รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายธนภัทร  ป้านภูมิ
 
1. นางวลัยพรรณ  จันทะมูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ตันติฉายากุล
 
1. นางพรพรรณ   เพชรจำรัส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราไว 1. เด็กหญิงณิชา  สู่สม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร   ผอมแก้ว
 
1. นางสาวแสงทอง   รองวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขนุ่น
 
1. นางณภัทร์ชญาน์  ณัฐโชติปริญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นางภัทราภรณ์   เก็บเกียรติไว้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. นางสาววิมลรัตน์  รักษาแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี   ศรีสวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   ขุนอินทร์
 
1. นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นางสาวพิยดา  โสบผอม
 
1. นางอารมณ์  พิศพักตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รักดี
 
1. นางสาวโสภา  แสนทองแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1. เด็กชายอรรถพล  เหมือนจันทร์
 
1. นางสมศรี  บุญเพ็ชรศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงภัณทิรา  กลิ่นดี
 
1. นางบุหรง  ทองแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ
 
1. นางสุลีพร  จิระพงษธร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์
 
1. นางกนกขวัญ  โรจนศวิญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง
 
1. นางสาววาสนา  อัครเมธาทิพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุขจันทร์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวนุชจรี   ทองคำ
 
1. นางจินตนา   ตารมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงวรณัน  บริพันธ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ช้างพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงอธิชา  ชุ่มชื่น
 
1. นางเลิศลักษณ์  ยิ่งเกียรติกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   หิมรัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   รุ่งเรือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวรวีร์  มีเพียร
 
1. นายธวัชชัย  แซ่โค้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เกียงแคน
 
1. นางสาวอาภาพร  จิตรนาวี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. นางสาวกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงพรรณศรีภู  เทพเกื้อ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์
2. เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศิริวัง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ไชยฉิม
 
1. นางวารี  นามนวล
2. นางสาวสิริขวัญ  อินทรกำเหนิด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำเลียง 1. เด็กหญิงญาณศา  พิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันทกัญจน์  สินวร
 
1. นางสาวสิริมา  ปานหวาน
2. นางสาวปารดา  คารวินพฤกษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
2. เด็กหญิงวัลลิกา  ทองประสาท
 
1. นางสาวปรัษฐา  รัตนคช
2. นางสาวกัชวรรณ  ทองนุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กหญิงภูษิตา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอรชร  สิงขร
 
1. นายไมตรี  ทั่วด้าว
2. นางกิตติยาภรณ์  ไชยแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. นางสาวตาเตียน่า  แอนดรัวเรส
2. เด็กหญิงศริญญา  ช้างน้ำ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เลื่อน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขยา
 
1. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
2. นางมาลากุล  ปรีชา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังตุด
2. เด็กหญิงรัชนี  อินทรแป้น
 
1. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
2. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงซารา  มะแซ
2. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  กาซอ
 
1. นางสาวสารีมะห์  สาและ
2. นางปาตีหม๊ะ  นิยมวิทยานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จันทร์ฝาก
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชุมเชื้อ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงดวงอนงค์  สุริยงค์
2. เด็กหญิงปารีณา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงประภาสิริ  งิ้วไธสง
2. เด็กหญิงเกียรติสุดา  พันโคกกรวด
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นายภัทรพล  บุญนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายวริทธิ์   ส่งศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา   ระบิลคดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชนันธร  สุขทวี
2. เด็กชายศิวกร  มลิวรรณ
3. เด็กชายอาฮัจห์  สุขสาคร
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองจัง 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนพร
3. เด็กชายวิศรุต  พรหมอเฒ่า
 
1. นางอลิศรา  รัศมีพงศ์
2. นางยินดี  ธรฤทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองโอ
2. เด็กหญิงณัฎฐมน  ปูเงิน
3. เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  แซ่เจียะ
 
1. นางสาวทศพร  พูลผล
2. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กหญิงนีหน้า  ไชยขันธ์ุ
2. นางสาววรรณษา  ดลภักดี
3. เด็กหญิงอรวรา  แซ่หลี
 
1. นายปัญญา  เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางสาวกาญจนา  อนันตวรพจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  ช่อเส้ง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองอักษร
3. เด็กหญิงวีรินทร์  สุประการ
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
2. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายกล้ารบ  เกษเผือก
2. เด็กชายธีรภัทร  ทวีปะ
3. เด็กชายวีรภัทร  โสภากุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร
2. นางสาวเนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1. เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาเงิน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน
 
1. นายธนพัฒน์  อนันทพิทักษ์
2. นางสาวภัทรภร   ศุขหงษ์ทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธมกร  เอนกปัญญากุล
2. เด็กหญิงวิศิณี  เหมทานนท์
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  นาคะสูนย์
 
1. นางเกสรา  โอระชุม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วช่วย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดกอบ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รักเมือง
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เจริญผล
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นางสาวต่วนรอฮานา  รอยา
2. นางสาวอัสวีนา   กูนา
3. นายอิบรอเฮม   กะโด
 
1. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
2. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวชนิตา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวชลธิชา  นุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงณญาดา  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
2. นางจิศรา  ปันดีกา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอตง 1. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีลาน้ำพุ
2. นางสาวศิรประภา  สิมาจารย์
3. นายเมทวัฒน์  ดวงพร
 
1. นายธันว์ธวัช  ด้วงใส
2. นางอัณชณา  แก้วใหญ่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชญาดา  สวัสดิปาณี
2. เด็กหญิงศิวัชยา  ขุนนุ้ย
 
1. นางนราภรณ์  ดวงสุด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี
2. เด็กหญิงรวิสรา  มะโนภักดี
 
1. นางอาภรณ์  สันติวรกุล
2. นางสาวจรวย  หยูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
2. เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
 
1. นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นางสาวจีรนันท์  ขำพร้อม
2. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซึ่ง
 
1. นางสาวปภานัน  เต็มรัตน์
2. นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายพัสกร  พรหมอินทร์
2. เด็กชายภัทรดล  เดชน้อย
 
1. นางสาวอ้อย  คชการ
2. นายชุติพงศ์  จิตมั่น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. นายปณิธาน  ธารีบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงปาริดา  ไกรวงษ์
 
1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
2. นางสาวศิริรัตน์  เด่นมาลัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายยงยุทธ  วารี
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   นวลนาค
 
1. นายอาริยะ   ดำช่วย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณโน
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวิศณี  วะชุม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คนคล่อง
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายติณณภพ  สุขจุล
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  คงเกลี้ยง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
2. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิญา   เกิดศรีเหล็ก
2. เด็กหญิงนภกมล   แก้วสม
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ
2. เด็กชายธนันธร  สังเกตุ
 
1. นางอรทัย  เดชเชียร
2. นายปณิธาน  วัฒนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว
2. เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา  มะโนภักดิ์
2. นางสาวโศรยา   คงตุก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วเมือง
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  ศรีหมอกเมฆ
 
1. นางสาวจันทร์ยานี  แจ้งขาว
2. นางเอกมล  จันทร์เรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงรจนิสา  บิลและหมัน
 
1. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
2. นางสาวปิยนาถ  ลิ้มวิจิตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา
 
1. นางสาวสุจิรา  มุสิกะเจริญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงจรัญญา  ฉิมวารี
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  กาฬจันโท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสรร 1. เด็กหญิงแพรพลอย  แกล้วกล้า
 
1. นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงวันใส  สังข์รอด
 
1. นางประนอม  สังข์คำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายนพณัฐ  ชัยกิจ
 
1. นายก่อเกียรติ  สุขเกษม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงอินธิรา  อักษรนำ
 
1. นางศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายรัชพล  เพ็งใส
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชยพล  ศรีดามา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธ์
2. เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ
3. เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  คงไหม
2. นางสาวช่อผกา  สุขุมทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปิญชาน์  เทพทอง
2. เด็กชายพชรพล  อำลอย
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะวิลาศ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
2. นายประเสริฐ  ขุนชำนาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
2. เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
 
1. นางสาวโชคดี  มณีรัตน์
2. นางสาววาสนา  แซ่ล่อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ละดาดก
2. เด็กหญิงอรญา  ตั๋นสกุล
3. เด็กหญิงเขมจุฑา  ช่วงทอง
 
1. นางสาวฝนทอง  ทรัพย์เจริญวงศ์
2. นางจิตติมา  บรรลุสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกฤติกา  คงเหล่
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวาศินี  กาญจนอักษร
 
1. นางนิภา  คนซื่อ
2. นางอณิสรา  พรหมเกิด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
3. เด็กหญิงภิรัญญา  อยู่สำราญ
 
1. นางกัญญาณี  มะลิชู
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบำรุง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกานติมา  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติยา  นกแก้ว
3. เด็กหญิงวรธนา  ขาวเผือก
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางนงคราญ  เครือพิชยะการกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงปาลิตา  ฝาระมี
2. เด็กหญิงปิยธาริน  หนูมะ
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์
2. นางสาวเอมอร  ชุมพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายกฤษฎา  จาศึก
2. เด็กชายกุ๊บรอ  ไชยสิน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสิน
 
1. นายศุภชัย   โสธร
2. นางสาวนวรัตน์  พลมณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  นุ่นเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูวิชัย
3. เด็กหญิงสุชาวดี  โมกกลาง
 
1. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑธามาศ
2. นางสาวบัวขาว  ช่วยหอม
3. เด็กหญิงศิริธร  แสงศรี
 
1. นางสาวอภิรดี  เพชรสาย
2. นางสาวจิราวรรณ  ช่อไม้
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กหญิงรูกอยยะห์   แวกะจิ
2. เด็กหญิงอามีนะห์   ดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงฮุสนา   แวกะจิ
 
1. นางสาวมีนา  ชายมัน
2. นางสาวรติชา  เดชากรสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กชายชูศักดิ์   พนังนุวงศ์
2. เด็กชายธนเทพ    สายเอียด
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ทองเนื้อเก้า
 
1. นางกรรณิการ์   เพชรชูช่วย
2. นายพิเชษฐ์   เพ็งจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนุรฟาซีรา  โตะละ
2. เด็กหญิงนูราซีกีน  ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะมะ
 
1. นายอาหะมัด  บากา
2. นางแวไฮนี  เจ๊ะเล๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กชายวรินทร  สังข์จรูญ
2. เด็กชายสุทธิ์ภาธร  นิ่มนุ้ย
3. เด็กชายเผดิมชัย  เศษสร้อย
 
1. นางอัญชลี  เงินละเอียด
2. นางสาวสุวรรณา  ทองอยู่
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงซูไรดา   ดูมีแด
2. เด็กชายณัฐพงค์   อาเกะ
3. นายฟัรฮาน   อีแต
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   แลแร
2. นางทัศนันท์   สิทธิชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงนูรียา  ล่องแก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  ไข่แก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีษะสม
 
1. นางจินดา  บริรักษ์
2. นายพีรชานนท์  มุสิกะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงพิมชนก  จรูญกิจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จุลจงกล
3. เด็กหญิงสิริกร  ขุนบรรเทิง
 
1. นางผิวพรรณ  อนุพัฒน์
2. นางสาวสุวิมล  สุวรรณจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เกศมาลี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมสนิท
3. เด็กหญิงศิวพร  พันธ์ดี
 
1. นางสาววารุณี  มีสุข
2. นางพรรณจิรา  สุขพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 1. เด็กหญิงจิราพร  โลหกิจ
2. เด็กหญิงปุญญิสา  อนันตวิทยวงศ์
3. เด็กหญิงพรศิริวรรณ  เพชรย้อย
 
1. นางสุวรรณา  โลหกิจ
2. นางสาวพัธยา  ผลากิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อาหลี
2. เด็กหญิงมัลดา  สุดรอด
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  หมานุ้ย
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นายอานัส  เกษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อิสลาม
2. เด็กหญิงรุชดา  อิสลาม
3. เด็กหญิงอฑิติยา  อิสลาม
 
1. นางสาวสุพาภรณ์  คงเอียง
2. นางสาวปารณีย์  แก้วเซ่ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หอมแก้ว
2. เด็กชายพัทศล  ชนีมาส
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จิโนวงศ์
 
1. นางอรุณี  สกุลคง
2. นายศุภชัย  กลางนุรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤตภัค   พรมชัยศรี
2. เด็กชายศักดินา   อ่อนจิตร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย    ทองแท่ง
2. นางอธิษฎา   ภัยมณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ยินดี
2. เด็กชายปรินทร  จันทร์สุด
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. นางจิตรา  ชูช่วงโชติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะยาว 1. เด็กหญิงปณาลี  พูนเพ็ชร
2. เด็กชายพชร  นายาว
 
1. นางนุจรี  สระวารี
2. นางสาวสุนิสา  เครือทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงมารียัม  เจ๊ะแว
2. เด็กหญิงโรสลีนาร์  เจ๊ะเตะ
 
1. นางสาวซอลาวาตี  เบนโน
2. นายสมาน  ดอละ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงภัฐญ์ธริกา  นิลไชย
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  มูซอ
2. เด็กหญิงรูฮาดา  อาแว
 
1. นางอาเซียะห์  ดาราแม
2. นางไซตง  กือมะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนพัฒน์  หนูเกลี้ยง
2. เด็กชายอนุชา  อนุรักษ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
2. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1. เด็กชายยศกร   ญาติรักษ์
2. เด็กชายยศพล   นวลจรัส
 
1. นายวิชาญ  เล็กบรรจง
2. นายเอกวัฒน์  จุลเลศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายณัฐกัญจน์  หอมเกตุ
2. เด็กชายภัทรกร  สุดชู
 
1. นางสาวบังออน  เพชรเอียด
2. นางวีนา  กล้าณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนราชา 1. เด็กชายภูริภัทร  เพชรลอย
2. เด็กชายวิษณุ  เป้าอินทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  ถุงทอง
2. นายอัษฎากร  สอนทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เทพศักดิ์
 
1. นายศุภชัย  กลางนุรักษ์
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ลา
2. เด็กชายธีทัต  จันทร์มณี
 
1. นางสุมล  จุลนิล
2. นางสาวชไมพร  พัฒนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒ 1. เด็กชายวราวุฒิ  อ่อนพร้อม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นิลเอื้อม
 
1. นายทนงศักดิ์   หิรัญเรือง
2. นางอรอุมา  สุขเเก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นายทวี  สุขแปะเง้า
2. นายวีรยุทธ  สอนประสม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็ชรรอด
2. เด็กชายอธิภัทร  โรยนรินทร์
 
1. นาย ธรรมนูญศักดิ์  ตากสินลา
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต  ตากสินลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายจิรศักดิ์  อินทร์อักษร
2. นายภัทรพงศ์  ทองคง
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางสาววรรณเพ็ญ  แก้วปนทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายชาคริสต์   ศาลางาม
2. เด็กชายวรพงษ์   ทองสัมฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์   อาจณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายนาธาร  หีมยิ
2. เด็กชายอรรณณพ  แก้วเอียด
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
2. นางอามีนะห์  สะแลแม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายอับดุลฮากิม  สันนาเตะ
2. นายอาหะหมัด  มามะเร
 
1. นายอิมรอน  ขวัญคาวิน
2. นางแคทลียา  โกตัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงฐิติพร    คชรัตน์
2. เด็กหญิงนิราภร   ดวงเดือน
3. เด็กหญิงปวริศา   ชูอินทร์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   พระคง
5. เด็กหญิงวริศราภรณ์   ชัยสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา    ศรีโภคา
2. นางสาวสุจิดา  รักไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 1. เด็กหญิงพิลาสินี  รัตนประทีบ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หลานเด็น
3. เด็กหญิงมาริสา  เบญมะหมูด
4. เด็กหญิงอรอฤทัย  ทับชล
5. เด็กหญิงอันสิมา  หัวแหลม
 
1. นางสาวเพียงใจ  ยงค์หนู
2. นางอารยา  สุจิธรรมโม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงชาลิสา  พรหมทัต
2. เด็กหญิงธัญนิชชา  เทียนมนัส
3. เด็กหญิงพิญชญาพา  เรือนแก้ว
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  เกตุสอาด
5. เด็กหญิงมนสิชา  คลังนิมิตร
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงกัญธิกา  รักวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนภัย
3. เด็กหญิงประภาพร  ประชารักษ์
4. เด็กหญิงปลายรุ้ง  พลภาวา
5. เด็กหญิงปาริตา  วิศาล
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาววรฤทัย  หวานวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริสม
2. เด็กหญิงปฏิมา  แก้วฉาง
3. เด็กหญิงปิยาภัทร  เส้งขาว
4. เด็กหญิงวิชญาดา  พละพานิชย์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจันทร์
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์สว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จินดานิล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล
4. เด็กหญิงระวิตา  สาวิโรจน์
5. เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  ถนอม
2. นางสาคร  เหรียญทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ข้ามเขต
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงปัทมา  ปันท่าเรือ
4. เด็กหญิงสุนิษา  พรรณศิลป์
5. เด็กหญิงอชิรญา  ธนบัตร
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางศิรินภา  ต่ำว่าองค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจันยา  ขนุนทอง
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีทัพไทย
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  บานเย็น
4. เด็กหญิงอธิชา  พลอามาตย์
5. เด็กหญิงอรนันท์  คิริชี
 
1. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
2. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกิติยา  แสนเสนาะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เริ่มสกุล
4. เด็กหญิงศราวดี  เขียดสง
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวมาริยา  ฝาและ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกสิริ  แตงแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุธ  จเรนิวาส
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รวยรื่น
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหนียดบุตร
5. เด็กหญิงอลินตา  มิสมัน
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดิตถาราม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   อินทคุ้ม
2. เด็กหญิงธันชนก   สมัคเขตรกิจ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร   เพ็งผอม
4. เด็กหญิงบุษกร   จินดามณีศรี
5. เด็กหญิงแพรวา   ศรีระษา
 
1. นางสาวลดาวัลย์   นันทบุตร
2. นางสาวสาวิตรี   ไทยสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายญาลีล  เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายธนวินท์  พลไพ่
3. เด็กหญิงนิสรีน  แข็งแรง
4. เด็กหญิงศุภวดี  แก้วพิทักษ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ละเอียด
 
1. นายบุญเหลือ  ชายภักตร์
2. นางสาวพุชนาถ  ภิรมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เกนบุตร
2. เด็กหญิงชลธาร   หวังสุข
3. เด็กหญิงนัชชา   เกิดสุข
4. เด็กหญิงปิยธิดา   วังบัว
5. เด็กหญิงรัชชประภา   ศรีกระจ่าง
 
1. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
2. นางสิรภัค  สีแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  แตงเศรษฐี
2. เด็กชายบดินทร์  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงปิยณัฐ  คล้ายทอง
5. เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณวาท
 
1. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงนูรูลญันนะห์  มะแวซา
2. เด็กหญิงนูร์ไอนี   สาเมาะ
3. เด็กหญิงอิรฮาม  มะแซ
4. เด็กหญิงอูซัยมะห์  ยูโซะ
5. เด็กหญิงเกาษัร  บาโง
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
2. นางวราภรณ์  สงเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นางสาวซูไลลา   ยูโซะ
2. เด็กหญิงนิยัสมี  เด็ง
3. นายปฏิภาณ  เพ็ชรจรูญ
4. เด็กหญิงมูรณี  ดอกา
5. นางสาวอัสวีดา   กูนา
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางกาญจนาวดี  แก่นแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงชลิตา  ผลสุย
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ช่างคิด
3. เด็กหญิงธนันญา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงมนทิรา  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวรุชดา  พงค์ยี่ล่า
2. นางสาวณิชาภัทร  ปลักปลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงดารินทร์  ธานา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเลิศ
3. เด็กชายภาณุรัตน์  สงัดกิจ
4. เด็กหญิงวิริยา   เม่นน้อย
5. เด็กหญิงอาริสา  รัตนเลิศ
 
1. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
2. นางจันทรา  โชคนาแสงอนันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภัสกร  แก้วผึ้ง
2. เด็กหญิงปรินดา  เทพศิริ
3. เด็กหญิงรวิษฏา  ปิติ
4. เด็กชายรัญนฤทธิ์   สิทธิคง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไอยรารัตน์
 
1. นายวิตรี  สมาฤกษ์
2. นางสาวจันทนิภา  หนูอิ่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กหญิงคอดียะ  กล้าศึก
2. เด็กหญิงบุหงัน  ตาครุฑ
3. เด็กชายศิรายุ  ชาญสมุทร
4. เด็กชายอุสตาส  อุเสน
 
1. นายณัฐวัฒน์  นางงาม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ยกย่อง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงโน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจวัง
4. เด็กชายศุภชัย  อินทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอัญยานี  ไชยช่วย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บัณฑิต
2. นางสาวนิตยา  วรรณแสงทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงฐาปณี  สิทธิยากรณ์
3. เด็กชายณัฐวัฏ  รัตนวงศ์ไทย
4. เด็กชายประสิทธิชัย  ประจิกกิจ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จักปราณี
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายจรีเมธ  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมช่วย
2. เด็กชายธนกร  งามจรัส
3. เด็กหญิงรัตน์ชฎา  ช่อผูก
4. เด็กหญิงอธิชา  ยศหลวงทุ่ม
5. เด็กชายอภิญญา  เพิงรัตน์
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
2. นางสาวกนกอร  แร่ทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กชายคมกฤช  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้ววิริยะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒนาประยุกต์
4. เด็กชายฐานันดร  เดชผล
5. เด็กชายอุเทนร์  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
2. นางสาวณัฐรินีย์  เสมสันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกาณต์พิชชา  สุขสการ
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงจรรยาพร  เพชรไชยา
4. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เพ็งอุดม
5. เด็กหญิงญาณันธร  โอนอิง
6. เด็กหญิงดลนภา  เนียมสุวรรณ
7. เด็กชายธนสาร  พรมอุบล
8. เด็กชายธีรภัทร  จีนจิ๋ว
9. เด็กหญิงนภัสนันท์  ดีหมอก
10. เด็กหญิงนันทพร  เกลี้ยงสงค์
11. เด็กหญิงบุรัสกร  เมืองประสงค์
12. เด็กหญิงพรรณชนิดา  ชูโชติ
13. เด็กชายพรเทพ  ไกรวิลาศ
14. เด็กชายพิสุทธิ์  ชุมพงษ์
15. เด็กหญิงรสธร  บัวแก้ว
16. เด็กหญิงลัคนา  พรหมนุช
17. เด็กหญิงวิลาสินี  ชิตกรหาญ
18. เด็กหญิงอรวี  สุขสวัสดิ์
19. เด็กชายอิทธิพล  ผลประมูล
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หนูสมคิด
 
1. นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์
2. นางอัจฉริยา  สุจริต
3. นางสาวจริยา  พลการ
4. นายสำราญ  ขวัญพุฒ
5. นางรณพร  อุ้ยนอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงจริยา  เทพมงคล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์ผ่อง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เต็นภูษา
4. เด็กชายนภัสกร  มาฆทาน
5. เด็กหญิงนุูรมา  เจ๊ะเด็ง
6. เด็กหญิงปณาลี  เมืองรอด
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอำไพ
8. เด็กหญิงมาริษา  เจ๊ะเด็ง
9. เด็กชายฤทธิเดช  พงศ์สวัสดิ์
10. เด็กชายวีรศักดิ์  กะลาศรี
11. เด็กชายสมิทธิ์  ศิลาสุวรรณ
12. เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์
13. เด็กหญิงอภิสรา  พงสกุล
14. เด็กหญิงอัญญานี  รอดประดิษฐ์
15. เด็กหญิงอัยยรัช  ทองสุข
16. เด็กชายเกริกพล  เพ็งจันทร์
17. เด็กชายโฆษิต  ชัยราษฎร์
18. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
19. เด็กชายไชยภัทร  ยามแก้ว
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
3. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
4. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
5. นางสาวจารุณี  สนธิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงกชพร  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญกมล  มากจันทร์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญส่ง
4. เด็กหญิงดวงสมร  สระแก้ว
5. เด็กชายธนิยะวัฒน์  พุฒทอง
6. เด็กชายธวัชชัย  ใสพริก
7. เด็กชายนพรรณพ  เพชรช้าง
8. เด็กชายปัญจพล  ปรารถนาธรรม
9. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
10. เด็กชายปิยพัทธ์  ปรารถนาธรรม
11. เด็กหญิงพิชญาภา  คงด้วง
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ์
13. เด็กชายพีระภัทร  เรืองศรี
14. เด็กหญิงศานตยา  กู้เมือง
15. เด็กชายสรนันท์  สุวรรณคีรี
16. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
17. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
18. เด็กชายอนันตชัย  ใสพริก
19. เด็กชายอรรถชัย  เรืองศรี
20. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
 
1. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางสาวอุษา  พรหมขาว
4. นางจารุณี  ฐานวิเศษ
5. นางสาวสุจรรยา  นาคมาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กชายกรภัทร  ทิมเทพ
2. เด็กชายจักรเทพ  ซื่อตรง
3. เด็กชายจิรายุทธ  รัตนรัตน์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องราศรี
5. เด็กชายดลธรรม  ยามดี
6. เด็กหญิงปรียานันท์  ทวีธรรม
7. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บุญก่อน
8. เด็กชายพงศภัค  เชี่ยวชำนาญ
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  มีสูงเนิน
10. เด็กหญิงพัชรี  มุสิก
11. เด็กชายยุทธนา  ทองคำ
12. เด็กชายรณชัย  อุดม
13. เด็กหญิงวรันธร  สอนวงษา
14. เด็กชายวัชรพล  เทียนประดิษฐ์
15. เด็กหญิงวาสนา  พิทักษ์แทน
16. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีวงษ์ไพร
17. เด็กหญิงอนุสรา  อุปชา
18. เด็กชายเกรียงไกร  สุผาวัน
19. เด็กหญิงเพชรนรี  สุดจิตต์
20. เด็กชายเมธา  ชลธาร
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางจีราวรรณ  คุ้มสวน
3. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
4. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
5. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเกต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังแช
3. เด็กชายชลธิชาติ  เพ็ชรอาวุธ
4. เด็กชายธนิยะวัฒน์  พุฒทอง
5. เด็กหญิงธลิดา  คมสัน
6. เด็กชายธีรยุทธ  กนกนาค
7. เด็กหญิงนันทิดา  หีตแก้ว
8. เด็กหญิงนันธิชา  พรประสิทธิ์
9. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
10. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ์
11. เด็กหญิงศานตยา  กู้เมือง
12. เด็กชายศุภณัฐ  กุลศิริ
13. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
14. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
15. เด็กชายอนันตชัย  ใสพริก
16. เด็กชายอรรถชัย  เรืองศรี
17. เด็กชายเจนณรงค์  ศรียาภัย
18. เด็กชายเมธัส  ใสพริก
19. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
20. เด็กชายเอกพล  พุฒทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
2. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
3. นางสุนิสา  พุทธศรี
4. นางลัดดา  โกละกะ
5. นางจารุณี  ฐานวิเศษ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  มะนอ
2. เด็กหญิงซาวิตรี  สาเระ
3. เด็กหญิงซูนียะห์   ไอบอง
4. เด็กชายดุลยา   สิกะ
5. เด็กหญิงนินุรอาซีกีน  เจ๊ะซอ
6. เด็กชายนุรดีน  สะแลแม
7. เด็กหญิงนุรมีย์  จะปะกียา
8. เด็กหญิงนูรฟาติน  ดีสะเอะ
9. เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮี  สะเตาะ
10. เด็กชายมูฮัมหมัดซานูซี  สาและ
11. เด็กชายมูฮำหมัดนัสรี  ดีสะเอะ
12. เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิต  มะหะมิง
13. เด็กชายอัซรีย์  หะมิมะดิง
14. เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  กอและ
15. เด็กชายอามีน  บือราเฮง
16. เด็กชายอารีฟีน  สาเฮาะ
17. เด็กหญิงอินซานี  ยะยือริ
18. เด็กหญิงอิลฮามี  ลาเตะ
19. เด็กหญิงเนาฟะห์  มีหิ
20. เด็กหญิงโซเฟีย  ดีสะเอะ
 
1. นายอับดุลอาซิ  ดูมีแด
2. นางมูยาฮาดะ  รอแม
3. นางสาวผการัตน์  อนันทบริพงค์
4. นางสาวพาดีละ  ดีสะเอะ
5. นางสาวอาซียะห์  ดือราเซะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 1. เด็กหญิงชาลินี  จงจุดเทียน
 
1. นางสาวกฤษณา  คล้ายทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์
 
1. นางสาวกิตติยา  ไกรนรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ
 
1. นางสาวทัตขญา  สุวรรณมณี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีรภัทร์  รัตนพงศ์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินก้อง 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  รัศมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบือแรง 1. เด็กหญิงวัลพัชรี   วาเฮ็ง
 
1. นางสาวต่วนจันทิมา  ตอกอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. นายอภิสิทธิ์  หนูครุน
 
1. นางปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ต้นกันยา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญถาวร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนานนท์  จักรแก้ว
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรทนันท์
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร์  ทองขวัญ
2. เด็กชายธนกร  สังยวน
 
1. นางวัชรี  บุญธรรม
2. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงพัชณี  นุ้ยเอียด
2. เด็กชายไชยภัทร  อ่อนชาติ
 
1. นายพสิษฐ์  บุญยอด
2. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณภัทร  พรหมนวล
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  หิรัญรัตน์
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศรีคำภา
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
2. นางเสาวภา  ทองไตรภพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองประไพย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉุ้นย่อง
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
2. นายพสิษฐ์  บุญยอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธันยพร  คล้ายอักษร
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางอัญชลี  เกื้อแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงฐติมา  ทองจิต
2. เด็กชายศตวรรษ  เสริฐบุรี
 
1. นางอนุษา   ศิลปวิศาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายจิรกิตต์  รักษ์จินดา
2. เด็กหญิงชมภู  สุขศรี
 
1. นางเนาวเรศ  สุขสุวรรณ
2. นางสุภาพ  รินเกลื่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญถาวร
2. เด็กชายณัฐชนน  ขวัญช่วย
3. เด็กชายธนภัทร  สุขศรี
4. เด็กชายนฤเบศ  ศิริพงค์
5. เด็กชายนิติพัฒน์  หนูเมือง
6. เด็กหญิงปณิดา  เอียดทอง
7. เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ส่อ
8. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สายใหม
9. เด็กชายสิปปกร  คำไทร
10. เด็กหญิงอธิติญา  เลิศตระกูล
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
3. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันณิกา  โรจชะยะ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูคง
4. เด็กหญิงธนวรรณ  รุยันต์
5. เด็กหญิงนภสร  อัณฑยานนท์
6. เด็กหญิงมนปรียา  มนตรี
7. เด็กหญิงศุภลัคน์  เกตุด้วง
8. เด็กหญิงสวรส  พุทธศุกร์
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เศวตบุษกร
10. เด็กชายอิสริยา  ชูอินทร์
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เทวรังษี
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองศรี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
4. เด็กหญิงลลิตา  เมืองแทน
5. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
6. เด็กหญิงสุนันทา  แสงอำไพ
7. เด็กหญิงสุพิชชา  หนูเหมือน
8. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  คงเล็ก
9. เด็กหญิงอโณมา  ดีสังข์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ชาวตลาด
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาววันเพ็ญ  ทองตัด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญว์ราง  แดงสุภา
2. เด็กหญิงชนานันท์  กลับวิหค
3. เด็กหญิงชลธิชา  นามพรม
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พงษ์พานิช
5. เด็กหญิงบุญทริก  เกษศิลป์
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ทิพย์มังกร
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงสุมินตรา  เกตุโรจน์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมศรีแก้ว
10. เด็กหญิงไปรยา  ฟาอีดีน
 
1. นางนวลฉวี  ไทรบุรี
2. นางสาวสุภารัตน์  เพขรรอด
3. นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชมน  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
3. เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมปาน
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงมีมี่  -
8. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เกื้อหล่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แจ้งจุล
4. เด็กหญิงนูรีมาร์  หัดเลาะ
5. เด็กหญิงบุณยวีร์  คงเกิด
6. เด็กหญิงประภารัตน์  ทองประดิษฐ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  สังฉิม
8. เด็กหญิงศศิวิมล  จ่าถิ่น
9. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข
10. เด็กหญิงอามาณี  โพธิดอกไม้
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
2. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
3. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ
2. เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  มีทรัพย์
4. เด็กหญิงณิชนันทน์  ประเสริฐเตชาโต
5. เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
6. เด็กหญิงพลอยฟ้า  วรรณพรหม
7. เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล
8. เด็กหญิงวิภาวดี  มิ่งทองคำ
9. เด็กหญิงสุปรียา  กังแฮ
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิตติชัยกุล
2. เด็กหญิงจิณณพัต  หว่างดอนไพร
3. เด็กหญิงจิณพัตร  พาลเสือ
4. เด็กหญิงชริดา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สมภักดิ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศุภกร
7. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศิลปเสวต
8. เด็กหญิงธุสาวดี  สุขศรี
9. เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์
10. เด็กหญิงอรปริยา  เชิญทอง
 
1. นางวาสนา  ม่วงทอง
2. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
3. นายอุดม  ฉัตรบรรยงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจิตติภัทร  จันทร์ศรีทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา   ชิดศักดิ์สกุล
3. เด็กหญิงณัชฐกานต์  ชูรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐจรี  คงดี
5. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
6. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
7. เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรประดับสกุล
8. เด็กหญิงพิมพ์พาภรณ์   ฉลาด
9. เด็กหญิงภัณธิรา  ศิริวงษ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลน์  เรืองช่วย
 
1. นางวนิดา  บุญฤทธิ์
2. นางประทุม  วุฒิวงศ์
3. นายอรุณ  คงเอียง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. นางสาวจักรีพร  สุทธิชาติ
2. นางสาวนฤมล  สถิ่น
3. นางสาวปภาดา  พึ่งแรง
4. เด็กหญิงผุสดี  พญารัง
5. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
6. นางสาวมัทนียา  แก้วสีงาม
7. นางสาววาสินี  บุญสวน
8. นางสาววิสุดา  รักประชา
9. นางสาวศุภรัตน์  สุวรรณ
10. นางสาวสิริกร  โปชู
 
1. นายสมชาย  ใจดี
2. นายภานุพงศ์  ชูเพ็ง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงนัฐกาญณ์  ช่วยเพ็ญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดาวกระจาย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โตนดงาม
4. เด็กหญิงมาริสา  นาคสูงเนิน
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันทบาล
6. เด็กหญิงวิราวัลย์  อุยิพงษ์
7. เด็กหญิงสิรินันท์  อิสรไกรศีล
8. เด็กหญิงสิรินาถ  โสภา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ไทรสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุวรรณา  โอ่ทอง
 
1. นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์
2. นางจุริญ  คิดดี
3. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงกูนาดียา  ตูแวสนิ
2. เด็กหญิงซัลวานา  สะมะ
3. เด็กหญิงซารูดา  มามะ
4. เด็กหญิงซีตีนูรอีฟฟะฮ์  ต่วนเงาะ
5. เด็กหญิงต่วนฮัลยีซะห์  ตูแวมูดอ
6. เด็กหญิงนิอัสมีรา  ต่วนตือเงาะ
7. เด็กหญิงนุรฮีดาย๊ะฮ์  มูดอ
8. เด็กหญิงนูรไอนี  อาแวกือจิ
9. เด็กหญิงบุศรอ  รอหม๊ะ
10. เด็กหญิงอาตีมา  อาแซ
 
1. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
2. นางสาววานา  หะยีเจ๊ะหะ
3. นายนาวี  ดอเล๊าะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กาญจนสันติ
2. เด็กหญิงจารุพัสต์  นกเทศ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ยืนนาน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดมี
5. เด็กหญิงภริตา  คงทองคำ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สมหวัง
7. เด็กหญิงรัตนากร  เสนคุ้ม
8. เด็กหญิงศิรดา  ยืนนาน
9. เด็กหญิงเอเซีย  คอรัมย์
10. เด็กหญิงไอศิกา  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
2. นางสาวสราพร  ทัตติยพงศ์
3. นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายจิรพัฒน์  นนทรี
2. เด็กหญิงพรลภัส  เทพไพฑูรย์
3. เด็กชายพีรพล  เดชบำรุง
4. เด็กชายวชิรวิทย์  วัฒนกิจวิศาล
5. เด็กชายวรเทพ  นาคขำ
6. เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ
7. เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ
8. เด็กชายสิทธิพล  เดชบำรุง
9. เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล
10. เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณัฐภัทร  อินทนาศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์    รุ่งราตรี
4. เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง
5. เด็กชายธนกร  นุ่นแก้ว
6. เด็กชายธาราธิป  สังข์กล่ำ
7. เด็กชายศักดิธัช  แสนขำ
8. เด็กชายสิปปภาส  สดากร
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอ็งฉ้วน
10. เด็กชายไกรวิชญ์  ชุมพินิจ
 
1. นายศักดิ์ศิริ  ลิ่มศิลา
2. นางสาวรุวัยดา  ปานแดง
3. นางสาววาริธร  สงวนนาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายชานนท์  จันทรา
2. เด็กหญิงณิชานาฎ  ไชยประสิทธิ์
3. เด็กชายนราวิชญ์  ปัญญาบุตร
4. เด็กหญิงพลอย  ยินดี
5. เด็กหญิงมัฌชุกร  หนูเสน
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยกศิริ
7. เด็กชายสุรชัย  สงโสม
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีคำโหมง
 
1. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
2. นายปรวี  ศิริยะ
3. นายณัชพล  รอดชู
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจันธิมา   มุ่งดี
2. เด็กหญิงนิราวรรณ   สะท้านถิ่น
3. เด็กหญิงปิ่นลดา    ขจีพิทักษ์
4. เด็กหญิงภัทรพรรณ   น้อยนาม
5. เด็กหญิงศศิกานต์   ผิวเวียง
6. เด็กหญิงศิรินภา   ฤทธิแสน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุขเกตุ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   แป้นงาม
9. เด็กหญิงอทิตยา   หมั่นหมาย
10. เด็กหญิงอรพนิต   บุญลา
 
1. นายวีระวัฒน์   เรืองรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์   บางทอง
3. นางสาวจุฬีภรณ์   ทองเฟื่อง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหนียดบุตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหนียดบุตร
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ยะลา
4. เด็กชายพิทวัส  จารัตน์
5. เด็กหญิงภัณฑิลา  คชสวัสดิ์
6. เด็กชายยุทธพงษ์  สีหมาด
7. นางสาวรัตนา  ขาวแดง
8. เด็กหญิงสุรี  บุตรโกบ
9. นายเอกรินทร์  หนองคล้า
10. เด็กหญิงแพรวา  เหนียดบุตร
 
1. นางสาวนัฐฐิกาญจน์  ตั้งคำ
2. นายศราวุฒิ  หนูโสย
3. นายอดิศักดิ์  เพชรข้าหรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกนธิชา  เพ็ชรน้อย
2. เด็กหญิงกุลวดี  จิ๋วประดิษฐ์กุล
3. เด็กหญิงนภาพร  อินพรม
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ด่านสากล
5. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มุสิทธิ์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  นามหิงห์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธแจ้ง
8. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีสงคราม
9. เด็กหญิงสหฤทัย  เกษมสุขไพศาล
10. เด็กหญิงอทิตยา  ชัยสังข์
 
1. นายสกุลชัย   บุญญศิริโชติ
2. นางสาวจงรัก  รอดภัย
3. นางสาวผกามาศ  ทิพย์จักษุ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงณัฐมล  พลสุด
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองโสภา
5. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
6. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
7. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เตียว
8. เด็กชายสุทธินันท์  ทิพศรี
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฤทธินาค
10. เด็กหญิงอาลิษา  คงศรีทอง
 
1. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง
2. นางสาวณิชาภัทร  เดชภักดี
3. นางสาวจันจิรา  เพชรฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  รัตนวงค์แข
2. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
3. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
4. เด็กหญิงฐิติชญา  คำสอน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
6. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
7. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นวลแก้ว
8. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
9. เด็กหญิงหฤทัย  จันสำรวม
10. เด็กชายอาทิตย์  อิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุบล  ฉิมรักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายกฤษตินัย  หมื่นท่องวารี
2. เด็กชายชลชาติ  ทองหอม
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมุทร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพทอง
5. เด็กชายนวัชรินทร์  เหล็กเกิดผล
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ตุ่นวัน
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  หมื่นท่องวารี
8. เด็กชายภูริภัทร์  บ่อม่วง
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขำทิพา
10. เด็กชายไชยฤทธิ์  เหล็กเกิดผล
 
1. นายวรากร  เหล็กเกิดผล
2. นายทนงศักดิ์  คงประสม
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กหญิงจารุมญช์  เกื้อชู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถนอม
3. เด็กชายธราดล  ช่างเรือ
4. นายธีระศักดิ์  จันทร์แห่ว
5. นายนัทธพงศ์  มูสิโก
6. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุทธิเจริญ
7. เด็กหญิงพิไลพร  อยู่ขาว
8. เด็กหญิงรชนิศ  ชูแก้ว
9. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
10. เด็กชายสีหราช  ศรีเปาระยะ
 
1. นายประภาส  จุลละเอียด
2. นายวทัญญู  อยู่แสง
3. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงเกศินี  นาควงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุระ 1. เด็กหญิงคณิสรา  พูลติ้ม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรักแย้ม
 
1. นางสาวพัชรี  หมันกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  กลับเกลื่อน
 
1. นางสาวประครองขวัญ  หนูเอก
2. นางสาวณัฐกานต์  นาควงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  เกษระ
2. นางสาวพรชนก  เที่ยงธรรม
 
1. นายธีระศักดิ์  แสงศรีจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นางสาววิภาวดี  โอฬาร์กิจ
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นายบุญช่วย  นวลใย
2. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงธัญสุดา   พลเดช
2. เด็กชายธีร์ธวัช   มั่งมี
 
1. นายวิโชติ   รักงาม
2. นางสาวอาภรณ์   หมื่นละม้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอัมนีย์  อาแด
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  เพลินจิตต์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีรัตน์
 
1. นายนพดล  โชคคณาพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กชายสัชฌุกร  เพชรบูรณ์
 
1. นายมงคล  เดชกุบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทธนันท์  ไชยชิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสรา  นุวงศ์
 
1. นางวรรณดี  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทรักษา
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ศักดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร   สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายเมธี  คงทองสังข์
 
1. นายภิญโญ  นนตรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กหญิงฮันนะห์  ดือราแม
 
1. นายสมชาย  แก้วประจุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชวด 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  บรรถะ
 
1. นายเอกทัศน์  เดชอรัญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซานน่า  กอฮิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายปฏิวัติ  ถ้ำคู่
 
1. นายรุจ  ลภนสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนศุภบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม 1. เด็กหญิงสุนิตา  ยีรัน
 
1. นายสมศักดิ์  ลีเดร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร   สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คชวงศ์
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟียัล  ยะโกะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. นายปลายตะวัน  คงสมุทร
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุทธาภิรมย์
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงอัญชนา  ด้วงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เกยรัมย์
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงนิชานันท์  หงส์คำ
2. เด็กหญิงพุธิตา  ใจเย็น
 
1. นางวารี  หงส์คำ
2. นางอุไรวรรณ  อัตภิญโญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอนัญญา   เกลี้ยงเเก้ว
2. เด็กชายอมรเกียรติ   สุชาติพงศ์
 
1. นางกัณฐมณี   คุณชน
2. นางสาวสุภานี  บวรศุภศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงกัญญทัต  กองมี
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พรมมา
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางสาวพรทิพย์  เจนจริยานนท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายจิรายุ  ก้งซ้าย
2. เด็กชายอนันต์  เบ็ญโส๊ะ
 
1. นางนันท์ฤพร  ทองศรี
2. นางรจนา  คำมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซูซีลาวาตี  สะมะแอ
2. เด็กชายอาลีมัน  อีลา
 
1. นางกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตตะภัค
2. เด็กหญิงนิธิวดี  คงศักดิ์พันธ์
 
1. นางกุศล  รัตนพันธ์
2. นายเอกพล  ชาภิมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงอามาณี  มามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุภาพ
2. เด็กหญิงดารินทร์  มาตรวังแสง
 
1. นางวารี  หงส์คำ
2. นางสาวชญานันท์   มุ่งยอดกลาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนาปูซา  บากา
2. เด็กหญิงอานีซะห์  ปูลา
 
1. นางพรพิมล  ศรีสุข
2. นายวีระ   โกวิทางกูร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร   จันทรศร
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายคุณากร  อินทร์นอก
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวมินตรา  มุสิกะพันธ์
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงชามีนี  หมาดโหยด
2. เด็กหญิงซีมียา  อาหลีกะเส็ม
3. เด็กหญิงวิตรา  โส๊ะ
 
1. นางซากีเร๊าะ  หมาดโหยด
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าขวาง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุขดา
2. เด็กหญิงวลัยพร  สุวรรณโมสิ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมสุข
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เย่าเฉื้อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กหญิงพรรวษา  เลกากาญจน์
2. เด็กชายพัทธดนย์  เลกากาญจน์
3. เด็กหญิงอมราพร  ศรีสุวรรณ์โณ
 
1. นายโสภณ  เชาวลิต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงกิตติมา  วรสุทธิ์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  โต๊ะบาย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยวัฒน์
 
1. นายประสิทธิ์  แก้ววิจิตร
2. นางสาวกาญจนา  งามขำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงมาริษา  สาและ
2. เด็กหญิงรูเซียณา  บากา
3. เด็กหญิงเกาสัร  หะยีดาราแม
 
1. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
2. นางนิมัสนา  โต๊ะแวอายี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงซูรีตา  สาแล๊ะ
2. เด็กชายบุคอรี  มาหะหม๊ะ
3. เด็กชายอับดิลละฮ์  หมานขมิ๊
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวฐนิชา  หมัดยะมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สงแก้ว
2. นายฐานิษฐ์  สองประสม
3. นายสาธิต  ศิลปะ
 
1. นางอาภรณ์  ณะนวล
2. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายธนภัทร  ใยบัวทอง
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เอกะระ
3. เด็กหญิงศรินยา  ดีแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
2. นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมืองระรื่น
2. เด็กชายภัคพล  เผือกภูมิ
3. เด็กชายอนุชา  อ.ท.ศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรหมอินทร์
2. นางสาวปิยพร  ศรีเทพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายวรากร   ฉายพันธ์
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
 
1. นางอัจฉรา  หิรัญสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายพัฒกิจ  พัฒฉิม
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางอารียาภ์   นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายจักรรินทร์  เลิศชิน
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวฉิม
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  บุปผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายณัฐพงค์  ชัยสิทธ์
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงนุ่น
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีโสภา
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงนัทธมน  สังแดหวา
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นายนภดล  งามขำ
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นางสาวสุธิตา  รัตนูปกรณ์
 
1. นางอาทิตติยา  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายภูวนาท  สุขอนันต์
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนุรฮานูดีน  สาและ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงเมธิตา   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายนพกร  ภัยรัตน์
 
1. นายนรินทร  พาหุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นายภานุพงศ์  ช่วยชะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นายโกสินทร์  นิลเอี่ยม
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงศศิธร  หลอดศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  ทองเกลียด
 
1. นางสาวศรัญญา  สวนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. นางสาววิไลพร  ชาญสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัตธิมา   อินทรทัศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวฉลวย  แสงอุส่าห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จ่ายอั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถาวร
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงเชลซี  บัวนาค มีเดช
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย  เพชรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงวริศรา  หลีกภัย
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายวงศ์สุเทพ  ชูน้อย
 
1. นางนฤนง  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นางสาวนฤภร  บุตติพันธ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายสุธรรม  กาญจนพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายสราวุฒิ  ทองดี
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์   นาสุชล
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ญาณโภช
 
1. นายวันชนะ  กล่อมสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มณีโชติ
 
1. นางสาวศรัญญา  สวนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  สายน้อย
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณน้อย
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. นางสาวกนิษฐา  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสูง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาญจนวิบูลย์
6. เด็กชายภัทรพล  นาควิเชียร
7. เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์
8. เด็กชายสืบสกุล   ไกรมาก
9. เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
3. นายภูริทัตตะวันฉาย  เพชรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ขำจีด
4. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
5. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
7. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
8. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
9. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
3. นางจรีวรรณ  ชูกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตณรงค์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  บุษบง
3. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเหนือ
5. เด็กหญิงปานหทัย  หมื่นรักษ์
6. เด็กหญิงพัชริดา  ชูทอง
7. เด็กหญิงฟ้าใส  หวานแก้ว
8. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมศิริ
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
2. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
3. นายศตพร  เหมทานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกชกร  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดาวตุ่น
4. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงนัทธมน  สังแดหวา
6. เด็กชายพัชรพล  สงประหยัด
7. เด็กชายพัฒน์ฐพนต์  โลกมิตร
8. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล
9. เด็กหญิงศิรินทรา  จิตต์ประสงค์
10. เด็กชายสรวิศ  ฤทธิเกษร
11. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยประดิษฐ์
12. เด็กหญิงอังค์วรา  ม่วงงาม
13. เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม
14. เด็กชายเนติภัทร  แก้วสนั่น
15. เด็กหญิงโชติรส  สถิรานนท์
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
3. นายภูริทัตตะวันฉาย  เพชรศรี
4. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร  เต็งมีศรี
2. เด็กชายกิตษณภัช  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง
4. เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร
5. เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
6. เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ
7. เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง
8. เด็กชายถิรวุฒ  วรรณบวร
9. เด็กชายธัชพล  ชุมทัพ
10. เด็กหญิงนภัสศิริ  หีตช่วย
11. เด็กหญิงปวริศา  สุระพร
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
15. เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนูสังข์
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  ขำจีด
5. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
6. เด็กหญิงพรรณภัทร์  แก้วกาญจน์
7. เด็กหญิงพัชรี  ศิริอนันต์
8. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
10. เด็กหญิงราชาวดี  เสนเกตุ
11. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
12. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
13. เด็กชายสัมฤทธิ์  ทองเรือง
14. เด็กชายสิรวิชญ์  โสดา
15. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
3. นางรัติยากร   บุญช่วย
4. นางนิวร  เกลี้ยงนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นายชัยวัฒน์  พิสระ
2. นางสาวณัฏฐา  ช่างคิด
3. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน
4. เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว
6. นายนภดล  งามขำ
7. นางสาวนฤภร  บุตติพันธ์
8. เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์
9. เด็กหญิงพรภนา  อยู่ขาว
10. เด็กหญิงมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์
11. นายศรัญยู  ผลบรรจง
12. นางสาวศศิวิมล  รักษาแก้ว
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูช่วย
14. นายสุวนนท์  ศิริวัฒน์
15. นายโกสินทร์  นิลเอี่ยม
 
1. นายเอกราช  หนูปลื้ม
2. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
3. นางสาวปริศนา  รักสถาน
4. นางสาวณัฐธยาน์  นวลสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมะเนิน
3. เด็กหญิงกิตติมา  รักษ์บรรจง
4. เด็กหญิงชลธิชา  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงธิติมาพร   บัติโยธา
6. เด็กชายธีรภัทร  สุขฉัย
7. เด็กหญิงรัตติยา  ละคร
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองอ่อน
9. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมี
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูเสน
11. เด็กหญิงสิริยากร  กิจการ
12. เด็กหญิงอัญญาณี  โทศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชนะรัตน์  กำเนิดทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทอง
3. เด็กชายทรงยศ  ดิสสระ
4. เด็กชายธันวา  นามคำ
5. เด็กชายนุรฮานูดีน  สาและ
6. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงนุ่น
7. เด็กชายวิชชุ  แก้วงาม
8. เด็กชายวีรพล  จินดาประเสริฐ
9. เด็กชายสิริกร  แซ่อึ้ง
10. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดบัญดิษฐ์
11. เด็กชายเทพทัต  อินทรมณี
12. เด็กชายโยธิน  เปลี่ยนศิริ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
3. นายภัทยา  พิชญาวัตร
4. นายธงไชย  อนันตพรรค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิตาพงศ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวฉิม
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ท่ามถัง
4. เด็กหญิงจินดาภรณ์   น้อยแก้ว
5. เด็กหญิงธนภรณ์   วรรณรัตน์
6. เด็กชายธีรภัทร   ศรีโสภา
7. เด็กหญิงปสุตา   บุญศัพท์
8. เด็กหญิงพีรญาณ์   เนียมพันธ์
9. เด็กหญิงราชาวดี   ใหมแก้ว
10. เด็กชายวรากร   ฉายพันธ์
11. เด็กชายอดิสันต์   สุขยะฤกษ์
12. เด็กหญิงเมธิตา   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
2. นายณัฐพล   ไชยมะโณ
3. นางสาวพิมพ์ชนก   เหล็มปาน
4. นางสาวจันทรามาศ  วงค์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์คง
2. เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล
3. เด็กชายธนดล  นิลปักษ์
4. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
5. เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์
6. เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด
7. เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
8. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  สุวลักษณ์
9. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สุวลักษณ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
11. เด็กชายศุภวิชย์  ลิ่มวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
2. นางลัดดา  แก้วมณี
3. นายอธิป  ซ้ายหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกชพร  ยะโส
2. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายธีรพัฒน์  วรดิษฐ์
5. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
6. เด็กหญิงพลอยนภัส  อนุจร
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ
8. เด็กชายอดิเทพ  ช้างอินทร์
9. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
10. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
11. เด็กหญิงเปรมกมล  สุขเยาว์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวเบญญาภา  คงประสม
3. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงค์
4. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แต้สุวรรณ์
5. เด็กหญิงชนิษฐา  ขนอม
6. เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒน์เคี่ยม
7. เด็กหญิงทักษพร  โกวิทกุล
8. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
9. เด็กชายธนกร  บุดสดี
10. เด็กหญิงนภัสรา  ราโชกาญจน์
11. เด็กหญิงนัฐวดี  มีพึ่ง
12. เด็กหญิงปิยาพัทร  ทองสุข
13. เด็กหญิงพิมพิมล  มณีวงศ์
14. เด็กหญิงพิมพ์วรี  กลิ่นโลกัย
15. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
16. เด็กชายลาภวัต  สงรัก
17. เด็กหญิงวิชญาดา  สุขสบาย
18. เด็กหญิงสุภาพร  มีคำ
19. เด็กหญิงอคัมสิริ  ศิลาสุวรรณ
20. เด็กหญิงอรอนงค์  มฤค
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเสนีย์  ศรีมณี
4. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
5. นายเดือนนภา  คงเพชร
6. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อมรชร
2. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  มัดยี
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขวัญสุด
5. เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแก่ว
6. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
7. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
8. เด็กชายธาดาศักดิ์  สาระมาศ
9. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
10. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์พระจันทร์
11. เด็กหญิงพิมพิกา  ทองแก้ว
12. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
13. เด็กชายวรรณชัย  บุญแก้ว
14. เด็กหญิงวริศรา  คงช่วย
15. เด็กชายวิษณุ  กาบแก้ว
16. เด็กหญิงสวรรค์ธิดา  ส่งรอด
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คุ้มตัว
18. เด็กหญิงอนัญญา  ไกรเดช
19. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์พระจันทร์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
 
1. นางสาวลักษณ์คณา   ศรีสงคราม
2. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาวโศธิดา  เพ็ชรช่วย
4. นางศิริพร  ยอสิน
5. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
6. นางสาวเชาวลี  ทองสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  พูนจันทร์
2. เด็กชายกลวัชธ์  ไชยเสวต
3. เด็กหญิงจิรวดี  ผลผลา
4. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงตัสนีมห์  เบ็ญฮัจญ์เซ็ง
6. เด็กหญิงนฤภร  จิตรปฏิการ
7. เด็กหญิงนัจมีย์  อาแวเลาะ
8. เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ
9. เด็กหญิงนิร็อยมี  ฉิมพาลี
10. เด็กหญิงนูรเอฟา  กะลูแป
11. เด็กหญิงน้ำฟ้า  จิตไชยชาญ
12. เด็กชายมุสตากีม  มะดอรอฮิง
13. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ขุนแก้ว
14. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกศโร
15. เด็กหญิงวีอาม  มะแอ
16. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์
17. เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ
18. เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส
19. เด็กหญิงสุธัญญา  คงทน
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ซุนหลี
 
1. นายภาณุวัฒน์  เนื้อน้อย
2. นางสาวสุฑารัตน์  นิลรัตน์
3. นางเบญจมาศ  สรณราย
4. นางสาวอีลฮาม  อารง
5. นายวัชรพล  จันทร์หอม
6. นางสาวนาซีบ๊ะ  สะอะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายกันตนพ  คำภาส
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขาวปลอด
3. นางสาวฑิฆัมพร  ทองรักษ์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุมมี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชสังข์
6. เด็กหญิงนลินนิภา  บุญญาธิการ
7. นางสาวนิภรดา  หินแก้ว
8. นางสาวพัทธิ์ธิรา  ถึงแก้ว
9. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลรัตน์
10. เด็กหญิงลลิตา  ไกรนรา
11. เด็กหญิงวีรภัทรา  แสงมณี
12. เด็กชายวุฒิภัทร  สมวงษา
13. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งใจ
14. เด็กชายสรายุทธ  แก้วเมฆา
15. นางสาวสลิลทิพย์  แสงมณี
16. นางสาวสุดารัตน์  หมวดทอง
17. เด็กหญิงสุปรีดา  รัตนบุรี
18. เด็กหญิงสุภาพร  โสระสาน
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีชัย
20. เด็กหญิงเนตรนภา  เจริญรูป
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
2. นายศักดา  ชำนาญกิจ
3. นางสาวกรกนก  สมทรง
4. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
5. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
6. นางสาวพรสวรรค์  นวลจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขช่วย
2. เด็กหญิงกรรวี  รักษาวงศ์
3. เด็กหญิงกัญวรา  โมรา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ช่วยศรี
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคงพาน
6. เด็กหญิงณัฐกาญน์  จันทร์เกตุ
7. เด็กหญิงณัฐพร  วิบูลย์พันธ์ุ
8. เด็กชายธวัชชัย  รุ่งเรืองรัก
9. เด็กชายนันทวัฒน์  จริตงาม
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปฤษฎางค์กูล
11. นางสาวปาณิศา  ยิ้มจิตต์
12. เด็กหญิงปิยมาส  รัตนสูตร
13. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่ตั้น
14. เด็กชายพงศธร  วุฒิสารวรนันท์
15. เด็กชายพรมมินทร์  นวลสุทธิ์
16. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใฝ่สอาด
17. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีอินทร์
18. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาคพิน
19. นางสาวอรพรรณ   สระทองเพียร
20. เด็กชายเจษฎา  ไกรสิน
 
1. นายวัชรพล  อินทอักษร
2. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
3. นายชวิน  มณีนูน
4. นายเชิงชาย  ชูช่วง
5. นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน
6. นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงจันทนา  หมูนี
2. นางสาวจันทิมา  หมูนี
3. นายซอลาฮุดดีน  รอหีมมะ
4. นางสาวซารีนา  ยีกับจี
5. เด็กชายซุลกิฟลี  สุหลง
6. เด็กหญิงนะดา  พลกล้า
7. เด็กหญิงนูรีซา  ถึงเจริญ
8. นางสาวปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ
9. เด็กหญิงฟารีดา  หลำหัด
10. เด็กชายภูณภัทร์  มุติรัตน์
11. นายยับรอน  สาเเละ
12. เด็กหญิงรินรดา  สันหมุด
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  สังแก้ว
14. เด็กหญิงศศิประภา  บุญจันทร์
15. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
16. นายศักดิ์ชัย  หัสมัด
17. เด็กชายสิทธิพงศ์  บูยูโส๊ะ
18. เด็กชายอนุภัทร  มูณี
19. เด็กชายอาซีม  เบ็ญหมาด
20. เด็กชายอานัส  มะเเละ
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
2. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
3. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
4. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
5. นางวนิดา  จิตสุนันท์
6. นายอุเส็น  นิสัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
3. เด็กชายวันชัย  ดำแก้ว
4. เด็กชายศักยะ  รอดสุด
5. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงอินทิรา  เรือนเพชร
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางสาวสามารถ  บุบผะโก
3. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
2. เด็กชายธีรกร  สุขมีชัย
3. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
4. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
5. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
6. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
 
1. นายวรายุทธ  รักสิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นายอิสระ  หนูชู
2. นายสิทธิโรจน์  ธนะภพ
3. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจันทัสมา  รัตกูล
2. เด็กชายชัยณรงค์  มีแก้ว
3. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
4. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
5. เด็กหญิงธนิสร  สามเมือง
6. เด็กชายธนโชติ  ขิกขำ
7. เด็กชายธีรกร  สุขมีแสง
8. เด็กชายนพวิชญ์  ผอมทอง
9. เด็กหญิงนัทธิชา  จันทร์พุ่ม
10. เด็กหญิงนิรัชพร  รัตกูล
11. เด็กหญิงปวรา  เกลาเกลี้ยง
12. เด็กชายปวริส  โพสสาลี
13. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
14. เด็กหญิงปิ่่นมนัส  จีนนำหน้า
15. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
16. เด็กหญิงมณฑา  อินทรสุวรรณ
17. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
18. เด็กหญิงมิ่งกมล  หีบแก้ว
19. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
20. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
21. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยมิตรชอบ
23. เด็กชายฤณธรรค์  พุ่มพวง
24. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
25. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูเส้ง
26. เด็กชายศิรศักดิ์  ชูแสง
27. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
28. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
29. เด็กหญิงสลินทิพย์  หนูเซ่ง
30. เด็กหญิงสุจิตรา  รอดคืน
31. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
32. เด็กหญิงสุมนรัตน์  อินทรสุวรรณ
33. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอนงนาฎ  คงแก้วโต
35. เด็กหญิงอนุสรา  สองสี
36. เด็กหญิงอภัสรา  ขิกขำ
37. เด็กหญิงเนติมา  นาเลื่อน
38. เด็กชายแสงชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก
2. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
3. นายสุดสาคร  คงแป้น
4. นางสาวอัจฉราภร  เกลี้ยงหวาน
5. นางสุวีนา  ทองอ่อน
6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ดีเป็นแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิประจง
3. เด็กหญิงกมลชนก  เยาวยัง
4. เด็กหญิงกฤติยา  ขอจุลซ้วน
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองฝ่าย
6. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  สายน้อย
7. เด็กหญิงจันทร์นภา  คำพวง
8. เด็กหญิงจิราพร  กิมจันทร์
9. เด็กหญิงจีราพร  ภัยวิมุต
10. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
11. เด็กหญิงชนิกานต์  พรมวัน
12. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
13. เด็กชายณัฎฐภัทร  ผันผล
14. เด็กชายณัฐกรณ์  ขอจุลซ้วน
15. เด็กหญิงณัฐริกา  วรรณเผือก
16. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
17. เด็กหญิงธนภรณ์  สมบูรณ์จันทร์
18. เด็กชายธีรภัทร   เนียมอุ่น
19. เด็กหญิงนลพรรณ  ชาญพลรบ
20. เด็กหญิงบุศรินทร์  ประโยชน์ดี
21. เด็กหญิงปกกมล  ศรีสมบัติ
22. เด็กหญิงพิชญาภัค  รักเมือง
23. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถิ่นวงค์
24. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีศักดิ์นา
25. เด็กชายภานุพงศ์  พุตพรหม
26. เด็กหญิงวิชญาพร  คชเสนีย์
27. เด็กหญิงวิมลมณี  เมืองรัตนจรูญ
28. เด็กชายศักรนันท์  กล่อมสงค์
29. นายสราวุฒิ  เมืองสาคร
30. เด็กหญิงสิริศุภางค์  ดำคำ
31. เด็กหญิงสุชานรี  ทองจรัส
32. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์ชนะ
33. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มนิล
34. เด็กหญิงอมรวรรณ  มูลนอก
35. เด็กหญิงอังคณา  แก้วประสม
36. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีสุวรรณ์
37. เด็กหญิงอารียา   โสภา
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  โห้เเพร
39. เด็กหญิงเปรมขวัญ  อุ่นใจ
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นางสาวกันยารัตน์   พรหมพิชัย
3. นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม
4. นางสถาพร  บุญช่วย
5. นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค
6. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
7. นางสมจิตร  บุญเกิด
8. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
5. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
6. เด็กชายจักนรินทร์  แสงพุ่ม
7. เด็กหญิงจันจิรา  หญีตป้อม
8. เด็กหญิงจิตติมา  กะมันทา
9. เด็กชายฉัตรดนัย  เพชรเอียง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงภักดี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
13. เด็กชายดำรงเดช  คงแก้ว
14. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
15. เด็กหญิงธนิสรา  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญเมือง
17. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
18. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
19. เด็กชายนวพล  เชื้อกูลชาติ
20. เด็กหญิงนุชรี  ขวัญเมือง
21. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
22. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
23. เด็กหญิงปริณดา  ขาวสนิท
24. เด็กชายปิยทัศน์  นาเคนทร์
25. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
26. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
27. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
28. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
29. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขจิตต์
30. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
31. เด็กหญิงวรรณิดา  ขุนทอง
32. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
33. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
34. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
35. เด็กชายอนุชิต  ฤทธิมาศ
36. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
37. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
38. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช่วยประคอง
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
4. นางวนิดา  แก้วมณี
5. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
6. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
7. นางสาวพัฒนพร  จันทร์เมือง
8. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกชกร  จิตรัตน์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ริยา
3. เด็กหญิงชญานิศ  ราชพงศ์
4. เด็กหญิงชญานี  มลทิพย์
5. เด็กหญิงญาณิณ  พัฒนกุล
6. เด็กหญิงณปภัสร์  ชูชื่น
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สังขวิเชียร
8. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วบุญส่่ง
9. เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญซ้าย
10. เด็กหญิงธัญย์ธิดา  ป่ากว้าง
11. เด็กชายนันทกร  คลิ้งไชย
12. เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรรัตน์
13. เด็กหญิงปัญสิภรณ์  วงศ์วรัณกุล
14. เด็กหญิงปุณยวีร์  โยธี
15. เด็กชายพงศ์ธนันทน์  วงศ์โต
16. เด็กหญิงพาขวัญ  กรอบเพ็ชร
17. เด็กชายภูธิป  เพชรพันธ์
18. เด็กชายภูริศรัณย์  เกียรติทวี
19. เด็กชายวชิรวิทย์  คิญชกวัฒน์
20. เด็กชายวิชญเดช  สวัสดิ์รักษา
21. เด็กหญิงวีรภัทรา  กุลผ่อง
22. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด
23. เด็กชายสัณห์พิชญ์  สายชนะ
24. เด็กชายสิงหนาท  กลิ่นนวล
25. เด็กชายสิปปกร  นาคแก้ว
26. เด็กชายสิรวิชญ์  เอกอุรุ
27. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองจันทร์
28. เด็กชายสุวีร์ภัทร  สุวรรณชาตรี
29. เด็กชายอนิวัตติ์  หมื่นเดช
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  อรุณพันธ์ุ
31. เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี
32. เด็กชายเสกฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
2. นายยุทธนา  เพ็งสุริยา
3. นางอุไรวรรณ  พยัคฆญาติ
4. นางนวมน  บุญช่วย
5. นางสาวปาจรีย์  ทองน้อย
6. นางเตือนใจ  หนูแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ปราณจันทร์
3. เด็กชายจีรภัทร  ผ่องสุวรรณ
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอุทัย
5. เด็กชายชนาธิป  ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงฐิตารีย์  สะหะวิริยะ
7. เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  ทองเพิ่ม
8. เด็กชายณัฐสุต  แก้วกระจาย
9. เด็กชายณัฐสุต  สังข์ทอง
10. นางสาวตรีชฎา  แก้วเสถียร
11. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพวรรณ
12. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รัตน์ธาวัลย์
13. เด็กหญิงนลินทิพย์  สีรุ่งเรือง
14. เด็กหญิงปพิชญา  คำทอง
15. เด็กหญิงปริตตา  ผองผกา
16. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิชญาภรณ์
17. เด็กหญิงภัทรภร  ดิ้นทอง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองมณี
19. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีโสภณ
20. เด็กหญิงมณีทิพย์  ทิพย์มุณี
21. เด็กหญิงยศวรรณ  แก้วอุทัย
22. เด็กหญิงลภัสรดา  นาครอด
23. เด็กหญิงวาฑิติยา  โอ
24. เด็กหญิงศศิฉาย  ไชยฤทธิ์
25. เด็กชายสิริณัฎฐ์  ริ้วทอง
26. เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักจันทร์
27. นางสาวสุพิชฌาย์  แกล้วกล้าหาญ
28. เด็กหญิงสุภาวิตา  มีเสน
29. เด็กชายอชิรวุฒิ  เพ็ชรโพคา
30. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
31. เด็กชายอรรถภพ  พลไชย
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
2. นางวราภรณ์  แก้วอุทัย
3. นางสาวิฐตรี  รักชุม
4. นางสาวเพ็ญจันทร์  วังมณี
5. นางสาวอรัญญา  กี้ข้อ
6. นางนุชรี  สุทธิ์นวล
7. นางสาวอรษา  สุขสันต์
8. นางสาวจุฑารัตน์  ไชยสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงขวัญรวี  ตรีกมล
2. เด็กหญิงจิรดา  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงชลดา  หมวดทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบธรรม
5. เด็กหญิงญาณิศา  แดงเดช
6. เด็กหญิงณฐนนท์  เมฆเรือง
7. เด็กหญิงณัชชา  หมุนคง
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลั่นเซ่ง
9. เด็กชายณัฐพงศ์  สมเลิศ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว
11. เด็กหญิงดาราวดี  เกตุแก้ว
12. เด็กหญิงธนาภา  บุญวงค์
13. เด็กชายธารธิตย์  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแท่น
15. เด็กหญิงนรีพรรณ  แว่นนาค
16. เด็กหญิงนลินทิพย์  กาญจนะ
17. เด็กหญิงปุญช์กนก  แก้วมีบุญ
18. เด็กชายพัทธนัน  ชูแท่น
19. เด็กหญิงภาวินี  ขวดแก้ว
20. เด็กหญิงยลตรี  ดำมี
21. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์นวล
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชกิจจา
23. เด็กหญิงลักษมณ  ดำจันทร์
24. เด็กชายวรากร  แพรพระนาม
25. เด็กหญิงวริศรา  เรืองศรี
26. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
27. เด็กชายสรศักดิ์  สงเสน
28. เด็กชายสหชาติ  บุญวงค์
29. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมศิริ
30. เด็กชายสิทธิพงษ์  แสงประจง
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก้วสุวรรณ์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ข้องจิตร์
33. เด็กชายสุทิวัส  ทองประดับ
34. เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์นวล
35. เด็กชายอนุวิท  โชคชูลี
36. เด็กหญิงอภัสรา  สุวรรณมณี
37. เด็กหญิงอัญชิสา  พลฤทธิ์
38. เด็กหญิงอารยา  ใหม่เมือง
39. เด็กหญิงเขมอักษร  บัวแก้ว
40. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
2. นายวานิช  ใหม่อ่อน
3. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
4. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
5. นายไชยดิษฐ  ตรงสกุล
6. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสังข์
7. นางรัชนี  ไทยราช
8. นางสาวสุมณฑา  สุขหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  แสงแก้ว
 
1. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีรดนย์  หนูยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายเขมนันท์  มาน้อย
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะแม 1. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หลิม
 
1. นางดิศราภรณ์  ยอดสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญถึงจิตร
 
1. นางอรวัลย์  จิตรหลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เช็ก
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  จรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์   พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. นายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายเขมนันท์  มาน้อย
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กชายทวีวงศ์  พงศ์พันธ์
 
1. นางปริศนา  นิ่มคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ชื่นกลิ่น
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นางสาวเพชรลดา  อิสลาม
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นายประภาส  หิตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงปวริศา  พ่วงพูล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กชายวัน กาเบรียล   ดีลอส เซนทอส
 
1. Mrs.Cherisse   Espina Ornido
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายจัตตริน  มีกาย
 
1. นางสาวนิตยา  ฑีฆะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายพรภวิษย์   บางจาก
 
1. นายรักไท   ไสยรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายเกียรติรัตน์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิ่นวิไล  คุ่ยยกสุย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์
 
1. นายสุภัทร  ลิลาพันสิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 1. เด็กหญิงสิรภัทร  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวรรณี  บำรุงรัฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงชนกนาถ  นิลพันธุ์
 
1. นางรัชนี  นิลพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณน้อย
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงศาวิตา  จันทร์ฝาก
 
1. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายสิทธินนท์  บุญชู
 
1. นายธีรนันท์  รัตตะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์   พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์   พรใหม่
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายพรภวิษย์   บางจาก
 
1. นายรักไท   ไสยรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายเกียรติรัตน์  ชัยชนะ
 
1. นายพิทักษ์สิน  ภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  ปิ่นงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ส่งแสง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไอยสุวรรณ์
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงชญานันท์  บางกาก
2. เด็กหญิงฐิติมล  เครือแมน
3. เด็กชายธัญภัส  คำเครื่อง
4. เด็กชายพงศ์เพชร  คงเมืองแท้
5. เด็กชายพฤติ  ฮ่อสกุล
6. เด็กชายวงษ์ธวัตน์  เกิดเส้ง
7. เด็กหญิงวนัสสนันท์  เอี่ยวประดิษฐ
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชินวงศ์
9. เด็กหญิงอัญญาณี  แซ่ฟ้า
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกนกพล  บุลา
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุวรรณมณี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ไทชนบท
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  รักพรม
5. เด็กชายธนากร  มิตรณรงค์
6. เด็กชายภคพณ  ศิริสุวรรณขำ
7. เด็กชายวรากรณ์  มลิวัน
8. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ช่วย
9. เด็กชายอรรถนนท์  เอกรัตน์
10. เด็กหญิงเตชินี  เตชะวรรโต
11. เด็กหญิงเนตรทิพย์  แก้วเพิ่มพูน
 
1. นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
2. นางสุนิสาห์  สุกสี
3. นายเอกรัช  กุลนิล
4. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 1. เด็กชายกิตติคุณ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายจุนเหยียน  พุน
3. เด็กชายชาครีย์  บุญธรรม
4. เด็กหญิงณิชาทิพย์  สัณห์ไพสิฐ
5. เด็กชายปิญากรินทร์  เมืองช้าง
6. เด็กหญิงพรไพลิน  เมืองทอง
7. เด็กชายภูวดล  โคมหอม
8. เด็กชายวสุกฤต  ยิ้มเส้ง
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  สังข์กล่อม
10. เด็กหญิงสุพิชญา  กำแหงกิจ
11. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีจันทร์
12. เด็กชายเหมรัศมิ์  ใคลคลาย
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วอนันต์
2. นายอรุณ  รัตนมณี
3. นางสาวเดือนจรัส  เหล่าเจริญสุข
4. นายเอกศักดิ์  ลิ่มกังวาฬมงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา
2. เด็กชายชนเดช  ทองกอบ
3. เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยธา
4. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว
5. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงภัสรา  หอมพานิช
7. เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภุมรินทร์
9. เด็กหญิงอธิชา  วาสนพันธ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
11. เด็กชายเรืองกิจ  สุวรรณวงศ์
 
1. นายวรเดช  รุลปักษ์
2. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
3. นายชนกพล  เพชรยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงกุศลิน  รอดสิน
2. เด็กชายณรงฤทธิ์   จิตต์ประสงค์
3. เด็กหญิงธมนธัญญลักษณ์  อำพันธ์ทอง
4. เด็กหญิงนุสรา   จินดาศรี
5. เด็กหญิงบุษรา  อิ่มสุข
6. เด็กหญิงปิยรัชนี  สายน้ำใส
7. เด็กชายภูษิต  ขอจุลซ้วน
8. เด็กหญิงรุจินทรา  พูมรักษ์
9. เด็กหญิงศศิธร   ทองสุบรรณ
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  พงศ์เพชร
11. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์หนัก
12. เด็กหญิงอาภรณ์   อิ่มสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
2. นางสาวรัตนา  หญีตป้อม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนีย์  รอดสิน
4. นายสมชาย  บุญช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายชัยรัตน์  บุญชูช่วย
2. เด็กชายณัฐพงค์  นาควานิช
3. เด็กหญิงทักษิณี  พรหมศิลา
4. เด็กชายธนัท  ชารัตน์
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กลิ่นดี
6. เด็กชายนพดล  มีรส
7. เด็กชายปณิธาน  แดงประเสริฐ
8. เด็กชายวรวิทย์  ชนะชัย
9. เด็กชายวราเทพ  ไม้อ่อน
10. เด็กหญิงศรินยา  จุลเลศ
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลาเลศ
12. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัจรัญ
 
1. นายเอนก  เมฆฉาย
2. นางกุหลาบ  หนูนะ
3. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
4. นางดวงพร  สุมลวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกชกร  ชนินทรภิวงศ์
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  วรรณพันธ์
3. เด็กหญิงชญานิศ  สุพรรณรัตน์
4. เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง
5. เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร
6. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีวิริยะพันธุ์
7. เด็กหญิงณภัคมน  แก้วกลาง
8. เด็กหญิงณัฐชา  คีรีรัตน์
9. เด็กชายณัฐภัทร  ดำแก้ว
10. เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น
11. เด็กชายทัศน  ตละวิจิตร
12. เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
13. เด็กชายธรรมสรณ์  บัวแก้ว
14. เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก
15. เด็กหญิงธัญยานันท์  ชัยแก้ว
16. เด็กชายธีรภัทร  แก้วละเอียด
17. เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า
18. เด็กหญิงนิรชา  ชูศรี
19. เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง
20. เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน
21. เด็กชายปัญญพล  ชูนุ่น
22. เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
23. เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
24. เด็กชายพฤทธิ์  สามทิพย์
25. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น
26. เด็กหญิงพิชญาดา  มาพันธุ์
27. เด็กหญิงพิชญาภา  เศษสม
28. เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว
29. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ
30. เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล
31. เด็กหญิงรักตกัณฐ์  บัวเนียม
32. เด็กหญิงรุจิรา  โสพล
33. เด็กหญิงวริศรา  อมรรัชยาวิจารณ์
34. เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี
35. เด็กหญิงศุจินันท์  แก่นจัน
36. เด็กชายอภินันท์  สงสีจันทร์
37. เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  เกตุพลสังข์
38. เด็กชายเจษฎา  ชูวุ่น
39. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกไม้
40. เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว
 
1. นายสนั่น  ลำยอง
2. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
3. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
4. นางจรัสศรี  บุณยรัตน์
5. นางนิตยา  รำไพรุจิพงศ์
6. นางสิริกา  ชลธาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุนทรวชิรเวช
2. เด็กหญิงกมลเนตร  เทพแสน
3. เด็กหญิงกรรณิกา  สุดการงาน
4. เด็กชายกฤษณพล  เพชรมาตศรี
5. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หลงละเลิง
6. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
7. เด็กหญิงณัฏธวดี  มันทุ่ย
8. เด็กชายณัฐพล  ไปดี
9. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยตรี
10. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับนิล
12. เด็กหญิงปาจิตา  ฝั้นเสี้ยน
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินธนู
14. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองดียิ่ง
15. เด็กหญิงภัคนันท์  ภูมิประดิษฐ์
16. เด็กชายภัทรวิทย์  อุ่นกำเนิด
17. เด็กชายภาณุศิษฐ์  ชูแสง
18. เด็กหญิงมาริสา  ธนูศิลป์
19. เด็กหญิงวรรธนภร  สุกกรม
20. เด็กหญิงวริศรา  รักงาม
21. เด็กหญิงศุภวรรณ  ฤทธิ์เพชร
22. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองผุด
23. เด็กหญิงสิริกร  คงเพชร
24. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จีนเดิม
25. เด็กหญิงอติกานต์  นุชม่วง
26. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์แก้ว
27. เด็กหญิงอรทัย  สุคนธรัตนสิทธิ์
28. เด็กหญิงอรวรรณ  จิตรา
29. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักชูศรี
30. เด็กหญิงเกวลิน  สีอ่อน
31. เด็กชายเทวัญ  ขาวสี
32. เด็กหญิงเปมิกา  กอเจริญรัตน์
33. เด็กหญิงแพรวา  อินทร์งาม
 
1. นายสมใจ  ชูแก้ว
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นายอนุวัตร  คงเพ็ง
4. นายชรินทร  ทักษิณประภา
5. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
6. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์
7. นางสาวเสาวภา  ฉิมเนียม
8. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สายสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทรง
3. เด็กหญิงจิตนันท์  ศรีนวน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ล่วนล่อง
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ตันกุละ
6. เด็กหญิงชนิภรณ์  แก้วกอเอียด
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอเอียด
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จันทรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำเภาปลอด
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ณะวงศ์
11. เด็กหญิงณิชกานต์  ขวัญมา
12. เด็กชายดนัยณัฐ  แสวงบุญ
13. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองสองแก้ว
14. เด็กหญิงนภัสรา  แก่นเพ็ชร์
15. เด็กหญิงนภัสสร  แนวประดับ
16. เด็กชายนันทิพล  คงยอด
17. เด็กชายปุญญณัฐ  กาญจนะ
18. เด็กหญิงพรรณนิษา  สุวรรณอินทร์
19. เด็กหญิงพัชนีย์  บุญสุขจันทร์
20. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วไชย
21. เด็กหญิงรัตนากร  ปิดดำ
22. เด็กชายรัตรพล  ทองพรัด
23. เด็กหญิงรุ้งรวี  ชำนาญปืน
24. เด็กหญิงวรรณษา  มีใจตรง
25. เด็กหญิงวรัญญา  คงประดิษฐ
26. เด็กชายศตวรรษ  จันทสะ
27. เด็กหญิงศศิวิมล  เกื้อกูล
28. เด็กชายศิกวัส  เมฆสุวรรณ
29. เด็กชายศุภวิชญ์  บัณฑิโต
30. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ขาวประดิษฐ
31. เด็กชายอนุพงค์  ยศศิริ
32. เด็กหญิงอมิตา  พรมพุ่ม
33. เด็กหญิงอริสรา  ไฝขาว
34. เด็กหญิงอังคนา  ประกอบกิจ
35. เด็กหญิงอารีญา  ไทยสำราญ
36. เด็กชายเสกสรรค์  ไชยบุตร
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
2. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
3. นายกิตติ  จิตต์รัตน์
4. นางจารุวรรณ  ปิดดำ
5. นายขจรศักดิ์  แดงวังหมาก
6. นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
7. นางสาวสาวิตรี  ไชยวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุกรี
2. เด็กชายจักริน  พิกุล
3. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วระยับ
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  คีรีกิ้น
5. นางสาวญาณิศา  ยังช่วย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณบวร
7. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูพันธ์
8. เด็กหญิงดารินทร์  เมืองสุด
9. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเชื้อ
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงการ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขการ
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมรกฏ
13. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธ์ศักดิ์
14. เด็กชายนฤดม  ภักดีโชติ
15. เด็กหญิงนิราวรรณ  เพชรเกื้อ
16. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เตชรุ่งกวิน
17. เด็กหญิงพัชราภา  สุขลิ้ม
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขการ
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  หาผล
20. เด็กหญิงมลฤดี  มณีสิงห์
21. เด็กชายรวิพันธ์  เจษฎารมย์
22. เด็กชายรัชชานนท์  นาวีว่อง
23. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
24. เด็กชายวิชาญ  ภิรมย์
25. เด็กหญิงวิภาวดี  อุดมศรี
26. เด็กหญิงศตายุ  จารุจินดา
27. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมกำลัง
29. เด็กหญิงสายรุ้ง  คงเกิด
30. เด็กชายสิทธิกร  ฉิมพงษ์
31. เด็กหญิงสิริ  ทองรอด
32. เด็กชายสุชานันท์  ภูนุอภัย
33. เด็กชายอภิชาติ  ทองนวล
34. เด็กหญิงอภิญญา  บุญถาวร
35. เด็กหญิงอรวรรณ  จงเจริญ
36. เด็กหญิงอัญชลีพร  สมกำลัง
37. เด็กหญิงอาทิมา  สายโน
38. เด็กชายอานนท์  สุทธิ
39. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วเกตุ
40. เด็กหญิงโยธกานต์  สมหวัง
 
1. นายปกรณ์  อาจสมโภช
2. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
3. นางอุบลทิพย์  คชกูล
4. นางลัดดา  นิ่มกาญจนา
5. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
6. นางสาวสากิยา  ชูลิกร
7. นายกฤตพณ  ไชยกาล
8. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  กำเนิดไทย
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ช่วยบำรุง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
5. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
6. เด็กชายจักนรินทร์  แสงพุ่ม
7. เด็กชายจักริน  อุ่นยวง
8. เด็กหญิงจิตติมา  กะมันทา
9. เด็กชายณรงค์ชัย  จิตรสำรวย
10. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
13. เด็กชายทนงชัย  สหรัตน์
14. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
15. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
16. เด็กชายธีรภัทร  ตันจรูญ
17. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
18. เด็กหญิงนุชรี  ขวัญเมือง
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
20. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
21. เด็กชายพงศธร  ตันจรูญ
22. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรอาวุธ
23. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
24. เด็กชายพุทธิพงศ์  คชสิทธิ์
25. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกูล
27. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขจิตต์
28. เด็กหญิงมาห์ดินะ  ทวีกุล
29. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
30. เด็กหญิงวรรณิดา  ขุนทอง
31. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
32. เด็กหญิงวิชญาพร  คงภักดี
33. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
34. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
35. เด็กหญิงอณิตรา  วรรณสม
36. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
37. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์สุวรรณ
39. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
4. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
5. นางวนิดา  แก้วมณี
6. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
7. นางสาวพัฒนพร  จันทร์เมือง
8. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมด้วง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคสุวรรณ
3. เด็กชายคณิสร  พูนสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังฆณี
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองน้อย
7. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  จันทร์เพชร
8. เด็กหญิงณัทนภิศ  ราชวงศ์
9. เด็กชายทนงศักดิ์  เดชอรุณ
10. เด็กหญิงธนัชฐ์ษิตา  ทองแย้ม
11. เด็กหญิงธันยารัตน์  เทพทุ่งหลวง
12. เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ศิริเมือง
13. เด็กหญิงนริสรา  ทัลวัลลิ์
14. นายนฤเบศ  สุขเยาว์
15. เด็กชายนัทพล  แสงแป้น
16. เด็กหญิงปฐมา  พิโรจน์
17. เด็กหญิงปทุมภรณ์  จรพงศ์
18. นายพงสกร  เพชรเชนทร์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกื้อฉิม
20. เด็กชายภานุพงษ์  ส้มเกลี้ยง
21. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  พรหมเพชร
22. เด็กหญิงวรรณนิภา  ศักดิ์พรหม
23. เด็กหญิงศศิธรณ์  ภิญโญ
24. เด็กชายอนุชิต  ศรีสมโภชน์
25. เด็กชายอัษฎาวุธ  โกละกะ
26. เด็กหญิงอโรชา  หลำแก้ว
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรชำนาญ
28. เด็กหญิงเปรมยุดา  ผอมเกื้อ
29. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วเจริญ
 
1. นายฉลองชัย  โฉมทอง
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นางมณีวรรณ  เกื้อฉิม
4. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
5. นายอภิสิทธิ์  อภินันทชาติ
6. นางศศิธร  ปักพงชา
7. นางลออ  จิรักษา
8. นางสาวสุจิตรา  ดำกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงกอนชะวัน  ดนตรี
2. เด็กชายชินดนัย  รอดแป้น
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองแก้ว
4. เด็กชายฐิติกร  เพชรน้อย
5. เด็กชายณภัทร  เสือจันทร์
6. เด็กชายพิเชฐพงค์  จัตุรภักตร์
7. เด็กหญิงภาวิษา  พรหมสุวรรณ
8. เด็กหญิงแพรวา  เจริญรัตน์
 
1. นายอาคม  วงค์ทองเกื้อ
2. นายเอกชัย  ชูแขวง
3. นางสาวสุภาพร  ศรีนาค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแหละ
2. เด็กหญิงกันติชา  อนุพงค์
3. เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์รอด
4. เด็กหญิงนรีนันท์  หอมแก้ว
5. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญแสง
6. เด็กหญิงพรกนก  เหล่าทอง
7. เด็กชายพิตินันท์  ผอมดำ
8. เด็กชายสุทธิวัส  ศิริรอด
9. เด็กชายสุรภัสสร์  ชาวบางมอญ
10. เด็กชายสุรวิชญ์  นุ่นทอง
 
1. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
3. นางพจนา  นิลแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 1. เด็กชายธนเกรียงไกร  ไชยพุทธ
2. เด็กชายธัชนนท์  ฟองฟู
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อรรถศิริ
4. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วห่อทอง
5. เด็กหญิงนันธิยา  ทรงเลิศ
6. เด็กหญิงฟาตีน่า  บิลหวัน
7. เด็กชายภัทรปทา  เวชพิทักษ์
8. เด็กหญิงวธุสิริ  แก้วบัว
9. เด็กชายศิลากร  แก้วสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุภัสสรา  แป้นทอง
 
1. นายชลทิศ  พลนุ้ย
2. นางสาวชญาณ์นินท์  สุริวงศ์สกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
2. เด็กชายธีรเดช  ขาวเล็ก
3. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
4. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
5. เด็กหญิงพัฒนพรรณ  ละงู
6. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
7. เด็กหญิงศุวภิชย์   ตั้งฮั่น
8. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมเกื้อ
10. เด็กชายเลิศชัย  คงเดีย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
3. นายจักรกฤษณ์  คุ้มกุมาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 1. เด็กชายจรยุทธ  เพชรวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาทอง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วชูศรี
4. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  เพชรสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูลคูณ
6. เด็กหญิงภคพร  สมตัว
7. เด็กหญิงวริฐา  อรรถศิริ
8. เด็กชายศราวุธ  สมตัว
 
1. นายชลทิศ  พลนุ้ย
2. นางสาวชญาณ์นินท์  สุริวงศ์สกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
3. นายจีรพัฒน์  สุวรรณวาท
4. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์พ่วง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคประดิษฐ์
6. นายธันยพงศ์  ชูทรัพย์
7. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
8. เด็กหญิงวรรณธนา  คงคาช่วย
9. เด็กชายวีรยุทธ  ไชยชนะ
10. นายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
3. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
2. เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
3. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่แท่น
4. เด็กหญิงปาลิสา  จีนชุม
5. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
6. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
7. เด็กหญิงสุวพิชชา  หลงละเลิง
8. เด็กหญิงอรวรรยา  อ่อนแก้ว
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางจตุพร  ขวัญแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  นาคะวิโรจน์
2. เด็กหญิงนัฐริกา  เพชรจำเนียร
3. เด็กหญิงบุญศิตา  ประภา
4. เด็กหญิงภัทรริดา  เพชรจำเนียร
5. เด็กหญิงวิรายา  แสงทอง
6. เด็กหญิงสิริวตี  เรือนแก้ว
7. เด็กหญิงอัครภา  อนุกูล
8. เด็กหญิงเมฑาพร  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวนัฏฐิตา  มณีประสาท
2. นางพรทิพย์  ช่วยดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงชโรธร  เพ็ชรพวง
2. เด็กหญิงธนาพร  มาพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้ววิมลรัตน์
4. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
7. เด็กหญิงอภิสรา  นพวงศ์
8. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเยาวดี  เล็กกุล
4. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
3. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
4. นางสาวอรวรรณ  พรมมุณี
5. นางสาวเปมิกา  กลับวุ่น
6. เด็กหญิงโมโม่  เอาม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวณัฐธิ์  ฤทธิรุณ
3. นายไพศาล  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ยอดพิจิตร
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  พรมเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ชูศรี
6. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนุขำ
2. นางสาวอลิศรา  เพ็ชรอาวุธ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกรกต  กุมารจันทร์
2. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ราชจินดา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรนามทอง
4. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญนิธิ
5. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ชวนอยู่
6. เด็กหญิงสุภัทรตา  เศียรชม
 
1. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
2. นางสาวภิญญดา  แผ้วสมบัติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกรผกา  ชูทิ่ง
2. เด็กหญิงธิดรัตน์  แก้วชรัตน์
3. เด็กหญิงนุชญาดา  ศรีเกตุ
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  เอียดทอง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรนนท์
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอียดทอง
7. เด็กหญิงปิ่นอาภรณ์  ดำพอรู้
8. เด็กหญิงโชติมา  ศรีเกตุ
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
3. นางสาวกติกา  ชูกะหลี
4. นางสาวสุรีวัลย์  ดอกรัก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
2. เด็กหญิงกีรติกา  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วไฝ
4. เด็กหญิงภัททิยา  เพ็งครั่ง
5. เด็กหญิงยุพาพร  หนูประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริญญา  จันทโรจน์
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วมณี
8. เด็กหญิงอรอุมา  นพสกุณา
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
3. นางสาวฐานิตา  ชุมแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงชโรธร  เพ็ชรพวง
2. เด็กหญิงธนาพร  มาพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้ววิมลรัตน์
4. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีไหมพัทลุง
7. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
8. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางวรรณา  เพชรศรีทอง
3. นางเยาวภา  แซ่ตั๋น
4. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
2. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
3. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
4. นางสาวพิชชาพร  จำปา
5. นางสาวพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
6. เด็กหญิงศิรดา  บุณโยดม
7. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
8. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
 
1. นางชื่นจิต  ชูเอน
2. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
3. นางติญชมา  สุนทรนนท์
4. นางสาวน้ำฝน  ดำแป้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจไว
3. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
4. นางสาวดาวใจ  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับประมงค์
6. นางสาววันวิสา  เดชจินดา
7. นางสาวสุนิศา  ทิมทอง
8. เด็กหญิงโพธิธาดา  นรากล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
3. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
4. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงช่อชมพู  มูลกันธา
2. เด็กหญิงนันทนา  ขิกขำ
3. เด็กหญิงปภาวี  รองศักดิ์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยขาว
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรขำ
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
3. นางมณี  เปียกบุตร
4. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อินทรเพ็ชร
2. เด็กหญิงจันธิมา  จันถก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไม้ชุน
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนพาหุ
5. เด็กหญิงรจิตพร  นุ่นสวัสดิ์
6. เด็กหญิงลีลาวดี   จันถก
7. เด็กหญิงวิศิณีย์  ขุนราษฎร
8. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงประทีป
9. เด็กหญิงหทัยภัทร  อินทรพัฒน์
10. เด็กหญิงอมายาวี  แปะเง้าสุข
 
1. นางสาวสิรินาฎ   หาญณรงค์
2. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
3. นายกิตติศักดิ์  แผ่นคำลา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สัจจบุตร
2. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ทองชุม
3. เด็กหญิงชลดา  ฟักหมิด
4. เด็กหญิงชาลิสา  ชูสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยนวล
7. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญมี
8. เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์
9. เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
10. เด็กหญิงสุวิดา  ฮกทา
11. เด็กหญิงเนตรชนก  อุบลรัตน์
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางชื่นจิต  ชูเอน
3. นางติญชมา  สุนทรนนท์
4. นางสาวน้ำฝน  ดำแป้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์
3. เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี
4. เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์
5. เด็กชายธนภัทร  พัชรเสนีย์
6. เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร
7. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา
10. เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง
11. เด็กชายวรกฤต  หิรัญ
12. เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์
14. เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก
16. เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางสาวสุทธิดา  ปานกลาง
4. นางเบญจพร  กาพย์เกิด
5. นางธนภรณ์  บุญเรืองขาว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวิลัย
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
5. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
6. นางสาวปาริชาติ  ทองคง
7. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
8. นางสาวพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
10. เด็กหญิงศิรดา  บุณโยดม
11. นางสาวสุณัฎฐา  แดงเอียด
12. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางชื่นจิต  ชูเอน
3. นางติญชมา  สุนทรนนท์
4. นางสาวน้ำฝน  ดำแป้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
2. เด็กหญิงนารีทิพย์  ชมภู
3. เด็กหญิงพฤษาภรณ์  ชูใหม่
4. เด็กหญิงภูกัณธ์  องสารา
5. เด็กหญิงมาริษา  ปาจะโณ
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
7. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองรักษ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลแก้ว
9. เด็กหญิงอรษา  คงกำเนิด
10. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  วิจิตรโสภา
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
3. นางจรรยา  หนูคล้าย
4. นายพงศกร  แคยิหวา
5. นายอัธฐพงศ์  สะอีด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
3. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจไว
5. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์พ่วง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคประดิษฐ์
8. นางสาวดาวใจ  ชูศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพกาวรรณ  นรากล่ำ
10. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
11. นางสาววันวิสา  เดชจินดา
12. นางสาวสุนิศา  ทิมทอง
13. เด็กชายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
3. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
4. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชัยวัฒณ์  วิบูลย์เชื้อ
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ราชอุไร
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีนิล
4. เด็กชายศิวพล  ภัยชำนาญ
5. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
 
1. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
2. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
3. เด็กหญิงวรดา  ชุมแดง
4. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
5. เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แก้วมโน
2. เด็กชายนนทพัทธ์  อินควรชุม
3. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง
4. เด็กชายอักษรเดช  พัฒโณ
5. เด็กชายอาเซี่ยน  ทองอยู่
 
1. นายขวัญ  ชาทอง
2. นายวิศรุต  เทวมิตร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จรเปรี้ยว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานแก้ว
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางสาววิจิตรา  คงสนิท
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยศภิรมย์
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ดวงกมล
 
1. นางศศิธร  ราชบัณฑิต
2. นางสาวณัฐกฤตา  รัตนคช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณโร
2. เด็กชายเอกรัฐ  ชูอรัญ
 
1. นางปัทมา  พูลสวัสดิ์
2. นางอรุณรัตน์  ไชยสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เสนารักษ์
 
1. MissMargaret   Rochie M. Fordan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง
 
1. MissJasmine  Thamra
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกรกนก   สุวรรณรัตน์
 
1. นายกวีวัฒน์  เจริญงาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายประภาวิทย์  พรหมพิชิต
 
1. นางสาวFebe Mahinay  Guinita
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   รีเป็น
 
1. นางสาวสาห์รอ  อูมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางกันยาลักษณ์  ง่วนอ่อน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทขัน
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กชายสเตฟาน  สุวรรณสุภ
 
1. นางสาวอาทิตยา  คงเพ็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. นางสาวพรญาญี  สุบรรเทิง
 
1. นางกุหลาบ  มีทิม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายพีรพล  อ้าหมาด
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีขวัญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา
 
1. นางดวงตา  ชูใจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ
 
1. นางอุไร  หิตะโกวิท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงสไลลา  บาร์รอส
 
1. นางสุวรรณี  หวานดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มหอม
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงชลิฎา จอร์แดน  จันทน์หอม
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวศุทธินี  บุญรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
 
1. นางสุทาทิพย์  สุขวิสุทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวชุติมณฑน์   วงศ์เสน
 
1. นางสุรีย์พร   ชัยสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวดวงพร  ธนังธีรพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เต็มไป
2. เด็กชายชยพัทธ์  ติณณ์ติวากร
3. เด็กหญิงนารา  บุญนาค
4. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง
5. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันทร์
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
2. นางรัชดา  เลขขำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงชุมพูนุช  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกื้อกูลบุตร
4. เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา
 
1. นางสาวเยาวดี  อรชร
2. นางสุภัสสร  ช่วยรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงกนกอร  ชิตไพโรจน์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ล้วนอินทร์ชู
3. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญคง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสร้าง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์สุบรรณ
 
1. นางจรินทร์  ตาคม
2. นางสาวกีรติกา  ก่อเกียรติเถกิง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธรรมโชโต
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กุมบุรี
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
2. นางสาวศิริพร   ฉันทวีทรัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงกิรติกา  มงคลแท้
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์
 
1. นางอรณี  ศรีพรรณารักษ์
2. MissCUI   LYUYAN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตยารักษ์
 
1. นางสาววินิตย์  เชี่ยวชาญศิลป์
2. นางสาวสุรัชดา  มณีอร่าม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฟุดุลยวัจนานนท์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
 
1. นางสุชาดา  ธนพันธุ์พาณิชย์
2. นางสาวพรทิวา  หอทิวากุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  แนหะ
2. เด็กหญิงโสรยา  อาแย
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
2. นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งน้อย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญนำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภูมิระเบียบ
2. นายชวิน  มณีนูน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายธนกฤต  เพ็งธรรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุขพร้อม
 
1. นายนฤทธิ์  ไทยศิริ
2. นางสารภี  ไทยศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
2. เด็กชายอาลียาส  การีดอง
 
1. นายอิสมาแอล  อุมา
2. นางสาวฟาดีละฮ์  แวมามุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายวชิรวิทย์   เอ้งฉ้วน
2. เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน
 
1. นางณัฐพร  โบสะอิ
2. นางสาวบังอร  จิตรา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โต๊ะหลี
2. เด็กหญิงนาตาลี  กูแอ
 
1. นางพรพรรณ   ใจซื่อ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์ส่งแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กชายปิยะราช   คงร่วง
2. เด็กชายสัณหณัฐ   สงวนศักดิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงศ์สวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายคุณากร  มุทาธร
2. เด็กชายธนกร  สองทอง
 
1. นางอาซีด๊ะ  นราจร
2. นางสาวดวงพร  ธนังธีรพงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธธิศณ์  จีนช่วย
2. เด็กชายธนวัฒน์   สันขาว
3. เด็กชายธีรศักดิ์   โสดา
4. เด็กชายพรนิรัณดิ์   เอียดกรัง
5. เด็กชายพีรพัฒน์   กิ้มเจี้ยม
6. เด็กชายสุเมธ   สุวรรณเดชา
 
1. นายถิรพัฒน์   ชูชมชื่น
2. นายรัฐพล    อนันต์เจริญวงศ์
3. นายธีรศักดิ์   สิงหภูมิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสงค์
2. เด็กหญิงนันทิตา   ปานแก้ว
3. เด็กชายปัญญพัฒน์  ถึงมูสิก
4. เด็กชายศุภกร  สงจันทร์
5. เด็กชายอดิเทพ  บุญทอง
6. เด็กชายเด่นภูมิ  หัทยานนท์
 
1. นายประสพ  คงเรือง
2. นางสาวกมลนิตย์  เมืองสง
3. นางวรรณี  รัตนพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายกวี  ยูโส้
2. เด็กชายกษิดินทร์  ชิงชัย
3. เด็กชายกิตติพศ  ขบวนสาร
4. เด็กชายประกฤษณ์  จิตรบรรจง
5. เด็กชายวิชญ์พล  วรนารถ
6. เด็กชายวิษณุ  รักช้าง
 
1. นายสมภูมิ  ทองน้อย
2. นายณรงค์  สิทธิมาก
3. นางสุพัตรา  สำอางศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดเมือง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรเหม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิมนต์
4. เด็กหญิงญาณีสาอ์  และหะยามิง
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกณบุตร
6. เด็กชายอนุชา  บุตรหลี
 
1. นายบุญส่ง  ทวีทรัพย์
2. นางรัตนา  ผิวดี
3. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอมใหญ่
2. เด็กชายชาฟารี  นกหมุด
3. เด็กชายธัญวัฒน์  ปรังเจะ
4. เด็กชายยศกร  สองพัง
5. เด็กชายวีรชาติ  เพ็งเทพ
6. เด็กชายฮาดิษ  แซะอาหลี
 
1. นายรชานนท์  เห็นผลงาม
2. นายเชือบ  อินทอง
3. นายดำรงค์  วรรณแรก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายถิรเดช   สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต    วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายพงศธร  กันตังกุล
4. เด็กชายพีรภัทร    รุจิรสกุล
5. เด็กชายพีรวัส   หมัดร่วม
6. เด็กชายภัทรพล  เกาะทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์   บุญรักษ์
2. นางสาวอุสุมา   หะจิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายฐปกร  สอเหลบ
2. เด็กชายณัฐพล  ท้องสมุทร์
3. เด็กชายพงศธร  สุเหร็น
4. เด็กชายพิสิษฐ์  สุเหร็น
5. เด็กชายศรัณยู  แซ่ตัน
6. เด็กชายอรุณศักดิ์  เกาะสมัน
7. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน
8. เด็กชายเจษฎา  เด็นหลี
 
1. นายสมควร   สม่าพงษ์
2. นายสุวิชา  คีรีรัตน์
3. นายธีระพงษ์   ปานทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิอาซูวัน  สาแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  ดือเระ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนะห์ดี   สตาปอ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  สามะ
5. เด็กชายวันอัสนันท์  ดอเลาะ
6. เด็กชายอนัส   วิชา
7. เด็กชายอัซรี  ยีมะเย็ง
8. เด็กชายอิลยัส  กานุง
 
1. นายเจษฎา  กอและ
2. นายหัสดินทร์  เจะแต
3. นายยูโซะ  นิตา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์
2. นายถิรวัฒน์  สีหะวงศ์
3. นายธีรพงศ์  บุญทองใหม่
4. นายวิศวะ  ทองแก้วมาก
5. นายวุฒิชัย  ขวดทอง
6. นายศิวกร  เชื้อจีน
7. นายสุทธิรักษ์  อมรลักษณ์
8. นายอัครชัย  คุระสุข
 
1. นางนฤมล  ชายทอง
2. นายสมประสิทธิ์  พลจรัส
3. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกมลณัชย์   สีสุข
2. เด็กชายกฤฏิ์   เนาวรัตน์
3. เด็กชายกิตติภูมิ  แทบทับ
4. เด็กชายปานปาร์  อ่องวิบูล
5. เด็กหญิงพชรกมล   ปุญญากรวิวัฒน์
6. เด็กชายภูวเดช   ตันติสิทธิพร
7. เด็กชายมัสญาวี   ทัศนภักดี
8. เด็กชายมาญาวี   ทัศนภักดี
9. เด็กหญิงอุมาพร  สายสุวรรณ์
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน    สุวรรณวงศ์
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ
3. นางสาวพิชชานันธุ์  ถิ่นเกาะยาว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิง.สุพรรณหงษ์   เพชรเจริญ
2. เด็กหญิงกฤชยา   ขุนทองแก้ว
3. เด็กหญิงชาลิสา   ช่วยศรีนวล
4. เด็กหญิงพิชญาภา   ฉายไทย
5. เด็กหญิงพุทธิมา  แก้วยาว
6. เด็กหญิงวรนุช   สวัสดิ์แก้ว
7. เด็กหญิงวิณณตา   ศรีญะพันธ์
8. เด็กหญิงศิวารารักษ์   เกียวจันทึก
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   นิ่มนวล
10. เด็กหญิงไปรยา   แหนงดำ
 
1. นายวันชัย   หวังสวาสดิ์
2. นายธีรทัศน์  ราชแก้ว
3. นางรุ่งริยา  ธัญญากร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ดีศรีนาดโจดโจน
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  สุวรรณภักดี
3. เด็กหญิงชาลิสา   ทองสกุล
4. เด็กหญิงตีรณา  ศรีเกต
5. เด็กชายธนันชัย  รักชู
6. เด็กชายพนมรอด  ชะนะรัง
7. เด็กหญิงพรรณนารา  บริเวธานันทน์
8. เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
9. เด็กหญิงสิรามล  สิงหะพล
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ
 
1. นางสุณี  สัญวงษ์
2. นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ์
3. นางสาววาสนา  มากแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เส็นหล๊ะ
2. เด็กหญิงดั่งใจ  ขุนอักษร
3. เด็กชายบวรทัต  แซ่หว่อง
4. เด็กชายบัซลีย์  เส็นหล๊ะ
5. เด็กหญิงยุพาวดี  เขียวนุ้ย
6. เด็กหญิงลีนา  เบ็นสาอีด
7. เด็กหญิงวรันยา  ศิริรังษี
8. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  แซ่ฮ้อ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  บิลอะหลี
10. เด็กชายอัฟฟันดี้  หนูโสย
 
1. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณมาศ
3. เด็กหญิงธนพร  เมืองแก้ว
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ล้วนกาง
5. เด็กหญิงพรนภา  ศรีพล
6. เด็กหญิงสหพร  พันท้าย
7. เด็กชายสิทธิชัย  งิ้วจีน
8. เด็กหญิงสิรารมย์  รอดถนน
9. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  บูรณ์เจริญ
10. เด็กชายสุวิชา  ไทยดี
 
1. นางสุมน  ไชยเสนีย์
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
3. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกาญศิริ  ขุนเพ็ชร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันเพ็ชร์
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สงสังข์
5. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองเหลือง
6. เด็กหญิงนุชวรา  นุชเคริอ
7. เด็กหญิงปิยมน  แก้วน้อย
8. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
9. เด็กชายวีรภัทร  สุขแจ่ม
10. เด็กหญิงอรอนงค์  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
2. นางอังศุมา  ไทยเจริญ
3. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สุวรรณบล
2. เด็กหญิงณัฐสินี   เพ็ชราพงค์
3. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ   แก้วสุกใส
4. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์   ไชยธรรม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   รุ่งคลัง
 
1. นางยวนจิตร์   อินทร์จงจิตร
2. นางสาวสุภาพร  ภาครัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายกฤษดา  วัฒน์เพ็ง
2. เด็กหญิงณาซูฮา  ตาเฮ
3. เด็กชายฟัยรุซ  ซีเดะ
4. เด็กชายรุ่งสุริยา   อนงค์
5. เด็กหญิงฮายาตี   เจ๊ะอุเซ็ง
 
1. นางสาวสุวภัทร   สุวรรณ
2. นางสาวเสาวภา   บาฮา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงภาวนา  วงศ์ชู
2. เด็กหญิงรณัฐฌา  ชนะพาล
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผ่องปัญญา
4. เด็กหญิงสุทิสา  สิ้นทุกข์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนสุข
 
1. นางเนตรชนก  แก้วดำ
2. นางรุ่งอุษา   สุทธินนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงลีลาวดี  เจะสา
3. เด็กหญิงแพรวา  ขุนทา
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แสงสีดำ
3. เด็กหญิงอัญนินธ์  พร้อมสิริโภคา
 
1. นางดวงแข  วาสนาสมศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้องคำ  สัตย์ซื่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานควาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูนิ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปานดีน
3. เด็กหญิงสิดาพร  แก่นจันทร์
 
1. นางสุวรรณา   เมืองแก้ว
2. นางระดา  สังข์ไพฑูรย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงชลดา  โอมณี
2. เด็กหญิงซัลมา  ปิยะตู
3. เด็กหญิงอารียา  ยาหยาหมัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์เสน่ห์
2. เด็กชายธีรภัทร  นบนอบ
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  รัตนมณี
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงชัญญา  ชูเงิน
2. เด็กหญิงฐนภรณ์  เพชรเศษ
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวสีวรรณ์  ไชยกุล
2. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  คชฉิม
2. เด็กชายณฏฐพล  อุดมดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนราช
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
2. เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวบงกชธร  เตชะภัททวรกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงนตลี  กาหมาแลหมัน
2. เด็กหญิงฟารีย๊ะ  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงสุมาเรีย  ซาหีมซา
 
1. นางสาวอมรทิพย์  พรหมไชย
2. นางสาวดาหวัน  มุทะจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงจัสมิน   จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปาลิกา  ณ นคร
3. เด็กชายอรรถพล   บำรุงผล
 
1. นางสาวปริยา   จิตรพัฒนากุล
2. นางสาวนิภาภรณ์   หนูแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงการะเกด  วัชรมานะกุล
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จิตรแก้ว
 
1. นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายฐานทัพ  เหลี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นีระบาล
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อัมวารี
 
1. นายคนอง  พวงแก้ว
2. นางฉลวย  มีชู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายภาสกร  สะรอเย็ง
2. เด็กชายมูฮัมมัดอิลยาส  เจะลา
 
1. นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ
2. นางซูซานา  ยิงทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรศึกษา 1. เด็กชายธัญธร   มั่งทองคำ
2. เด็กหญิงพิลดา  เมธาชยานนท์
 
1. นางสาวอนิตา  ไชยทอง
2. นางสาววิภารัตน์  ยี่ตระกูล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่คู
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เหมะรักษ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โกสีย์รัตนาภิบาล
2. นายธวัชชัย  อ่อนศรีแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายชลัมพล  สงสุข
2. เด็กหญิงณภัทรสิริ  สมบัติบริบูรณ์
 
1. นางพัชรา  จั่นเพชร
2. นางปิยะพิณ  นวลละออง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โคตศักดิ์
2. เด็กหญิงไปรดา  โสภณ
 
1. นายภัทริศ  แพรกนกแก้ว
2. นางสาวจินน์จุฑา  มีมะลิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงอาริตา  แก้วสมุต
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพรปิยะ  สมาธิ
2. เด็กชายสกรรจ์  เอียดภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะลักษณ์
2. เด็กชายอรรถพร  พรมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
2. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรมณี
2. เด็กหญิงอลิศา  จิตรภิรมย์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชูชมกลิ่น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภูวรณ์
 
1. นางสาวเมธิณี  นัทสุทธิ์
2. นางปิยะธิดา  คชรินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงกุษฎาภา  รอดหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หลงสลำ
 
1. นายทศพล   หนูชู
2. นางเกศกมล   ยอดหวิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายกวีพัฒน์  กำจร
2. เด็กชายทนงเกียรติ  รอดรักษ์
 
1. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
2. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กชายยามาลุดดีน  ดาราโอ๊ะ
2. เด็กชายอนัส  สูโรโรจน์
 
1. นายสุพรรัตน์  เป็ดทอง
2. นายวิบูลย์  เอกพิริยไพบูลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนกร  สุขราม
2. เด็กชายพีรณัฐ  เดชสุข
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงวรรณฤดี   เฉิดโฉม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แซ่ฮ่อ
 
1. นายธีระพงษ์   ปิระนันท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกรวิชญ์  เกศโร
2. เด็กชายพชร  น้ำทิพย์
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
2. นางสาวนิตอนงค์  คงฤทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายกฤติภณ  จิรมณีมัย
2. เด็กชายธีรภัทร  สิขิวัฒน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
2. นางสาวณัฐนรี  รัตนโชติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายชนาธิป  ชูแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์รักษา
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นางสาวรัชนี   ภู่พัชรกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยนารถ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์จันทร์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  วารีกุล
2. เด็กชายอานัส  ขำปุรานนท์
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายตูแวอัลฟาล  นิแว
2. เด็กชายแวอันนูวา  สาเฮาะ
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงเอลีซาเบธ  ริวิงตัน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวจารุพักตร์  แสงวิมลรุ่งเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์
2. เด็กชายศิวกร  ชูกระชั้น
 
1. นางสาวนฤนาฏ  จันทร์ทับทิม
2. นางอมรรัตน์   วิศว์รุ่งโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  สัมพันธ์
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายดุลยวัต  สีแก้ว
2. เด็กชายตรัยคุณ  ฟาอีดิน
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เหมบุตร
2. เด็กหญิงรัตติยา   สั่นสะท้าน
 
1. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
2. นางสาวผกามาศ  เส็นหมาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงนูรีมาน  ขะเร็มดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงมาซิเต๊าะ   ปาแนแจกะ
 
1. นางเพียงฤทัย   แก้วมีศรี
2. นายทวี  สมหวัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพชรพล  พงษา
2. เด็กชายรชต  วิศว์รุ่งโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวศศิศร  โดยประกอบ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล
2. เด็กหญิงพิมประภา  วรรณวัตร์
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร  ทองเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงบัว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทา
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายเอกอนันต์  พรหมสุข
2. นายอุทัย  เพชรอนันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธานามาศ
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. นางสาวฐิติมา  สังขวิศิษฐ์
2. นางสาวยลรตี  วรนาม
3. นายศักรินทร์  พรหมทอง
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสาวสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายมนตรี   พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงมัสทลิกา   เดชคงแก้ว
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวนฤมล  โสภา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทร์ณรงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายปริวัฒน์  มรรคสินธุ์
2. เด็กหญิงพรณัช  ยศก้องยุติ
3. เด็กหญิงอรุณสวัสดิ์  พัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
2. นางสาวภคินี  ฐินะกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง
2. เด็กชายปุณยธร  หน่ายคอน
3. เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
 
1. นางปริญญาพร  เมืองรักษ์
2. นางสาวจินต์ทิพา  สังข์แก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกฤติธี  ราชหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
3. เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช
 
1. นายเขมภัทร  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  สุวรรณเหม
2. เด็กชายนพรัตน์  แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ชีวะ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายสุทธิเดช  คุณประสพ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายมะสุกรี  ชาลา
2. เด็กชายอดุล  บังสมาน
3. เด็กชายอิรฟาน  ตีมันยา
 
1. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
2. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายจิรัฎฐ์  ชูช่วย
2. เด็กชายทศพล  แพรกปาน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไสหลวง
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกฤติน  เจริญเลิศทรัพย์
2. เด็กชายถิรธรรม  หนูพันธ์
3. เด็กชายปองคุณ  แพงมี
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกันธิชา  ป้อมแดง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ธรรมนารักษ์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดสวาสดิ์
 
1. นายสุริยา  ป้อมแดง
2. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1. เด็กชายชยกร  เมืองพรหม
2. เด็กชายทนุธรรม วิลเลี่ยม  กรอส
3. เด็กชายอภิโชติ ออกัสท์  มาโทน
 
1. Mr.Christopher  Brewer
2. นายณพล  ใสสะอาด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายธนาทร  บัวประคอง
2. เด็กชายปัญญาวุธ  เหมกุล
3. เด็กชายอนุชัย  บุญเกตุ
 
1. นางสาวศิริพร  ทองแกมนาค
2. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกุลนิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายจักรรินทร์  บุรีรัตน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่นคง
 
1. นายสุริยา  ป้อมแดง
2. นางสาวนิรวรรณ  หิ้นเตี้ยน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  รงค์รัตน์
2. เด็กชายจักรินทร์  ขนานใต้
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองสิน
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายกีรติกา  ไชยายงค์
2. นายธีรโชติ  ศาลา
3. เด็กชายวัฒนา  เวชมุข
 
1. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
2. นายณัฐนันท์  แคว้นโอฬาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายซิรอญุดดีน  กองสิน
2. เด็กชายปฏิยุทธิ์  สมิง
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  หมันกุล
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาวกาญจนา  สินโต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพญา 1. เด็กชายจินตวัตร  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  สินกัง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เอียดเกลี้ง
 
1. นางกัญจน์กมล  เกาะกลาง
2. นางนงลักษณ์  ลิ้มสันติธรรม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายธนบดินทร์   จิตติวงศ์สมาน
2. เด็กชายนนท์ปวิธ   โกเฮง
3. เด็กชายรัตนสินทร์  จิตติวงศ์สมาน
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ
2. นายสมภพ  ตรีไวย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายปาทาน  ชาญน้ำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สินโต
3. เด็กชายอัชมี  นพรัตน์
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายกิตติชัย  หมันกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายณพัฒน์  เนียมสมบัติ
2. เด็กชายบัณฑิต  โถเมือง
3. เด็กชายศุภกร  เชิดชู
 
1. นายปุนภพ  ปรมาธิกุล
2. นายพรหมพิทักษ์  มหาแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. นายขจรเกียรติ  ประจิตต์
3. เด็กชายภัคพล  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฐพล  สิงยะเมือง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณนิยม
3. เด็กชายวงศกร  พะละเลิศ
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายเชาวลิต  สังข์บัว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  เกิดผล
2. เด็กชายธนกร  วันจันทร์
3. เด็กชายปุณฑรี  ล้ินหล่อ
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายรชาทัช   บุญพัฒน์
2. เด็กชายวริทธิ์ธร   ผกามาศ
3. เด็กชายสิรภพ  โกละกะ
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นายชัยเดช  บุญสอน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชนินทร  สุขสี
2. เด็กชายณัฐวัตร  ตั้งพันธ์
3. เด็กชายเพชรธยา  กาฬภักดี
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกิตติภณ  แก้วโนนตุ่น
2. เด็กชายนนท์ปวิชญ์  กลับเกลี้ยง
3. เด็กชายนพชัย  ศรีวิเชียร
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวัง 1. เด็กชายณัฐนันท์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายภาสกร  ชูเกตุ
3. เด็กชายวรเดช  กาวชู
 
1. นางลัดดา  เพชรนุ้ย
2. นางอุษณี  สุบรรณพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 1. เด็กชาย ธนภัทร   โคลดประโคน
2. เด็กชายพนมพร  หล่อพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ  สายใจบุญ
 
1. นางชูชีพ  เทพพิพิธ
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรวิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบือแต 1. เด็กชายต่วนอิสกันดัร   รายอคาลี
2. เด็กชายมูฮำหมัดบัสรู   แลมะ
3. เด็กชายฮาฟีดีน   วาเด็ง
 
1. นายอิบราเฮม   ยูแม
2. นางนาบีละห์  แนซู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายจรัลชัย  จูมดอก
2. นายธนากร  ชายเลี้ยง
3. นายนันทปรีชา  ผิวแก้ว
 
1. นายสุบิล  เกตุแก้ว
2. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ปักสงค์
2. นายธนา  โอ่งอินทร์
3. เด็กชายธีระศักดิ์  สาริพันธ์
 
1. นายจรัญ  ไกรนรา
2. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จินดาวงศ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชัยรงณ์
3. เด็กชายเดชาวุฒิ  อินโต
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กหญิงณัชฌาน์  กาญจนารักษ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขุนณะ
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงศาริกา  พิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชูเมือง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายณัฏฐากร  รอดบุญ
2. เด็กชายณัฐพล  ยืนยาว
3. เด็กชายภูวนัตถ์   พรหมทอง
 
1. นางสาวหัสณี  สังข์แก้ว
2. นางสุภาณี  เพชรเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธะนะแก้ว
2. เด็กหญิงปริชาติ  เกาะทอง
3. เด็กหญิงเกศราพร  คงแก้ว
 
1. นางจรวย  อินมณเทียร
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงจิราวดี  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปรียมาศ  สุขศรีคง
3. เด็กหญิงอรปรียา  สังขาว
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายประชิด  ใจบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงมนัสวี  พงษ์เส็ง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ขนิษฐนาม
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวลัดดา  ธาตุวิสัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  สุขเอก
2. เด็กหญิงนภัสสร   ลายละเอียด
3. เด็กหญิงปภาวิตรี  วงกุญ
4. เด็กหญิงวรมน  แก้วห้วย
5. เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโร
6. เด็กหญิงแพรวา   สุดแก้ว
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางสาวธิดารัตน์  รัฐวิเศษ
3. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  ชุมขวัญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุวรรณสี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่สุข
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ออนนวน
5. เด็กหญิงสุคนธา  เอียดรักษ์
6. เด็กหญิงอารี  ด้วงอุบล
 
1. นางพัชรี   แซ่สุ้น
2. นางสาววนิดา  ขุนทอง
3. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนันชิดา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  วิวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงณัฐชุตา  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรียาภรณ์
5. เด็กหญิงนพเก้า  สงวนกิตติพันธุ์
6. เด็กหญิงเปมิตา  ศักดิ์เจริญ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางปิยะพิณ  นวลละออง
3. นางสาวกฤติลักษณ์  ชุมแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซาฟีรา  มะเส็ง
2. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
3. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
4. เด็กชายรุสรี  เงาะ
5. เด็กหญิงอัสละห์  มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา  เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา  เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์  ลอแม
3. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หมานเหตุ
2. เด็กหญิงดวงกมล  นครจินดา
3. เด็กหญิงประกายมาศ  เอ้งเหมาะ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ทับทิมเพียร
5. เด็กหญิงอรัญญา  สาราณียกิจ
6. เด็กหญิงไพลิน  พรมเพชร
 
1. นางสาวสุวิดา  นิติไชย
2. นางสาวนีรมล  ดาบเงิน
3. นางกฤษณี  กาฬจันโท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวญาดามาศ  นุ่นเส้ง
2. นางสาวนุชวรา  เห็นผลงาม
3. นางสาวพลอยทิพย์  หนูพลาย
4. นายพิทยาธร  เอียดสง
5. นางสาววิภาวี  แทนพ่อ
6. นางสาวหทัยทิพย์  ศรีชัย
 
1. นางปริศนา  ชัยศิริ
2. นางสาวเกสร  ศรีนวลขาว
3. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงมูอัย  สะดียามู
2. เด็กหญิงวิลรดา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงวิลรยา  จินดารัตน์
 
1. นายอนัน  สูหลง
2. นางสาวณัฎฐกันย์  หนูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขนอม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  นิลอ่อน
3. เด็กหญิงอภิสรา  เมืองด้วง
 
1. นางสาวปรารถนา  มาศบำรุง
2. นางสาวธาราทิพย์  สุทัศธารานันท์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ
2. เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บุตรเพชร
2. นายรัชกฤช  ถาวรวัฒนการ
3. นายอนุรักษ์  วิวรรธน์
 
1. นางสาวอัมพร  คงเจริญเมือง
2. นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
3. เด็กหญิงอรนภา  ทัพรังษี
 
1. นางสาวสุกัลยา  นรดี
2. นายศุภชัย  โสธร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  โตใหญ่
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คชวัน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยลุง
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางวชิรา  คงแย้ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอัฟฎอล  เจ๊ะมะแซ
2. เด็กชายอารีฟ   อับดุลลาเตะ
3. เด็กชายโชคขัยโรจน์  .
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายชนัญญู  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงอาทิติยา  แก้วประชุม
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 1. เด็กหญิงนุรอัยนี  มะแซ
2. เด็กชายอับดุลบาซิ  อาลีมามะ
3. เด็กชายอารีฟีน  มะแซ
 
1. นางเจ๊ะสุไบด๊ะห์  มะแตหะ
2. นางสาวฮาบิดะ  ดอยี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เลิศสระน้อย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กชายศุภจิตร  เครือคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงประกายดาว  สว่างโลก
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ช่วยชู
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสนาะกรรณ
 
1. นายศรีสมพงศ์  วงค์สุวรรณ
2. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  ดอแว
2. เด็กชายอนัส   ดาม้อ
3. เด็กหญิงอามัส   สาเระ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 1. เด็กหญิงตัสนีม  สาและ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  อูมา
3. เด็กหญิงวารีซ๊ะ  สามะ
 
1. นางสุปราณี  อุเซ็ง
2. นางกูซารีลา  ต่วนจอหลง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงณฤดี  ดิษฐะ
3. เด็กหญิงพัชชาพร  บัวลอย
 
1. นางประภารัตน์  ณสุวรรณ
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงซูไฮลา  จูมิง
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ว่าวภูเขียว
3. เด็กหญิงอัสณาณี  ฮาแว
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชูแก้ว
2. นางสาวศศิกานต์  หนูด้วง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  มากแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
2. นางพิลาศลักษณ์  ชนะศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงดารานุช  ดวงมณี
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  พรหมมนต์
 
1. นางกานต์ชนก  นวลขาว
2. นางมลฤดี  ศรพิชัย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กชายซาฟีอิน  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอามาณีย์  อาลี
3. เด็กชายอามีลัม  เจ๊ะสือแม
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางสุรางคนา  พันธุรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงถิรดา  พฤกษวานิช
2. เด็กหญิงปุณยาพร  มณีศรี
3. เด็กหญิงศิวรักษ์  ทองประสิทธิ์
 
1. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
2. นางดุษณี  สองนาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังศิลา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงนาฎติยา  พลหลา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นิมิสวิน
 
1. นางอมรรัตน์  ตาเดอิน
2. นางสาวพรเพ็ญ  กังแฮ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แซ่วุ่น
2. เด็กหญิงชญานิศ  วุฒิ
3. เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  อินทร์สำอาง
 
1. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
2. นางอุษณา  ทิพย์ประชาบาล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองทรัพย์
3. เด็กชายอรรณพ  อรุโณทัย
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ก๊กเซง
2. นางสาวณัฐนรี  เสลาทอง
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิโชติ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงภัทรพร  ชูเอียด
2. เด็กหญิงศศิธร  ณ นคร
3. เด็กหญิงูศุภกร  จินนา
 
1. นางเกศกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางพานี  แก้วหมุน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยังนิ่ง
2. เด็กหญิงธนพร  เบอร์ขุนทด
3. เด็กหญิงอามาลีนา  สาแหล่หา
 
1. นางบุศรา  สำเร
2. นายอิสหาก  นุ้ยโส๊ะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวสาย
2. เด็กหญิงศศิวิภา  อินถาแป้น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อินถาแป้น
 
1. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
2. นางเตือนใจ  บริบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ปานเพชร
2. เด็กหญิงศศิภิมล  ธรรมเพชร
3. เด็กหญิงเพชรา  อักษรเนียม
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางวิไล  สุวรรณสุนทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เป้าทอง
2. เด็กหญิงอุษา  แต่สกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมทรัพย์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายศราวุฒิ  ชูเเสงศรี
2. เด็กชายสราวุฒิ  อัศวะภูมิ
3. เด็กหญิงอินทิรา  นะโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล
2. นางสาวศรัญญา  พิมเสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิตะโกวิทย์
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  รักบ้านดอน
3. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์เดชะ
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นางสาวธนภรณ์  ซังธาดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจารินทร์ญา  พริ้งสกุล
2. เด็กชายปิยพัทธ์  พึ่งรอด
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองศรี
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายธนภัทร  แดงเอียด
2. เด็กหญิงปรารถนา  อินทร์ทอง
3. เด็กชายปิยะพล  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางสุวณี  ตุกชูแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณัฐชุตา   ชำนาญ
2. เด็กหญิงปวริศา   พูนพานิช
3. เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี
 
1. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
2. นางสาวกาญจนา  หัสนันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนุชรัยฮาน   ปูเต๊ะ
2. นางสาวนูรมี   จาเละ
3. เด็กชายอานิส   เจะเล๊าะ
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางชุวิยดา   สินนุสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธนินันท์  รักษาชน
2. เด็กหญิงศศิธร  จังอินทร์
3. เด็กชายเวชสิทธิ์   จันทนา
 
1. นางสุจิรา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาริพร  ช่วยแท่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายนภัทร  สาระทิพย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  เทพบุตร
3. เด็กหญิงอทิตยา  ธรรมทิน
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายณชพล   อ้วนดวงดี
2. เด็กชายธนพัฒน์   ธรรมจินโณ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ไชยสิงห์
 
1. นางสุวรรณา   ขวัญทอง
2. นางนิตยา   เกตุนิ่ม
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงนภสร  พลายอิน
2. เด็กชายวรเมธ  เจียรติ้ว
3. เด็กหญิงศิรัญญา  ไชยกุล
 
1. นางพรพิไล  เดชภักดี
2. นางสาวนิทัยทิรัตน์  เกลี้ยงคำหมอ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงนูรอามาลี  หะมะหะยี
2. เด็กหญิงพาตีหมะ  ยูโซะ
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิต  เจ๊ะแม
 
1. นางสาวสาปียะห์  ยูโซ๊ะ
2. นางสือแตเตาะ  สะดามะ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 1. เด็กชายณฐการ  อนันตกูล
2. เด็กหญิงนุรฮารีซา  หวังมะ
3. เด็กหญิงแป้งร่ำ  สาลิลัก
 
1. นายวิลาศ  แก้วทิพมณี
2. นางกิจจา  จันทภาโส
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1. เด็กชายต่วนอิบรอฮีม  นิและ
2. เด็กหญิงมุมีนีน  หมัน
3. เด็กชายมุสตากีม   ดอเลาะ
 
1. นางมะลิวรรณ  ดโนทัย
2. นางสาวบีซะห์  เปาะซู
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเชียด 1. เด็กหญิงกุลลียา  รุ่งวรดีสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ชูจางหวาง
3. เด็กหญิงฮานีย์  สมันนุ้ย
 
1. นางยุหลัด  หลำสะ
2. นางนันทกานท์  ไชยลึก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายศิวกร  สายนาค
 
1. นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางสาวพนิดา  หลังเถาะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผสมผล
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายภาณุ  อักษรกล่อม
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. นางสาวสิรินภา  เเย้มนัยนา
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรสา  รักขาว
 
1. นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงคอดีย๊ะ  เหร็นเร๊ะ
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ่งยงค์
 
1. นางพนิดา  ซิบยก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซอดีกีน  รามัน
 
1. นางสาวซานิตา  แสสะเหตุ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงสฐิตา  หงษ์คำศรี
 
1. นางสาวยวนยะดา  อุทาสี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายพีรพล  แก้วเกตุ
 
1. นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงเอิญทิตา  ใสสด
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นางมาริสา  ทองสกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเสน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรพยาบาล
 
1. นางสาวอามานี  กะนอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจักรกริช   ชูทอง
 
1. นางสุกัญญา  รักจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนุศรัต  ปะดูกา
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธนัชชัย  พวงงาม
 
1. นางสาวทองตรา  ระเบียบโอษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่เล่ง
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางอารียา  จรเสมอ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางสุธาภรณ์  ธรรมรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายทรงพล  หมื่นละม้าย
 
1. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คิดการเหมาะ
 
1. นางนงคราญ  เชื้อนุ่น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอเบียะ  ภักดี
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 1. เด็กชายพีรภัทร  ศิริวัฒนาพงศ์
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยเพ็ญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำเลียง 1. เด็กหญิงปาณัท  สุขเจริญ
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ไกรทอง
 
1. นางวาสนา  พลด้วง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกัณตพงศ์  ประกอบสิน
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พึ่งแย้ม
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วชาติ
 
1. นางสาวธนัชพร  ซ้ายชูจีน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วกระจาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายธนกร  ยั่งยับ
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิตเพชร  รุ่งน้อย
2. เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยศรี
3. เด็กหญิงพรลภัส  แดงเพชร
 
1. นางอำพันธ์  มั่นหมาย
2. นายชิตพล  วงค์ศรีชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายธันวา  วิทิพย์รอด
2. เด็กหญิงนิสริน  กุศลธรรม
3. เด็กหญิงอรปรียา  สุขทอง
 
1. นางปพิชญา  เนื่องเยาว์
2. นางสาวณัฏฐณิธชากร  กลิ่นม่วง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายปฏิภาณ  หวานส่ง
2. เด็กชายพงศกร  ชูชื่น
3. เด็กชายสมหมาย  รัตนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หนูท่าทอง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มังคราช
3. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กชายพงศธร  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายศรโชค  พานิช
3. เด็กชายอภิรุจน์  พรหมเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมคณะ
2. นางอรพิน  เลียงผา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทชาติ
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ทองชะนะ
3. เด็กหญิงสุวดี  หมันเด็น
 
1. นางสาวนุรมา  ปิยา
2. นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นางจันทรา  แสงรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางเอมอร  กาญจนอารี
2. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณฐกร   ผดุงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ฐิตะฐาน
 
1. นางชนิตา  พันคง
2. นางสาวสุมณฑา  แก้วยะรัตน์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงวรมน  จันทร์ภูชงค์
2. เด็กชายสุวชัช  จิตรชุ่ม
 
1. นางณัฐิยา  อาษา
2. นายกิตติชัย  ถินนา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายปริวุฒิ  ศรีระบาย
2. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
2. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงรติมา  มูเซอ
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  แซ่เลื่อง
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางสาวตรีรัตน์  ภูเกิด
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีเมือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิริยา  ชูสัง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  รู้การ
2. เด็กชายอุชุกร  ปานรักษ์
 
1. นางเพลินตา  แสงเงิน
2. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤติน  เรืองพุทธ
2. เด็กหญิงวันดี  พะปะเสน
 
1. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงดลยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอนุภัทร  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงธันยพร  สมัครกิจ
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์  ช่วยชู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายพีรภัทธร์  หลีหลัด
 
1. นางสาวเอมอร  ธุระทำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นายเจษฎาภรณ์  สงโสม
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายจิตริน  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายกรวิศ  ขุนน้อย
 
1. นางสาวจามจุรี  อนันตกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายจะอือ  จะสอ
 
1. นายยูโซะ  การี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวภนิตา  อาจหาญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายอาคม  สมนิล
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  แสนสุข
 
1. นางสาวยุวดี  หมื่นเพชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์เหมือน
 
1. นายสุเชาว์  ศักดิ์แสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญสุภาพ
 
1. นางวราภรณ์   เจริญยิ่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอัครชัย  นุเหร็ม
 
1. นายยารูดีน  องศารา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายอัรมาน  ไอนา
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงนุ่น
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1. เด็กชายอาวีรู  อารง
 
1. นางมาห์ฮีรา  อามิง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงเสาวดี  ปั้นศีล
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจกลาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วสีทอง
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงบุสตานีย์  สาแล๊ะ
 
1. นางสาวจันทนี  ลาเต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายปรัตถ์  ศรีเอียด
 
1. นายสุเทพ  บ่อม่วง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายสุริยา   นรภิบาล
 
1. นางสาวอรอุมา   ขาวสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กอบกิจ
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนุศรอฮ์  ปะดูกา
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. นายประมูล  รัตนวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางสาวภาวิดา  นิลเอสงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์  ตรงดี
 
1. นางบุญพา  รักดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงอริษา  พาสมบูรณ์
 
1. นางสาวธนัชพร  ซ้ายชูจีน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  บุญพรัด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผุดสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลนิกร
 
1. นางสาวอุษา  ขนาดผล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายธีรเดช  หลำหัด
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. นางสาวสิรินภา  เเย้มนัยนา
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงมิญาวดี  น้ำขาว
 
1. นางสาวกุลทิวา  คงสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูศรี
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวฐิตาพร  ไชยวารินทร์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงธัญชนก  เภาวิเศษ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโลกา 1. เด็กหญิงประกายฝน  ใจสะอาด
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  โรจนรักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สุวรรณชะนะ
 
1. นายพิมล  หลิบแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายระพีภัทร  มุสาเหม
 
1. นางขนิษฐา  สำเภาแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตตระกูล
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิชัย  สุขทอง
 
1. นายเกษม  แก้วประทุมวัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 1. เด็กชายปกรณ์  อาการส
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทรชาติ
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นางราตรี  นาคเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายพนธกร  ตินรุ่งเรือง
 
1. นายศุภเชษฐ์  โมราศิลป์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายจุลจักร  มิตรสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐวัลย์  แก้วเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 1. เด็กหญิงกนกสิริ  อินทะสา
2. เด็กชายจิรภัทท์  ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสโรชา  จินวรรณ
4. เด็กชายอัฎษฎาวุฒิ  ยอดพิจิตร
5. เด็กหญิงอาริษา  จินวรรณ
6. เด็กหญิงอินทุอร  บุญเทียบ
7. เด็กหญิงเจนิเฟอร์  เฟรนด์
 
1. นางพรรณี  ศรีวิไล
2. นางแสงจันทร์  สุขเนาว์
3. นางสาวจุฑารัตน์  โภคสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  หัดดนหละ
2. เด็กหญิงทักษดาภัสส์  พันหาบ
3. เด็กชายปณวัศ  คมขำ
4. เด็กชายภาณุภัทร  โส๊ะขาว
5. เด็กชายราเชนทร์  เหตุทอง
6. เด็กหญิงวรรณราญา  เหมริหนี
7. เด็กหญิงสายชุมพู  เลี่ยนกัตวา
 
1. นางณัฏยา  ลือกิจนา
2. นางสาวกฤษณา  แสงขำ
3. นางหวันส่าหรี  หม้าเหล็ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายธีรภัทร  แตงอ่อน
2. เด็กชายนพรัตน์  สุขภิลาภ
3. เด็กชายภูริเดช  ฤทธิเดช
4. เด็กหญิงมณฑการณ์   เรืองจันทร์
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์สิงห์
6. เด็กชายศุภชัย  สุภานิต
7. เด็กชายอภิรักษ์  ชูยอด
 
1. นายวีระศักดิ์  เชิงดี
2. นางสาวนิโลบล  ชัยชนะ
3. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงชัญญา   เอี่ยมละม่อม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายนรินทร์ทร  บุญเฉลิม
 
1. นางสาวปนัฏดา  สองประสม
2. นางจิตรปฏิมา  มังคละคีรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงฟิรดาว  ดอเลาะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  มะดิเยาะ
3. เด็กชายอานัส  มาหามิต
 
1. นางพิมพิศา  วงษ์ขจรเลิศเมธา
2. นางนูรีย์  ขุนดำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายวีระยุทธ  แสวงบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  นวลขาว
3. เด็กชายอภินันท์  คงอนันต์
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางนันทนัช  กุลศิริเดชานันท์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณรา  ส้องศรี
2. เด็กชายพัชรินทร์  ทองปอน
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญร่ม
 
1. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
2. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพบุตร
2. เด็กหญิงวริศรา  พรหมศักดิ์
3. เด็กหญิงโสรยา  อักษรสม
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
2. นางฐิติมา  บุตรเลี่ยม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายธัญวิชญ์  ยอดพุด
2. เด็กชายอัฏษฎา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วเอียด
 
1. นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์
2. นางสาวพจนา  บุญสนอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
2. เด็กชายวีรเกียรติ  แซ่ตั้น
3. เด็กชายไพรวัลย์  หอมหวาน
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นายจิรศักดิ์  ศรีสกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยบุตร  ฤทธิ์ชู
2. เด็กชายศรัณญู  อินทรจงจิตร
3. เด็กหญิงสุชาวลี  สุชาฎา
 
1. นางสุวารี  สุดชฎา
2. นางพรพิมล  เอียดทวน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังกิ่ง 1. เด็กชายธนภูมิ  ผอมสวัสดิ์
2. เด็กชายปฐวี  ทองอินทร์
3. เด็กชายภานุพงศ์  เกลี้ยงสง
 
1. นางราตรี  ไชยปุริวงศ์
2. นางชนา  ศรีโดน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงทรรศิกา  ผกามาศ
2. เด็กชายพีรพงษ์  เกลี้ยงทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  สังคำ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดวงน้ำแก้ว
2. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามโครต
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุตรซา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  น้อยผล
 
1. นางราตรี  นาคเพ็ชร
2. นายณัฐพล  มากสังข์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงต้า  -
2. เด็กชายฟา  ยีซาแล
3. เด็กหญิงอู้ตาดา  -
 
1. นายวันชัย  แว่นแก้ว
2. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในวัง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงสายใจ  พนันชัย
3. เด็กหญิงอังสุมาลิน  นาคจำรูญ
 
1. นางสกาวเดือน  นิยะกิจ
2. นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงนวภรณ์   สมานอารีรักษ์
2. เด็กหญิงฝาฝีดา  ปาสนั่น
3. เด็กหญิงฮุบนา  พินธ์สุวรรณ
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางชุติมา  พงศ์ทิพย์พนัส
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงปาน
2. เด็กชายสราวุทธ  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายนัสวี  ดอหม๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดอเลาะ
3. เด็กชายฮานาฟี  สะมาแอ
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายอับดุลฮาเล็ง  แนแซ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัมพาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิกูล
2. เด็กชายธนากร  ราชา
3. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์บรรพต
 
1. นางสาวรัชนู  ฤทธิกูล
2. นางสาวชฎาพร  ฤทธิ์หมุน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายนรินทร์  ฤทธิกัน
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  แก้วศิริ
3. เด็กชายภูวดล  พรหมดวง
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงมารีซูเฟีย  หวังแมะ
2. เด็กชายยุทธนากร  คงเส็น
3. เด็กชายวิทยา  เหล๊าะเห็ม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
2. นายเปรมชัย  เมืองทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรเติบ
2. เด็กชายภูวดล  สันสมุทร
3. เด็กชายสุริยการ  กะสิรักษ์
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นายสุรศักดิ์  แซ่เจี่ย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรพรม
2. เด็กชายดนัยเดช  ยิ้มย่อง
3. เด็กชายอัฎฐกอน  เม่งเอียด
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 1. เด็กชายพีรพงศ์  อักษรธรรม
2. เด็กชายศันติพงษ์  นันทสุคนธ์
3. เด็กชายอภิชาติ  อักษรธรรม
 
1. นางสาวอำภา  ประสมทรัพย์
2. นายอานนท์  ทองศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สาไกรโรจน์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตต์คำนึง
3. เด็กชายศุภกิตติ์  คุ้มกุมาร
 
1. นายชัยรัตน์  แช่มศรี
2. นางวิมล  พรหมประสาท
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กระสันต์
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วแกมจันทร์
3. เด็กชายอนุนาท  พูลแก้ว
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา    สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี   เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นายสุรินทร์  ทองบุญ
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายวิชากร  วรรณสังข์
3. เด็กชายอำมฤต  คงแพทย์
 
1. นางสาวผะกานาจ  สุคนธรัตน์
2. นางณิชากานต์   รอดระกำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไชยศาล
2. เด็กหญิงรินรดา  สร้อยวิทยา
3. เด็กหญิงวัชพร  พรหมดี
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสิริน  ชาญณรงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ป่าเชื้อวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยชาตรี
3. เด็กชายเจนวิทย์  สุวรรณการณ์
 
1. นายไพจิตร์  จิตต์โสภณ
2. นางยุพา  ชิตมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐภัทร  บำรุงศรี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  มากรักษ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เสนขวัญแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา  ปักษิณศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายจิตริน  กาญจนสิชล
2. เด็กชายวรวิช  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 1. เด็กชายวรวิทย์   คงรัตน์
2. เด็กชายอิสราวุธ   ศุภศิลป์
 
1. นางสาวนันทวัน   ทองทวีวิวัฒน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายธนภัทร  ถนิมกาญจน์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายธวัช  คลองโคน
2. นางจันทรา  พิชัยยุทธิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายอนุรักษ์  เพชรนุ้ย
2. นายอโนชา  คงทิม
 
1. นางสาวสิริพร  สุจเสน
2. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเชิด
2. เด็กชายทินกร  สะเอ็ม
 
1. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. นายธนากร  หลิกไชย
2. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นายอายุทธ   สะอุ
2. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชภักดี 1. เด็กชายซอดีกีนร์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอรัญณี  กุลยวน
 
1. นายมูลกัน  ฮาแวร์
2. นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กชายจิรกฤษณ์  ยุงคุณ
2. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณแท้
 
1. นางสาวสิริกร  ปาชนะวงค์
2. นายจตุพงศ์  เกิดศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา   เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงอติญา  ไชยทอง
 
1. นายชุมพล   รักบางบูรณ์
2. นางสาววรารัตน์  หนูจู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวฐิตาพร  ไชยวารินทร์
2. เด็กหญิงอรนุช  จิตตุราช
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์
2. นางสาววัชรีภรณ์  นันทมงคล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายวิศรุต  อนันตกูล
2. เด็กชายโสภณ  สวัสดี
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุขศีล
2. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญสำลี
 
1. นางสาวพชรมาศ  นาท่ม
2. นางมณีพร  นพรัตน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงนาซียา  หมาดหวัง
2. เด็กชายอับดุลเราะมาน  บิลหัด
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1. เด็กชายอนิรุทธ์  สามารถ
2. เด็กชายอัณณพ   ศรีฟ้า
 
1. นางสาวสายฝน   แสนยนต์
2. นางสายชล   เที่ยงแท้
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชนิศรา  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงนภัสสร  บางจาก
 
1. นางสาวอรชุมา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวกาญจนา  เตี่ยวสกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสิงหา  ชินราช
2. เด็กชายสิทธินนท์  สุทาทัศน์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายชาคริต  เกิดทอง
2. เด็กชายวงศกร  มีใหม่
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  นวลศรี
2. นางสุภาภรณ์  เทพเสถียร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายปฏิภาณ  บริสุทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  นวนเรือง
3. เด็กชายสราวุฒิ  ทองเสน่ห์
 
1. นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลับบุตร
2. เด็กชายณนิรุต   จำลอย
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรนิล
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายสุไลมาน  ตาเยะ
2. เด็กชายอิลฮัม  มะ
3. เด็กชายฮาสัน  นาแว
 
1. นายสุธน  บางโรย
2. นายต่วนอาบีดิง  กูจิ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เผ่าจำรูญ
2. เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรมาดา  พรามแก้ว
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กรุงแก้ว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุขใส
3. เด็กชายสุรนันท์  รักษาวงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา   จิรานันท์
2. นางกีรติ  เคนนี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เนตรน้อย
2. เด็กชายตันติกร  สมเพช
3. เด็กชายภาสกร  ชูศิลป์
 
1. นางศรีวัฒนา  สระศรีสุวรรณ
2. นางอาภาพัชร์  ดวงคงทอง