รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยอนรัมย์
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวตัสนีม  สันหมาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาววีรดา  ตะเอ
 
1. นางกันธมล  เพชรคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐวรา   เงินละเอียด
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงวันสุ  เทพเกื้อ
 
1. นางสุมานา  รักบุรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทรโชติ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวยุพเยาว์  หมวดจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกานติมา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวหทัยกานต์  จินเจือ
 
1. นางสาวกวินนา  ขุนเศรษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1. เด็กหญิงนูรีนฎา  ลักษณะเลขา
 
1. นางสาวซ่าณะ  หะยีเดอเร๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวมณฑิตา  ปิดเมือง
 
1. นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวศศิกานต์  สีนองช่อ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงเขมจิรา  นะราม
 
1. นางเพ็ญแข  ชูสง่า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐชยา   เงินละเอียด
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญ์วรา  ดำส่งแสง
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวลี  สิงห์แก้ว
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายณัฐกมล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายปิยะดนย์  มโนภักดี
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงธนพร   ปานทองแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวนุชนาถ  คงจัง
2. นางลัดดา  แก้วพูล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษมา  เดชเครือ
2. เด็กหญิงเรสิณี  สังข์วิชัย
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
2. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
2. นางรีวิว  เส้งนุ่ม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงชัชนันท์  วัตตพรหม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วัตตพรหม
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
2. นางวรรณี  ด้วงเอียด
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์แดง
2. เด็กชายศุภกร  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นางสุปานี  มีสวัสดิ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวผกาวรรณ  ด้วงฉุย
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุกัญญา  ดวงทาลา
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปวริศา  ทองปันแต
 
1. นางไซนานีย์  มุมีน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ฉิมมี
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายอานนท์  อ๋องสกุล
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวโสรญา  เบ็ญละโต๊ะ
 
1. นางสาวปิยนุช  ชูด้วง
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงมนภรณ์  แจ้งทวี
2. เด็กหญิงมนภัทร์  แจ้งทวี
3. เด็กหญิงศศิฉาย  สุวรรณชาตรี
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวนุชรินทร์  อินทรสมบัติ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกฤตนุ  เงินเรือง
2. เด็กชายธนาธร  ขุนทอง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นางพัชรี  ลักษณะคชา
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชิกศรัณย์  สดิน
2. นายณัชพล  ฤทธิชัย
3. นายเอกพงศ์  ด้วงไข่
 
1. นางจิรา  ขาวขำ
2. นางยุดาว  สดิน
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อินทรชุมนุม
2. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิเดช
3. นางสาวอทิติยา  ดำน้อย
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ่งเรือง
2. นายสุริยา  บุญยัง
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายรวีโรจน์  คชเสน
2. เด็กชายสหรัฐ  ยวนทอง
3. เด็กชายเมฆฤทธิ์  เศรษฐสุข
 
1. นางธันย์วรัชญ์  วงษ์ตั้นหิ้น
2. นางสาวสุพัตรา  อิสระ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวแก้ว
2. นายทักษ์ดนัย  ขวัญสุด
3. นางสาวพรรณนานา  รอดป่อง
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
2. นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชนาธิป  ตันตสถิตานนท์
2. นายติณณภพ  วัฒนพานิช
3. นายศิรชัช  แก้วคงธรรม
 
1. นางอารี  โชติพืช
2. นายภิญโญ  ชูกลิ่น
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนูรฮายาตี  หมัดหมาน
2. นางสาวรัตนาวลี  หนูคล้าย
3. นายสุริยา  เซ่งลอยเลื่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกีรติ  ชุมประมาณ
2. เด็กหญิงณรัญญา  แท่นรัตน์
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นายชาติชาย  ช่วยจันทร์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายสุภัทร์  แสงมณี
2. เด็กชายเดชดนัย  ไชยเขียว
 
1. นางสาวนูรฮานีฟาร์  ดาโอะเงาะ
2. นายศรัณย์  ยาชะรัด
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. นายฐานันดร  จันทรอุไร
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นางสาวปิยนุช  ชูด้วง
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายชนาธิป  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวนริศรา  นักทอง
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปฐมาวดี  บุญช่วย
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นางสาวกัลยาณี  ด้วงแก้ว
 
1. นางกัญญารัตน์  คชวงค์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นายคถากร  แซ่ฮ่อ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขคง
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
2. นางลำใย  มณีรัตน์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเจณิชยา   ณ พัทลุง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กิตติทรัพย์สถิต
 
1. นางรังสิมา  บัวแก้ว
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางอัษฎาพร  แก้วชูเสน
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายปวิธ  เที่ยงแท้
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองขุนดำ
 
1. นางสุพรรณี  สุขทอง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธันชนก  อุปถัมภ์
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวศิโรลักษณ์  แดงทองใส
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
 
1. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปาจรีย์  จันทวดี
 
1. นางสุภัทรา  แมนยี
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญจันทร์
2. นางสาวธิติมา  ปิติ
3. นางสาวมนต์นภา  มณีโรจน์
 
1. นางสุกัลยา  เกษตรกาลาม์
2. นางวารุณี  รอเกต
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เพ็งนิล
2. เด็กชายภคสิน   ประจวบสุข
3. เด็กหญิงอัชฌา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวชนกชนม์   ชนะสงคราม
2. นางสาวสาลิตา   สมาสเอียด
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายจิณณภัทร   นวลเมือง
2. นางสาวพฤทธิพร   ฤทธิ์ชู
3. นางสาวพัชรพร   เหมือนพรรณราย
 
1. นางปิยวรรณ   จุลมูล
2. นางพัชรวรินทร์   เกลี้ยงนวล
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวณิชกานต์  จิตพิทักษ์
2. นางสาวธัญมน  แก้วจันทร์
3. นายสุริยา  ฮะยีตำมะลัง
 
1. นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน
2. นางสุภาพร  ก้อนเรือง
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์แดง
3. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
 
1. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
2. นางสาวนัติกา  คิดเหมาะ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงนงนภัส   เลียดรักษ์
2. เด็กหญิงพันธุ์เอื้อ   สุกดำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   รอดอินทร์
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ   ชุมพาที
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายปรณัฐ  ตรีพลอักษร
2. นางสาวสิตานันท์  ทองชู
 
1. นางสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวณัฐกานต์  ชูช่วย
2. นางสาวนำ้ทิพย์  ทองกัญญา
3. นายยศกร  ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวสุนียะ  โส๊ะสุบ
2. นางภมร  พลเพชร
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกลวัชร   ลิ่มกุล
2. เด็กชายฉัตรเทพ   ด้วงตุด
3. เด็กชายไพวสุ   ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ   ชุมพาที
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พุ่มไซ
3. เด็กหญิงอทิตยา  พิศภักดิ์
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปวัณรัตน์  ศิรินุพงศ์
2. นางสาวปิยะดา  รานวล
3. นายมานพ  คงศักดิ์
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ   ชุมพาที
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายวรินทร  จันทร์รักษ์
2. นางสาวศศิชา  สงสว่าง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเจริญ
 
1. นางสาวอำพร  สุวรรณโล
2. นางสาวซูไวบะห์  กาซอ
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศ์พล   อนุรักษ์ทรัพย์
2. เด็กชายพศิณ   ดิลกธราดล
3. เด็กชายพิชญ์วัตร   จงหวัง
 
1. นางจินดา   จันทร์น้อย
2. นางสาวจุฑารัตน์   ดำแก้ว
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงชลดา  โสวัฒน์
2. เด็กหญิงชวัลนุช  รานวล
3. เด็กหญิงปภาวี  ฉวีรัตน์
 
1. นางชนิสรา  พยัคพันธ์
2. นางวันเพ็ญ  วังช่วย
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฐมน   กลายเจริญ
2. นางสาวพัณณิตา   ศรีคุ่ย
3. นางสาววิลาสินี   ขาวสังข์
 
1. นางสาววิไล   รัตนพันธ์
2. นางจันทริกา  หนูเจริญ
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาววรนุช  เจี้ยงเต็ม
2. นางสาววรรัตน์  เจี้ยงเต็ม
3. นางสาววิภาดา  พรหมมา
 
1. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขด้วง
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวลดามณี  มาเพ็ง
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  แป้นจำรัส
2. เด็กชายศาสตราวุธ  หนูวงศ์
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
2. นายนิคม  แสงแพง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพรหมพร   เมืองสง
2. นางสาวศิรินัน  เอี่ยมสุข
 
1. นางรัตนวรรณ  การประกอบ
2. นางสาวลดามณี  มาเพ็ง
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายธนาวัส  ซินหลิว
2. นายธีรภัทร์  ชูช่วย
 
1. นายวิเชียร  เพชรคง
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายภัทรพล  สงช่วย
2. นายสิทธิกร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กชายธีรเมธ  สมบูรณ์ศรี
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  รักนุ้ย
2. นายบวรชัย  แก้วนาง
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายเสถียร  เนียมเล็ก
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวสุขหฤทัย  อิ้วกิจ
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธนวินท์   ตันติศิริมงคล
2. นายวสวัตติ์   อุ้ยตยะกุล
3. นายศิระวรรษ   คงนุ่ม
 
1. นางสาวเรวดี   มานุ้ย
2. นายบุญเลิศ   คงหนู
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จงกล
2. เด็กหญิงภูษนิสา  ดำแม็ง
3. เด็กหญิงสวิตตา  สาสังข์
4. เด็กหญิงอลิสา  สุดราม
5. เด็กหญิงอัชสรา  ช่วยแก้ว
 
1. นางยุพา  เพชรรัตน์
2. นายอภิชาติ  คงเปีย
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรัศมี
2. เด็กหญิงณิชาภา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพิมล  อุ้ยตยะกุล
4. นางสาวสุนิสา  สงเนียม
5. เด็กหญิงอันดามัน  บำเพ็ญ
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางอภิญญา   วรรณรัตน์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจุฑามาศ  จูสุข
2. นางสาวนัฐกานต์  หลำสะ
3. นางสาวพันธกานต์  ศรีสุวรรณ
4. นางสาวยาวาตี  รักดี
5. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยรัตน์
 
1. นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา
2. นางสาววานิต้า  ขำนุรักษ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายดรัลภพ  บุญรุ่ง
2. นางสาวปรางค์วลัย  สุขอนันท์
3. นางสาวปาริชาติ  สุขอนันท์
4. นายอำนาจ  สงเดช
5. นางสาวแก้วสรวง  ดวงแก้ว
 
1. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
2. นางสุพัตรา  เทพชนะ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิษา  ช่วยเพชร
2. นางสาวกรองทอง  บุญเรือง
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ด้วงสุข
4. นางสาวพิชาภรณ์  ฉีดเกตุ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูมี
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงจุฑามณี  อิสสระ
2. เด็กหญิงถนอมสิน  ชุมแสง
3. เด็กชายนพดล  หละหมัน
4. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรจำรัส
5. เด็กชายอาหมัด  สาโส๊ะ
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวสมร  สุดสุข
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฐิติมา  ธรรมเพชร
2. นางสาวธัญชนก  สุวรรรประเสริฐ
3. นางสาวพรรณพิสุทธิ์  นวลเจริญ
4. นางสาวสุวพรรณ  จิตเนียม
5. นางสาวฮาซีดะ  หมัดอุสัน
 
1. นางวรพัทธ์  เกลาฉีด
2. นางธันยพร  จิตขาว
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกันตา  พวงสุวรรณ
2. นางสาวดุษฎี  บุญแก้ว
3. นางสาวธยานี  มั่วเนี่ยว
4. นางสาวพชรพร  พจนไตร
5. นางสาวสุภลักษณ์  มากชุมนุม
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางเรหะญา  โต๊ะขุน
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญสูง
2. เด็กหญิงธาริณี  ชีวิลัย
3. เด็กชายภูริ  กาญกิจ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นุ่นยัง
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  นุ่นหยู่
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นวลละออง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  ชูแดง
3. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณมณี
4. เด็กหญิงสโรชินี  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงอุมารินทร์  คำแก้ว
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกะรัต  ฤทธิ์โต
2. นายถิรวิทย์  ศรีโมรา
3. นางสาวปาลิตา  ปานทอง
4. นางสาวรานีญา  โจมฤทธิ์
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูจางหวาง
 
1. นายมุกตาด  สาเหล็ม
2. นายสัญญา  แก้วสม
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิตติพงศ์  ศิริรักษ์
2. นางสาวปวิชญา  นุ่นเอียด
3. นายภูริ  บุญมี
4. นายภูรินทร์  วงค์ตั้นหิ้น
5. นายศิริชัย  โชติพานิช
 
1. นางยุพา   เทพกร
2. นายนพดล  หมัดยาซา
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลชนก  อนันต์ถาวร
2. นางสาวกมลวรรณ  อนันต์ถาวร
3. นางสาวกรรวี  หนูรอด
4. นางสาวกัญญารัตน์  คงหนู
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อู
6. นางสาวชญานิศ  ยี่โชติช่วง
7. นายชยพล  นิลทะรัตน์
8. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เกื้อหนูคง
9. นางสาวดวงตะวัน  เพ็งด้วง
10. นายธนทัต  โชคมาก
11. เด็กชายธนบดี  ไพชำนาญ
12. นางสาวธนวรรณ  ทรงแก้ว
13. นายนิรวิทธ์  พวงมณี
14. นางสาววศินี  เพชรรักษ์
15. นางสาวศรัณย์พร  อามีน
16. เด็กหญิงศศิวรรณ  กาญจนพันธ์
17. นางสาวศิวพร  นวลแสง
18. นายสมัชญ์  พรัดภู่
19. เด็กหญิงสาลินีย์  ศรีเกตุ
20. นางสาวอรพร  บูรณพิเชฐ
 
1. นางสุพัตรา  เทพชนะ
2. นางสาวพวงศรี  คุณวัลลี
3. นายมนูญ   พรหมรังษี
4. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจันจิรา  เอียดสุดรักษ์
2. นางสาวชนิภรณ์  นวลหอม
3. นายชลันธร  แก้วจันทร์
4. นางสาวฐานิดา  จุลโกศัย
5. นางสาวณัชชา  จิตรพรหม
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ขุนจันทร์
7. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
8. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
9. นางสาวบุญยวีร์  สุขเอียด
10. เด็กชายพงศธร  สังขโชติ
11. นางสาวพรกนก  วุฒินันท์
12. เด็กชายรดนัย  รักษ์จุล
13. นางสาววิภาดา  จันทร์แก่นแก้ว
14. นางสาวศศินา  ไหมคง
15. นางสาวศิรินันท์  ยิ้มเส้ง
16. นางสาวศุภิสรา  ยิ้มแก้ว
17. นางสาวสุมณฑา  เช้าแป้น
18. เด็กชายสุุรนาท  บัวทอง
19. นางสาวอภิรมณีย์  ขุนจำนงค์
20. นายอิสรา  บัวทั่ง
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสม
2. นางสาวกัญญภัค  คงอิ้ว
3. นายกิตติพงศ์  ศิริรักษ์
4. นายขจิตพันธ์  แก้วมณี
5. นางสาวจิตรลดา  เบาะทอง
6. นางสาวชลลดา  เตียวอานันต์
7. นายชิดบุญ  บุญศรีเพชร
8. นายบพิธ  ขิตนาคินทร์
9. นางสาวปรียารัตน์  สุขมิ่ง
10. นางสาวปิยนุช  หนูมา
11. นายภาณุวัฒน์  รัตน์ชู
12. นายภูริ  บุญมี
13. นายภูรินทร์  วงค์ตั้นหิ้น
14. นางสาวมนสิชา  เกาไศยานนท์
15. นายรัฐพล  พลเพชร
16. นายรินรดา  ทองยอดอินทร์
17. นายวัทน์สิริ  อินทร์แก้ว
18. นางสาวศิริภรณ์  ทองแป้น
19. นางสาวสุทธิดา  บัวเพชร
20. นางสาวอรอุมา  สงไข่
 
1. นางยุพา   เทพกร
2. นายนพดล  หมัดยาซา
3. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
4. นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี
5. นางสาวจันทิมา  เอียดถวิล
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวจุฑารัตน์  คงพันธุ์
2. นางสาวชลธิชา  ขวัญสี
3. นายชิษณุพงศ์  จุลฉีด
4. นางสาวฐิติพร  ลิ่มเส้ง
5. นายฐิติวัสส์  ปิยะพันธ์
6. นายณัฐนนท์  สิทธิโสธา
7. นางสาวณัฐรินีย์  คงอิ้ว
8. นายธนกร  สังเกตุ
9. นางสาวธนโชติ  ฤทธิ์มาก
10. นางสาวนงนุช  ศิริวัฒน์
11. นายนวพล  ช่วยบำรุง
12. นางสาวปริยฉัตร  คงทอง
13. นายพงศกร  เพ็งโคตร
14. นางสาวรัชนก  ชูสุวรรณ
15. นางสาววรรณวิษา  หนูทอง
16. นายวีระพงษ์   เหมียนย่อง
17. นางสาวสุชาวดี  คงทอง
18. นายอมรเทพ  มากช่วย
19. นางสาวอารียา  หนูนวล
20. นายไชยวัฒน์  หนูขาว
 
1. นางสาวอัญชนา  ใจซื่อดี
2. นางสาวสุธาสินี  อำภัยฤทธิ์
3. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
4. นายบารูดิน  ดอเลาะ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศฺิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอนุสรา  มาเส็ม
 
1. นางสาวฮาลีหม๊ะ  เพ็งนิ่มนวล
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิชญ์สินี   พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางสาวอมร   ชูรักษ์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายจตุภูมิ  พุทธวาศรี
2. เด็กหญิงวรนุช  ชูเก็น
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาวสุธาสินี  อำภัยฤทธิ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปารวีร์  หนูชู
2. เด็กชายภูมินทร์  รามทอง
 
1. นางนิตยา  ขุนทิพย์
2. นางศรีสุดา  เมืองสง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายจิรายุส  จันทร์แก้ว
2. นางสาวปาริชาติ  จาริยะ
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาวอัญชนา  ใจซื่อดี
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกิตติธัช  สุขโต
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  มิตรชู
 
1. นางพรรณี  รัตนโกศัย
2. นางนิตยา  ขุนทิพย์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปราบปรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  บุญชู
3. นางสาวนัชชนันท์  จิตนุกูล
4. เด็กหญิงราชาวดี  เขียดนิล
5. นางสาววริสยา  ไชยโยธา
6. เด็กหญิงวศินี  ดีทองอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิตา  เสนีย์
8. เด็กหญิงอภัสนันท์  จันทร์เพ็ญ
9. นางสาวเจนจิรา  ปานซ้าย
10. เด็กหญิงโชติพัชร  รอดเนียม
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูมี
2. นางศิริพร  สุขนุ้ย
3. นายมุกตาด  สาเหล็ม
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปาโต
2. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวทอง
4. เด็กหญิงภานิชา  สิงหะพล
5. เด็กหญิงวรัญญา  รุยัน
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญาดี
7. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
8. เด็กหญิงสโรชา  ช่วยบำรุง
9. เด็กหญิงอริสา  จีนลิป
10. เด็กหญิงอุไร  ศิริธร
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวกชวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้วถาวร
3. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
4. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
5. นางสาวณัฐกานต์  แก้วฤทะิ์
6. เด็กหญิงนุรฮานา  ช่วยเส็ม
7. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
8. นางสาวสุดารัตน์  หมาดหรีม
9. นางสาวอรปรียา  เซ่งสวัสดิ์
10. นายเกียรติภูมิ  หมาดเส็น
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นางสาวจันทกานต์  ทิพย์นุ้ย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดเอียด
3. นางสาวฐิดาพร  ภักดีจิต
4. นางสาวดุจฝัน  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงประพิณ  บุญเชิด
6. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  เพชรนวล
7. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  คงศักดิ์
8. เด็กหญิงวรรณิตา  ชูนุ้ย
9. เด็กหญิงศิริภัทร  ชุปวา
10. เด็กหญิงอมราวดี  เอียดสกุล
 
1. นางรัชนีบูรณ์  แก้วทิพย์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงกันติชา  คำชู
2. นางสาวกัลยาณี  รัตนะ
3. เด็กชายปฏิพัฒน์  รังเสาร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองทรัพย์
5. นางสาววรรณวิสา  อ่อนศรี
6. นางสาวสุพัชฎาภรณ์  ดำชื่น
7. เด็กชายอัศฆ์เดช  สองแก้ว
8. นางสาวอาภัสรา  กาญจนทอง
9. เด็กหญิงอุษา  หนูดำ
 
1. นางสาววันทนา  เทศทองมี
2. นายกฤษฎา  อินเหมือน
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กชายชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
3. นางสาวณัฐกานต์  ไชยขนะ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หิรัญมณี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วคงธรรม
6. เด็กหญิงพัชรพร  หมินเส็น
7. เด็กชายพัชรี  แกล้วทนงค์
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวสุดารัตน์  หมาดหรีม
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
3. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายคณิติน  จันทร์พูล
2. เด็กชายธนพล  นิ่มมณี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทองทรัพย์
4. เด็กชายธวัชชัย  ยิ้มสง่า
5. เด็กชายพีรพงศ์  จงรักษ์
6. เด็กชายภูตะวัฒน์  ช่วยชู
7. เด็กชายภูตะวัน  ช่วยชู
8. เด็กชายรชตะ  ้เกตุนิ่ม
9. เด็กชายศุภกร  ใหม่รัก
10. เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยดำ
 
1. นายสวัสดิ์  พันธ์ฤทธิ์ดำ
2. นางกัลยา  นามสังข์
3. นางอัจฉราภรณ์  ทองไชร้
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
3. นางสาวนิตยา  สวัสดิรักษา
4. นางสาวรักชนก  หนูมาก
5. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
6. เด็กหญิงศิริภัทร  หนูมาก
7. นางสาวสุนันทา  ชูดำ
8. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
9. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
10. นางสาวโสรยา  ชูรอด
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
3. นางละออ  วัชราคม
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  คงมิ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสนิท  สุวรรณขาว
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายนนทพัทธ์  มาทอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  บุญแข
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอธิษฐาน  เลี่ยนเส้ง
 
1. นายเสน่ห์  พรหมแก้ว
2. นายอรรถพล  ชูท้วม
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐนันท์  ชูช่วย
2. นางสาวอาภาศิริ  พูลนวน
 
1. นายจุมพล  กลับแป้น
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวลละออง
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุจิรา   ขาวเผือก
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  รัตนสำเนียง
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมแสง
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปัทมวรรณ  ช่วยเนียม
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวสุพรรษา  มาเอียด
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงภารดี  อัธยาตมวิทยา
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุธีมาศ  หน่องวงศ์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวภัทรานิษย์  เกษรินทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายวีรวัฒน์  นิ่มแก้ว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงธนาพร  แก้วประกอบ
2. เด็กหญิงพชรกร  สุวรรณ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงมติมนต์  ปล้องไหม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์
 
1. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
2. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายพชร  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกวี  สมัครพงศ์
 
1. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธรรศ  หัสรังษี
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายธิเบศ  ทองรักษ์
2. เด็กชายวาคิม  ด้วงครุฑ
3. เด็กชายวีระโชติ  รอดยวน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายระบิล  เลาะเส็น
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายทีปกร  ฤทธิเรือง
2. เด็กหญิงวาสนา  ชายเกตุ
3. นายอรรถพล  เจ้าเห้ง
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นางสาวณัฐวรรณ   สารวัตร
2. นางสาวภัทราวดี   นวลจันทร์
3. นายอดิศักดิ์   ตั้งซุ้น
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
2. นางนางวนิดา   เหมะรักษ์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนัทธพงค์  พุฒคง
2. นายภูพล  สุวรรณมณี
3. นายอดิเทพ  สุขราช
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวสายวารี  บุญช่วย
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา    กิจวาส
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  หมานหนับ
 
1. นายเทพธาดา  ฤทธิแพทย์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายยุทธพิชัย   ทองเที่ยว
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิวัติ  นาคประดิษฐ์
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายปฎิวัติ  นาคประดิษฐ์
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายนัทธกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวธิดาขวัญ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมณี
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายศศิประภา  แสงโมลา
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงญาณิดา  จันพูล
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวันฑิตา  ขวัญนุ้ย
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกวิสรา  ดำทอง
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิฎารัตน์  วุ่นฝ้าย
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หัตถบูรณ์
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์   พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายสัตถาชาติ   ปาธะรัตน์
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  ศีลบุตร
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวบุษญา  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงเปมิกา  คงมานนท์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายคฑาวุธ  คงแก้ว
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชญานนท์  ศรีอนันต์
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกาตินี  อรรถหิรัญ
2. นายชญานนท์   ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงณัฐนรี   เส้นสุ้น
4. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
5. เด็กชายนรภัทร   รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงวริศรา   พรหมนวล
7. นายสุภชา  กิจวาส
8. เด็กหญิงอภิชญา   ง่วนเส้ง
9. นางสาวอภิสรา   โหสกุล
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
2. นายปริวัฒน์  สุขรัตน์
3. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิง ณัฐนรี  เส้งสุ้น
2. นายชญานนท์   ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    สุวรรณรัตน์
4. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
5. เด็กหญิงนภัสกร   สีสอาด
6. เด็กชายนรภัทร   รัตนพันธ์
7. เด็กหญิงปรัชญวดี   นวลสำลี
8. เด็กชายวัชรพัฐ   มาตรทอง
9. นายสุภชา   กิจวาส
10. เด็กหญิงอภิชญา   ง่วนเส้น
11. นางสาวอภิสรา    โหสกุล
12. นางสาวอาทิตยา   นิลมาก
 
1. นางศันสนีย   แแสงชาติ
2. นายปริวัฒน์  สุขรัตน์
3. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  อนันตเสมา
2. นางสาวณิชาภัทร  สุขแก้ว
3. นางสาวตัญญุตากร  สุวรรณจิตร
4. นายธนภัทร  บุญสนิท
5. นายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
6. นายธนโชติ  เพชรสังฆาต
7. นางสาวธัญญารัตน์  คงขำ
8. นางสาวธัญสมร  เพิ่มบุญ
9. นางสาวนัทธากร  จันทน์จำปา
10. นางสาวปาณิศา  แก้วช่วย
11. นายภราดร  รักคง
12. เด็กชายภูมิวัฒน์  ขวัญแก้ว
13. นางสาวรัมภารัค  บุญเจียม
14. เด็กหญิงลักษิกา  ภูริปัญญานันท์
15. นางสาววรรณกานต์  หมานุ้ย
16. เด็กชายวรากร  แย้มช่วย
17. นางสาววศินี  ช่วยทอง
18. นางสาวสวรินทร์  พงศาปาน
19. นางสาวสุวภัทร  ดีประวัติ
20. นางสาวอรนิช  บัวเกิด
21. นางสาวเกวลิน  รักนิ่ม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
2. นางพรทิพย์  เพชรวา
3. นายนฤดล  ดาวดวง
4. นายมงคล  สืบวงศ์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  รัตนศิริ
2. นางสาวกุลจิรา  จีนทอง
3. นายชนะชัย  หนูรัตน์แก้ว
4. เด็กชายชัยสุเมฆ  มะยีแต
5. นางสาวณัฐริกา  ทนงาน
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดแสงสุริยงค์
7. นางสาวธันยาภรณ์  ชุมดำ
8. นางสาวภูริตา  สังข์ทอง
9. นายวรฤทธิ์  หนูโหยบ
10. นายศิลา  รัตนแก้ว
11. นายสมโชค  กระพอ
12. เด็กหญิงสัณฐิตา  มีบุญ
13. นายสิรวิชญ์  สุวรรณธนะ
14. นางสาวสุทธิดา  เภาแก้ว
15. นายอดิรุจ  ผอมลัง
16. นายอรรถชัย  บัวเพชร
17. นางสาวอรุณทิพย์  ขุนนะ
18. นายเทพพิทักษ์  ดำแก้ว
19. เด็กหญิงเปรมกมล  หนูราช
20. นางสาวเมธาวดี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายตนุภัทร  คงศรี
2. เด็กชายพันธกร  บุญยะเดช
3. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
4. เด็กชายวสุธร  มีแย้ม
5. นายศิวะรักษ์  ไรส์
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
3. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
2. นายภัทรพงศ์  พิมล
3. นายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
4. นางสาวอรุณทิพย์  ขุนนะ
5. เด็กชายอัสซัน  สุระกำแหง
6. เด็กชายไชยวัฒน์  ช่อมณี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
2. นายนรวิชญ์  สังเมียน
3. นายรุจดนัย  ปราบปัญจะ
4. นายวโรดม  ปานดำ
5. นายอภินันท์  ยูงทอง
6. นายเสฎฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายสุเจน  ปานจันทร์
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
3. นายวิเชียร  คำคง
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายณพวัฒน์  พลายวัง
2. นายตะวัน  เสมอวงค์
3. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
4. นายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
5. นายอนุวัฒน์  แก้วนิรมิตร
6. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกรรวี  จันสุกสี
2. นายกล้า  ไชยตรี
3. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
4. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
5. เด็กชายจตุพร  เพ็งเกลี้ยง
6. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
7. นายชญานนท์  สีคุ่ย
8. นางสาวชนัญญา  จงจิตร
9. เด็กหญิงฐิตินันต์  บัวแก้ว
10. นางสาวณัฐจงจิตต์  โอกรณีย์
11. นายณัฐวัฒน์  ชูศรี
12. นายตนุภัทร  คงศรี
13. นายธนกร  สัมฤทธิ์รินทร์
14. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
15. เด็กหญิงธาราวดี  หนูนุ่น
16. นายนภดล  สมผุด
17. นางสาวนิรชา  บุญพามา
18. เด็กชายปรมะ  พรอภิรัตน์
19. นางสาวปาริฉัตร  ศิรินุพงศ์
20. นายปุญญาพัฒน์  เพ็ชรจำรัส
21. นางสาวปุณยนุช  ไชยยางค์
22. นายพงศกร  ถาวระ
23. นายยศกร  สวัสดิ์รักษา
24. นายรักษิต  นุ่มดี
25. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนสิงห์
26. นางสาวรัตน์จิกาญจน์  ทองรัตน์
27. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
28. เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยนุ่ม
29. เด็กชายวสุธร  มีแย้ม
30. เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
31. นายศรยุทธ  ทองคำ
32. นางสาวศิริฑาขวัญ  กองพรม
33. เด็กหญิงศิริวรรณ  ด้วงคง
34. นายศิวกร  โรจนรัตน์
35. เด็กหญิงศิวรรจน์  พตพันธ์เลิศ
36. นายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
37. นายสุริยา  ก่อแก้ว
38. นายอรรถกร  สำแดง
39. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เอียดเฉลิม
40. นายเสฎฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
3. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
4. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
5. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
6. นางรัชนู  เพียรดี
7. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
8. นายยุทธการ  อภัยรัตน์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายกิตติศักดิ์  ทวาสิโก
3. เด็กชายจักรเพชร  จงเจตร
4. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
5. เด็กชายชลชาติ  จันพิมพ์
6. เด็กชายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
7. นายณพวัฒน์  พลายวัง
8. เด็กชายณัฐนนท์  มะโนเรศน์
9. นายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
10. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
11. นายตะวัน  เสมอวงค์
12. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
13. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
14. นางสาวนภาศิรินทร์  แท่นเกิด
15. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
16. เด็กชายนันทภพ  จันทร์ประสงค์
17. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
18. เด็กชายพงศกร  พุ่มมาก
19. นางสาวพรรณวดี  อุดร
20. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
21. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขุนจันทร์
22. นายภัทรชนน  อินทรัตน์
23. นายภัทรพงศ์  พิมล
24. เด็กหญิงวรรณวษา  สังข์น้อย
25. เด็กหญิงวาสนา  วุ่นซิ้ว
26. เด็กหญิงวิชุดา  คติคุณากร
27. เด็กชายวุฒิชัย  คงเนียม
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนฤนาท
29. นายศิลา  รัตนแก้ว
30. นายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
31. นายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
32. นายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
33. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนทวี
34. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตรพันธ์
35. นายอนุวัตร  สะรุโณ
36. นายเกริกชัย  เวชวิสิฐพัฒนา
37. นางสาวเกศินี  ขาววก
38. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
39. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
40. เด็กหญิงโชติกา  เพชรทองหยู
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
4. นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น
5. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมะประสิทธิ์
3. นางสาวชิดชนก   สุวรรณกาศ
4. เด็กชายชินพัฒน์  นวลมี
5. นายณรงศ์ฤทธิ์   ทองจันทร์แก้ว
6. เด็กชายดนุเดช  บุญเตโช
7. เด็กชายดรณ์  ดอนแก้ว
8. นายทรงวิทย์   ปิยะพันธ์
9. เด็กชายธนภัทร  คงเอียด
10. เด็กหญิงนภัสสร  เมืองทิพย์
11. นายนราธร  บุญเตโช
12. เด็กชายนวนนท์  ศรีคงแก้ว
13. เด็กหญิงนัสวรรณ  สงนุ้ย
14. เด็กชายนิติพัทธ์  จันทร์แก้ว
15. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันเอียด
16. เด็กชายพงศกร  แผ้วนุกูล
17. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
18. นางสาวพันพัสสา  แก้วชูทอง
19. เด็กชายพิชัยยุทธ  รอดเอียด
20. เด็กชายภาคิน   ดารี
21. เด็กหญิงยลดา  เอียดแก้ว
22. เด็กหญิงรัตนศิริ   คล้ายน่วม
23. เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง
24. นายวัชราวุธ   ศรีทวี
25. นางสาววิศัลย์ศยา   แก้วคง
26. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูทอง
27. เด็กหญิงศุภิดา  อุดมดิษฐกร
28. เด็กหญิงสุชานันท์  อินฤทธิ์
29. นางสาวสุธาทิพย์  ภักดีพลเดช
30. นางสาวสุธิดา   จันทร์แทน
31. นางสาวสุพรรษา  พังสาย
32. นางสาวอติกานต์  ทองปาน
33. เด็กหญิงอรกานต์  ภูจอมนาค
34. เด็กหญิงอรดา  ดวงแข
35. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดำเกลี้ยง
36. เด็กชายเพชรภูมิ  จันทรโชติ
37. นายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวเขมมิกา   โคและ
3. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
4. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
5. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
6. นายบารูดิน  ดอเลาะ
7. นายระบิล  เลาะเส็น
8. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายกนกศักดิ์  สุดแทน
2. นางสาวกัญญาพัชร  เดชเกิด
3. เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์สุวรรณ
4. นางสาวกาญจน์กมล  คงจ้อย
5. นายการุณ  โยธา
6. นายคีรติ  แก้วศรีขาว
7. นางสาวจิราภา  ทองประศรี
8. นางสาวณัฐธิดา  แก้วฤทธิ์
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์หอม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ดาว
11. เด็กชายธนกร  สุวรรณ
12. นายธนภูมิ  เทพไข่
13. นายธนวิชญ์  เรืองติก
14. เด็กชายนฐกร  วิลัยรัตน์
15. นายนพรัตน์  เกิดแก้ว
16. นายนิติพงศ์  มีขำ
17. นางสาวนิษฐเนตร์  ชะหนู
18. นางสาวบัว  วีระกุล
19. นางสาวปรียาภรณ์  แซ่เจ่น
20. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
21. เด็กหญิงพัชราภา  สุขอนันต์
22. เด็กหญิงพัณณิตา  วังร่ม
23. นายภวัต  เศรษฐมาน
24. นางสาวภัณฑิรา  ศรีคงแก้ว
25. นายภัทรพล  เกลี้ยงมาก
26. นางสาววดิดา  อนุวัฒนวงศ์
27. นายวุฒิพงศ์  อินทร์เจริญ
28. เด็กชายศรุต  สุพการ
29. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูผอม
30. นายสถิรเทพ  น้อยมูสิก
31. เด็กชายสราวุฒิ  ขาวเผือก
32. เด็กชายสิรวัชร  น้อยมูสิก
33. นายอนุพงศ์  จันทร์ดำ
34. นายอนุสรณ์  ด้วงนิล
35. เด็กชายอัฑฒกร  แซ่เจ่น
36. เด็กหญิงแพรวา  เกื้อทอง
37. เด็กชายโชติวิทย์  ฤทธิ์จรุง
 
1. นายเอกรัตน์  รอดสี
2. นายสิทธิโชค  ศักดิ์ณรงค์
3. นายศุภชัย  หนูคล้าย
4. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
5. นายโกสิต  ไกรศิริ
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายโภคิน  มรรคคงคา
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเนติธร  ชูศรีหรัญ
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายโภคิน  มรรคคงคา
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายภูวดล  อ่อนทอง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เกตุแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนันทวรรณ  เสือแก้ว
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เพ็ชรคง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายตะวัน  ช่วยเมือง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายก้องสกุล  เพชรกาศ
 
1. นายโกสิต  ไกรศิริ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เพ็ชรคง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายก้องสกุล  เพชรกาศ
 
1. นายโกสิต  ไกรศิริ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสมาดีญ่า  จันทร์สุข
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฤทธิ์เดช
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวรวีวรรณ   ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิ์ช่วย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สนสิริวัฒนกุล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญรัตตะวงศ์
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  กาญจนมิตร
6. เด็กชายธนภัทร  หนูแก้ว
7. เด็กชายปฏิพล  สุวรรณเกตุ
8. เด็กหญิงปริยาภัทร  รักษนาเวศ
9. เด็กชายภัคพล  หงอสกุล
10. เด็กหญิงวทันยา  หนูพลาย
11. เด็กชายศดานนท์  วุ่นชุม
12. เด็กหญิงสโรชา  ปัตตา
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
2. นายธนากร  เกษตรสุนทร
3. นายปิยพงษ์  เทพขาว
4. นางละออง  ประทุมศรี
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  พูลทรัพย์
2. เด็กชายคฑาวุธ  ด้วงครุฑ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์ไข่
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีเจ้า
5. เด็กชายธนวัฒน์  นิ่มดวง
6. เด็กชายธิรัช  ชูแก้ว
7. เด็กหญิงยสุตมา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายลิขสิทธิ์  ลักยื้ม
9. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณมณี
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมฝ้า
11. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขาวเผือก
12. เด็กชายไชยภัทร  ปักษบวร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
2. นายสนั่น  อันทเกตุ
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นายกิตตินันท์  ยอดสนิท
2. นางสาวญานิศา  ตุลยนิษภ์
3. นายธนภัทร  สงเล็ก
4. นายธนภูมิ   สงเล็ก
5. นายพงศกร  ชายเกลี้ยง
6. นางสาวพรนิภา  เกียรติสุข
7. นายวรเดช  เศรษฐสุข
8. นางสาวสิรีธร  สุขสัย
9. นางสาวสุพรรณิกา  จำนงค์
10. นางสาวสุพัตรา  หนูช่วย
11. นางสาวอักษร  สำแดง
12. นางสาวเกวลี  อินสุวรรณ์
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกรวิชญ์   นาคเกลี้ยง
2. เด็กชายก้องภพ  จุลพูน
3. เด็กหญิงขวัญกมล  ขวัญเซ่ง
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วธรรม
5. เด็กชายทักษะ  นุ่นจอก
6. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรจุล
7. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
8. นายภูวดล  ชูสุวรรณ
9. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์   กาญจนพันธ์
2. นางรัชนู  เพียรดี
3. นายประมวล  ขุทกาฬา
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามขำ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีสุวรรณ
3. เด็กชายชลชาติ  จันพิมพ์
4. เด็กชายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
5. นายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
6. เด็กหญิงธนัญญา  คงสีปาน
7. เด็กชายนันทภพ  จันทร์ประสงค์
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
9. เด็กชายมินทดา  คงพูล
10. เด็กหญิงอรปรียา  สุขเอียด
 
1. นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณรงค์ฤทธิ์   เทพชนะ
2. นายณัฐวัตร    ย่องเส้ง
3. นางสาวทิพยาภรณ์  อินทานุกูล
4. นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
5. นายนนทวัฒน์   หนูแก้ว
6. นายนัสรอน    คงทอง
7. นางสาวมนัญชยา   ทองร่วง
8. นางสาวมาศิริ   พิจิตบรรจง
9. นายมีธาวิน   จิตต์อักษร
10. นางสาวริษฐา   ขวัญสง่า
 
1. นางสาวอรพรรณ   อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวญาติมา  ยั่งยืน
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายณัฐนันท์  มีแสง
2. นายต่อตระกูล  อุ่นเมือง
3. นางสาวธนพร  ศูตรแก้ว
4. นายนภดล  สุทธิโพธิ์
5. นางสาวนิลภา  เหมทอง
6. นางสาวประวีณา  ปานเพชร
7. นางสาวอาทิตยา  ขวัญแก้ว
8. นายเขมทัต  เสมอจิตติ์
9. นายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
10. นางสาวเบญจมาส  ศรีเอียด
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลนิรันดร์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
5. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
6. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์   กาญจนพันธ์
2. นางรัชนู  เพียรดี
3. นายประมวล  ขุทกาฬา
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกฤษณธร  มณีสว่าง
2. เด็กหญิงกันต์ธิดา  เสนาจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงฐิติพร  ผอมหนู
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เสาวภายนต์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  วาโย
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดี
8. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วทองด้วง
9. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ดี
10. เด็กหญิงอรัชภร  เกื้อหนุน
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชนะโก
12. เด็กหญิงแพรพลอย  ชูเซ่ง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วถาวร
2. นางสาวกฤษณา  แกล้วทนงค์
3. นางสาวพิยะดา  ไกรวัลย์
4. นางสาวรัชนก  ช่วยราชการ
5. นางสาววริศรา  แซ่ลี้
6. นางสาวสุทธิดา  แสงมณี
7. นางสาวอภิสรา  สอนคง
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
2. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกฤษณา  อินเหมือน
2. นางสาวณัฐชา  จันทร์เลื่อน
3. นางสาวทิพย์อรบุษย์  ทิพย์สุขุม
4. นางสาวภูริชญา  อินทกูล
5. นางสาวยศวดี   สมแก้ว
6. นางสาวศุภกาญจน์  พริกแก้ว
7. นางสาวอภิชญา  ภักดิ์ช่วย
8. นางสาวเขมิกา  ไวยรัตน์
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นายประมวล  ขุทกาฬา
3. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคสุวรรณ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  รงค์ทอง
4. เด็กหญิงภัทรพร  จุลแก้ว
5. เด็กหญิงศินินตรา  ฉิมอินทร์
6. เด็กหญิงศิลป์สุภา  จ่าม่วง
7. เด็กหญิงสุตาภัทร  วั่นเส้ง
8. เด็กหญิงสุพิตรา  เกเย็น
9. เด็กหญิงอนุฑิตา  ฉิมคล้าย
10. เด็กหญิงอักษราภัค  ภูมี
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงผกามาศ  ขำหวาน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลนิรันดร์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมดนตรี
7. เด็กหญิงมาลินี  ตุดเกื้อ
8. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
9. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์   กาญจนพันธ์
2. นางรัชนู  เพียรดี
3. นายประมวล  ขุทกาฬา
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวชุติมา  เพชรคง
2. นางสาวณัฐกานต์  นิลเพชร
3. นางสาวมิลินตา  หีมหล๊ะ
4. นางสาวศิริวรรณ  นวลศรี
5. นางสาวสิริพร  คงใจดี
6. นางสาวสุดาพร  คงใจดี
7. นางสาวอารียา  เรืองช่วย
8. นางสาวเกวลี  ขุนภักดี
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร   คำเสน
2. นางสาวณัฐมล   เกลี้ยงเกื้อ
3. นางสาวธิตินันท์   ร้อยแก้ว
4. นางสาวปิยฉัตร   สร้อยทอง
5. นางสาวพิมลนาฎ   ปั้นแก้ว
6. นางสาวรัชฎาวรรณ   หนูยิ้มซ้าย
7. นางสาววิภาวนี   บัวจุด
8. นางสาวสุกัญญา   รองราม
9. นางสาวอังคณา   จันทร์เพชร
10. นางสาวเจนจิรา   ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วงาม
2. เด็กหญิงกนกอร  แก้วงาม
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สังข์เศรษฐ์
6. เด็กหญิงรินรดา  บุญสิน
7. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  นวลพุฒ
8. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูศรี
9. เด็กหญิงเบญจภรณ์  รอดเซี่ยม
 
1. นางพูลศรี  มณีโลกย์
2. นายเอกลักษณ์  หนูคง
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกฤษณา  อินเหมือน
2. นางสาวณัฐชา  จันทร์เลื่อน
3. นางสาวทิพย์อรบุษย์  ทิพย์สุขุม
4. นางสาวธัญลักษณ์  ฤทธาพิพัฒน์
5. นางสาวธิดารัตน์  มรรคโช
6. นางสาวภูริชญา  อินทกูล
7. นางสาวยศวดี   สมแก้ว
8. นายวรพล  จุฑารัตน์
9. นางสาวศุภกาญจน์  พริกแก้ว
10. นางสาวสิริภา  ทองบริบูรณ์
11. นายสุภเวช  หวานสนิท
12. นางสาวอภิชญา  ภักดิ์ช่วย
13. นางสาวอริสา  นุ่นคง
14. นางสาวเขมิกา  ไวยรัตน์
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นายประมวล  ขุทกาฬา
3. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
4. นางสาวกฤติยาณี  ทองด้วง
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายกฤษณะ  จันทร์ส่งแสง
2. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
3. เด็กชายพัชรพล  เจ้าสาย
4. นายภาณุพงศ์  เกศรินทร์
5. นายสุกฤษฎิ์  ชูศักดิ์
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
3. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
4. นายภัทรชนน  อินทรัตน์
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณิชรัตน์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ   หนูพิชัย
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาววรวลัญช์   ไชยบัณฑิต
 
1. นางสาวอริญรดา   แก้วคง
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวเนตรนภา  มาสุข
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   เพชรบูรณ์
 
1. นางสาวโชติกา   กิตติสุภารัตน์
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงดลยา  บุบผะเรณู
 
1. นางประภา  บำรุงเสนา
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวศุภิสชีวา  ทหารไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตตะโสภา
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศิรินทิพย์  เวชสิทธิ์
 
1. นางสุจรรยา  ประทุมมาศ
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธนกฤต  มาละมัย
 
1. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวท้องฟ้าใส  เกิดศรีเหล็ก
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวปิยธิดา  ลิ่มสกุล
 
1. นางชูสิน  อ่อนคง
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงธนัฎสร  เพ็งโอ
2. เด็กหญิงนัจนีย์  เหตหาก
3. เด็กหญิงปภาดา  ตันโชติกุล
4. นายพงศ์ปณต  ขุนเศรษฐ
5. นางสาวศชิตา  บัญชาวุฒิ
 
1. นางสาวพีรญา  ฉ้วนกลิ่น
2. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สงค์
2. เด็กหญิงธนพร  หนูใหม่
3. เด็กชายธีรยุทธ  เย่าผู้
4. เด็กหญิงบุษกร  ภักดีศิริวงษ์
5. เด็กหญิงพรชนก  ภักดีศิริวงษ์
 
1. นางสาวอันน์กัญญ์กช   ขจรจักษณ์
2. นางประภา  บำรุงเสนา
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายการัณยภาส   ธรรมรังษี
2. นางสาวดรัลพร   ขาวชะอุ่ม
3. นายภัทรพงศ์   บัวมา
4. นางสาวรตา  ตั้งเตี้ย
5. นางสาวเพียงตะวัน  ธรรมเจริญ
 
1. นางสุมาลี  บุญพรานชู
2. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายชนาธิป  สังยา
2. นางสาวธนิษฐา  สิงเนี่ยว
3. นางสาววิธินันท์  ณรงค์รัตน์
4. นางสาวศิรดา  ทับแสง
5. นางสาวศุภลักษณ์  เรืองพุด
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
2. นางคณิตา  สุวรรณโณ
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชุมคง
2. เด็กหญิงสรรษณี  คงหนู
 
1. นางสาวลดาวรรณ์  หนูฤทธิ์
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวอนุสรา  เซ่งเข็ม
2. นางสาวอภิญญา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางสาวอุสนา  เอ๊บเหย็บหมุด
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชวัลลักษณ์  รักเล่ง
2. นางสาวมณพญา  สงแสง
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมชื่น
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกิดเอียด
2. นางสาวปิยะดา  คงนวล
 
1. นางสาวอุสนา  เอ๊บเหย็บหมุด
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงทิทัชชา   ปานหมีน
2. เด็กหญิงอรอุมา   ประชุมทอง
 
1. นางสาวธิวาภรณ์   ไชยรัตน์ทอง
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายยศวิชญ์  ขาวทอง
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วแสงอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
2. นางสาวธันยาพร  ใหม่วัด
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวนิศาชล  แก้วด้วง
2. นายอานนท์  บรรจงกลนี
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิรายุส  แก้วเขียว
2. นางสาวอารียา  วงษ์งาม
 
1. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายนิติ   บินต่วน
2. นางสาวศุภกาญจน์   ลิ่มโชตินันท์
 
1. นางสายทาน   อักษรทอง
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายพันธมิตร  อินทรนก
2. นายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมชื่น
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวชไมพร  จิตแปลง
2. นางสาวอัจฉรา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกชพร  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอัญชนา  ใจซื่อดี
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกวิตา  ขวัญทอง
2. นางสาวจัยดาอ์  หมีนปาน
3. นางสาวทิฆัมพร  สมัย
4. นางสาวธิดารัตน์  ตะถา
5. นางสาวอภิชญา  ชูช่วย
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมชื่น
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายกฤตนัย  สงไข่
2. นางสาวสุวิชาดา  แก้วแสงอ่อน
3. นางสาวอัจฉรา  ธรรมชาติ
4. นางสาวเนตรฤดี  มุกฏารัตน์
5. นางสาวเรวดี  ชูสัง
 
1. นางสาวกชพร  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอัญชนา  ใจซื่อดี
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายจเร  กัลยาพราก
2. นายชินวัตร  ซิม
3. นางสาวทิพย์วิมล  เหมพันธุ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  ทวีสุวรรณ
5. นางสาวรัชนีพร  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจันติมา  ทองทะวัย
2. นางสาวจันทร์จิรา  ซ้ายฮู้
3. นายจิรศักดิ์  ขาวเผือก
4. นางสาวชลกนก  คล่องศิริเวช
5. นางสาวสุธิดา  คงสุด
 
1. นางสาวธิวาภรณ์  ไชยรัตน์ทอง
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
2. นายภัทรเดช  รักชาติ
3. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
4. นางสาววัลลภา  วงษ์ศิริ
5. นายศุภกร  ไวยกรรณ์
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
2. นายธวัชชัย  บุญผลา
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายทวาทิตย์  สุดบู
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอัจฉรา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกชพร  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอัญชนา  ใจซื่อดี
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวอัญชิษฐา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกฤติกา  เจริญศรี
2. เด็กชายสุเมธ  ยอดราช
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์ดำ
2. นางพิศมัย  สามี
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงนงนภรรส  อัตปัญญา
2. เด็กหญิงฟิรดาว  เหมมัน
 
1. นางอรสา  ชูรักษ์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวศินิรัตน์  ขาวแขก
 
1. นางสาวสุณิสา  ชุมสะ
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นางสาวเมริสา  พรมสมบัติ
 
1. นางศริวิมล  ชูชำนาญ
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
3. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
4. นายนายพีรธัช  สุกใส
5. นายวรวิช  เส็นบัตร
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์ู
3. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์   สุภาพ
2. นายธันยา   หมวดจันทร์
3. นายพัชรพล   กำลังวุฒิ
4. นายวุฒิชัย   ทองใส
5. นายสิทธิกร   บุญรอด
6. นางสาวสุพิชญา   รอดภาษา
7. นางสาวสุภัสสรา   เกิดเทพ
8. นางสาวอัญมณี   เกื้อคลัง
9. นายเกรียงศักดิ์   พันธ์สาย
10. นางสาวเบญจวรรณ   ขวัญนา
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
3. นายธีรยุทธ  อินเรน
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายกรณ์ดนัย  แหละหีม
2. นางสาวกัญญวรา  ดำส่งแสง
3. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
4. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
5. นายธนวัต  ยากะบิน
6. นางสาวปิยวรรรณ  เอียดไหน
7. นางสาวพิมล  เฉลิมสุข
8. นางสาวภาษิตา  นภิบาล
9. นางสาวลลิตา  คงเอียด
10. นางสาวศศิธร  ผลบุญ
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงวรกานต์  ขุนเรณภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
4. นางสาวอรฤดี  ปานทอง
5. นางสาวเกวลิน  คงเจือ
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลัดดา   วุฒิพงศ์
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวปิยะนุช  สุขนวล
2. นางสาวภัทรวดี  เกลี้ยงแก้ว
3. นางสาวภานุมาศ  รักการ
4. นางสาววาสนา  ดำนวล
5. นางสาววิมลวรรณ  คงมี
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลัดดา   วุฒิพงศ์
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจันทร์กนก  คำจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก   หนูไข่
3. เด็กหญิงรักษิณา  รักษา
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวนัทธมน  แถมภัคดี
2. นางสาวรุ่งนภา  สมสุข
3. นางสาวเกศรา  ชุมปรางค์
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกวิสรา  ชะนะพาล
2. นางสาวนันธมน  ชนะสิทธิ์
3. นางสาววรรณวิศา  เบ็ญฤทธิ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางกัลยา  บุญรอด
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวปิยธิดา  ชูเกื้อ
2. นางสาววิรัญรัตน์  ยอดศรี
3. นางสาวศศิครินทร์  พรหมประสิทธิ์
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงภรภัทร  สงขาว
2. เด็กหญิงศรุดา   นิ่มวุ่น
3. เด็กหญิงอรปรียา  บัวศรี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงการต์ธีรา  สกุลทอง
2. เด็กหญิงชนาภา  คงคาสวัสดิ์
3. เด็กชายโชคชัย  ปลื้มใจ
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวซูฟีรา  ฮามิ
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วประทุม
3. นางสาวอนุสรา  ประชา
 
1. นางสาวนุชรี  คงนอง
2. นายสุทธิพงษ์  พูลแก้ว
 
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวณัฐธิดา  วัชรจิรโสภณ
2. นางสาวธันยชนก  จ่ายแจก
3. นางสาวศศิกานต์  หรนเส็น
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอิฐสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นายการุณ   ชูช่วย
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพรนรี  มาแทน
2. เด็กชายอริย์ธัช  บุญส่งนาค
 
1. นายณัฏฐ์  นนทะเสน
2. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กชายพันเศียร  เรืองยิ่ง
2. เด็กชายอามีน  โสภารัตนากร
 
1. นางสาวนาฎยา  ชาตรี
2. นางสาวพัสตราภรณ์  เหมรักษ์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
2. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวขวัญศิริ   มีเสน
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิระเดช  คงมี
2. นายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพริน  สุกสัย
2. เด็กชายพีรพล  จีนดิบ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายธนากร  นุ่นดำ
 
1. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
2. นางมะลิ  ฤทธิเดช
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพชร  ยอดราช
2. นายอภิรักษ์  ปานช่วย
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอิฐสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายธัญเทพ  ทองหยู
2. เด็กชายพสิษฐ์  แพรงาม
 
1. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
2. นางนันทิดา  จันทรโชติ
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธนดล  ดำสนิท
2. นายธนพล  แสงคุณ
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวชลธิชา  ชายเกตุ
2. นายนครินทร์  ด้วงรัตน์
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนิกานต์  แดงใส
2. นางสาวสุจิรา  จันทราชา
 
1. นางสุคล  เสมือนใจ
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายกษิดิษ  มีรุ่งเรือง
2. นายพชธกร  พิบูลย์
 
1. นางมุกดา  อรุณรังษี
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายธีธัช   วัฒนยัง
2. เด็กหญิงอุลยาอ์   สันสาคร
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางสาวติรณันต์   ชูรักษ์
 
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายชนะพันธ์ุ  สุวรรณชนะ
2. เด็กชายชยพัทธ์  ขวัญซ้าย
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
309 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤติณ  อินทองช่วย
2. เด็กชายกิตติพศ  มงคลรัตน์
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายชวิศ  แก้วรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  หนูด้วง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา  มโนทัศน์
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวนริศรา  สินนาค
2. นางสาวพัฒนาวดี  ทองรอด
 
1. นางสาวอปัตตา  ชัยสุตานนท์
2. นางนิรมล  นวลจันทร์
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายพิชัยยุทธ  กาลสงค์
2. นางสาววรรณนิษา  มูณีผล
 
1. นายไพเราะ  ก้อนเรือง
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกรณ์กฤตย์   รัตนสำเนียง
2. นางสาวธนภรณ์  เอกผักนาก
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
314 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงณญดาภากร  แสงเกตุ
2. เด็กหญิงธัญชนก  อัญชะลี
3. เด็กหญิงมณี  มณีโชติ
 
1. นางสุไหวเหราะ   สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
315 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายศิริพงศ์  เมืองแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  กุลฑล
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์   จิตไชยรักษ์
 
1. นายวรธ   โสเจยยะ
2. นางวันทนีย์   หอยสกุล
 
316 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกรณ์กฤตย์   รัตนสำเนียง
2. นางสาวธนภรณ์  เอกผักนาก
3. นายศุภพล  อารีวัฒนวงศ์
 
1. นายวรธ   โสเจยยะ
2. นางกัลยา  เพชรกาศ
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายภาคภูมิ  ตุนละนิตย์
2. นายสิทธิโชค  ทัสโร
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
2. นางสาวศรัญญา   นิลรัตน์
 
318 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายชิษณุพงศ์  วงศ์รักษา
2. นางสาวสุจิรา  รักดี
 
1. นายณัฏฐ์  นนทะเสน
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายทัตเทพ  แสงเกื้อหนุน
2. เด็กชายภูวดล  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายสหัสวัต  ปานทอง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
320 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. นายนิธิกร  ปานสังข์
3. เด็กชายเทพโสภณ  คงหนู
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
321 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายจฏุลาย์  ไข่รอด
2. นายธีรพล  โพธิ์ดง
3. นายสิรวิชญ์  แก้วกระจ่าง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
322 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  หนูเล็ก
2. นายยสินธร  นาคเกลี้ยง
3. นายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
323 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายบัญญพนต์   ไหมสุข
2. เด็กชายภูมิ   คงแก้ว
3. เด็กชายเกียรติประวัติ  นพนิช
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวันทนีย์  หอยสกุล
 
324 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกายสิทธิ์   กิจเวช
2. นายปุรเชษฐ์   ชอบชื่น
3. นายสุวิจักขณ์  ซื่อตรง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายอิทธิ  อินทรสุวรรณ์
 
325 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ   ฉีดเกตุ
2. เด็กชายนวพรรษ   ฉีดเกตุ
3. เด็กชายนานิติ   หอยสกุล
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
326 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายจิรัฎฐ์   รัตนอาภรณ์
2. นายธนกฤต   ชูสวัสดิ์
3. นายปัณณ์ฑัต    เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ   โสเจยยะ
 
327 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายพฤติพัฒน์  ขำหวาน
2. นายพีรณัฐ  เรืองมาก
3. นายพีรยศ  กัณฑ์ราย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  ปะรา
 
328 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายดำรงศักดิ์  ช่วยแก้ว
2. นายนาธาร  ชุมคช
3. นายวิชาชาญ  คงเหลือ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. นายฉัตรมงคล  อเปสริยโย
3. นายศุภกิตต์  ชาตรี
 
1. นายวิรัตน์  หวังปาน
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายปวริศ  ชัยทอง
2. นายอรรถพล  หนูนอง
3. นายเศรษฐพงศ์  มีขำ
 
1. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
2. นายเสรี  เสนเกตุ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายธนากร  นุ่นดำ
3. นายสุรศักดิ์  พริกเบ็ญจะ
 
1. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายปฐมพงศ์  รองราม
2. นายสาธร  ยอดแก้ว
3. นายสำราญ  จันทรัตน์
 
1. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
2. นายวิปัศย์  ดำแก้ว
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงชนิสรา  มาเอียด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปริฉัตร  เหมือนคง
3. เด็กหญิงพรรวษา  ดำมี
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ขาวเกื้อ
2. นางสาวปัทมา  พันธ์ทุมจินดา
3. นายพันธวัช  อินทรไพบูลย์
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาววรกานต์  ทองนวล
 
1. นายณรงค์  ทองเทพ
2. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงฐิติพร  อั้นเต้ง
3. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองพุธ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  โตนาค
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงมัลลิกา  พลายงาม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
3. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ทองกระจ่าง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุหนู
4. เด็กหญิงรสิตา  หิรัญพันธ์
5. เด็กหญิงศุศิศฬา  หนูมาก
6. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีตา
 
1. นายสฤษดิ์   เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนิฌา  นุชโร
2. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
3. นางสาวพัชราวรรณ  หลิพันธ์
4. นางสาวมะลิวัลย์  มะโนเรศน์
5. นางสาวสุธีรา  แซ่ดั่น
6. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณะ
2. นายนติพนธ์  อุ่นหนู
3. นางสาวบุปผา  เนียมเกตุ
4. นางสาวปัทมา  ไชยงาม
5. นายพงศ์นที  ปานเพชร
6. นางสาวมัลลิกา  ชูเชื้อ
 
1. นางศรีสุดา  ปานชุม
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
341 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชุติพนธ์  พริกสุด
2. เด็กหญิงปิ่นพนิต  เอียดคง
3. นางสาวอรุษา  ยอดณรงค์
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นางสาวซานีซ๊ะ   ยูโซ๊ะ
 
342 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายชยานนท์  แก้วอารีย์
2. เด็กชายธนพนธ์  เติมกล้า
3. เด็กชายนพณัฐ  พลเพชร
 
1. นางกัลยาณี  อุทัยทัศน์
2. นายสำเริง  ตาแก้ว
 
343 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวนลินี  คังฆะมโณ
2. นางสาวนุชรี  แสงมะณี
3. นางสาววรวรรณ  จิตรนุรักษ์
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
 
344 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนาพร  สุวรรณคีรี
2. นางสาวชนิตสิรี  ศรีสุนทร
3. นางสาวรุ่งทิวา  หนูราช
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  คารี
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายชุติพงศ์  จันแดง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  จันแดง
3. เด็กชายปิติพล  ชุมคล้าย
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นายธีระศักดิ์  ด้วงสีนวล
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ฤทธิ์โต
2. เด็กชายสิทธิโชค  มูณีแสง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันเขียว
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นายธันวา  ไชยหยู
2. นางสาวพรสิริ  รอดเดช
3. นางสาวศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาวฟอริดา  รักชูชื่น
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
349 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีชฏา  ปลอดขำ
2. เด็กหญิงพรนภา  เนื่องอาชา
3. เด็กชายภูตะวัน  เรืองสุวรรณ
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์
 
350 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวรัตนาวดี  เรืองยศ
2. นางสาวศันสนีย์  เสือสิงห์
3. นายสมประสงค์  คงสม
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางหทัยทิพย์  ทองศรีชุม
 
351 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วดี
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
3. นางสาวอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
352 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวนิชนิภา  เกตุแก้ว
2. นางสาวปิ่นสุดา  สงไข่
3. นางสาววทันยา  สะอาด
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวสุจิตรา  หนูสิงห์
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพุทธชาต  พรหมทองรักษ์
2. เด็กหญิงศริสา  เอ่งเซ่ง
3. เด็กหญิงเวธกา  บุณหนู
 
1. นางนางสุนันทา   พราหมณพันธ์ุ
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงตรีดารา  สิริภูวดล
2. เด็กหญิงนันทนา  ไข่แก้ว
3. เด็กชายพิสิฐ  ศรีเงินยวง
 
1. นางศศิธร  ชนะสิทธิ์
2. นางสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรตีบ
3. นางสาวชนัญชิดา  ชุมอิน
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวปภัสรา  จันทมาส
2. นางสาวพรปวีณ์  บัวคีรี
3. นางสาวสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางปัญญา  อาสนะ
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ดำเรือง
2. เด็กหญิงปาริมา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ทองปาน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งพร
3. เด็กหญิงนนทสา  โกไศยกานนท์
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายโศภน  รัตนะ
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวญาดา  ไหมแก้ว
2. นางสาวนันทิกานต์  ชูพรหม
3. นางสาวอริสรา  มากมณี
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวทรัพย์สิริ  ชูช่วย
2. นางสาวปิยรัตน์  เรศประดิษฐ์
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์กระพันธุ์
2. เด็กหญิงสมชิตา  เกื้อคลัง
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณรัตน์
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
2. นางระวีวรรณ  สามนตราช
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกิจสัณห์   เกื้อคลัง
2. เด็กชายนราวิชญ์  ลักษณะ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เลี่ยนกัตวา
 
1. นางอัญอร  จินดา
2. นายสฤษดิ์   เพชรเรืองสุด
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนนลนีย์  สายแก้ว
2. นางสาวบริมาศ  สงจันทร์
3. นางสาวพรลภัส  ขวัญศรี
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางจันทกานต์  คำจันทร์
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนประพันธ์
2. นางสาวชวนขวัญ  เหล่าทอง
3. นางสาวทิพย์นภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นายสฤษดิ์   เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
365 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิล  โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางประภาวดี   สัจจากุล
 
366 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
 
367 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงอติกานต์   ทองปลั่ง
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
368 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดเเท่น
2. เด็กชายวิชเยนทร์  บัวเเสง
3. เด็กชายเดชาวัต  อินนุรักษ์
 
1. นายโดมพงศ์  ทองเรือง
2. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
 
369 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นายฉัตรชัย  สุกใส
2. นางสาวสุทธิศา  จำเริญรักษ์
3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรศรีจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คงดำ
2. นายประเสริฐ  ยาชะรัด
 
370 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายภูรินท์  อินทเสโน
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
371 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุุทธิ์
 
372 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายเจริญพร  รองเลื่อน
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
 
373 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิศา  ชูรัตน์
 
1. นางจิรารัตน์  ณ รังษี
 
374 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ชาวบางมอญ
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
375 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายวีรภัทร  เอียดเฉลิม
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
 
376 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวปรียารัตน์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
377 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวกาลัญยุตา  พลนุ้ย
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
378 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นายอภิภัทร  วงทิพย์
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
379 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงภคพร  จันทรศิริ
2. นางสาวฮันจีน่า  เจาะเหาะ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
2. นางสาวสุวดี  ทองโอน
 
380 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาววราดา  ตราหนู
2. เด็กชายอติชาติ  แป้นแก้ว
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม
 
381 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กชายฌาณิศ   สังสินหละ
2. เด็กชายทีฆทัศน์   จันทร์ดำ
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางธิดารัตน์   หมีนปาน