งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦เปิดระบบลงทะเบียนนักเรียนและครู วันที่ 10-20 กันยายน 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และแก้ไขในระบบ วันที่ 19-20 กันยายน 2561
♦ปิดระบบการลงทะเบียน/แก้ไขรายชื่อ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้แข่งขัน

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
OS : Win7 64bit
CPU : intel Core i5
Ram : 4 GB


ตีกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง SCI0305
    OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

ห้อง SCI0306
   - 
OS : Win10 64 bit
      CPU : intel core i3
      Ram : 2 GB  
     
(16 เครื่อง)

   - OS : Win10 64 bit
     CPU : intel i5
     Ram : 8 GB

     (4 เครื่อง)
  - 
OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

      (20 เครื่อง)
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18:01 น.
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 15:48 น.
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(โรงเรียนบ้านนาสาร)

 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)*
กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 
8 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจินตนา  บัวเผียน โทร 087-276-7599

 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน*
กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ โทร 090-707-8881
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 23:13 น.
ศูนย์การแข่งขันเรียนรวม
(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

 
  กำหนดชื่อเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา / ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ / ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
 
จำนวน 5 เรื่อง
  1. ประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานี
  2. ทอดผ้าป่า
  3. ห้องเรียนยุค 4.0
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
  5. ประเพณีลอยกระทง
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 05:45 น.
ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์
(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

 
1. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงาน ส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขันของรายการดังกล่าว จำนวนรายการละ 6 ชุด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
โดยจัดส่งโดยตรงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดจะส่งผลกับการแข่งขันต่อโรงเรียนของท่าน ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการตัดสินรายการดังกล่าว
***ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ล่าช้าสุดได้ไม่เกินวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. เนื่องด้วยทางศูนย์จะมีการรวบรวมและจัดส่งรูปเล่มให้กรรมการตัดสินแต่ละรายการตรวจก่อนล่วงหน้าการแข่งขัน
กรุณาส่งถึง
นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10:28 น.
                  ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์
             (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒)


การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน
      จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
                               นายประยงค์ อินนุพัฒน์
          ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  1. ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 08.50 น. ณ จุดที่แข่งขันแต่ละประเภท การแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น.
  2. ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลา  มาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการส่งคืน
  3. ห้องพักคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 90)
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08:51 น.
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)

รายการแข่งขัน    
♦ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
        ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ ๕ บท จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่ ให้คณะกรรมการล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  ก่อนการแข่งขัน โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑          
   
กรุณาส่งถึง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

รายการแข่งขัน 

♦ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ต้น/ม.ปลาย
       ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดทำเอกสาร ๕ ชุดพร้อมบันทึกลง CD จำนวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ ในวันแข่งขันนำเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การดำเนินงานนำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีทำการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑

กรุณาส่งถึง
       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

ติดต่อประสานงาน
      ๑.นางวรัญญา  บุญเกลี้ยง  โทร. ๐๖๓-๑๕๖๙๕๑๔
      ๒.นางจิราพร เจริญผล  โทร. ๐๘๑-๕๓๕๕๗๓๑
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08:07 น.
ที่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ สถานที่แข่งขัน ผู้จัดการแข่งขัน
กลุ่มวิชาการ
1 ภาษาไทย รร.พุนพินพิทยาคม รร.ท่าชนะ
2 คณิตศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี ๒ รร.สุราษฎร์ธานี ๒
3 วิทยาศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี รร.สุราษฎร์ธานี
4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 ภาษาต่างประเทศ รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
6 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
8 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
กลุ่มเทคโนโลยี
1 คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รร.เวียงสระ
2 นักบินน้อย สพฐ
(เฉพาะ ม.ปลาย)
รร.สุราษฎร์พิทยา ๒ รร.สุราษฎร์ธานี
3 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
1 สังคมศึกษา รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
2 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
3 การงานอาชีพ รร.เวียงสระ รร.เวียงสระ
4 ทัศนศิลป์ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ
5 ดนตรีสากล รร.สุราษฎร์ธานี รร.ท่าเฟืองวิทยา
6 นาฏศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
7 ดนตรีไทย รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
9 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14:13 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,647
จำนวนนักเรียน 3,820
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,411
จำนวนกรรมการ 1,223
ครู+นักเรียน 6,231
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,454
ประกาศผลแล้ว 214/229 (93.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 69
สัปดาห์ที่แล้ว 547
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 1,576
ปีนี้ 1,583
ทั้งหมด 298,127