งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

 line id ติดต่อประสานงาน
 สำหรับศูนย์จัดการแข่งขัน
qrcode

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีเปิดงาน smiley
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ
วันที่ 13 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
กำหนดการ  ดาวโหลด
หนังสือเชิญ ดาวโหลด
ประกาศ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2
heart (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) heart

สรุปมติการประชุม คณะกรรมการและเกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่
**********************************
heart ประกาศ สพม.13 smileysmiley
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง  ดาวโหลด
1.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

2.กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และ สาระฯ ดนตรี แก้ไข
3.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
4.กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ และคอมพิวเตอร์
5.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
6.กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
7.กลุ่มสาระฯ ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์ และนาฎศิลป์
8.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา  แก้ไขเพิ่มเติมsmiley
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แก้ไข ครั้งที่ 2
heartประกาศการ   สพฐ.  heart
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ไฟล์1 ไฟล์2 
blushกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนlaugh
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ดาวน์โหลด


 
laughประกาศศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง surprise 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ใช้แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เปิดระบบการเปลี่ยนตัว แก้ไข ชื่อ
จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 16.30 น. 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

heartประกาศศูนย์โรงเรียนวิเชียรมาตุheart
1.หัวข้อการแข่งชัน Speech ดาวน์โหลด
2. การแข่งขัน Multi  SKills  Competition ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขอให้นำดินสอ ยางลบ ปากกาและสีมาด้วย indecision

 
ปฎิทินการดำเนินงาน  ดาวโหลด
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา  2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดตรัง
วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
17 สิงหาคม  2561 -ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และ ประธานสหวิทยเขต และเลขานุการ -แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์การจัดการแข่งขัน สพม.13
21  สิงหาคม  2561 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ สพม.13
23 สิงหาคม  2561
เวลา 13.30 น.
ประชุมผู้ทำหน้าที่ admin  ประจำศูนย์จัดการแข่งขัน
ณ ห้องประชุมศรีตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13
สพม.13
24  สิงหาคม  2561
เวลา   13.30
ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง
24  สิงหาคม   2561 ศูนย์การจัดการแข่งขันทุกสาระ ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
ศูนย์จัดการแข่งขัน
30  สิงหาคม  2561
เวลา  13.30 น.
ประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระ ณ ศูนย์แข่งขันที่เกี่ยวข้อง ศูนย์จัดการแข่งขัน  14 กลุ่มสาระ
เป็นผู้ดำเนินการประชุม
18  สิงหาคม  2561
เป็นต้นไป
เปิดระบบ ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู
ผู้ควบคุมของแต่ละรายการ บันทึกข้อมูลในเว็บไซด์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.13 (เว็บไซด์ สพม.13)
Admin สพม.13
โรงเรียน
**3  กันยายน  2561 ปิดระบบ การบักทึกข้อมูล ครูนักเรียน Admin สพม.13
4 กันยายน 2561 เปิดระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูล นักเรียนและครู อีกครั้ง เช่น ชื่อ –สกุล
นักเรียนผิด เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ โดยทำหนังสือส่งมาในระบบด้วย
Admin สพม.13 / โรงเรียน
6 กันยายน 2561
เวลา 16.30 น.
ปิดระบบ ทั้งหมด
 
Admin สพม.13
7 กันยายน 2561
 
เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
ศูนย์การแข่งขันจัดพิมพ์เอกสาร ทั้งหมด เพื่อมอบให้กรรมการ
Admin สพม.13
ศูนย์แข่งขัน
13-15  กันยายน 2561 ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
จังหวัดตรัง
สพม.13 + ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรังศูนย์การจัดการแข่งขัน
    ตุลาคม  2561 ส่งสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน
  ตุลาคม 2561 รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงาน สพม.13
1-14 พฤศจิกายน 2561 โอนข้อมูลไประดับภาค Admin สพม.13
  indecisionประกาศ
ศูนย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   - การแข่งขัน  Crossword  Game   ดาวโหลด
   - การแข่งขัน Multi SKills Competition (Writing    SKill) 
 ดาวโหลด winkศูนย์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรังfrown ดาวน์โหลดไฟล์
ปฎิทินการดำเนินงานศูนย์การแข่งขัน
วัน เดือนปี รายการ
23 ส.ค.61 ประชุม เจ้าหน้าที่ admin ประจำศูนย์การแข่งขัน ณ ห้องศรีตรัง สพม.13 เวลา 13.30 น.
24 ส.ค.61 ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว
ณ รร.สภาราชินี จังหวัดตรัง
24 ส.ค.61 ศูนย์การแข่งขันส่งร่างคำสั่งให้เขตพื้นที่
30 ส.ค.61 ศูนย์การแข่งขัน จัดประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม รรที่เป็นศูนย์การแข่งขัน
13-15 จัดการแข่งขัน 
blushร่างแนบท้ายประกาศ
ศูนย์การจัดการแข่งขันfrown
กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ศูนย์โรงเรียนตรังรังสฤาฎ์

กลุ่มสาระคณิตศาสจตร์ ศูนย์โรงเรียนห้วยยอด
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นักบินน้อยฯ   หุ่นยนต์  ศูนย์แข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง
กลุ่มสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์  และศิลปะ-นาฎศิลป์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนกันตังพิทยากร
กลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ   ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และศิลปะ- ดนตรี ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ดาวโหลดไฟล์

หมายเหตุ
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 55
จำนวนทีม 2,978
จำนวนนักเรียน 6,677
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,200
จำนวนกรรมการ 1,666
ครู+นักเรียน 10,877
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,543
ประกาศผลแล้ว 213/232 (91.81%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 62
สัปดาห์ที่แล้ว 624
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 2,866
ปีนี้ 2,876
ทั้งหมด 401,202