รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  รัตโส
 
1. นางพรทิพย์  วรรณรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กหญิงกนกพร  น้ำยาง
 
1. นางประภา   ย้วนเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. นางสาวจุฑารัตน์  แซ่ด่าน
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินนา 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  การแข็ง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุตจีน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร
 
1. นางเอมอร   ปิติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงวนิดา  จุลเกลี้ยง
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงปลิตา  ทองคง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ใจปลื้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล
 
1. นางสุภาณี  ทองยอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กรุงไกรจักร
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กชายอริยะ  ทองเถาว์
 
1. นางสาวสำรวยฤดี  ไชยชาญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข
 
1. นางเอมอร   ปิติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงลลิดา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 1. เด็กหญิงสุประภา  สุพเสน
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทองเมือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงสศิกัลยา  แป้นสีนวล
 
1. นางเนาวรัตน์  แซ่ฮ้ำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงพรรณศรีภู  เทพเกื้อ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กหญิงตรีศิริ  เมินดี
2. เด็กหญิงอุรัสยา   เกบุตร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทับไทร
2. นางสาวเนตรนที  อารีกิจ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. นางสาวตาเตียน่า  แอนดรัวเรส
2. เด็กหญิงศริญญา  ช้างน้ำ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 1. เด็กหญิงนัสจวา  หยังกุล
2. เด็กหญิงนิวาริน  กอเซ็ม
 
1. นางรังษิยา  บินสามะแอ
2. นายอ้าหมาด  บุญชู
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บรรกะ
2. เด็กหญิงอริสา  รามพรหม
 
1. นางสาวนีรนุช  เม่งเอียด
2. นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ย่องบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ธิรักษพันธ์
 
1. นางสาวพิไลพร  ลิ่มวิภาดากุล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวง 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์  มามาตย์
2. เด็กชายวัธนกฤต  อุไรกิจ
3. เด็กชายอับดุลวาริษ  บุตรเด็น
 
1. นายภูวราช  แกมวิรัตน์
2. นางสาวอรุณลักษณ์  กูลดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลานหาด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว
3. เด็กหญิงเมยาวี  สุวรรณ
 
1. นางสาวนิรามัย  ไชยรัตน์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรสังข์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  นวลศรี
3. เด็กหญิงศศิภา  ภพรัตน์
 
1. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
2. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีลาน้ำพุ
2. นางสาวศิรประภา  สิมาจารย์
3. นายเมทวัฒน์  ดวงพร
 
1. นายธันว์ธวัช  ด้วงใส
2. นางสาวอัจฉรา  ท่าจีน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายกฤตภาส  ปล้องทับ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้นชู
 
1. นางสาวดลจิตร  ไพณุจิตร
2. นางพัณณิดา  สาศรีสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขช่วง
2. เด็กชายศิรดนัย  จันทร์ปาน
 
1. นางวรรณา  บุญกสินธุ์
2. นายมนพ  การกล้า
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งครก 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ชาวน้ำ
 
1. นางสุพรพิศ  สายชล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตนด 1. เด็กชายธีธัช  ห้าหวา
 
1. นายวินนท์  ร่าหีม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวิศณี  วะชุม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูเอียด
2. เด็กชายอัครชัย  ศรีทองนาค
 
1. นางสาวดลจิตร  ไพณุจิตร
2. นางสาวแก้วตา  เกตุแก้ว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายพัชรพล  ขาวปั้น
2. เด็กหญิงศศิธร  ฉันท์ไทย
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินนา 1. เด็กหญิงญาโณบล  ชิณวงศ์
 
1. นายบัณฑิต  หมื่นบาล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงวันใส  สังข์รอด
 
1. นางประนอม  สังข์คำ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงฐาริณี  จันหนิ
 
1. นางสาวลีลาวดี  อินทร์ทุ่ม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนิตวรา  นิตย์ปราณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มณีหลำสะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ชุมจูด
2. เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง
 
1. นางธณิกานต์  ธรรมวิสุทธิ์
2. นางสรศรี  คงมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ชนะกุล
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อ้นทอง
3. เด็กชายพัชรพล  ศิริสุข
 
1. นางพรประภา  ไกรนรา
2. นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มากพันธ์
2. เด็กหญิงอัสมีรา  วงศ์อิ่ม
3. เด็กหญิงเอื้องผึ้ง  ยอดเลี่ยน
 
1. นางสุพัตรา  เปียกบุตร
2. นางสาวอรอนงค์  สุขกาย
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑธามาศ
2. นางสาวบัวขาว  ช่วยหอม
3. นายพสิษฐ์  มรกต
 
1. นางสาวอภิรดี  เพชรสาย
2. นางสาวจิราวรรณ  ช่อไม้
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 1. เด็กหญิงพลอยมณี  พลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายพิทวัส  ปากลาว
 
1. นายอภิวัฒน์   วัชราพงษ์
2. นายธีระชัย  ทีปรักษพันธ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อุไรโรจน์
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงมุกมณี  ยามดี
 
1. นางอรวรรณ  ไพชำนาญ
2. นางสาวธิดาทิพย์  มั่นมณี
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กหญิงนฤทัย  เอียดราช
2. เด็กชายพีระภัทร   ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  รอดสงค์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ขาวกริบ
2. นางสาวสุดารัตน์  พระวิวงค์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม
 
1. นางแก้วตา  ประภาส
2. นางธณิกานต์  ธรรมวิสุทธิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. นายนัฐวุฒิ   ยศศิริ
2. นางสาวอรอนงค์   สุขอนันต์
 
1. นายเกรียงไกร   สมรูป
2. นางสาวสุภาวรรณ  ปรีชา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงนิชานันท์  หวันมูสา
2. เด็กชายมุณินทร์  อาดีลีย์
 
1. นางสาวมาริสา  หมัดจิ
2. นางสาวสุชาดา  ศรีภักดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรหมัน
2. เด็กชายทินภัทร  จันเจือ
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังโสด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เวชศักดิ์
2. เด็กชายรุ่งภพ  เหมพิทักษ์
 
1. นายปรีชา  หวันหยี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แซ่ชั้ว
2. เด็กชายอัมพล  แก้วสาคร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขำทอง
2. นางสาวณัฐรดา  เกิดศิริ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายอนวัช  ก้าหรีมการ
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุญชู
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
2. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 1. เด็กหญิงบุญฐิสา  ปานไหน
2. เด็กหญิงพิลาสินี  รัตนประทีบ
3. เด็กหญิงมาริสา  เบญมะหมูด
4. เด็กหญิงอรอฤทัย  ทับชล
5. เด็กหญิงอันสิมา  หัวแหลม
 
1. นางสาวเพียงใจ  ยงค์หนู
2. นางอารยา  สุจิธรรมโม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงนิดานุช  ไทยยัง
2. เด็กหญิงปิณิดา  นวลสมศรี
3. เด็กหญิงสายป่าน  คงศิริ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุขจิต
5. เด็กหญิงแก้วกมล  ปานทอง
 
1. นายธิชานนท์  คงอ่อน
2. นางจุรีวรรณ  เป็ดทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ปานชู
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกระจ่าง
3. เด็กหญิงนภสร  แก้วสุขศรี
4. นางสาววาสินี  ร่มเย็น
5. เด็กหญิงเกวลิน  ขาวอร่าม
 
1. นางลัดดาวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  เกกินะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกสิริ  แตงแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุธ  จเรนิวาส
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รวยรื่น
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหนียดบุตร
5. เด็กหญิงอลินตา  มิสมัน
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เกนบุตร
2. เด็กหญิงชลธาร   หวังสุข
3. เด็กหญิงนัชชา   เกิดสุข
4. เด็กหญิงปิยธิดา   วังบัว
5. เด็กหญิงรัชชประภา   ศรีกระจ่าง
 
1. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
2. นางปนัดดา  มาชู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาตรบุตร
2. นางสาวกัญญ์วรา  วงน้อย
3. นางสาวศิริขวัญ  ธัญรส
4. นายสินธกานต์  พลนิกร
5. นางสาวสุดารัตน์  ชูน้อย
 
1. นางละมัย  แสวงการ
2. นางสาวกนกขวัญ  ชื่นอารมณ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงพรรษวษา  พริกดำ
2. เด็กชายวริทธิ์  ชูชมชื่น
3. เด็กหญิงวันวิสาข์   จันทร์แจ่มศรี
4. เด็กหญิงเกวลิน  เทพวงษ์
5. เด็กหญิงเสาวภา  ห้าฝา
 
1. นายวิระ  บุตรฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. นายตะวัน  ช่วยสถิตย์
2. เด็กชายปรัลชัย  นิลสุวรรณ์
3. เด็กชายศักรินทร์  สูขตะโก
4. เด็กหญิงอริศรา  เอียดมาก
5. เด็กหญิงไอรดา  หีดจินดา
 
1. นายปานศักดิ์  ปริงทอง
2. นางสาวมนณภา  เล่งซ้าย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายจิรายุ   คำแสนลาศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มยิ่ง
3. เด็กชายธนกร   เต้งเฉี้ยง
4. เด็กชายธนกฤต  เต้งเฉี้ยง
5. เด็กชายธนกฤต  วีระสุข
6. เด็กชายธีรภัทร   จิงู
7. เด็กชายนพดล   สุภาพ
8. เด็กชายปฐมพร  นุชทอง
9. เด็กชายปาณรวัฐ  ดำนิล
10. เด็กชายพงศ์เทพ   ชายพ่อ
11. เด็กชายรติกร   ขนานใต้
12. เด็กชายวงศกร  มดคัน
13. เด็กชายศรายุทธ  ห้วยลึก
14. เด็กชายศราวุธ  ทุ่งแซะ
15. เด็กชายศิริวัฒน์   ดำนิล
16. เด็กชายสรยุทธ   นุชทอง
17. เด็กชายสราวุฒิ   ทับทอง
18. เด็กชายสัมฤทธิ์   คงมั่น
19. เด็กชายเอกสิทธิ์   พันหญ้า
20. เด็กชายไมตรี   หาสะอาด
 
1. นายครองศักดิ์  ชาญน้ำ
2. นางอารี  ภู่กลาง
3. นางสาวอรชร  เจ้ยจู
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ
 
1. นางสิรภัค  สีแสง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร
 
1. นางปนัดดา  มาชู
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นายณรงค์ชัย  แช่เตี้ย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนานนท์  จักรแก้ว
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรทนันท์
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพรวนัช  รัตราช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีเข้ม
 
1. นางกนกวรรณ  คงศิริ
2. นางสาวยุภาวดี  ชูศรี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินนา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีชัย
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  เกิดไก่แก้ว
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทอง
4. เด็กหญิงปิ่นประภา  หลานชู
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  เขจร
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีชัย
7. เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญเกื้อ
8. เด็กหญิงสุชัญญา  คงชุม
9. เด็กหญิงอภัสรา  หนูช่วย
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  หลานชู
 
1. นางศานิตา  อ้นเนตร
2. นางระเบียบ  เกตรักทอง
3. นายบัณฑิต  หมื่นบาล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชมน  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
3. เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมปาน
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงมีมี่  -
8. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
9. เด็กหญิงเกวลิน  บัวทองแก้ว
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงกนกนาถ  หนูสุวรรณ
2. เด็กชายชนัดพล  สกุลสวน
3. เด็กหญิงนันธิตา  หญ้าปรัง
4. เด็กหญิงปวริศา  สมศักดิ์
5. เด็กชายพัสกร  วันประสพสุข
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แก้วบ้านดอน
7. เด็กหญิงมลฤดี  มะลิเครือ
8. เด็กชายศุภณัฐ  โชโต
9. เด็กหญิงสวรินทร์  ดำทอง
10. เด็กหญิงสโรชา  เปลี่ยนแสงสี
 
1. นายปิยะเกียรติ  เลื่อนราม
2. นางธนพร  จุลโลบล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติยา  พุ่งมณีสกุล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงกรรณติมา  นุ่นคง
2. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่นคง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนันทิศา  สโมสร
5. เด็กหญิงพัชรวรรณ  นวลวงศ์
6. เด็กหญิงภัคนันท์  คงแก้ว
7. เด็กชายศักรินทร์  เพ็งจันทร์
8. เด็กหญิงสุวภัทร  ยาดำ
9. เด็กหญิงอทิตยา  ดาษฎาจันทร์
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  ควรสม
 
1. นางสาวสวิชญา  ผลทวี
2. นางวิลาพร  เจียบบุตร
3. นางนิโศรยา  ช่างเรือ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  คงชนะ
2. เด็กหญิงชลดา  เพชรบัว
3. เด็กหญิงชัญญานุช  แสวงสุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีคง
5. เด็กหญิงนวมลล์  ฟุ้งเฟื่อง
6. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  รอดมี
7. เด็กหญิงภคมน  สุขสกุล
8. เด็กหญิงวรรณฤดี  รักการ
9. เด็กหญิงสุภาวิตา  ไชยสน
10. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ขาวล้วน
 
1. นายเทอดไท  สุขสกุล
2. นายอาวุธ  หนูศิริ
3. นายกฤติภัทรกร  ศิริภัทรนิธิโภคิน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหนียดบุตร
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เหนียดบุตร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ยะลา
5. เด็กชายพิทวัส  จารัตน์
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  คชสวัสดิ์
7. เด็กชายยุทธพงษ์  สีหมาด
8. นางสาวรัตนา  ขาวแดง
9. เด็กหญิงสุรี  บุตรโกบ
10. เด็กหญิงแพรวา  เหนียดบุตร
 
1. นางสาวนัฐฐิกาญจน์  ตั้งคำ
2. นายศราวุฒิ  หนูโสย
3. นายอดิศักดิ์  เพชรข้าหรี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 1. เด็กชายกล้ากวี  ทองเรือง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วยอดเขา
3. เด็กหญิงธัญยพร  เนียมนวล
4. เด็กหญิงนิชา  คงสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีแก้ว
6. เด็กชายวิธวินท์  เขียวใหญ่
7. เด็กชายศุภชัย  รักศรีแก้ว
8. เด็กชายสรวิชญ์  เล็กขำ
9. เด็กชายอภิรักษ์  จิตรแป้น
10. เด็กชายเจษฎา  วาสจำนอง
 
1. นายนารา  บุญมา
2. นางนิตยา  ดาษฎาจันทร์
3. นางสาวรุ่งไพลิน  ทิพย์รักษ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงเกศินี  นาควงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นางสาววิภาวดี  โอฬาร์กิจ
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นายบุญช่วย  นวลใย
2. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปานแก้ว
 
1. นางขวัญตา  วาหะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ประไพ
 
1. นายนภดล  จิตร์เกิด
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงสุมินตา  เกิดทรัพย์
 
1. นางขวัญตา  วาหะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุทัตยา  เด็นบาเส
 
1. นางอรสาห์  วิสาละ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  นิยม
 
1. นายขนิษฐ์  เจ้ยทองศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พยายาม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บินต่วน
 
1. นายวิทยา  สัตย์จิตร
2. นางสาวจำปา  หลีเหล็ก
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงกัญสิริ  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงจิณณพัต   ขาวบุตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กลางแก้ว
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจเขียว
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  ช่วยหนู
2. นางสาวภัทราทิพย์  วงศ์พิพันธุ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กชายพลภูมิ  นามแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายกฤษณะ  ธานี
2. เด็กชายธนกฤต  สียัง
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ธรรมสุวรรณ
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายสมชาย  สาราช
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายกิตติพงค์  ทองทวี
2. เด็กชายดัสกร  ศรีวินัส
3. เด็กชายสยาม  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางพรรณี  ขวัญหวาน
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงนัตญา   อาจหาญ
2. เด็กชายประมณฑ์    ร่าหีม
3. เด็กชายภูรินทร์   แซ่แต้
 
1. นางปราณี  ก๊กใหญ่
2. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  กิจการ
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายรณชัย  ชูศรี
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายภูวนาท  สุขอนันต์
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ถิ่นโสภา
 
1. นายกิตติศักดิ์  กุมารน้อย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลช่วย
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายวิศวะ  พรหมปรุง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญวาสนา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเจริญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญศิริ  เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายวงศ์สุเทพ  ชูน้อย
 
1. นางนฤนง  อินทร์แก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 1. เด็กชายยะฟัร  บุตรแอ
 
1. นางสาววนาลี  วัฒนวิจารณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 1. เด็กหญิงนีนนรา  หลานเด็น
 
1. นายนรินทร์ธิเบศร์  ศรีสุวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนันทิชา  คล่องการ
 
1. นางอนัญญา  กอบัว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมะเนิน
3. เด็กหญิงกิตติมา  รักษ์บรรจง
4. เด็กหญิงชลธิชา  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงธิติมาพร   บัติโยธา
6. เด็กชายธีรภัทร  สุขฉัย
7. เด็กหญิงรัตติยา  ละคร
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองอ่อน
9. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมี
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูเสน
11. เด็กหญิงสิริยากร  กิจการ
12. เด็กหญิงอัญญาณี  โทศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เย็นใส
 
1. นายอรัญวุฒิ  ขวัญเดือน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ส่งแสง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมาก 1. เด็กหญิงวิภา  พยายาม
 
1. นางสาวอาลีย๊ะ  บุตรสมัน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 1. เด็กชายสุวิทย์   เกลาเกลี้ยง
 
1. นายธีรเดช  หงษ์เจริญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นายวีรยุทธ  จันทร์สุขศรี
 
1. นายภักดี  ชูช่วง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 1. เด็กหญิงสุธิตา  ช่วยรอด
 
1. นายธีรเดช  หงษ์เจริญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมาก 1. เด็กหญิงเกษมณี  คชกุล
 
1. นางสาวอาลีย๊ะ  บุตรสมัน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายอิศม์กร  เอ่งฉ้วน
 
1. นายนทีไทย  เทพอักษร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นายรณภพ  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นายภักดี  ชูช่วง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สืบทอง
 
1. นางไอนูรีย๊ะ  ลูกเล็ก
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงสุธินี  นราจร
 
1. นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เย็นใส
 
1. นายอรัญวุฒิ  ขวัญเดือน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ส่งแสง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงสุธินี  นราจร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ทองวิเชียร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1. เด็กชายจีรเวช  นางสวย
2. เด็กหญิงณรินทิพย์  พยายาม
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  อดทน
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  อดทน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกคณะ
6. เด็กหญิงวริศรา  ร่าหีม
7. เด็กชายวิสุทธิ์  พยายาม
8. เด็กชายอภิชาติ  กูลน้อย
9. เด็กชายเอกภพ  เหลาะเหล็ม
10. เด็กชายไกรวิชญ์  หลำหง๊า
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางอาพร  บือราเฮง
3. นางสาววลัยพร  แต้มประสิทธิ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงจิรา  เอียดดี
2. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
3. เด็กชายธีรเดช  ขาวเล็ก
4. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
5. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
6. เด็กหญิงพัฒนพรรณ  ละงู
7. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
8. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมเกื้อ
10. เด็กชายเลิศชัย  คงเดีย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
3. นายจักรกฤษณ์  คุ้มกุมาร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงชโรธร  เพ็ชรพวง
2. เด็กหญิงธนาพร  มาพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้ววิมลรัตน์
4. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีไหมพัทลุง
7. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
8. เด็กหญิงอภิสรา  นพวงศ์
9. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
3. นางเยาวดี  เล็กกุล
4. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สนธิกลับ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ยอดพิจิตร
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  พรมเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ชูศรี
6. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนุขำ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงชโรธร  เพ็ชรพวง
2. เด็กหญิงธนาพร  มาพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้ววิมลรัตน์
4. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีไหมพัทลุง
7. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
8. เด็กหญิงอภิสรา  นพวงศ์
9. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นางวรรณา  เพชรศรีทอง
3. นางเยาวภา  แซ่ตั๋น
4. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงช่อชมพู  มูลกันธา
2. เด็กหญิงนันทนา  ขิกขำ
3. เด็กหญิงปภาวี  รองศักดิ์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยขาว
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรขำ
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
3. นางมณี  เปียกบุตร
4. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์
3. เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี
4. เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์
5. เด็กชายธนภัทร  พัชรเสนีย์
6. เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร
7. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา
10. เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง
11. เด็กชายวรกฤต  หิรัญ
12. เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์
14. เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก
16. เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางสาวสุทธิดา  ปานกลาง
4. นางเบญจพร  กาพย์เกิด
5. นางธนภรณ์  บุญเรืองขาว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายจิรายุ  ชูมณี
2. เด็กหญิงชฎาวดี  ทะเลลึก
3. เด็กชายภูวเนตร  ชูมี
4. เด็กชายสิงหา  คงบัว
5. เด็กหญิงสิรินทรา  เรือนอินทร์
 
1. นายเฉลิม  ก๊กใหญ่
2. นางสุฒิมา  อิ่มอำไพ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ลายกำเนิด
2. เด็กชายราเมศรว์  จงรักษ์
 
1. นางเยาวภา  แซ่ตั๋น
2. นางสาวนรินธร  พัฒนภูติวงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยสน
 
1. นางสาวธนิษฐา  นาสวน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทองกลับ
 
1. นางสาวธนิษฐา  นาสวน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. นายเพียร  สร้อยคำ
 
1. นางมยุรา  บุญตระกูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รักบำรุง
 
1. นางมลธิรา  หนูเงิน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงสไลลา  บาร์รอส
 
1. นางสุวรรณี  หวานดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา
 
1. นางกิตติยา  ส่งกลิ่นจันทร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงชนาภา  อ่าวลึกน้อย
 
1. นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงกุลธิดา   พ่อค้า
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    แก้วแย้ม
3. เด็กหญิงสุตราภัทร   สาเชื้อ
4. เด็กหญิงอริศรา  หึงษาชู
5. เด็กชายอัศวิน  เพิกชัยภูมิ
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกวิตา  สิงห์ชู
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ส่งศรี
 
1. นางบุษนีย์  ภูมิภมร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 1. เด็กหญิงศศินา  หลำย่า
2. เด็กหญิงศุภดี  อาทิตย์ลับ
 
1. นางรังษิยา  บินสามะแอ
2. นางสาวสุวรรณา  รำเพย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายกิติคุณ  เครือคง
2. เด็กชายอธินันท์  เครือแก้ว
 
1. นางศศิธร  เขียวรัตน์
2. นางสาวภัททิรา  เดชฤกษ์ปาน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรสิตา  สงวนศรี
2. เด็กชายจีระพัฒน์  ไหมดำ
3. เด็กชายปกาศิต  มาศโอสถ
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  หลานสัน
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุปมา
6. เด็กหญิงเอริณ  เกณบุตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  กรกำแหง
2. นางสาวมัณฑนา  ใจเย็น
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  พุทธรักษา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดเมือง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรเหม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิมนต์
4. เด็กหญิงญาณีสาอ์  และหะยามิง
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกณบุตร
6. เด็กชายอนุชา  บุตรหลี
 
1. นายบุญส่ง  ทวีทรัพย์
2. นางรัตนา  ผิวดี
3. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บ้านนบ
2. เด็กหญิงนุชสารอ  บุตรหมัน
3. เด็กชายปริญญา  บำรุง
4. เด็กชายยุทธนา  บุตรหมัน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  สะวารี
6. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญชู
7. เด็กชายอนาวิล  อาจหาญ
8. เด็กชายเรืองศักดิ์  สีสมุทร
 
1. นายอิมรอน  นายาว
2. นางสาวรัตนา  จงรักษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีมัย
2. เด็กหญิงณีรนุช  แห้งบุตร
3. เด็กหญิงดารา  อาพรศรี
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื้อตาเคน
5. เด็กหญิงธีรพร  แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงศรี
7. เด็กชายภูวศิษฎ์  พิเศษศิลป์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีนหนู
9. เด็กหญิงวรัญญา  ฮะสวัสดิ์
10. เด็กชายไชยา  นาคแท้
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นางสาวกษมา  มุขประดับ
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีไชย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  รักสีทอง
2. เด็กชายทรงเกียรติ  ดือรานิงตาแล
3. เด็กชายธีรภัทร์  โยมแก้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงปาลิตา  จำนงจิต
6. เด็กชายวิทวัสธาดา  บุญสุข
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัวผิด
8. เด็กหญิงสรัลพร  สมแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ฮ่อง
10. เด็กหญิงอังคณา  พัฒนศิลป์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เดโชศาสตร์
2. นางสุจิตรา  มามาตย์
3. นายวาสุเทพ  ไชยสน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงพรนภา  เกษรลาด
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เจะสา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ถิ่นนาวัน
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วมีศรี
5. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังผล
 
1. นายณรงค์ชัย  แช่เตี้ย
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์ฝาก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปล้องนิราศ
3. เด็กหญิงลลนา  ร่มรื่น
 
1. นางดวงตา  จิตตะกาญจน์
2. นางขวัญตา  วาหะ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กชายธีรภัทร  นบนอบ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สังข์คำ
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  รัตนมณี
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขยันกิจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  หวังสง่า
3. เด็กหญิงแอนนา  หลีล่า
 
1. นายสิริพันธุ์  เจียงจิรศักดิ์
2. นางวรัญญา  ใจเกลี้ยง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชนะกุล
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ทารักชนะเดช
3. เด็กหญิงอาพรรัตน์  เมฆพัฒน์
 
1. นางสาวรัชนี  คงจันทร์
2. นางสาวกามีละห์  บือราเฮม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายสิริดนย์  เรือนดี
2. เด็กชายอานัส  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวรัตนพร  ปรียะสมุทัย
2. นางสาวภัทราวดี  ฮ้อบุตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงปริณดา  หลำสุบ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บรรจงดัด
 
1. นายธีระยุทธ  สมบูรณ์
2. นางพจน์ชนีย์   ชูเดชา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมาก 1. เด็กหญิงทิตย์ติมา  บ่อหนา
2. เด็กหญิงนันทิชา  คชกุล
 
1. นางสาวชื่นจิต  มาศชาย
2. นางสาวอาลีย๊ะ  บุตรสมัน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงกุษฎาภา  รอดหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หลงสลำ
 
1. นายทศพล   หนูชู
2. นางเกศกมล   ยอดหวิด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงวรรณฤดี   เฉิดโฉม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แซ่ฮ่อ
 
1. นายธีระพงษ์   ปิระนันท์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายพชร  กลับคง
2. เด็กชายวิริยะ  ขาวเล็ก
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  หนูสงฆ์
2. นายเจษฎา  กิ่งเล็ก
 
1. นางจรรยา  พรหมแสง
2. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนิน 1. เด็กชายดิลาวัร  เกื้อชาติ
2. เด็กหญิงอัสมา  เกื้อชาติ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ยมนา
2. นางสาวอุมา  ช่างเรือ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรัตติยา   สั่นสะท้าน
2. เด็กหญิงวาสนา   เหลนเพ็ชร์
 
1. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
2. นางสาวศิริพร  สอนอาจ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุณรัตน์
2. เด็กหญิงฐิดาพร  สียัง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวลักษณารีย์  สมดวง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. นางสาววราภรณ์  สูน่าหู
2. นางสาวแพรพลอย  จงรักษ์
 
1. นางจรรยา  พรหมแสง
2. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกิตติธัช  เหล่ากอ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วใหญ่
3. เด็กชายวรวิทย์  เกิดสุข
 
1. นางทัศนี  ศรีพารา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้ำรอบ
2. เด็กชายนิธิกร  โซลิตร
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ทับไทร
 
1. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
2. นางสาวอุษา  อุบลไพศาล
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  พวงช่อ
2. เด็กชายพลากร  นวลนุ่น
3. เด็กชายพีระนันท์  พูลชู
 
1. นายมนพ  การกล้า
2. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กชายทศพร  อมรพรรณศิริ
2. เด็กชายสุภิชาญ  ดีใจ
3. เด็กชายสุรเกียรติ์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมพร  คำฝอย
2. นางสุวรรณี  จงจิตร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 1. เด็กชายบุณเศรศฐี  ยะสุกิม
2. เด็กชายวิศรุต  บุญเกื้อ
3. เด็กชายศรายุทธ  ผลบุญ
 
1. นายดุริยา  เย็นเอง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เรียบผา
3. เด็กหญิงอภิญญา  โกสมไสย์
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษา
2. นางสาวฉมามาศ  โพธิศิริ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายวิวัฒน์  ปานทอง
2. เด็กชายเดชาธร  ชนะกุล
3. เด็กชายเอกพัน  ลึกซึ่ง
 
1. นายสุภาพ  สัมฤทธิ์
2. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายจักรินทร์  ร่าโสย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  กิ่งจันทร์
3. เด็กชายวีรพงค์  ช่วยกุล
 
1. นายไพทร  เกิดสุข
2. นายวิมล  เดชะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1. เด็กชายจิรวัตร  ภาระหัส
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเมืองใหม่
3. เด็กชายอนุสรณ์  ถนอมสิน
 
1. นางวราลักษณ์  อ่าวลึกเหนือ
2. นายคนอง  สิทธิโชค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงจิราวดี  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปรียมาศ  สุขศรีคง
3. เด็กหญิงอรปรียา  สังขาว
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายประชิด  ใจบุญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วเจือ
2. เด็กหญิงณัฐนิช  สุซิคง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ผิวดำ
4. เด็กหญิงวรรณพร  นครธรรม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเฟื้อง
6. เด็กหญิงสุวรา  เม่งบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรารวีย์  จิตวิวัฒน์
2. นางสาวสรีรัตน์  หลงอ้าสัน
3. นางสาวเสาวลัษณ์  ชัยวัฒน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กหญิงชลพรรษ  หม้อน้ำร้อน
2. นางสาวศศิธร  สงเส็น
3. เด็กหญิงสาวิตรา  สมันบุตร
4. เด็กหญิงอาริษา  มาศโอสถ
5. นางสาวฮัสนีย์  หมิแหละหมัน
6. เด็กชายเมธี  มานะจิตร
 
1. นายกมล  บ่อหนา
2. นางสาวยุพาพร  นวลศรี
3. นางสาวนพรัตน์  ศิริพงษ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรา
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ก่ิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงสุนันทา  เพ็งจันทร์
 
1. นางยุวดี  ศีลภัย
2. นางสาวบุปผา  แก่นจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  ประมัยพิมพ์
2. เด็กชายภคพล  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงรงรอง  แซ่อั้ง
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. นายปราบศึก  จันทร์เกิด
2. นายศิริรักษ์  แก้วศรีสด
3. นายอดิศักดิ์  ไชนาคิน
 
1. นายรัชพล  หอมหวล
2. นายเกียรติศักดิ์  เกกินะ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 1. เด็กหญิงชลาลัย  คลองรั้ว
2. เด็กหญิงนัสนีญา  หาเหม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  โบบทอง
 
1. นางสาวกชพร  ฟักช่วย
2. นางสาวศิริพร  เจริญจิตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รัตนแก้ว
2. เด็กหญิงอินธิมา  ทำเผือก
3. เด็กหญิงแพรวา  มาศโอสถ
 
1. นางสุกัณธา  เรืองดำ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงพัชรพร  หนูเรือง
2. เด็กชายภูวเดช  แย้มเกิด
3. เด็กหญิงวราพร  หมอกแก้ว
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายธันย์ชนก  ยังชู
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอรพิมล  สุขใส
 
1. นางสาวอุทุมพร  ดาบทอง
2. นางสาวบุญจิรา  ทำสวน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สองสมุทร
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองฉ่ำ
3. เด็กหญิงวริทธิ์ธร  เครือวัลย์
 
1. นางอรสิริ  พาทีทิน
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายธนภัทร  แดงเอียด
2. เด็กหญิงปรารถนา  อินทร์ทอง
3. เด็กชายปิยะพล  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางสุวณี  ตุกชูแสง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปง 1. เด็กชายชนาธิป  เหนือคลอง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยันชมพู
3. เด็กชายสายฟ้า  คตนาเคน
 
1. นายดิเรก  ไพฑูรย์
2. นางกอบแก้ว  บุตรชำนิ
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิยก
3. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อ่าวลึกเหนือ
 
1. นางเพ็ญสุดา  ณ สุวรรณ
2. นางปรารถนา  ดำช่วย
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตียว 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เต็งรัง
2. เด็กหญิงธันยพร  สมจินดา
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ประกอบบัว
 
1. นางเสาวนีย์  วรวุฒิ
2. นางสาวสุทธินี  คงภักดี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงชญานิน   รักดี
 
1. นางบุปผา  มุคุระ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายพีรพล  แก้วเกตุ
 
1. นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นางมาริสา  ทองสกุล
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดีเบา
 
1. นางสาวนันธิยา  สุรการากุล
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงสภาวิณี  ชนะสุด
 
1. นางพัชรินทร์  พิณสุวรรณ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กชายณวรรธ  ชิงโส
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายกิตตินันท์  หัตถวงค์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  อุดมศรี
3. เด็กชายปฐมวงศ์  บุญมา
 
1. นางลัดดาวัลย์  คงประจันทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวลอย
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กชายพงศธร  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายศรโชค  พานิช
3. เด็กชายอภิรุจน์  พรหมเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมคณะ
2. นางอรพิน  เลียงผา
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงวรมน  จันทร์ภูชงค์
2. เด็กชายสุวชัช  จิตรชุ่ม
 
1. นางณัฐิยา  อาษา
2. นายกิตติชัย  ถินนา
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีเมือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิริยา  ชูสัง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายธัย์ธวัช  ช่วยบุตร
 
1. นายสุชา  จันทร์กลิ่น
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เรือทอง
 
1. นางสาวรัตนา  เจียวก๊ก
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต   วีระสุข
 
1. นายครองศักดิ์  ชาญน้ำ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดีเบา
 
1. นางสาวกรจิรา  เหมเส็ม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายวัชรินทร์  โปซิว
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพีรพล  พราหมณี
 
1. นางสาวเพียงออ  ศรีมณี
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายกฤตเมธ  แก้วเจือ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. นายอัมรินทร์   ตาวัน
 
1. นางสาวรัตนา  เจียวก๊ก
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนันทินี    ยาจิ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กชายกรกฎ  ยิ่งแก้ว
 
1. นางสาวรัชณู  นาคเกิด
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กชายภานุมาศ  บุตรใหม่
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กชายพลธกร  บางยับยิ่ว
 
1. นางสาวรัชณู  นาคเกิด
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยวนเศษ
2. เด็กชายชัชวาล  มีนิยม
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  ชัยนุรักษ์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเพ็ชร
5. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ชัยสิทธิ์
6. เด็กชายวีระพล  ณ นคร
 
1. นางสาวขวัญธิดา  มากน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา  หนูสาย
3. นางสาวไทรงาม  ละงู
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงดาเนียล่า  ดีสลาม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายนรินทร์ทร  บุญเฉลิม
 
1. นางสาวปนัฏดา  สองประสม
2. นางจิตรปฏิมา  มังคละคีรี
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายนฤเบศร์  บางเตียว
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มนุ้ย
3. เด็กหญิงสายน้ำ  ไชยยุทธิ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  รักษ์พิกุลทอง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงทรรศิกา  ผกามาศ
2. เด็กชายพีรพงษ์  เกลี้ยงทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  สังคำ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดวงน้ำแก้ว
2. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงณิชนันท์   ทองอุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร   ห้วยลึก
3. เด็กชายรัฐพล  หมาดทิ้ง
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวชีลพัฒน์   สุทธิเกิด
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายนนทกร  เพริดพร้อม
2. เด็กชายนพรินทร์  สะโตง
3. เด็กชายอานันท์  ปาไหน
 
1. นางวิภา  ศรีหมุน
2. นางสาวจีรพร  หมั่นมา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิกี 1. เด็กชายอนวัช  บุตรน้อย
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ทำสวน
3. เด็กชายอัศนัย  ปุตสะ
 
1. นายวิชัย  ปราบเภท
2. นายแวอาแซ  บือราเฮง
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไชยศาล
2. เด็กหญิงรินรดา  สร้อยวิทยา
3. เด็กหญิงวัชพร  พรหมดี
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสิริน  ชาญณรงค์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนาตาลี  น้ำใส
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  หอมแก้ว
 
1. นางสุดา  รายาโส้
2. นางสาวลักขณา  จิตรชูชื่น
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายชาคริต  เกิดทอง
2. เด็กชายวงศกร  มีใหม่
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  นวลศรี
2. นางสุภาภรณ์  เทพเสถียร
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลับบุตร
2. เด็กชายณนิรุต   จำลอย
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรนิล
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายทินภัทร   ทองแก้วเกิด
2. เด็กชายธีรศักดิ์   แสงทอง
3. เด็กชายสิทธินนท์  เมืองเกิด
 
1. นางฮาบือเสาะ   ศุภพรพงศ์
2. นางสาวรัตติกาล   สังข์โชติ