รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  เผือกเกลี้ยง
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมณฤทัย   ชัยเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ขันทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงชลณิชา  มณีล้ำ
 
1. นางจิราวดี  สินวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวชนิกานต์  พุ่มไชย
 
1. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจิราพร  สวนอาษา
 
1. นางนิตยา  มีศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายชัยชาญ   ชำนาญอักษร
 
1. นางสุชีพ   ชิตกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ริยาพันธ์
 
1. นางสาวสุดถนอม   แท่นนิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. นายณัฐวุฒิ  ประจิตร
 
1. นางสาววิศรุตา  นาคศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  งิ้วราย
 
1. นางขนิษฐา  ไมทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวขวัญนรี  สุขสำราญ
 
1. นางสุชีพ   ชิตกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แพทย์อินทร์
 
1. นางบุญเรียง  จันทร์ทัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   นารินรักษ์
2. นางสาวนภัส   กวั่งซ้วน
 
1. นางรังสิตา  ชุมชอบ
2. นางสาวพิมพ์ใจ   วงศ์วรชาติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  หีตแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทสุทธิ์
 
1. นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวเนริษา   กลับรินทร์
 
1. นางสุกัญญา   สังข์ประคอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  กาฬแก้ว
 
1. นายนนทพล  พลอินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายรณกฤต  ครุฑแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชนากานต์  จีนไทย
2. เด็กหญิงธิรดา  เข้ดี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  วิเศษแก้ว
 
1. นางณัฐชา  สันสำราญ
2. นายอัมรินทร์  ศรีสว่าง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนพร  ทองจุ้น
2. นางสาวสุกัญญา  ยอดนวล
3. นางสาวอัสรีนา  รบเมือง
 
1. นายมนัสวี  อุตรภาศ
2. นางสาวสุชาวดี  วิเศษแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เอี่ยมภักดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรลอย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณภาค
2. นายจิรพงศ์  บาลจ่าย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชญานิศ  แสงระวี
2. นางสาวพจนีย์  มูลทิพย์
3. นางสาววนิชยา  พืชผล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทองนพคุณ
2. นางณณิฌญา  ณ บางช้าง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงรัตน์ชุดา  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงลออรัตน์  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี
2. นายศุภชัย  เรืองเดช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวจารีรัตน์  ไชยทิพย์
2. นางสาวลัดดา  แจ้งประโคน
 
1. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  กลิ่นกล่อม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายธรรมนูณ  เดชมณี
 
1. นางสาววิลาสินี  แทนทวี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายคเนศวร  จันทร์แสงกุล
 
1. นางสาววิลาสินี  แทนทวี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายจีรพฒน์  ใจตรง
2. เด็กชายชยุตรา  สาคร
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ
2. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวพรรษา  พัฒน์ชู
 
1. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  การเพียร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บัวชู
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นางสาวจิราพา  อินทวิเศษ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หิรัญรัตน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภานัน  ธรรมรักษา
 
1. นายกรพล  ทิวากรพิสุทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัญญา   บุญทอง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร   อิษฏ์ธรรม
3. นางสาวศยามล   ระวัง
 
1. นางสาวลีลาวดี  แขกพงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  เเก้วเเพง
2. นางสาวสุภาลักษณ์  พันธ์สุวรรณ
3. นายเจษฎา  สวัสดี
 
1. นางญาณิกา  ซัง
2. นางบุญชวน  พรหมสมบัติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขมาลัย
2. นายจิรวงศ์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงเกศรา  แซ่จิ้ว
 
1. นายธดา  ยกอินทร์
2. นางสาวอารีพันธุ์  หวังอีน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ชุมรักษา
2. นางสาวนุชนาฎ  แก้วอำไพ
3. นายพิพัฒน์พงศ์  ชาวไร่นาค
 
1. นางจิราภรณ์  สมฤดี
2. นางจารุวรรณ  รักษ์รอด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยมงคล  ว่องธารักษ์
2. เด็กชายสรรเพชญ์  แพน้อย
3. เด็กชายอนุพงษ์  เหม็นเตล็บ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วพา
2. นางสาวจารี  สุดจำนงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพัสตราภรณ์  เทพนวล
2. นางสาววรัญญา  พันธุ์ทอง
3. นางสาวอุษณิษา  อิ่มประพันธ์ตรี
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  อินแจ้ง
2. นายธนพันธ์  เพ็งสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กระมล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเผือก
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  จุธามาศ
3. นางสาวเพชรลัดดา  ขันวงศ์
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลเปา
2. เด็กชายธนภัทร  ใจดี
 
1. นางนริศา  บุระชัด
2. นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวพรรวษา  เดชมณี
2. นางสาวรัชนี  แป้นเผือก
 
1. นางณัฐิญา  คาโส
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดอินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวกุลจิราธรณ์  ทองสิพพัญญู
2. นายวรวุฒิ  แอโสะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายนันทพงศ์  เพียรจัด
2. เด็กชายวัชรินทร์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสุจินต์  สุทธิวรางกูล
2. นางเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายนพพร  คงวุ่น
2. นายสิทธิรักษ์  คงสงค์
3. นายเจนณรงค์  ประดิษฐ์
 
1. นายปฏิพัทธ  ศรีเเสง
2. นายศักรินทร์  ใหญ่ไล้บาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงทิพย์วดี  อินทรสุทธิ์
3. เด็กหญิงนิรชา  บุญเกื้อ
4. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดกลาง
5. เด็กหญิงอทิตา  ชุมพล
 
1. นายฮาศวัน  หะยีมะ
2. นางธนิดา  ทับอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวธิตินันธ์  สิทธิแหน
2. นางสาวรวิวรรณ  ชูศรี
3. นางสาวศิริวรรณ  ปิ่นภพ
4. นางสาวสุพรรษา  เพ็งสวัสดิ์
5. นางสาวอัญชิสา  เด็กหลี
 
1. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
2. นางสาวเบญจมาศ  โกศล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เครือพัฒน์
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองชะอม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  รองเพชร
5. เด็กหญิงอรอุมา  คงเกิด
 
1. นายสุวิทย์  ธิปัตย์
2. นางสาวพรพรรณ  แก้วสุกศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวกนกลักษณ์  รสจันทร์
2. นางสาวชมพูเนกข์  จุ้นเห่ง
3. นางสาวชลธิชา  พรหมศิริ
4. นางสาวยุวากร  แสงสังข์
5. นางสาวรักษิณา  บุญดาษา
 
1. นางสาวอภิญญา  ชุมคง
2. นางสาวสุรัสวดี  เบญจรัส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ศุภสาร
2. นางสาวฐิติรัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวนงนภัส  แป้นปลื้ม
4. นางสาวนภาพร  ขวัญเฉื่อย
5. นางสาวสกาวรัตน์  เจริญพร
 
1. นางวิยะดา  แก้ววิรัตน์
2. นางสาวอรพรรณ  แซ่ลิ้ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายธนากร  กล่อมเมือง
2. นางสาวธิดา  ต่ายใหญ่กรีด
3. นายนพณัฐ  สะโรจน์
4. นายสรวิชญ์  วิริยพานิชย์
5. นางสาวสุวภัทร  พรหมอุบล
 
1. นายอติพงศ์  ใบงาม
2. นางสาวปรียาณัฐ   ขำเเก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วคงคา
2. นางสาวจันทิมา  ทองโสม
3. นายธนภัทร  อุดมทองสกุล
4. นางสาวธิดารัตน์  ธันติยะกุล
5. นางสาวบัณฑิตา   นักบริตน
6. นางสาวผกาภรณ์  ตรีเล็ด
7. นายพรชัย  จันทร์ปาน
8. นางสาวฟ้าใส  จิตรัตน์
9. นางสาวรัตนาวลี  จงจิตร
10. นายวัศพล  เพชรคง
11. นางสาวศศิธร  นามเมือง
12. นางสาวศิริลักษณ์  อุทามนตรี
13. นางสาวสมิตา  นามมั่น
14. นายสรวิชญ์  สุจจิต
15. นางสาวสุฑาทิพย์  วารีเพชร
16. เด็กหญิงสุธาสินี  ดวงมณี
17. นางสาวเกตุสิรี  ศรีรักษา
18. นางสาวเปรมฤดี  สุขสม
19. นางสาวเรืองรอง  เจียรชัย
20. นางสาวโสรญา  ทองดี
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
2. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
3. นางอุฬาริน  รู้พันธ์
4. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
5. นางวิยะดา  แก้ววิรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บำรุงเพชร
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  แซ่ซั่ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  บัวหลวง
 
1. นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายกรกฏ  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงศศิญา  แซ่ภู่
 
1. นางรฐา  คุ้มสวน
2. นายประชัน  เภรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพนมวรรณ  ใจดี
2. นางสาวมัฐริยา  มิตรพัฒน์
 
1. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นาคเสนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เกื้อไข่
2. นางสาวกัญญาภัค  สนิทใจ
3. นางสาวกัญญ์วรา  เทพบุตร์
4. นางสาวชาลิตา  ไชยทิพย์
5. นางสาวชาลิสา  จุล่าย
6. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นเรือน
7. นางสาวตรีกิติ  แซ่ลิ้ม
8. นางสาวนลินี  ดวงแก้ว
9. นางสาวบัณฑิตา  สุวรรณพิมล
10. นางสาวปิยะฉัตร  ณะจันทร์
 
1. นายพิทยา  สังข์ประคอง
2. นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร
3. นางสาวฐิตารีย์  อ่ำจับ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงนาตาชา  นาคครื้น
3. เด็กหญิงปรียากร  ฤทธิกุล
4. เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญ
5. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองใหญ่
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
7. เด็กหญิงศิรามล  นักบริตน
8. เด็กหญิงอริสา  พรหมแก้ว
9. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ่งผล
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุมบุตร
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชูเพชร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บานเย็น
3. เด็กหญิงฐานิดา  โสภารัตน์
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองใหญ่
5. เด็กหญิงพิยะดา  โภคัย
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  วาเรศ
8. เด็กหญิงอนัญพร  เอกวิเชียร
9. เด็กหญิงอริสา  พรหมแก้ว
10. เด็กหญิงอลิษา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  หิ้มหีต
3. เด็กชายธนธรณ์  มณีมาส
4. เด็กหญิงธิตินันท์  ดำวงค์
5. เด็กชายธีรภัทร   ช่วยกุล
6. เด็กหญิงมาริสา  ซอเฮ่ง
7. เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  ศักดา
8. เด็กหญิงศุภมาส   สุริยานนท์
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินอักษร
10. เด็กหญิงอทิตยา  ชัยอินทร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร
2. นายธงชัย  เทพพิมล
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกฤตเมธ  นุ้ยสวี
2. นายจิรเมธ  พรหมรักษ์
3. นายตันติกร  สนมะลวน
4. นายปรมินทร์  พรหมลิขิต
5. นายพิทยาภรณ์  อ่อนโฉม
6. นายภาคย์  เชื้อบ่อคา
7. นายสราวุฒิ  สังด้วง
8. นายสุทธิพงษ์  บุญญาธิการ
9. นายสุริยา  บุญสนอง
10. นายอาทิตย์  แย้มแก้ว
 
1. นายธงชัย  เทพพิมล
2. นายสุพัตรา  สุภาภรณ์
3. นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ใยฤทธิ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้างสาม
 
1. สิบเอกธนกฤต  วรรณณัฐกุล
2. นายกิตติพงค์  นุ่มนวล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายชนสรณ์  วงค์สมัน
2. นายภาสพงศ์  จันทร์นพรัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง
2. ส.ต.ต.สุนันท์  วงษ์เทเวศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ทองรวม
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ชิงโส
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายพัชรพล  สารภี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวลลิภัทร  ศรีคงแก้ว
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปรวรรตน์  นันทคีรี
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวอุษา  มากอินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญาวัตร  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกรรณิกา  คงปาน
 
1. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงรวิพาภรณ์  กู้เมือง
2. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ก๋ง
 
1. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
2. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงอังคณา  โลหิตรักษ์
 
1. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายพัชรพล  พูลถนอม
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
2. เด็กชายณพัฒน์  คเชนทร์มาศ
3. เด็กชายยศธพร  ญาโน
 
1. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
2. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นายตราภูมิ  ธรรมาภิรักษ์
2. นายพรศักดิ์  สุขแดง
3. นายรัชชานนท์  พรหมโคตร
 
1. นายปราณนต์  สุวรรณฤทธิ์
2. นายวิทยา  ชุมทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายนพพล  รักเดช
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีชาย
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวมยุริญ  เชาว์ไฝ
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจิรานุวัฒน์  กู้เมือง
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่มนวล
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มาดา  จรูญจันทร์
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงพัณธิดา  ยังสกุล
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวอนุษรา  คำหล้า
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ดำมุณี
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ภายไธสง
4. เด็กชายดัสกร  พันธุรักษ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่มนวล
7. เด็กหญิงปาณิศา  อภิโมทย์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  สุรินแปง
9. เด็กหญิงสุวภัทร  เมืองไทย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
2. นายวีรยุทธ  อนุกูล
3. นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิตติมา  แสนเกตุ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คชเวช
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาวเปียก
4. นายณัฐพนธ์  กาญจนประทุม
5. นายธนกฤต  วิชัยดิษฐ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  กลิ่นจันทร์
7. นางสาวธัญภัส  สุวรรณพงศ์
8. เด็กชายธีรเดช  ฟักทอง
9. นายนพพล  รักเดช
10. นางสาวประภัสสร  ชื่นวิเศษ
11. เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
12. เด็กหญิงพิมภิศา  ชูเพชร
13. นายภูบดินทร์  จันทร์เอียด
14. นางสาวมยุริญ  เชาว์ไฝ
15. นายวรนนท์  ดิษฐราชา
16. เด็กชายวรพจน์  ชูช่วย
17. นางสาววาสินี  กอบกาญจน์
18. นางสาวศศิวิมล  เสือมาก
19. นายสดายุ  บุญสวัสดิ์
20. นางสาวอนุษรา  คำหล้า
21. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พรมชาติ
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
2. นางรัชนี  หนูเพ็ง
3. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
4. นายสุภชัย  จันทะโสม
5. นายณัฐภัทร  แสงมณี
6. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยบรรจง
2. เด็กชายธนพล  โพธา
3. เด็กชายธนพัฒน์  สาเรศ
4. เด็กชายปัฐณ์  บุญกลับ
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงภาวิณี  ลิ้มวิชิต
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
2. นายเกริกเกียรติ  จำนง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายธิติวุฒ  แก้วนวล
2. นายนพดล  พันธ์บุญลือ
3. นางสาวพิมพิศา  ยี่สุ่น
4. นายรักชาติ  สืบรักษ์
5. นายอนุชา  สารกิจ
6. นายอภิสิทธิ์  วิเชียรวงศ์
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
2. นายเกริกเกียรติ  จำนง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกล้าณรงค์  ทิพย์มี
 
1. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยบรรจง
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นางสาวปิยะนันท์  ชัยเพชร์
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่ไล้บาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพงศ์ปณต  วรรณคีรี
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไกรเทพ
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวธัญธิชา  แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายธรรณธรณ์  พัฒแทน
 
1. นายวีรยุทธ  อนุกูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายศุภกร  เถียรวิชิต
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทับทิมทอง
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นางสาวจิรัชญา  พรรธนะแพทย์
 
1. นางสาวธนิกานต์  รัตนเหม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพงศ์ปณต  วรรณคีรี
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไกรเทพ
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวธัญธิชา  แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายชาคริต  ชูหอ
2. เด็กชายชิษนุพงศ์  เพ็ชรยก
3. เด็กชายฐิติพงศ์  เพ็งจันทร์
4. เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง
5. เด็กชายธนพล  ม่วงรักษ์
6. เด็กชายธีระพัฒน์  พลขัน
7. เด็กชายนภัส  พัฒเจริญ
8. เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์
9. เด็กชายปฐมพงศ์  ศรีกรด
10. เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย
11. เด็กชายวงศธร  พิมลศรี
 
1. นายณรงค์  มณีราช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายฐิติพงศ์  เครือง้าว
2. นายณัฐพงศ์  หมั่นเจริญ
3. นางสาวธัญญลักษณ์  รับรอง
4. นายธีร์ทัศน์  ชัยทัศ
5. นายนพดล  ขุนภักดี
6. นายพรพิพัฒน์  หมั่นเจริญ
7. นายมนัสวิน  ตรีสอาด
8. นายสมศักดิ์  สุทธิยงค์
9. นายสิทธิโชค  เสตานุช
10. นางสาวสิรามล  เสถียรคุณ
11. เด็กชายอนันตชัย  เกิดขาว
12. นางสาวอรอนงค์  นิคมเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
2. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
3. นางสุนันทา  เชยชม
4. นายชาตรี  ชูช่วย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วราชัย
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานศรี
3. เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนชัย
4. เด็กชายจักรวาล  แพงวิเศษ
5. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยประวัติ
6. เด็กชายชวนากร  นุ่นแก้ว
7. เด็กชายชัยณรงค์  ชูเพชร
8. เด็กหญิงชิดชนก  ดำมุณี
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักปาน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ดี
11. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทฤทธิ์
12. เด็กหญิงณิชารีย์  ภายไธสง
13. เด็กชายดัสกร  พันธุรักษ์
14. เด็กหญิงทักษิณา  สุขสบาย
15. เด็กชายธรรณธรณ์  พัฒแทน
16. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  โภคัย
18. เด็กหญิงนภัสสร  ต้นตาลเดี่่ยว
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่มนวล
20. เด็กหญิงนัสรินทร์  แสงตาขุน
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรประดา
22. เด็กหญิงปลายฟ้า  เกลือมีผล
23. เด็กหญิงปาณิศา  อภิโมทย์
24. เด็กหญิงผกากรอง  สุขอุ่น
25. เด็กชายพิพัฒน์  ถาวร
26. เด็กหญิงมาริษา  ศรีจันทร์
27. เด็กชายรัชชนนท์  ชูจันทร์
28. เด็กหญิงรัชธิกา  วีระสุข
29. เด็กหญิงวจนะ  กิจสุวรรณ
30. เด็กหญิงวราภรณ์  สุรินแปง
31. เด็กชายวโรดม  มุกดา
32. เด็กชายศุภกร  พรัดวิเศษ
33. เด็กหญิงศุภษรัตน์  เพชรรัตน์
34. เด็กหญิงศุภิสรา  รักบำรุง
35. เด็กหญิงสิริมล  ภาคพรม
36. เด็กหญิงสุวภัทร  เมืองไทย
37. เด็กหญิงอนุธิดา  บุษบา
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แป๊ะอุ้ย
39. เด็กหญิงเพียงจันทร์  พันธุรักษ์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนิคม
 
1. นายวีรยุทธ  อนุกูล
2. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
3. นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน
4. นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี
5. นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์
6. นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์
7. นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์
8. นางกัญจนา  สมชาติ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   สงฤทธิ์
2. เด็กชายชยางกูร  รักชื่อ
3. เด็กชายณัฐพล  ผุดบ่อน้อย
4. เด็กหญิงนฤชล   รักแสง
5. เด็กหญิงนันณภัทร   โกลาหล
6. นางสาวบัณฑิตา   กลางรักษ์
7. เด็กชายรัฐพล  เอียดแก้ว
8. เด็กชายวีรภัทร   แก้วดำ
9. เด็กหญิงศุฑาวดี   พรหมขวัญ
10. เด็กชายสุทิวัส  อินทร์ดำ
 
1. นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ   รอดเจริญ
2. นางสาวณัฐวรรณ    วีระเกียรติ
3. นายณัฐวุฒิ   รอดรู้
4. นางสาวธิดารัตน์    ชูโรย
5. นายนนธิวัฒน์    ขุนธน
6. นายพงศธร    ดีแท้
7. นายอภิรักษ์    เพชรสถิตย์
8. นางสาวอาทิตตยา   พึ่งชาติ
9. นายเมธานุชิต    รัตนวุฒิ
10. นางสาวโยษิตา    วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ศักดา
2. เด็กหญิงนฤชล   รักแสง
3. นางสาวบัณฑิตา   จำปี
4. เด็กหญิงวธูสิริ    พันธ์ฤทธิ์ดำ
5. เด็กหญิงวรางค์สิริ    ทิมบำรุง
6. เด็กหญิงศศิวรรณ    เชาวลิต
 
1. นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ   รอดเจริญ
2. นางสาวณัฐวรรณ   วีระเกียรติ
3. นายธีรภัทร    สุขศิลป์
4. นายนนธิวัฒน์    ขุนธน
5. นายอภิรักษ์   เพชรสถิตย์
6. นางสาวอาทิตตยา   พึ่งชาติ
 
1. นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เภตราใหญ่
2. เด็กหญิงธนทิพย์  แซ่อุ่ย
3. เด็กหญิงนัทรีน  นิกาหลี
4. เด็กหญิงพรรณษา  จันทนาด
5. เด็กหญิงสาริกา  จิตรนุ่ม
6. เด็กหญิงอลิสา  สงเมือง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ถิ่นชุม
8. เด็กหญิงเสาวภา  สองปักษี
 
1. นางสาวโสภินันท์  ถนอมนาม
2. นางสาวรัชนีภรณ์  จงเทพ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มทอง
2. นางสาวชัญญานุช  อินทร์กลับ
3. นางสาวณัฐธิดา  เหล็กป่าอ้อย
4. นางสาวณิชารีย์  พรหมศรี
5. นางสาวดรัญรัตน์  ราชรักษ์
6. นางสาวธนาวดี  แก้วสี
7. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ทา
8. นางสาวปพิชญา  เพชรรัตน์
9. นางสาวพิมพ์มาดา  ทิพย์ป่าเว
10. นางสาวมณฑิตา  หนูเพ็ง
11. นางสาวเพียงพิมพ์  พุ่มวิภา
 
1. นางรัชนี  หนูเพ็ง
2. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
3. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาวรรณ  จันทร์แสงกุล
2. เด็กหญิงชุติพรรณ  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์เรืองเนตร
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วรัตนะ
5. เด็กหญิงธัญชนก  พลภักดี
6. เด็กชายธีรเดช  พรหมแก้ว
7. เด็กชายปัณณธร  ชูเพชร
8. เด็กหญิงพรสุดา  ทองแป้น
9. เด็กชายภัทรพงษ์  หนูพัฒน์กุล
10. เด็กหญิงภัศรา  นาคปลัด
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  เกตุแทน
12. เด็กหญิงอนุสรา  ฤกษ์อ่อน
13. เด็กหญิงใบเงิน  ช่วยศรี
 
1. นางกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย
3. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง
4. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี
5. นางพิมรภัทร  เนาวโคอักษร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ราชสมบัติ
2. นางสาวดาวประกาย  มากแก้ว
3. นางสาวนฤมล  นาคประดิษฐ์
4. นางสาวปุญญิสา  สมสุข
5. นางสาวพัชดาวดี  สาริพัฒน์
6. นางสาวพัชรี  กรุงแก้ว
7. นางสาวมนิตา  รอบการ
8. นายรัตนพงษ์  อำนาจสุริยา
9. นางสาวศิริกร  รอดเกลี้ยง
10. นางสาวอริสา  ชูนิล
11. นางสาวอรุณรัตน์  ยงประเดิม
12. นางสาวอาทิตยา  ทิมกลับ
13. นางสาวอาพาภรณ์  จันทร์สุวรรณ
14. นางสาวอาภาพร   เพชรรัตน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย
3. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง
4. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
5. นางพิมรภัทร  เนาวโคอักษร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจิรัฏฐ์   บุญสวัสดิ์
2. นางสาวปวริศา    อินทแพทย์
3. นายอภิรักษ์   เพชรสถิตย์
4. นายอวิรุทธิ์   นาคฤทธิ์
5. นางสาวโยษิตา   วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์
2. นายธีรภาส   ทองชะอม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. นางสาวปาณิตา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางสาวกาญจนา  สุวรรณรัตน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนภสินธุ์  ตาแก้ว
 
1. นางสุกันยา  ออร์เฟอร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายภูมิ  เชื้อพราหมณ์
 
1. นางสุกันยา  ออร์เฟอร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวนภสรณ์  บุญกลับ
 
1. นางพิมรภัทร  เนาวโคอักษร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงอัญชลี  ทองใบ
 
1. นายกิตติพัฒน์  ผลเจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นายธีรภัทร์  สังข์ไชย
 
1. นางอัมรี  ทองสมุทร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำจันทร์
2. เด็กหญิงชนนันทา  รอดสาย
3. นางสาวณัฐณิชา  ทองพนัง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุนาวัน
5. เด็กชายปฎิพล  ชิตจุ้ย
 
1. MissJoy  Jabon
2. Mr.Mario  Mariano Jr.
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ระนา
2. นายธีรดลย์  แสงจำนงค์
3. นางสาวภัสสรณ์  มะรินจันทร์
4. นายสมภพ  จินดาเย็น
5. นายสหรัฐ  อรุณจินดา
 
1. นางสาวชาลิสา   เพ็งดำ
2. นางสาวอรุณี  ชูนาวา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สายแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุศล
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข
2. นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวเมทินี  ภูพรมมี
2. นายไชยวัฒน์  วีระวงศ์
 
1. MissLi  Jianfei
2. นางสาวนูรีฮัน  ฮะแว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วรพันธ์
2. เด็กหญิงอันธิกา  ถนอมสุข
 
1. นางสาวธนภรณ์  วรรณเหวก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวชินานาง  รอดสาย
2. นายเกริกไกวัล  แร่อ่อน
 
1. นางสาวละอองพร  บุตรวงศ์
2. นางสาวภัทรธัญมาศ  นะนุ่น
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกฤษณะ  แพพัฒโนทัย
2. นางสาวดานีย๊ะ  หมัดมี
3. นางสาวทิตยา  เอี้ยวศรีศิลป์
4. นายธนาโชค  ไพรสิงห์
5. นายเรืองฤทธิ์  เกตุกรณ์
 
1. นางสาวพรรณนภา  ชูจันทร์
2. นางสาวอุษา  คงทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวสุวีณา  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวนูรีฮัน  ฮะแว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเหลา
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  พัฒน์มาศ
 
1. นางชุติมา  นามตาปี
2. นางสาวเนติมา  วรพันธ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวอรนิช  คิโนชิตะ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือแก้ว
2. เด็กชายธีวิทย์  ทองประดิษฐ์
3. เด็กชายพรมงคล  ชะอุ่ม
4. เด็กชายพีรณัฐ  มีลือ
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายภูเบศร์  เยาว์ด้วง
7. เด็กชายรัชชานนท์  อรัญ
8. เด็กชายสรวิชญ์  กี่บุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
2. นายภูการ  อินทร์ชู
3. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขอุ่น
2. นายจอมพล  พรหมรัตน์
3. นายนพกร  แพะโสม
4. นายพงศกร  นามตาปี
5. นายวรวิชญ์  มุสิก
6. นางสาวเบญจมาศ  โอ่เอี่ยม
 
1. นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล
2. นางบุญเรียง  จันทร์ทัน
3. นายศรรัก  ผลาเมธากูล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวกนกพร  ทองใส
2. นางสาวกาญจนา  ขวัญรอด
3. นางสาวกิ่งกาญจนา  ยอดเพชร
4. นางสาวจิรารัตน์  สากา
5. นางสาวทัศนีย์  ภูพานใหญ่
6. นางสาวพรพิมล  เพ็ชร์รอด
7. นางสาวพรภัทร  ดำสมอ
8. นายศักดิ์ดา  นวมสวัสดิ์
9. นางสาวสุทธิดา  หรูนหีม
10. นางสาวสุธาทิพย์  ทุ่มทวน
 
1. นางสาววิภารัตน์  อินทร์ปาน
2. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
3. นางศรีสุดา  เพชรพงศ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียดจุ้ย
2. เด็กหญิงนิตยา  ปล้องชู
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีโหมดสุข
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
2. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ปิ่นทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
3. นายพัทรพงศ์  รักษ์ซง
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
2. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทริมา  แก้วกุดัง
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ประภาส
3. เด็กหญิงสุริวัสสา  ชูวารี
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
2. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  เจริญสุข
2. นายพรเทพ  ประครองใจ
3. นางสาววิรดา  หวังจิตเลือ
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
2. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปนิตา  มณีเนียม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี
2. เด็กหญิงธัญยพร  ทุ่มทอง
 
1. นางสุวรรณี  บุญเพชร
2. นางสาวช่อชฎา  ดิษณะ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวสุวภัทร  เวชนารายณ์
2. เด็กชายเขมรินทร์   แก้วศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจิราพันธ์  รัตนผล
2. นายภูมิศิลป์  งิ้วราย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  แก้วศรีมล
2. เด็กชายภัทรณพงษ์  สาครเจริญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายปัณณธร  กางเขน
2. นายพรรษรุจ  นิจจันทร์พันธ์ศรี
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางอร่ามศรี   ไทยเสน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายชาญวุธ  สอนศิริ
2. นายปุณยวีร์  ขวัญดี
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช   ชาวพรหม
2. เด็กชายเมธัส   ทองจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอาภรณ์ทิพย์   บุญแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงมินทราวดี  จันทร์ปาน
2. เด็กหญิงลภาภัทร  หวัดสนิท
 
1. นางเกษสุนีย์  จันทร
2. นางโสฬส  เมืองแมน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายธวัชชัย  แก้วแมน
2. นางสาวรุ่งฤดี  พราหมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกุลธิดา  แสงจันทร์
2. นางสาวศุทธิณี  วิเชียรวงศ์
 
1. นายธัญสิทธิ์  ศรีสุจริต
2. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปภาวี  เขื่อนโยธา
2. เด็กหญิงศศิภัส  แก้วช่วย
3. เด็กหญิงโชติมา  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
2. นายธัญสิทธิ์  ศรีสุจริต
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวธิดา  นาคประเสริฐ
2. นางสาวปิยะฉัตร  ปล้องนิราศ
3. นางสาวสุจิรา  วังบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายดุริยะ   ศรีเพชรพูล
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญจรัญ
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายภัคพล  สอนด้วง
2. นายภานุพงษ์  ทองคำ
3. นายภานุพัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นายพิชัย  ยงญาติ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายสันติกรณ์  เชื่องช้าง
2. นายสิทธินันท์  นิ่มพร้อม
3. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ปาน
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. นายกฤษณชัย  มณีจักร
2. นายภูมิรพี  มีคลัง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  มณีราช
2. นายอมรศิลป์  ธีรานุวรรตน์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  อินทร์เนื่อง
2. นายภูวิณัฐ  คงเจือ
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกวินภพ  แสงประจง
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุขเสวียด
3. เด็กชายศุภณัฐ  คงเจือ
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายธีรโชติ  ชะลารักษ์
2. นายภาณุวิชญ์  ลิเหล็ก
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสุจริต
2. นางสาวมาศสุภา  ชุมพล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1. เด็กชายนพรัตน์   ประชุมรัตน์
2. เด็กชายพจงรักษ์   นามมั่น
3. เด็กชายสุทธิพงศ์   สอนสีไหม
 
1. นายธวัชชัย   รักดำ
2. นางวรณี  ทองเหลือ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายณรงค์ศักดิ์  พลภักดี
2. นายศิริกร  ทองจันทร์
3. นายอนุสิทธิ์  วิเชียร
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
2. นางวิมลมาศ  แสงสวัสดิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายกรวิท  อึกทองจอม
2. เด็กหญิงนุสราพร  อินทรบุตร
3. เด็กหญิงลลิภัทร  แก้วยิ้ม
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  สัตถาพร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทับเมือง
2. นางสาวธวัลหทัย  สมปรีดา
3. นางสาวเกวริน  พลายสวัสดิ์
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  สัตถาพร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิง ภัทราวดี  กู้เมือง
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หนูสีดำ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  เทพจินดา
5. เด็กหญิงนันทิตา  ล้อมลิ้ม
6. เด็กหญิงวนิดา  ประคองสิน
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวนิตยา  นาคเลี้ยว
2. นายประเสริฐ  จักร์แก้ว
3. นายภาณุวัฒน์  รัตนจรูญ
4. นางสาวมณีรัตน์  ศาลานนท์
5. นางสาววิพา  โคตรขวา
6. นางสาวเบญญาภา  เปลื้องกลาง
 
1. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงธนพร  เชยโพคา
2. เด็กหญิงพัดชรา  มะหาวง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุษบา
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจันทกาญจน์  ยิ้มอินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  ชูสุวรรณ
3. นางสาวสุพัครา  เรืองจิตร
 
1. นางจรรยา  กุลชาติ
2. นางจิราภรณ์  มีล่อง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  กองวัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำเสน
3. เด็กหญิงมะลิสา  สง่างาม
 
1. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู
2. นางกัลญา  จันทรธนู
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  พรมทอง
2. นางสาวบัวชมพู  ประทุมทอง
3. นางสาววิภาวรรณ  อภัยสวัสดิ์
 
1. นายธีรเทพ  มุกดา
2. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา   เขียวปลอด
2. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมรักษา
3. เด็กหญิงเกษศรา  เรือนดี
 
1. นางสาวสายใจ  คูประดิษฐานนท์
2. นางจงดี  อินทวิเศษ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงค์ลอย
2. นางสาวญานิกา  ภูมิไชยา
3. นายวราวุุธ  ขมัน
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงรวินทร์วัณย์  อินทรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรศมน  มาสินธ์
 
1. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
2. นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวนวรัตน์  เพชรมา
2. นางสาวมัลลิตา  หลิมกุล
3. นางสาวอัฐภิญญา  พิมลศรี
 
1. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
2. นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงตวงทรัพย์  สาเรศ
3. เด็กหญิงนุษรา  วิเชียรแก้ว
 
1. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
2. นายธีระพล  เกิดเนตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทวงศ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ศุภลักษณ์
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีนิล
 
1. นายธีระพล  เกิดเนตร
2. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงปนิตา  ศรีบุรุษ
2. เด็กหญิงปานพิมล  บินซาดี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุพัฒน์แก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  แก้วมณี
2. นายจรัส  แก้วมณี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาวดี  พลจร
2. นางสาวชนากานต์  นาคมาก
3. นางสาวพิศชนก  คำดำริห์
 
1. นางสาววนิดา   คชนาค
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลจรัส
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อ่างมัจฉา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายทินกร  ชะบากาญจน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นายจิรวัตร  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แฝงกาย
3. นางสาวสุจิตรา  พัดไสว
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
 
1. นางเรณู  ผดุงฤกษ์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายธีรภัทร  ยมนานนท์
 
1. นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ  มิตร์ลาต
 
1. นางธิดาวัล  จรัลศิลป์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวสบาย  แป้นเอียด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. นางสาวอมลวรรณ  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  สังข์พราหมณ์
2. เด็กหญิงพนิดา  พิชัย
 
1. นางสาวรัติยากร  เอกรัตน์
2. นายกิตติ  วงษ์สมบูรณ์