งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ระดับเขตพื้นที่  
    ​เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  20 ก.ย.- 25 ต.ค. 61
   ​ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 20 ต.ค. - 25 ต.ค. 61
    ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 25 ต.ค. 61 (18.00 น.)
    จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 29 - 30 ต.ค. 61
    ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
    พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 2 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
 
  ระดับภาคใต้  (ระดับชาติ)
    โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ยังไม่กำหนด
    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ยังไม่กำหนด
    แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค ยังไม่กำหนด
    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ยังไม่กำหนด
    พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ยังไม่กำหนด
    การแข่งขันระดับภาค (ระดับชาติ) ณ จังหวัดตรัง 8 - 10 ม.ค. 62
  
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

 Science Show ระดับ ม.ต้น จาก ลานหงษ์หยก
เป็น หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 เครื่องบิน ทุกรายการย้ายจาก หอประชุมหลวงพ่อเพราฯ ไปแข่งที่ ลานหงษ์หยก
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 12:24 น.
การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. 


เอกสารที่ต้องเตรียม
  1.  บัตรประชาชน, บัตรนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ออกโดยทางราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่มีข้อมูลบิดา/มารดา ที่มีสัญชาติไทย
  3. ใบปพ.1
  4.  ใบรับรองว่านักเรียนไม่เคยไปศึกษาหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน

** ภาษาอังกฤษ แข่งขันวันที่ 29 ตุลาคม 2561
** ภาษาที่สอง ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส แข่งขันวันที่ 30 ตุลาคม 2561
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:27 น.
ในการเข้าร่วมแข่งขันให้นักเรียนใช้บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวนักเรียน
​หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
​ในกรณีที่ไม่มีเอกสารจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 


*** ไม่ต้องปริ้นแผ่นป้ายชื่อจากระบบ *** 
​ การเปลี่ยนตัวอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม (ประเภททีมให้ยึดตามระเบียบของสพฐ. เรื่องการเปลี่ยนตัว) 
​โดยการเปลี่ยนตัวจะต้องมีหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียนเท่านั้นจึงอนุญาต
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:19 น.
 หัวข้อการแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายการ : ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
(ระดับจังหวัดภูเก็ต)

ระดับชั้น ม.๑ - ๓

 บทหลัก 
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

 บทเลือก 
โคลงโลกนิติฅ
อิศรญาณภาษิต
บุพการี
อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
วัฒนธรรม

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ระดับชั้น ม.๔ - ๖

 บทหลัก 
ลิลตตะเลงพ่าย

 บทเลือก 
สวรรค์ชั้นกวี
ธรรมาธรรมะสงคราม
อิเหนา ตอน สังคามาระตาแต่งถ้ำ
มงคลสูตรคำฉันท์

 หัวข้อการแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ :
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี๑๑)
ระดับชั้น ม.๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖

๑. จิตสาธารณะ
๒. พฤกษากับชีวิต
๓. หอมกลิ่นภูเก็ต
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 หัวข้อการแข่งขัน 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ : แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖
 
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ทักษะชีวิตพิชิตการอยู่รอด
๓. อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
๔. ทันข่าว ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕. เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
   
 

รายละเอียดศูนย์การแข่งขัน
(7 ศูนย์การแข่งขัน) 

 


ศูนย์การแข่งขัน
รายการแข่งขัน
โรงเรียนกะทู้วิทยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศึกษาพิเศษ ​โรงเรียนเรียนร่วม
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, นักบินน้อย สพฐ., กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (YC),กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน)
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
โรงเรียนสตรีภูเก็ต สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ , คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดนตรีสากล/ไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, หุ่นยนต์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์" ทัศนศิลป์
โรงเรียนเมืองถลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก), ภาษาไทย, นาฏศิลป์
 ตารางการแข่งขันและผังอาคารทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
การแข่งขันวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด
 ส่งเล่มโครงงาน 

โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 16.00น.
ณ ห้องพักครูคณิตศาสตร์ (623) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 16.00น.
ณ สำนักงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,025
จำนวนนักเรียน 2,200
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,450
จำนวนกรรมการ 923
ครู+นักเรียน 3,650
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,573
ประกาศผลแล้ว 190/218 (87.16%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 35
สัปดาห์ที่แล้ว 189
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 461
ปีนี้ 462
ทั้งหมด 132,972