส็น
2. นายกวี  เจ๊ะหมัด
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุขใส
2. เด็กชายพงศกร  อ่อนรัตน์
3. เด็กชายอดิรุจ  ขุนทอง
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกิตติชัย  โปณะทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญล้ำ
3. เด็กชายรัตนโชติ  สิงห์ช่วย
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายสุวิทย์  รักษ์ทอง
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายธนเกียรติ  มะลิแก้ว
2. นายปฏิมากร  คงเดช
3. นายวัชระ  พลไชย
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์   ขลิบทอง
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธี
2. นายสาธิต  ชำนาญพงศ์
3. นายอริญชัย  เอาเทพ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยดา  โอชู
2. นางสาวศศิภา  หัสเส็น
3. นางสาวสุชาวดี  วรรณทอง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายพงศกร  ช้างกลาง
2. นายศรายุธ  วิบูรณ์กาญจน์
3. นายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองเอียด
2. เด็กชายณัฐภัทร  เอียดเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ยัญญพิทย์
 
1. นางอังศุมาลิน  ทองพลัด
2. นายดาราศักดิ์  นพสถิต
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มนชะติน
2. เด็กหญิงธันยพร  ช่วยหนู
3. เด็กหญิงวิภากุล  เหล่าพิทักษ์พงค์
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางนภัสสร  ศรีสวัสดิ์
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กชายกนกพล  ปรีชา
2. เด็กชายชนะวรรณ  สามารถ
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  พรหมทอง
 
1. นางสาวสุดใจ  พิชัยรักษ์
2. นายจุมพล  งามสง่า
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายนวมินทร์  มาลาดวง
2. นางสาวรัตนาวดี  ธานีรัตน์
3. นายสิทธิพร  ชนะพล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  คงศิลป์
2. นางสาวปิยดา  โอชู
3. นางสาวศศิภา  หัสเส็น
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงนภัทรฌา  ศรีชนะภัย
2. เด็กหญิงรสินทรา  คงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลัทธิการ
4. เด็กหญิงเนตรณภัทร  ทองขาว
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รัตนมณี
6. เด็กชายเอกชัย  คงเพชร์
 
1. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
2. นางวรรณา   มีศิริ
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เมืองไทย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจ้ยทอง
3. เด็กหญิงปินทิรา  สุวรรณโรจน์
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ทองวิเศษ
5. เด็กชายวีรศักดิ์  พิบูลย์
6. เด็กหญิงสมฤทัย  แดงอุ้ย
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
3. นางจารุณี  ลายทิพย์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
3. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายพงศธร  เพ็ชรโยธา
5. เด็กหญิงพรชนก  บุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  ขุนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
3. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
4. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
5. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
6. เด็กหญิงสุกฤตยา  ไชยนุวงศ์
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  ยอดจันทร์
2. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนคช
3. นางสาวธีร์จุฑา  คงนคร
4. นายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร
5. นางสาวรัตติยาภรณ์   เครือคง
6. นางสาวสุทธิดา  ธนาวุฒิ
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
3. นางสุนิดา  ศรีสมบัติ
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวศศิพร  ร่มนวน
4. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ผันแปรจิตร์
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
596 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. นางสาวพัชรา  มาแก้ว
2. เด็กหญิงหัสศิริ  แก้วหนองเสม็ด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อริยะพงศ์
 
1. นางอาภรณ์  รัตนคช
2. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ
 
597 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวบุญนิศา  คล้ายทอง
2. นางสาวปุณยาพร  ดาววิจิตร
3. นางสาวสโรชา  ศิริวงษ์
 
1. นางสุภา  นาวารัตน์
2. นางจิระพร  ภู่ขำ
 
598 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชุมบัวจันทร์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทมาศ
3. เด็กหญิงเขมิกา  ปาจันทร์
 
1. นางโศภิตา  สุขรุ่ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีสุข
 
599 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พรหมเดช
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทองสลัก
3. เด็กหญิงสุธาสินี  นาครัตน์
 
1. นางภัทรภร  เพชรานนท์
2. นางวรรณะ  เพ๊ญทอง
 
600 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายพีรวัส  สุทธิพันธ์
2. นางสาวศศิมา  ดำศรี
3. นางสาวสุชาสินี  ไฝขาว
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางมัณฑนา  รัตนบุรี
 
601 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา   เพชรสีเงิน
2. นางสาวพลอยสวรรค์  แก้วเสน
3. นางสาวฟาริดา  รักษาสังข์
 
1. นางสาวจารุณี  เกิดแก้ว
2. นางสาวรุจิรา  บัวลอย
 
602 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวพิมพ์พา  บัวทองบุญ
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
603 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ชูคลี่
2. นางสาวพรรณฑิพา  คีรีเพ็ชร
3. นางสาวภัทรกันย์  สิงห์สัตย์
 
1. นางภัทรภร  เพชรานนท์
2. นางวรรณะ  เพ็ญทอง
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ดำพริก
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พุทธถนอม
3. เด็กหญิงนีรนารา  กิจผดุง
 
1. นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
2. นางผาสุข  ถาวร
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรทิพา  สมัคการ
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  งามโฉม
2. เด็กชายต่อตระกูล  สยามเขียว
3. เด็กชายนฤพล  สายาวงศ์
 
1. นายสมจิตร  แสงเกตุ
2. นายพงศ์ศักดิ์  ณ นคร
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญกิจ
3. เด็กชายรัฐภัณฑ์  สิงห์รัตน์
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐปคัลภ์  วัฒนสิทธิ์
2. นายธนพัฒน์  ชลยิ่งยง
3. นายธันทิศ  อิสรธราดล
 
1. นายนายภูเมศร์    ศักดิ์จันทร์
2. นางผาสุข  ถาวร
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวนิลเนตร  เชาวนะ
2. นางสาวสุกานดา  พลพา
3. นางสาวอวัสดา  พ่วงพี
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกรรณิกา  เกตุแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  วรินทรเวช
3. นางสาวเพ็ญศิริ  อินทร์ประหยัด
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นายจักรีวงษ์  พงศาปาน
2. นางสาวณัฐกานต์  วิมลมาศ
3. นายอุเทน  อาทิตย์ลับ
 
1. นายเวทินทร์  เฉวียงหงส์
 
612 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  แก้วสำลี
2. เด็กหญิงนันธิดา  คำพล
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มีแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  รัตนคช
2. นางยินดี  เวชสาร
 
613 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมคง
2. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
3. เด็กหญิงรุ่่งนภา  แจ้งจุล
 
1. นางสาวอารมย์  วัฒนศรี
2. นางสาวปรียาพร  แก้วมี
 
614 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกมลชนก  มะลิคุณ
2. นางสาวจิรามณี  มณีกาญจน์
3. นางสาวชลิตา  วุฒิกรณ์
 
1. นางเกตน์นิภา  รัตนบันดาล
2. นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์
 
615 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคีตภัทร  พลไชย
2. นางสาวภัทธรา  ชนะรัตน์
3. นางสาววิลาสินี  หนูแก้ว
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นายสมพร  เภรีฤกษ์
 
616 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวธาราภรณ์  จันทร์จำรัส
2. นายปริญญา  ดำบ้านใหม่
3. นางสาวศิริขวัญ  จุลเรือง
 
1. นางเสาวลักษณ์  จุลโพธิ์
2. นายสมยศ  ไชยสุภา
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เกื้อกิ้ม
2. นางสาววริศรา  บุญจร
3. เด็กหญิงเบญจพร  หนูคง
 
1. นางสุจิรา  ทองศรีนุ่น
2. นางสาวจิตรตรา  แกล้วทนงค์
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวญาดา  ไชยเพส
2. นางสาวทิฆัมพร  สังเกี่ยว
3. นายเอกนันท์  ดีทองอ่อน
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงดุก
2. เด็กหญิงพรนภัทร  สมแก้ว
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประชุม
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นายปภาวิชญ์  นวลสระ
2. นางสาวปัณฑ์นรี  ขำตรี
3. นายโญธินันท์  หนูแจ
 
1. นางสาวอารบี  ทองศรีนุ่น
2. นางสาวสุภาวดี  ชนะขวัญ
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวกวินทิพย์  รินรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังข์ทอง
3. นางสาวภัสร  อัครเมธาการ
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนนิกานต์  ทะกิจ
2. นางสาวธัชวรรณ  ศรีสังขจร
3. นางสาวศศิภรณ์  จุลจงกล
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวดลชนก  รอดสีเสน
2. นางสาวอารียา  ทองประไพ
3. นายเฉลิมเกียรติ  จิตจำนงค์
 
1. นางฤดี  ทองเนื้อห้า
2. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  บุญมาก
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เกิดดำ
3. เด็กหญิงปริยากร  ศรีธรรมศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ฉิมดี
2. นายสมจิตร  แสงเกตุ
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  ณรงค์
2. เด็กหญิงนิชกาณต์  สัญสำราญ
3. เด็กหญิงเพชรชราวัลย์  รสทิพย์
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
2. นางทิพวรรณ  สตารัตน์
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐทิดา  อินทร์ทุ่ม
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วรรณศิลป์
3. นางสาวศรัณย์พร  ศรีวารินทร์
 
1. นางคณองสิน   ศรีวารินทร์
2. นางกรองแก้ว  ทองเลี่ยมนาค
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวถิรดา  ด่านซิโรเรศ
2. นางสาววรรณวิสา  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวโญธิกา  บุญปราบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ฉิมดี
2. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายชิษณุพงศ์  เสนดำ
2. นางสาวพิมพ์พันธุ์  แก้วสีขาว
3. นางสาวรวิวรรณ  คาคะวารี
 
1. นางวรรณา  มีศิริ
2. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชลลดา  สืบกระพันธ์
2. นางสาวณัฎฐณิชา  รักด้วง
3. นางสาวสุพรรษา  ปานสังข์
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวเสาวนี  ลมัยพันธ์
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกรัตน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  พรหมสุข
3. นางสาวนุชนาถ  ศรีศิริ
 
1. นางสาวณฐินี  เพ็งมาก
2. ดร.แววตา  ชลรัตน์
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  อินทนนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูสุข
3. เด็กหญิงมาศฤทัย  นุ่นทองหอม
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเรือง
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงพัขรินทร์  ปราศทุกข์
2. เด็กหญิงศลิษา  แต่งวงศ์
3. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางนวลทิพย์  ชนะทัพ
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เพชรขำ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สามารถ
3. เด็กชายเกตุการันย์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินณรงค์
2. นายธรรมสรณ์  พันธุ์นวล
3. เด็กหญิงภัทรภร  สกุลคง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นายพรพิพัฒน์  ขุนอักษร
2. นายรชานนท์  ทองศรีใหม่
3. นายศักรินทร์   พรมด้วง
 
1. นางวรีมล   อินนุพัฒน์
2. นางสาวภัสรา   ชูราษฎร์
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชุติมา  สุดฝ้าย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทองเนื้องาม
3. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ด้วง
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางนวลทิพย์  ชนะทัพ
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  จุลเกลี้ยง
2. นางสาวรังสิมา  พรหมทอง
3. นางสาวศศิวิมล  โมฬี
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาววนิศรา  ไพบูลย์
2. นางสาวสุชาดา  รัตนวิไล
3. นายอนาวิน  ผกากรอง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
639 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองเทพ
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
640 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
641 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
642 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  ดวงบุตร
 
1. นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย
 
643 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายไพศาล  บุญภาย
 
1. นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล
 
644 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุวรรณ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จันทร์กลับ
 
645 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ์
 
1. นางข้องทิพย์  มีแก้ว
 
646 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
647 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
648 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พงศ์อำไพ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองรอด
3. เด็กชายอนุรักษ์  ปลอดอ่อน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
2. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
649 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายทัณฑธร  ชาญปราณีต
2. เด็กหญิงนาฎลดา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอนงค์มาศ  ชัยศรี
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางสาวพวงศรี  สุวรรณรัตน์
 
650 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรัตรภร  ดำคล้าย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ภู่ฉวี
3. เด็กหญิงเรณุกา  คนธรักษ์
 
1. นางนันทพร  อามิตร
2. นายเฉลิมชาติ  ลิ่มสกุล
 
651 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  บุญนาโค
2. เด็กชายสรวิชญ์  พรหมทอง
3. เด็กชายแหวนเพชร  กากแก้ว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ชุมทอง
2. นางปัณวรัตน์  บุญขวัญ
 
652 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาววาทินีย์  ทองเนี้อเก้า
2. นายวีระพงศ์  ช่วยผล
3. นายอภิชาติ  กัญญา
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
2. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
653 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
654 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงยุวธิดารัตน์  ดอกบัว
 
1. นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย
 
655 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กหญิงศิริวัลณ์  จงรักษ์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
656 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรรัตน์  บัวนวล
 
657 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองเรืองสม
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
658 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานันท์   หะหนับ
 
1. นางสาวธนิตา  ศรีคงแก้ว
 
659 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายธราธิป  ตะหมัง
 
1. นายมนูญ  หวันเหล็ม
 
660 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คลอดทองเพชร
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
661 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจตุพร  การิสันติ
 
1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
 
662 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองเทพ
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
663 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   กฤตยาพิพัฒน์
 
1. นางสาวธนิตา  ศรีคงแก้ว
 
664 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายกษมา  เกตุแก้ว
 
1. นางปัณวรัตน์   บุญขวัญ
 
665 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
666 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โมราศิลป์
 
1. นางสาวนาซนีน  พัชนี
 
667 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กชายอัฐฎาวุฒิ  ระเบียบโอษฐ
 
1. นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล
 
668 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ช่วยผล
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
669 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
670 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กชายธารารักษ์  พรหมวิหาร
 
1. นางธัญดา  วีระวรรณโณ
 
671 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เห็นพร้อม
 
1. นางสาวอรรทรรศน์   รัญจุล
 
672 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. เด็กหญิงกฤติยา  สมวาณิช
 
1. นางจิตรา  สังข์เกื้อ
 
673 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมงาม
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
674 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
675 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เบญจศักดิ์
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
676 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต
 
677 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวนาตญา  เภรีวิก
 
1. นางณัฎฐชล  จันทร์สุวรรณ์
 
678 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวนาตญา  เภรีวิก
 
1. นางณัฏฐชล  จันทร์สุวรรณ์
 
679 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
680 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาววาทินีย์  ทองเนี้อเก้า
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
681 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นางสาวชญานิษฐ์  อ่อนลา
 
1. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
682 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจันทร์พร  ผาดศรี
 
683 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นายเกรียงไกร  เบญจกุล
 
684 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายทันติกรณ์  ชูช่วย
2. นายอิทธิชา  จันทร์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
2. นางสาวอรรัตน์  บัวนวล
 
685 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายสานนท์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายสาริศ  ปานแก้ว
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
2. นางเนาวรัตน์  กิตติบงกช
 
686 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จิตรบรรจง
2. นางสาววชิรญาณ์  ยวงจันทร์
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
687 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  กิ่งรัตน์
2. นายนนทวัช  มูณีรัตน์
 
1. นางสุภาวาดี  วุฒิมานพ
 
688 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. นายธนดล  พลภักดี
2. นายสุชาติ  สังข์ทอง
 
1. นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน
2. นายจักรเลิศ  ณ นคร
 
689 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  กรรณิการ์
2. นายพิทวัส  โชติกะ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
690 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายนันต์ทวัฒน์  ศรีสังข์
2. นายเกียรติศักดิ์   ภัทรพงศ์พันธ์
 
1. นางสาววรรณวิสา   จันทศรี
2. นางสาวนิภาภรณ์  พรมทองแก้ว
 
691 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายชาริฟ  ชาติคีรี
2. เด็กชายธีรนัย  เพียรดี
 
1. นางกฤติยา   สุขเรือง
2. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี