สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนศึกษา 0 0 0
2 002 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 0 0 0
3 003 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 3 4 3
4 004 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 0 0 0
5 005 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 0 0 0
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 50 112 79
7 012 โรงเรียนฉวาง 10 14 10
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 75 168 114
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 7 10 10
10 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 35 98 58
11 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 12 25 21
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 8 18 12
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 8 20 13
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 9 16 13
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 21 40 30
16 021 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 15 33 24
17 022 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 28 81 39
18 023 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 4 6 5
19 024 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 1 1 1
20 025 โรงเรียนตันติวัตร 19 24 18
21 027 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 14 5 5
22 028 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 2 3 3
23 030 โรงเรียนบ้านกันละ 3 5 4
24 031 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 13 34 19
25 029 โรงเรียนบ้านก่องาม 7 16 12
26 037 โรงเรียนบ้านคลองกุย 2 8 4
27 038 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 4 3
28 039 โรงเรียนบ้านคลองงา 4 18 9
29 040 โรงเรียนบ้านคลองจัง 19 35 26
30 041 โรงเรียนบ้านคลองตูก 4 13 6
31 042 โรงเรียนบ้านคลองปีก 1 2 2
32 043 โรงเรียนบ้านคลองสาย 2 3 3
33 044 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 23 42 32
34 045 โรงเรียนบ้านคลองโอม 8 11 10
35 051 โรงเรียนบ้านควน 6 11 10
36 046 โรงเรียนบ้านควนตม 1 2 2
37 048 โรงเรียนบ้านควนประ 8 21 13
38 047 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 25 46 39
39 049 โรงเรียนบ้านควนลำภู 3 4 4
40 050 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 3 3 3
41 052 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 23 35 32
42 053 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 10 14 13
43 057 โรงเรียนบ้านจันดี 17 31 22
44 058 โรงเรียนบ้านจำปา 10 15 12
45 059 โรงเรียนบ้านชายคลอง 13 27 20
46 060 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 4 8 5
47 061 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 26 59 44
48 062 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 26 62 40
49 063 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 31 151 63
50 077 โรงเรียนบ้านนา 27 53 42
51 066 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 10 16 14
52 067 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 4 12 7
53 068 โรงเรียนบ้านนาท่อม 2 4 4
54 069 โรงเรียนบ้านนาบอน 3 3 3
55 070 โรงเรียนบ้านนาปราน 1 5 2
56 071 โรงเรียนบ้านนาพรุ 4 14 5
57 072 โรงเรียนบ้านนาพา 20 52 35
58 065 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 2 2 2
59 074 โรงเรียนบ้านนาเส 19 40 31
60 075 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 7 17 12
61 073 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 24 21
62 076 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 2 3 3
63 080 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 14 20 19
64 078 โรงเรียนบ้านน้ำตก 12 20 20
65 079 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 16 36 25
66 081 โรงเรียนบ้านบนควน 16 23 22
67 084 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 45 117 77
68 085 โรงเรียนบ้านบางปรน 3 4 3
69 086 โรงเรียนบ้านบางรูป 11 23 16
70 082 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 15 29 23
71 083 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 7 24 15
72 087 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 0 0 0
73 088 โรงเรียนบ้านปลายรา 8 11 10
74 089 โรงเรียนบ้านปลายเส 14 39 24
75 090 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 25 49 39
76 092 โรงเรียนบ้านปากระแนะ 0 0 0
77 091 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 24 12
78 093 โรงเรียนบ้านป่าพาด 0 0 0
79 094 โรงเรียนบ้านพรุวง 2 5 4
80 095 โรงเรียนบ้านพอโกบ 6 6 6
81 096 โรงเรียนบ้านพูน 6 15 10
82 099 โรงเรียนบ้านวังตลับ 10 17 15
83 101 โรงเรียนบ้านวังธน 0 0 0
84 102 โรงเรียนบ้านวังยวน 16 30 22
85 103 โรงเรียนบ้านวังยาว 17 31 27
86 104 โรงเรียนบ้านวังวัว 2 13 5
87 105 โรงเรียนบ้านวังหิน 36 59 50
88 100 โรงเรียนบ้านวังเต่า 28 134 59
89 107 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 34 87 61
90 109 โรงเรียนบ้านสวน 1 2 1
91 108 โรงเรียนบ้านสวนอาย 5 9 7
92 110 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 24 72 38
93 118 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 11 5
94 121 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 11 17 16
95 122 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 5 13 8
96 123 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 5 4
97 124 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 35 81 59
98 119 โรงเรียนบ้านหนองเจ 17 63 31
99 120 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
100 125 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 23 35 32
101 126 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 17 35 26
102 127 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน 0 0 0
103 132 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 24 17
104 128 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 15 28 21
105 129 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 6 8 8
106 130 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 28 52 43
107 131 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 2 2 2
108 032 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 43 88 66
109 033 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 18 42 30
110 034 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 7 15 11
111 035 โรงเรียนบ้านเขาตาว 3 6 5
112 036 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 6 5
113 106 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ 0 0 0
114 133 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 3 6 6
115 097 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 23 47 33
116 054 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 23 44 34
117 055 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 3 3
118 056 โรงเรียนบ้านโคกวัด 5 12 9
119 064 โรงเรียนบ้านไทรงาม 10 15 13
120 098 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 15 39 25
121 114 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 9 28 16
122 115 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 10 12 11
123 116 โรงเรียนบ้านไสส้าน 27 41 38
124 112 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 2 4 3
125 111 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 11 26 20
126 113 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 9 14 13
127 117 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 33 71 47
128 134 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 11 18 17
129 135 โรงเรียนพรรณราชลเขต 11 18 13
130 136 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
131 137 โรงเรียนพึ่งตนเอง 0 0 0
132 139 โรงเรียนมนต์หทัย 14 19 16
133 140 โรงเรียนมหาราช ๓ 7 17 13
134 141 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0
135 142 โรงเรียนรัตนชนปรีดา 0 0 0
136 143 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
137 144 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 39 92 64
138 146 โรงเรียนราชเวชพิศาล 4 11 7
139 147 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 6 10 8
140 149 โรงเรียนวัดกะเปียด 28 63 47
141 150 โรงเรียนวัดกะโสม 16 32 19
142 151 โรงเรียนวัดก้างปลา 15 61 26
143 153 โรงเรียนวัดขนาน 10 17 16
144 156 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 10 22 14
145 157 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 0 0 0
146 158 โรงเรียนวัดควน 1 2 2
147 159 โรงเรียนวัดควนกอ 15 19 18
148 160 โรงเรียนวัดควนชม 7 12 10
149 161 โรงเรียนวัดควนยูง 6 15 10
150 162 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 4 6 5
151 163 โรงเรียนวัดควนสระบัว 3 5 4
152 164 โรงเรียนวัดควนสะตอ 0 0 0
153 166 โรงเรียนวัดควนสูง 15 39 26
154 165 โรงเรียนวัดควนส้าน 35 81 48
155 169 โรงเรียนวัดจันดี 97 233 158
156 170 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 1 1
157 171 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 0
158 173 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 4 18 8
159 174 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 5 13 9
160 175 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 5 7 7
161 172 โรงเรียนวัดท่ายาง 47 91 72
162 177 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 12 23 19
163 179 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 7 25 12
164 178 โรงเรียนวัดนาเขลียง 0 0 0
165 180 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 3 4 4
166 182 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 24 70 39
167 185 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 0 0 0
168 186 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 15 36 21
169 187 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 10 14 14
170 188 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 12 21 19
171 189 โรงเรียนวัดมะเฟือง 3 7 5
172 190 โรงเรียนวัดมังคลาราม 31 53 43
173 191 โรงเรียนวัดมุขธาราม 4 8 7
174 193 โรงเรียนวัดยางค้อม 9 12 11
175 194 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 8 12 8
176 195 โรงเรียนวัดลำนาว 46 111 72
177 196 โรงเรียนวัดวังขรี 7 12 8
178 197 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 46 114 73
179 198 โรงเรียนวัดวังหิน 4 15 8
180 199 โรงเรียนวัดวังหีบ 14 28 17
181 200 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 1 1
182 201 โรงเรียนวัดศิลาราย 4 9 7
183 202 โรงเรียนวัดสวนขัน 9 17 15
184 203 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 6 8 6
185 204 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 45 160 83
186 205 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 5 11 9
187 207 โรงเรียนวัดหนองดี 6 12 11
188 208 โรงเรียนวัดหน้าเขา 35 84 58
189 209 โรงเรียนวัดหลักช้าง 5 12 9
190 210 โรงเรียนวัดหาดสูง 4 9 7
191 152 โรงเรียนวัดเกาะสระ 7 23 12
192 154 โรงเรียนวัดเขากลาย 6 20 11
193 155 โรงเรียนวัดเขาโร 11 22 17
194 176 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 9 29 18
195 183 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 1 1 1
196 184 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 0 0 0
197 206 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 11 15 14
198 168 โรงเรียนวัดโคกหาด 8 15 13
199 167 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 2 4 3
200 181 โรงเรียนวัดโบราณาราม 9 16 11
201 211 โรงเรียนวัดใหม่ 3 3 3
202 192 โรงเรียนวัดไม้เรียง 32 81 53
203 212 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 18 38 28
204 213 โรงเรียนสมสรร 24 41 36
205 214 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 25 36 32
206 215 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 21 33 30
207 216 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 80 230 135
208 217 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 13 25 18
209 218 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 15 34 17
210 222 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 35 66 51
211 223 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 10 18 16
212 224 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 9 19 14
213 225 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 14 31 24
214 227 โรงเรียนอนุบาลคำแหง 0 0 0
215 228 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ 0 0 0
216 229 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0
217 230 โรงเรียนอนุบาลประสานศิลป์ศึกษา 0 0 0
218 231 โรงเรียนอนุบาลปาลิกา 0 0 0
219 232 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0
220 235 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0
221 236 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0
222 237 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0
223 238 โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร 0 0 0
224 234 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 11 20 12
225 233 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 0 0 0
226 226 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 0 0 0
227 239 โรงเรียนอักษรวิทย์ 0 0 0
228 007 โรงเรียนเจริญมิตร 5 6 6
229 008 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 2 11 4
230 009 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 0 0 0
231 011 โรงเรียนเจริญวิทยา 0 0 0
232 010 โรงเรียนเจริญวิทย์ 13 0 0
233 219 โรงเรียนเสริมปัญญา 14 18 17
234 220 โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0
235 221 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 54 42
236 026 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 8 14 11
237 138 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 0 0 0
238 241 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 8 11 11
239 242 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 2 6 4
240 243 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 0 0 0
241 244 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 10 12 11
242 245 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 0 0 0
243 246 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 0 0 0
244 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 19 40 30
รวม 2817 6197 4290
10487

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170 , นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ Tel. 089-6463421Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]