รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 , โรงเรียนบ้านพูน , โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม , วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงภัทธิยา  แก้วบรรจง
 
1. นายณรงค์  หนูเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นางภัทราภรณ์   เก็บเกียรติไว้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงณัฐรดี  สาริขา
 
1. นางปรีดา  แสงระวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายอัครพล  คงแป้น
 
1. นางสาวสลิลทิพ  แซ่ด่าน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมณกิจ
 
1. นางจารึก  ไตรเมศวร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นางสาวสุภาพร  สายคุ้ม
 
1. นางสาวพัณณิตา   สุวรรณภักดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเส 1. เด็กชายภัทรพล  ประพันธ์
 
1. นางสิริกร  มุนีกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไทยกูล
 
1. นางภิมรัฐถา  ธราพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสรร 1. เด็กหญิงรัตนา  รักกิจ
 
1. นายพงค์พัฒน์  อินคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงเขมนิจ  คงสิทธิ์
 
1. นางสาวเทพศิรินทร์  ทินกร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองผุด
 
1. นางสาวหนึ่งฤดี  ขุนบุญจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงนุชจรีย์   ทองคำ
 
1. นางจินตนา   ตารมย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 1. เด็กหญิงนิธิยา  ด้วงเพ็ง
 
1. นางกัลยา  จริตงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 1. เด็กหญิงภวิกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชำนาญ  จริตงาม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงยุภวรรณ  คงดี
 
1. นางแพรวพรรณ  เบญจกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงปิ่นเมย์  ช้างชู
2. เด็กหญิงยมลภัทร  นวลคง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชูกลิ่น
2. นางเกวลิน  ไกรนรา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กหญิงภูษิตา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอรชร  สิงขร
 
1. นายไมตรี  ทั่วด้าว
2. นางกิตติยาภรณ์  ไชยแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เลื่อน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขยา
 
1. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
2. นางมาลากุล  ปรีชา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 1. เด็กหญิงภัทราวดี   ทองจีน
2. เด็กหญิงวิภาอร  กาญจนะ
 
1. นางนิรภัย  สายหยุด
2. นางกิตติยา  ชูแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนส้าน 1. เด็กชายสิริอัมรินทร์  เมืองเอก
 
1. นางสาวเนตรชนก  มณีฉาย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กชายอจลวิชญ์  สิงคบุรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บุญชุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด
 
1. นางสาวไอลดา  หอมหวล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัง 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนพร
3. เด็กชายวิศรุต  พรหมอเฒ่า
 
1. นางอลิศรา  รัศมีพงศ์
2. นางยินดี  ธรฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนส้าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สังเกื้อ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  วิมลเมือง
3. เด็กชายหัถชัย  นาคเดช
 
1. นางสาวเนตรชนก  มณีฉาย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกศัย
2. เด็กหญิงวรัญญา  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้ำตาปี
 
1. นางสุดารัตน์  สารักษ์
2. นางสาวเพชรไพลิน  สมแสง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดอกมะงั่ว
2. เด็กชายธราเทพ  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  เครือจันทร์
 
1. นางธาริดา  จำนงนิจ
2. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางสุภาวดี  แช่มบริรักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงชุติมา  ทองรักษ์
 
1. นางชำมะนาด  คงทน
2. นางสาวสุวรรรณา  แหวนเพชร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายยงยุทธ  วารี
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณโน
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะโสม 1. นายณัฐวัตร  เกตอุไร
 
1. นายประภากร  ปอยี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิญา   เกิดศรีเหล็ก
2. เด็กหญิงนภกมล   แก้วสม
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วเมือง
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  ศรีหมอกเมฆ
 
1. นางสาวจันทร์ยานี  แจ้งขาว
2. นางเอกมล  จันทร์เรือง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสรร 1. เด็กหญิงแพรพลอย  แกล้วกล้า
 
1. นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงอินธิรา  อักษรนำ
 
1. นางศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายปวริศร์  พุ่มนุ่ม
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสรร 1. นางสาวศิริวรรณ  ฉลองเนตร
 
1. นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายณัฐณธรณ์  ชูภู
2. เด็กชายยศพัฒน์  สุขมาก
3. เด็กหญิงศิริวดี  ร่มเย็น
 
1. นางสาวบังออน  เพชรเอียด
2. นางสาวพิศวาท  ทับทิมเมือง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายนิติภูมิ  เพิ่ม
2. เด็กหญิงมาติกา  อานนท์
3. เด็กชายวชิรศักดิ์  ชำนาญ
 
1. นางสาวอัจฉริยะพร  ไกรนรา
2. นางสาวพลอยภัทร์ชา  พยัคฆ์รังสี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายคุณานนต์  บังทอง
2. เด็กหญิงปนัทดา  จิตอำนวย
3. เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตต์
 
1. นายพรชัย  กันตังกุล
2. นางสาวอุมาพร  คหะวงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กหญิงนิภาพร  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  รอดเอียด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางภิมรัฐถา  ธราพร
2. นายศักดา  กะแหมะเตบ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายธีระพล  นาพนัง
3. เด็กชายสิรภพ  สุดใจ
 
1. นางสาวจิรฐา  ทองแก้ว
2. นางสาวพรรณวลัย  ศรีพิเชียร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   แท่นอ่อน
2. เด็กชายธรรมรัตน์   เจริญผล
3. เด็กหญิงสิริมน   ทองแก้ว
 
1. นางสาวอุษา   เพชรราช
2. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมอักษร
2. เด็กชายวราเทพ  บุญชู
3. เด็กหญิงอนัญญาพร  เพชรสีเงิน
 
1. นางอลิษา  รัตนคช
2. นางสาววาสนา  ชบาพฤกษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หอมแก้ว
2. เด็กชายพัทศล  ชนีมาส
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จิโนวงศ์
 
1. นางอรุณี  สกุลคง
2. นายศุภชัย  กลางนุรักษ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กชายผนินทร์  อินนุพัฒน์
2. เด็กชายเผ่าพงษ์  อินนุพัฒน์
 
1. นายภาณุรักษ์  รักษาวงศ์
2. สิบโทอรรถพร  จินดารัตน์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนบดี  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  รองเดช
 
1. นางเยาวเรศ  นนทะสร
2. นางสาวธนาภรณ์  อำลอย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายณัฐกัญจน์  หอมเกตุ
2. เด็กชายภัทรกร  สุดชู
 
1. นางสาวบังออน  เพชรเอียด
2. นางวีนา  กล้าณรงค์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เทพศักดิ์
 
1. นายศุภชัย  กลางนุรักษ์
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 1. เด็กชายณัฏฐวัจน์  พรหมขวัญ
2. เด็กชายเบญจรงค์  นราอาสน์
 
1. นางกิจติพร  พรหมขวัญ
2. นายอภินันท์  พรหมขวัญ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นายปฐมพร  จันทร์มณี
2. นายพีระพงศ์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ทนา  เกลา
2. นางสาวฉัตรธิดา  จะรา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชนะกอ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไกรนรา
 
1. นางพรทิพย์  จิตแจ่ม
2. นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันดี 1. เด็กหญิงจารุกร  เจริญรูป
2. เด็กหญิงนลิน  นุ่นรักษา
3. เด็กหญิงปธานิน  พรหมทอง
4. เด็กหญิงปรารถนา  คงศรี
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ภักดีแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ณะจะทอง
2. นางลำยอง  ขาวล้วน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงณัฐชิตา  ชัยประวัติ
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วศรีทอง
3. เด็กหญิงวราพร  ทองคำยาน
4. เด็กหญิงศรวณีย์  พร้อมเพรียง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรนิล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
2. นายเจนณรงค์  เกษรบัว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงธีราพร  ทองเดช
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  พันทอง
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงพิชามญช์  กมลดี
5. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งสกุล
 
1. นายกันต์ญวิช  บุญเดช
2. นางนิตยา  กลางบน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกนกพัชร  วิไล
2. เด็กหญิงกรวรรณ  คะเณย์
3. เด็กชายนันท์นภัส  โนวัฒน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฉัตรชฎา  โนวัฒน์
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีพุฒ
 
1. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
2. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีพุฒ
2. เด็กหญิงธีรนาถ  ภักดี
3. เด็กหญิงนำโชคดี  ลิกขะไชย
4. เด็กหญิงมนพร  สมแสง
5. เด็กหญิงอรพิมล  คงนวล
 
1. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
2. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงกนกกร  วิไล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขแก้ว
3. เด็กหญิงปัทมา   นพฤทธิ์
4. เด็กชายระพีภัทร   นามยางอินทร์
5. เด็กหญิงสุวรรดี  กระวิก
 
1. นางสาวโสนิดา   ชลธาร
2. นางสาววรรณี   อาญา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กหญิงณัตติภา  สบู่ไหม้
2. เด็กชายนิติธร  ขันท์สังข์
3. เด็กชายวรากร  แก้วภู่
4. เด็กหญิงสุธิศา  บุญช่วยแก้ว
5. เด็กหญิงเกตุศราภรณ์  เพชรมาศ
 
1. นางสาวรัตนมาศ  แก้วเอียด
2. นางศุภกัญญารัตน์  บุญรัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  คำสีสุข
2. เด็กหญิงภัทราวดี  คำแหง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จงไกรจักร
4. เด็กหญิงเบญญาภา  กรีพันธ์ุ
5. เด็กหญิงเรวดี  ชูบัวทอง
 
1. นายชลิต  ขุนทิพย์
2. นางสาวมัลลิกา  เต็งรัง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายกชกร  ทองพนัง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศร
3. เด็กชายจิราวัฒน์  จะรา
4. เด็กหญิงชนกนันท์  โรมา
5. เด็กหญิงชนัดดา  นุรักษ์
6. เด็กชายชาคริต  ราชรักษ์
7. เด็กชายธราเทพ  ริยาพันธ์
8. เด็กชายนันทสิทธิ์  สุมล
9. เด็กหญิงบุษกร  ทองอ่อน
10. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  อุปลา
11. เด็กหญิงปาณิสรา  ความสุข
12. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็งสกุล
13. เด็กหญิงพิตราภรณ์  อุปลา
14. เด็กหญิงภลินี  วิเชียร
15. เด็กหญิงวาริษา  รักษายศ
16. เด็กชายศักรินทร์  ศรีสมโภชน์
17. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ตั๋นคำ
18. เด็กชายเดชพนต์  พงษ์พราหมณ์
19. เด็กชายเมธิชัย  บุญมา
 
1. นางทิพมณี  สุมน
2. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
3. นางสาวพรรณวลัย  ศรีพิเชียร
4. นางมิถยา  พิทักษ์วงศ์
5. นางสาวเกสรอุบล  วิชัย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ซังขาว
2. เด็กชายคเชนทร์  ไกรนรา
3. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์เรืองฤทธิ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญหวาน
5. เด็กชายธนกฤต  โกศล
6. เด็กชายธนวัต  ดาวกระจาย
7. เด็กชายธีรชาติ  หอมสูง
8. เด็กชายธีรภัทร  สวัสดิวงศ์
9. เด็กหญิงปิยรัตน์  เจริญรูป
10. เด็กหญิงภัสสร  ศรีเทพ
11. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญขำ
12. เด็กหญิงวรรณิดา  หอมสูง
13. เด็กชายสมพงษ์  หอมทรัพย์
14. เด็กชายสิงหา  ไกรนรา
15. เด็กชายสิทธิชัย  ดำบ้านใหม่
16. เด็กชายเจษฎา  พลศักดิ์
17. เด็กชายเดชสิทธิ์  ศรีสุขใส
18. เด็กหญิงเยาวภา  เข็มทอง
19. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชาติวิชิต
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญทอง
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
2. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
3. นางธาริดา  จำนงนิจ
4. นางภุมรินทร์  บุญคล่อง
5. นางสาวพรรษา  ธนาวุฒิ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงรมิดา  แก้วเจือ
 
1. นายสมพร  ทองส่ง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายเลิศพงษ์  อินทฤทธิ์
 
1. นางสารภี  เกื้อรักษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พงษ์ปณต
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงธนัชพร  คงศักดิ์
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  แช่ม
 
1. นางทิพมณี  สุมน
2. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายธนภัทร  สุขศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ส่อ
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวจริยา  คงเจือ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์มณี
2. เด็กหญิงอริสรา  เลิศตระกูล
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญถาวร
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ขวัญช่วย
3. เด็กชายธนภัทร  สุขศรี
4. เด็กชายนฤเบศ  ศิริพงศ์
5. เด็กชายนิติพัฒน์  หนูเมือง
6. เด็กหญิงปนิดา  เอียดทอง
7. เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่ส่อ
8. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สายไหม
9. เด็กชายสิปกร  คำไทร
10. เด็กหญิงอธิติญา  เลิศตระกูล
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
3. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  เพ็งสกุล
3. นางสาวทิพยเกษร  รัตนกระจ่าง
4. นางสาวธัญญรัตน์  แสงมิ่ง
5. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  เพชรชนะ
6. นางสาวรัตนากร  โอยสวัสดิ์
7. นางสาววนิดา  ลิ่วล่อง
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  จู้
9. นางสาวอัยรดา  จงจิตร
10. นางสาวเกศเพชร  หนูเพชร
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
2. นางวาสนา  ทองแท้
3. นางสาวจันทิรา  ละม้าย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จงจิตร
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขเกิด
4. เด็กหญิงณฤมล  ฤทธิกาญจน์
5. เด็กหญิงดวงหทัย  สิทธิสาร
6. เด็กหญิงนุชวดี  ศรีประเสริฐ
7. เด็กหญิงปิยารมณ์  หนูเนตร
8. เด็กหญิงภูแสงดาว  คิวเจริญ
9. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมุกข์
10. เด็กหญิงอิสรีย์  สิทธิประการ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บุญชุม
2. นางจีรภัทร  ปรีดาศักดิ์
3. นางธันยชนก  สุสิลา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. นางสาวขวัญวิภา  สังข์ช่วยนา
2. เด็กหญิงคีตภัทร   เจริญสุข
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เหมทานนท์
4. เด็กหญิงธิติมา  เหมทานนท์
5. นางสาวพัทธ์ธีรา   หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงภัคจิรา   สังข์ศรีเพชร
7. นางสาวรุ่งนภา  จีนเมือง
8. นางสาวสุฑาสินี  โอยสวัสดิ์
9. นางสาวสุภาพร  ศรีโภคา
10. เด็กหญิงแพรพลอย  สงเมือง
 
1. นางวิพาวดี  เทียนงาม
2. นางรัตนา  ธรรมศิริ
3. นางกิตติยาภรณ์  ไชยแก้ว
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  จันทร์นวล
2. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑามาศ
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อาจชูช่วย
4. เด็กชายปวรปรัชญ์  บุญช่วยรอด
5. เด็กชายพลกฤต  รัตนสุภา
6. เด็กชายพลาธิป  พิศสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ร่มเย็น
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเกื้อ
9. เด็กหญิงวรรณพร  นุ่นสุวรรณ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมอักษร
 
1. นายกิตติพัฒน์  เพชรสี่หมื่น
2. นางสาวสกุลรัตน์  สุพรรณ์
3. นางนพวรรณ  มาสทอง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายคมศร    ชัยสุวรรณ
2. เด็กชายจักรกฤษ   สุวรรณโณ
3. เด็กหญิงณัฐฉรา   มาตรประสงค์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญทอง
5. เด็กหญิงปทุมวดี   จารุไชย
6. เด็กหญิงรุจิรา   เชื้องาม
7. เด็กชายวิทยา    แก้วเกิด
8. เด็กชายศุภกิจ   หอมพรหม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   จงจิตร
 
1. นายกรีพล   เจริญผล
2. นายสุรเดช   คงแก้ว
3. นางบุญญาธิการ   ขาวชอุ่ม
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองงา 1. เด็กชายกัณพัฒน์  เดชารัตน์
2. เด็กชายกิตติกร  โชติ
3. เด็กชายนนทกรณ์  มิลินทากาศ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  สงอาจินต์
5. เด็กหญิงผกากรอง  เพิ่มศิลป์
6. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วพูล
7. เด็กหญิงสัจรุจี  จันทร
8. เด็กหญิงสุชาชนันท์  รักการ
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  คงกำไร
10. เด็กหญิงอธิชา  ตราชู
 
1. นายไพศาล  จิตรามาศ
2. นายประวิทย์   คชไกร
3. นางสาวสรพัฒร์  สุพรรณ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงคณิตฐา  บำเพ็ญ
2. นายจริยพัฒน์  หนูทัด
3. นายธนพงศ์  พลสมสาย
4. เด็กชายธารากร  ศรีขวัญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองทิพย์
6. นายธีรศักดิ์  ยี่สุย
7. นายพรชัย  จันทร์ส่องแสง
8. เด็กหญิงวิจิตรา  นุ้ยสุด
9. นายสิงหา  ทองชุม
10. นายอติวิชญ์  นิ่มดำ
 
1. นายธะราพงศ์  สองทอง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  เกิดขุมทอง
3. นายกิจาพัฒน์  สายกระสุน
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 1. เด็กหญิงกวินตรา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อานนท์
 
1. นางดวงเพ็ญ  หมีเฟื่อง
2. นางสาววิจิตรา  ดีทองอ่อน
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายชลันธร   ธราพร
2. เด็กชายวศิน   ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาววรรณี   อาญา
2. นางมนฤดี   คงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงโยษิตา  ชินราช
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตลับ 1. เด็กชายฐนิต  ชิตร
 
1. นางสาวชไมพร  ขุมนาค
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสรา  นุวงศ์
 
1. นางวรรณดี  สวัสดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายปันณวัตน์   รัตนบุรี
 
1. นางยุพดี  จตุธรรม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชูยงค์
 
1. นางยุพดี  มีเสน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  เทพยา
 
1. นางยุพดี  ีมีเสน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจักรภัทร  ธราพร
 
1. นางวรรณดี  สวัสดี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  สมวงศ์
 
1. นางยุพดี  มีเสน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอนัญญา   เกลี้ยงเเก้ว
2. เด็กชายอมรเกียรติ   สุชาติพงศ์
 
1. นางกัณฐมณี   คุณชน
2. นางสาวสุภานี  บวรศุภศรี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงรวิสรา  ภาครัตน์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ไกรนรา
 
1. นางอุบลรัตน์   ธราพร
2. นางวินิตา  เกตุชาติ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1. นายธีร์จุฑา  แซ่ฮ่อ
2. เด็กชายมณฑล  เพ็ชรพลอย
 
1. นางนารีรัตน์  พรหมเกิด
2. นางอำมรณ์  ชาติวิชิต
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายอานัฐ  แคล้วพงษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ชูประจง
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ชนะสุข
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทองทิพย์
 
1. นางมณฑา  รุ่งสวัสดิ์
2. นางเสาวลักษณ์  ปานอ่อน
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงพนัดดา  ทองทิพย์
2. เด็กชายอชิระ  เกื้อกูล
3. เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิรักษ์
 
1. นางมณฑา  รุ่งสวัสดิ์
2. นายมาโนชญ์  เดชเสน
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงนภาศรี  ศิริมาตย์
2. เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา
 
1. นางธัญญา  คงแก้ว
2. นางสาวพุทธชาด  เนินหนู
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงพัชกรณ์  คชไกร
 
1. นางวาสนา  คชไกร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กชายธนกฤต   สังข์ทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สง่าบุตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายศิวกร  ซุ่นกี่
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงเกสรินทร์   แร่ทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สง่าบุตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวธัญญา  คอแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ    
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปัณณพร   นวลเศรษฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สง่าบุตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปทิตตา   สินธุโทวงศ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สง่าบุตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายภูศร  สวัสดิสาร
 
1. นายประเสริฐศักดิ์   ชุมชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ญาณโภช
 
1. นายวันชนะ  กล่อมสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. นางสาวกนิษฐา  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวนวล
2. เด็กหญิงจิรพรรณ   ทองคำ
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วทุ่ง
5. เด็กชายธันวา  สังข์เมฆ
6. เด็กหญิงปนิดา  กะตากูล
7. เด็กชายพชร  หยาดคำ
8. เด็กชายมหรรณพ  จงจิตร
9. เด็กชายวัฒนา  บรรจบกาญจน์
 
1. นางสุวรรณี   แกล้วกล้า
2. นายวิศรุต   แกล้วกล้า
3. นางสุภาพร  จะรา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  นราอาสน์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวนวล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วแดง
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผ่าศิริ
5. เด็กหญิงขวัญศรี  มาศเมฆ
6. เด็กหญิงฉัตรฉวี  ขวัญเมือง
7. เด็กหญิงชมพูเนกข์  จันทร์เกตุ
8. เด็กชายชวกร  ตรึกตรอง
9. เด็กหญิงฐิตารีย์  สวัสดิโกมล
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญยารุณ
11. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วทุ่ง
13. เด็กชายธีร์กวิน  สุวรรณรัตน์
14. เด็กหญิงนภชนก  ลาชน์โรจน์
15. เด็กชายนาถวัฒน์  จันทร์ทอง
16. เด็กชายพชร  หยาดคำ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุปลา
18. เด็กชายวรากร  สีเทา
19. เด็กหญิงสุจิรา  เพชรสงค์
20. เด็กหญิงเนตรชนก  เพชรชนะ
 
1. นายชยันทร์  สุวรรณวิหค
2. นางสาวพัชรีภรณ์  พุทธพงศ์
3. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
4. นางสาวมนัชยา   จุลฬา
5. นางสมทิพย์   ช่วยคล้าย
6. นางเยาวนิตย์   ชัชวาลย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายกันตนพ  คำภาส
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขาวปลอด
3. นางสาวฑิฆัมพร  ทองรักษ์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุมมี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชสังข์
6. เด็กหญิงนลินนิภา  บุญญาธิการ
7. นางสาวนิภรดา  หินแก้ว
8. นางสาวพัทธิ์ธิรา  ถึงแก้ว
9. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
10. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลรัตน์
11. เด็กหญิงลลิตา  ไกรนรา
12. เด็กชายวุฒิภัทร  สมวงษา
13. เด็กชายศรายุทธ  แก้วเมฆา
14. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งใจ
15. นางสาวสลิลทิพย์  แสงมณี
16. นางสาวสุดารัตน์  หมวดทอง
17. เด็กหญิงสุปรีดา  รัตนบุรี
18. เด็กหญิงสุภาพร  โสระสาน
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีชัย
20. เด็กหญิงเนตรนภา  เจริญรูป
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
2. นายศักดา  ชำนาญกิจ
3. นางสาวกรกนก  สมทรง
4. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
5. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
6. นางสาวพรสวรรณ์  นวลจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
2. นายธนายุทธ  ชูขันธ์
3. นายธัญพิสิษฐ์  ช่วยรอด
4. นายภูธเนศ  อนุการ
5. เด็กชายอนุชา  นกแก้ว
6. นายอัฐภูมิ  รักหอม
 
1. นายจิรธร  สาระปลีก
2. นายสรศิลป์  ชนะสุข
3. นางสายวสันต์  สบเหมาะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
5. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
6. เด็กชายจักนรินทร์  แสงพุ่ม
7. เด็กหญิงจันจิรา  หญีตป้อม
8. เด็กหญิงจิตติมา  กะมันทา
9. เด็กชายฉัตรดนัย  เพชรเอียง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงภักดี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
13. เด็กชายดำรงเดช  คงแก้ว
14. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
15. เด็กหญิงธนิสรา  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญเมือง
17. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
18. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
19. เด็กชายนวพล  เชื้อกูลชาติ
20. เด็กหญิงนุชรี  ขวัญเมือง
21. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
22. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
23. เด็กหญิงปริณดา  ขาวสนิท
24. เด็กชายปิยทัศน์  นาเคนทร์
25. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
26. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
27. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
28. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
29. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขจิตต์
30. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
31. เด็กหญิงวรรณิดา  ขุนทอง
32. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
33. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
34. เด็กชายอนุชิต  ฤทธิมาศ
35. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
36. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
37. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญเมือง
38. เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนวิเชียร
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช่วยประคอง
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
4. นางวนิดา  แก้วมณี
5. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
6. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
7. นางสาวพัฒนพร  จันทร์เมือง
8. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อินปิน
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขบุญทอง
3. เด็กชายกฤตภาส  สังข์ศรี
4. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณสังข์
5. เด็กหญิงจารีย์  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงชัชชา  สมศรี
7. เด็กหญิงญาณภา   อินทร์จันทร์
8. เด็กชายญาณวิชญ์  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงญาโณทัย  กาญจนประทุม
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณคต
11. เด็กหญิงทักษิณา  เพชรในหิน
12. เด็กชายธนภัทร  ทองทา
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเอียด
14. เด็กชายธีรัตน์  สันติวรกุล
15. เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์จีน
16. เด็กหญิงนิชานาถ  สังข์งาม
17. เด็กชายนิติกร  กล่อมเกลี้ยง
18. เด็กชายนิรุจน์  โปเหลือ
19. เด็กหญิงปณิดา  นาคเป้า
20. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  คำแหง
21. เด็กหญิงพรวลัย  สายทอง
22. เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์จีน
23. เด็กชายพีระพล  เกลี้ยงมณี
24. เด็กหญิงภัทรวรรณ  รัตนี
25. นางสาวมัณฑิตา  จันทร์เมือง
26. เด็กหญิงศศิธร  อักษรพาลี
27. เด็กหญิงศศิวิมล  คงปาน
28. เด็กหญิงศิรดา  ชูประพันธ์
29. เด็กหญิงศิริพร  ชูเพชร
30. เด็กชายศิวกร  ขาวผ่อง
31. นางสาวสาวิตรี  ขวัญตา
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริสวัสดิ์
33. เด็กชายสุขสวัสดิ์  ทองพรัด
34. เด็กหญิงอภิสรา  พงษ์จีน
35. เด็กหญิงอรจิรา  คงเขียว
36. เด็กหญิงอรนันท์  จงจิตร
37. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญช่วย
38. เด็กชายอิทธิพงษ์  ตรึกตรอง
39. เด็กหญิงเกสรินทร์  ขำดำ
40. เด็กชายเจตพิพัทธ์  คำแหง
 
1. นายจงศักดิ์  มาตา
2. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
3. นายอำนวย  ทองศรีนุช
4. นางสาวอังคนา  ราษฎร์เดิม
5. นางสาวอภิชญา  อนงค์
6. นางละมุน  แร่ทอง
7. นายภักดี  ชูกรณ์
8. นางขวัญจิตร์  ฮามวงศ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายณัฎฐชัย  วิรุณพันธ์
 
1. นายธีรนันท์  รัตตะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. นายธัญเทพ  สมรูป
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองเสน
 
1. นางสุพาภรณ์  ปานดี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายสิทธิพล  สุวรรณโน
 
1. นางสุจิรา  น้ำผุด
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. นายธัญเทพ  สมรูป
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ชื่นกลิ่น
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กชายชานญาณันธร  แก้วคุ้มภัย
 
1. นางรพีพรรณ  เพ็ชรสีทอง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายเกียรติรัตน์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิ่นวิไล  คุ่ยยกสุย
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศิริศักดิ์วัฒนา
 
1. นางสาวภัทราวัน   แสงวรรณ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธนัญชนก  อักษรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ  อักษรพันธ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายสิทธินนท์  บุญชู
 
1. นายธีรนันท์  รัตตะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายเกียรติรัตน์  ชัยชนะ
 
1. นายพิทักษ์สิน  ภักดี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. เด็กหญิงพิชญาเนตร  คงหอม
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นางสาวกาญจนาพร  เกศอ่อน
 
1. นางสาวปิ่นวิไล  คุ่ยยกสุย
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายกฤษฎา  พูนพนัง
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสงไพฑูรย์
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  สมรูป
4. เด็กชายณัฐพัชร์  มุ่ย
5. เด็กหญิงธัญญากร  ไทยท่าบะ
6. เด็กหญิงปกิตตา  สุทธิมาศ
7. เด็กชายพีร์นิธิ  คงเพชร
8. เด็กหญิงวิภาศิริ  สีเผือก
9. เด็กหญิงศิรารัตน์  กล่อมสุข
10. เด็กชายสุรเดช  ชูเหมือน
11. เด็กชายเกียรติชัย  มาศพิทักษ์
 
1. นายเจนณรงค์  เกษรบัว
2. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
3. นางสาวธนธรณ  นิยมชื่น
4. นางเอมอร    บุษบา
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  หมุ่ยยุง
2. เด็กชายจักรพงศ์   พรหมดนตรี
3. เด็กหญิงจันทิมา  บูรพิษ
4. เด็กหญิงจิรวดี   แก้วหนู
5. เด็กชายณัฐพร   หนูเนตร
6. เด็กหญิงนงนภัส  ณะสงค์
7. เด็กหญิงภัทธนากรณ์   จงไกรจักร
8. เด็กหญิงลลิตา   เพ็ชรทองมา
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำทอง
10. เด็กหญิงอภัสรา  พงษ์เกื้อ
11. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วภราดัย
12. เด็กหญิงอินทิรา  พาลีกันฑ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ
2. นายณัฐพงศ์   เขียวน้อย
3. นายไกรศักดิ์   นักว่อน
4. นางสาววิไลวรรณ   ภัยรี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้างปลา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญวันตลักษณะ
3. เด็กหญิงกรกนก  ครุฑคง
4. เด็กหญิงกฤติยา  พงษ์สระพัง
5. เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดวง
6. เด็กหญิงกศิริญ  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักษ์กำเนิด
8. เด็กชายจิรเมธ  สังขโชติ
9. เด็กหญิงฑิตฐิตา  คงทองคำ
10. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุขทอง
11. เด็กหญิงณัฐชยา  หอมเกตุ
12. เด็กหญิงณัฐชา  หอมเกตุ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมเกตุ
14. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ฉ้ายเม่ง
15. เด็กชายธนกร  สายทอง
16. เด็กหญิงธนวดี  สินดำ
17. เด็กหญิงธันยาภรณ์  รักษาแก้ว
18. เด็กชายธีรวีร์  ไกรนุกูล
19. เด็กหญิงปนัสญา  เพชรเรือนทอง
20. เด็กหญิงปริยาภัทร  คงทองคำ
21. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองศรีนุ่น
22. เด็กหญิงพนิตษา  มะลิทอง
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสีนวล
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตั้นซ้วน
25. เด็กชายภีมเดช  วงศ์เมฆ
26. เด็กชายรณวีร์  กิจงาม
27. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ชูช่วย
28. เด็กชายวรเทพ   ก่อเทพ
29. เด็กชายศักดิพงศ์  ศรีไทย
30. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันนก
31. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกตุพเนิน
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วนำ
33. เด็กชายศิวกร  มั่นโพธิ์
34. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองสีนวล
35. เด็กชายสิงหราช  เพชรสี่หมื่น
36. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์   ไทยเอื้อ
37. เด็กหญิงสุวพัชร  สีเขียว
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดสำราญ
39. เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย
40. เด็กหญิงเปมิกา  ทองเนื้อเก้า
 
1. นายวัชรพงศ์  หมวดเมือง
2. นายสนธญา  ทรงทอง
3. นายอนุสรณ์  สุขนิตย์
4. นางสาวหฤดี  ประทุมสุวรรณ
5. นางนิภา  จุลนวล
6. นางกัลยวรรธน์  รัตนพันธ์
7. นางสาวพัชรี  ใจกระจ่าง
8. นางสาวจรษพรรณ  ประพฤติชอบ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  กำเนิดไทย
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ช่วยบำรุง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
5. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
6. เด็กชายจักนรินทร์  แสงพุ่ม
7. เด็กชายจักริน  อุ่นยวง
8. เด็กหญิงจิตติมา  กะมันทา
9. เด็กชายณรงค์ชัย  จิตรสำรวย
10. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
13. เด็กชายทนงชัย  สหรัตน์
14. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
15. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
16. เด็กชายธีรภัทร  ตันจรูญ
17. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
18. เด็กหญิงนุชรี  ขวัญเมือง
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
20. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
21. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชำนาญกิจ
22. เด็กชายพงศธร  ตันจรูญ
23. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรอาวุธ
24. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
25. เด็กชายพุทธิพงศ์  คชสิทธิ์
26. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
27. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกูล
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขจิตต์
29. เด็กหญิงมาห์ดินะ  ทวีกุล
30. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
31. เด็กหญิงวรรณิดา  ขุนทอง
32. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
33. เด็กหญิงวิชญาพร  คงภักดี
34. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
35. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
36. เด็กหญิงอณิตรา  วรรณสม
37. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
38. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์สุวรรณ
40. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
4. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
5. นางวนิดา  แก้วมณี
6. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
7. นางสาวพัฒนพร  จันทร์เมือง
8. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงกัญชนก  พรมมาก
2. เด็กชายจักรกฤษ  เรืองหวาน
3. เด็กชายธรรมรัต  พริกเล็ก
4. เด็กหญิงนฤภร  สวนกูล
5. เด็กหญิงพรรณผกา  เรืองฉาย
6. เด็กชายพัชรพล  ลายเสือ
7. เด็กชายรุ่งเรือง  อินธิราช
8. เด็กหญิงวริศรา  มากเกลี้ยง
 
1. นางเกษร  นาควรรณ
2. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
3. นายนุวัฒน์  ทองจันทร์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญหวาน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หมวดเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดือนเพ็ง
4. เด็กชายธนทัต  ดาวกระจาย
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญหวาน
6. เด็กหญิงบุญจิต  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงพินิตนันท์  หอมสูง
8. เด็กหญิงมุกดา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงวสุรัตน์  เพชรอาวุธ
10. เด็กชายไวยณ์ยากรณ์  เพชรช่วย
 
1. นางสายวสันต์  สบเหมาะ
2. นายเฉลิมพล  หนูเพ็ง
3. นายจิรธร  สาระปลีก
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  สุขใส
2. เด็กหญิงณัฐสินี   เชษฐสิริ
3. เด็กหญิงธัญญากร   ไทยท่าบะ
4. เด็กหญิงธิวา  สามี
5. เด็กหญิงพริมรตา  แสงอทัย
6. เด็กหญิงสุทิพย์ชานันท์   ยศขุน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
2. นางกชกร  จันทร์เจือแก้ว
3. นางสาวจรรยาพร  งามพร้อม
4. นางสาวสุชานันท์  โลหะ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นางสาวกีรติ  พิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงธัญพิมล  สุขกิจ
3. เด็กหญิงสิริมาส  ลายเสือ
4. เด็กหญิงสุชาดา  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงอรษา  จันทวงศ์
6. เด็กหญิงอริสา  สุขกิจ
 
1. นายกันต์ญวิช  บุญเดช
2. นางนิตยา  กลางบน
3. นางสาวปัญธิมา  สุดสาย
4. นางปิยธิดา  กาลาสี
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงยง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาลิแอ
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงนิษากร  อินทร์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงนูรีน  รักดี
6. เด็กหญิงสุดาทิพย์  พรมณี
 
1. นายสุนทร  พรมเพศ
2. นางสาวจิรนันท์  เที่ยวแสวง
3. นางจารุณี  จันทร์มงคล
4. นางสาวชฎาพร  ศฤงคาร
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลิบน้อย
2. เด็กหญิงชนากานต์  เติม
3. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ปล้อง
4. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิสมบูรณ์
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศศิธร
6. เด็กหญิงนวรัตน์  วังสัน
7. เด็กหญิงปราณปรียา  ขจร
8. เด็กหญิงภัทราวดี  บริพันธ์
9. เด็กหญิงวนัชพร  บาลจ่าย
10. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
11. เด็กหญิงสโรชา  ขังวิชา
12. เด็กหญิงเกวลิน  ริยาพันธ์
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์
3. นางสาวพุทธชาด  เนินหนู
4. นางสาวเพ็ญสุดา  ติกขณา
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงกฤณรัตน์  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินาผล
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจริญชนม์
4. เด็กชายกุลชาติ  ชาญบำรุง
5. เด็กหญิงกุสาวดี  หิรัญรัตน์
6. เด็กหญิงจนันน์ญา  จินา
7. เด็กหญิงจุฑามณี  โชติเชย
8. เด็กชายธนกฤต  เขียวบุญจันทร์
9. เด็กหญิงพรชนก  ทองรักษ์
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุรงค์
11. เด็กชายพิชาภพ  รัตนบุรี
12. เด็กหญิงพิริสา  บุตรดีพันธ์
13. เด็กชายภูฏาน  สิทธิเชนทร์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ชิตร
15. เด็กชายศักรินทร์  ศรีสมโภชน์
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญแนบ
 
1. นางณัฐนันท์  ปลายแก่น
2. นางชวิศา   พรหมขวัญ
3. นางพิมพ์ชนก  ฤทธิโสม
4. นางสาวเมษารัตน์  จินตรารักษ์
5. นางวาสนา   เพ็งสกุล
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายคฑาวุธ  กุศลสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  ชอบทำกิจ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์โชติ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาคน้อย
5. เด็กหญิงปานตะวัน  แก้วเซ่ง
6. เด็กชายปิยภัทร  สุขสุวรรณ
7. นายวรวิทย์  แซ่ลี
8. เด็กหญิงสุเมธินี   คุมพล
9. นางสาวอมราวดี  เพชรอาวุธ
10. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยพิเดช
11. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วศรีสุข
12. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขเกื้อ
13. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขอนันต์
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สงช่วย
15. เด็กชายเอกภพ  สังขโชติ
16. เด็กหญิงเอมิกา  ธรฤทธิ์
 
1. นายพงศ์พรรณ  เพชรสุวรรณ
2. นายวีระชัย  คารมดี
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ชุม
4. นางสุชาดา  นิธิสกุลกาญจน์
5. นางอริยา  กะลาศรี
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร
2. เด็กชายภูรินทรื  ทรงศรี
3. เด็กชายภูริพัทธ์  จิตนธรรม
4. เด็กชายวนัย  ฟูพันธ์
5. เด็กชายศตายุ  อมประนาม
 
1. นายสุทธิพงช์  หิรัญรัตนื
2. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองตรีพันธ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สิทธิดำรงค์
 
1. นางสาวสาลินี  เพ็ชหอม
2. นางสาวนฤมล  อัคนี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายต้นตกาญ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสมศรี  ปรีชา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช
 
1. นางสาวพัทธนันท์  รำเพย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวชุติมณฑน์   วงศ์เสน
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานุวงษ์
 
1. นางสาวผานิตย์  ทั่วจบ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    ช่วยสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  เต็งรัง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิด
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทร์อุดม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   วงศ์เสน
 
1. นางสุรีย์พร   ชัยสิทธิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลายทอง
2. เด็กหญิงชุณิตา  คชนูด
3. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนคช
4. เด็กหญิงทิวาณี  อรุณรักษ์
5. เด็กหญิงฮูวัยดีย๊ะ  บุญมาก
 
1. นางสาวนฤมล  ทองชัย
2. นายฐาปกรณ์  บูรณพล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สาริกา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญทอง
 
1. Mrs.ZIQI  YI
2. Mr.WANGCAI  LUO
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงณวดี  บ้างวรกุล
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พงษ์ปณต
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  คุ้มเจริญ
2. นางสาวกานต์ธิดา  เมืองสวัสดิ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงวราทิพย์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอิงอร  สังขจาย
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีโชติ
2. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงจิตติวา  สุภะ
2. เด็กหญิงปริยากร  บุญเชิด
 
1. นางวรรณา  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวรัญชนาถ  ศรีเปารยะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายรัตนเดช  ลิ่วล่อง
2. นางสาวอินธิรา  นาคะนนท์
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
2. นางสาวจันทร์ยานี  แจ้งขาว
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ผู้ล้ำเลิศ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ศิริรัตน์
3. เด็กชายปรเมษฐ  ชนะคช
4. เด็กหญิงวาสนา  ภาชนะกาญจน์
5. เด็กหญิงศยามล  ลิกขะไชย
6. เด็กชายอาณาจักร  สว่างวงศ์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตตรา  ทองจันทร์
3. นางอวยพร  สุขาทิพย์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายกฤตภาส  สุดใจ
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  มัชฌิมวงศ์
3. เด็กหญิงคีตาภัทร  ฉันนะ
4. เด็กชายธนภัทร  บุญสนอง
5. เด็กหญิงนันฑิตา  เทพกูล
6. เด็กหญิงพอเพียง  พยัคฆา
 
1. นางทัศนีย์  นุรักษ์
2. นางทิพวรรณ  คำวิจิตร
3. นางสุจิรา  น้ำผุด
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  รองวัง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ผลาภรณ์
3. เด็กชายวิศรุต  ช่วยลุง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  มณีอ่อน
5. เด็กชายสรัสพร  แก้วประชุม
6. เด็กชายอนุชา  สายจันทร์
7. เด็กชายอรรศชัย  เสิดเสน
8. เด็กชายไมตรี  ศิริพงศ์
 
1. นายนพดล  นวลดำ
2. นายพิทักษ์สิน  ภักดี
3. นายพงษ์ศักดิ์  รัตนสุภา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงกุลกานต์  นิลบวร
2. เด็กหญิงฉัตรทริกา  สมบูรณ์มนต์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ช่วยชูใจ
4. เด็กหญิงพุทธิชา  พุทธรัตน์
5. เด็กชายภูวดล  ศรีนวลปาน
6. เด็กหญิงสุธิสา  ชุมศรี
7. เด็กหญิงอภิษฎา  เกสรินทร์
8. เด็กหญิงอุมากร  บุญทอง
9. เด็กหญิงเกวลิน  พรหมขวัญ
10. เด็กหญิงเจนณิกา  สังข์อินทรีย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  จินดาวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยธิดา  ศรีลาเทพย์
3. นายอดินันต์  แสงมณี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แง้เจริญกุล
2. เด็กชายชลชาติ  ราชบุญทอง
3. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริ
4. เด็กชายธราพงษ์  ธรฤทธิ์
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพชรมณี
6. เด็กหญิงนุชวรา  ปานทอง
7. เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง
8. เด็กชายวุฒิภัทร  เทพี
9. เด็กหญิงศศิปรียา  รัตนะ
10. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ป้อง
 
1. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
2. นางสุภานิตย์  วรรณเริก
3. นางอวยพร  หมวดชนะ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สุวรรณบล
2. เด็กหญิงณัฐสินี   เพ็ชราพงค์
3. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ   แก้วสุกใส
4. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์   ไชยธรรม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   รุ่งคลัง
 
1. นางยวนจิตร์   อินทร์จงจิตร
2. นางสาวสุภาพร  ภาครัตน์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญวรา  จันทร์สน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สีดาพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ไกรนรา
 
1. นางออนอุมา  คชสิทธิ์
2. นางสาวพิมโพยม   เจริญพงศ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกลี้ยงทอง
 
1. นางธิวรา  ยุวเชียร
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมฆาภาค
2. เด็กชายวัชรพงค์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวาทิยา  สงชุม
 
1. นางบุญวิช  มีแก้ว
2. นางสาวษิษุฆะรัตน์  เรืองจันทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  คำสีสุข
3. เด็กหญิงนาตยา  คงกระพันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นายชลิต  ขุนทิพย์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุดชู
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรีนวลปาน
 
1. นางจิรา  เท็กเชย
2. นางสาวอุษามาศ  แก้วนิมิตร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญจันทร์  ปานอินทร์
2. เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวกัลญา  ชนะสุข
2. นางสาวหทัย  ตันติวิทย์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ชนะรบ
 
1. นางปิยะวรรณ   ชมโฉม
2. นางสุพรรณิกา  เกื้อหนุน
3. นางสุพรรณิกา  เกื้อหนุน
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายชัยวิทย์  มรกตเขียว
2. เด็กชายตะลันต์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองศรี
2. เด็กชายธนภัทร  วูวงศ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนฤมล    ราชธานี
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายธนบดี  ยายี
2. เด็กชายธีรภัทร  สิขิวัฒน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
2. นางสาวณัฐนรี  รัตนโชติ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายปฏิธาน  หอมหวน
2. เด็กชายยศนนท์  เอียดแป้น
 
1. นางสาววิชุดา  สงวนวงค์
2. นางสาวณัฐวดี  เจริญสุข
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ศรี
2. เด็กชายธราเทพ  แซ่ส่อ
 
1. นางสาวภัคสร  เต็มรัตน์
2. นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีวิเชียร
2. นางสาวสุชานันท์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวสุภาวรรณ์  บุญมา
2. นางสาวพรรษา  ธนาวุฒิ
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาขันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  หอมหวล
 
1. นางเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย
2. นางสุภาวดี  แช่มบริรักษ์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงลักษิณา   เรืองประดิษฐ์
2. เด็กชายสิรภพ   สุวรรณวงศ์
 
1. นางปิยะวรรณ   ชมโฉม
2. นางสุพรรณฺิกา   เกื้อหนุน
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงฐิติมา  สังขวิศิษฐ์
2. เด็กหญิงยลรตี  วรนาม
3. เด็กชายศักรินทร์  พรหมทอง
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสาวสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  สุวรรณเหม
2. เด็กชายนพรัตน์  แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ชีวะ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายสุทธิเดช  คุณประสพ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายจิรัฎฐ์  ชูช่วย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไสหลวง
3. เด็กชายพัชรพล  กาญจนเพ็ญ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนยูง 1. เด็กชายคงคาชล  ชูโลก
2. เด็กชายพงษสกรณ์  สนิท
3. เด็กชายอดิเทพ  เต็มเปี่ยม
 
1. นางอรไท  บุญมา
2. นายสราวุธ  ทองเกลี้ยง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ปักสงค์
2. นายธนา  โอ่งอินทร์
3. เด็กชายธีระศักดิ์  สาริพันธ์
 
1. นายจรัญ  ไกรนรา
2. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กหญิงณัชฌาน์  กาญจนารักษ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขุนณะ
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  หนูทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญส่ง
3. เด็กชายอนุภัทร  ปักสงค์
 
1. นายจรัญ  ไกรนรา
2. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายกรกช  บูรภา
2. เด็กชายกรวิชญ์  บุญแก้ววรรณ
3. เด็กหญิงกิตติมา  ถาวรพัฒน์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รักดำ
5. เด็กหญิงวิภูษิตา  เต็มเปี่ยม
6. เด็กชายสิทธิชัย  พรหมเดช
 
1. นางสาวบุญวรรณา  คำสั่ง
2. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิรักษ์
3. นางสาวสุรีรัตน์  ทองแก้ว
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  บุตรรักษา
3. เด็กหญิงรินภัทร  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ช่วยด้วง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  รองวัง
6. เด็กหญิงอริสา  ทองเกิด
 
1. นางธัญรดี  เต็งมีศรี
2. นางณัฐวดี  ภักดีสุวรรณ์
3. นางณัฐสุดา  พุ่มกะฐิน
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  นนทศักดิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  รักษา
3. เด็กหญิงพัชกร  คชไกร
 
1. นางสาวรัตนสุภา  รักษายศ
2. นางสาวสุนิดา   กาญจนะ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
3. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
 
1. นายวินิส  ชะอุ่มดี
2. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกฤตวิทย์   แสงชูติ
2. เด็กชายมังกร  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กชายรวิพล  ล้อมเมือง
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวอลิสา  นาคฤทธิ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ช่วยบำรุง
2. เด็กชายทนงชัย   สหรัตน์
3. เด็กชายพงศธร  ตันจรูญ
 
1. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
2. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1. เด็กหญิงกรณ์ปารณีย์  คชรัตน์
2. เด็กหญิงชฎาณัฐ  ถาพร
3. เด็กหญิงลภัสรดา  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางสาวจุไร  อร่ามวิทยานุกูล
2. นางสาวทิพรัตน์  มีบัว
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1. เด็กชายกฤษณุย์  บำเพ็ญ
2. นางสาวภัทราวดี  ชนะเดช
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวทิพรัตน์  มีบัว
2. นางสาวจุไร  อร่ามวิทยานุกูล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กชายจรัส  หนอนไม้
2. เด็กหญิงทิฐินันท์  อาศัย
3. เด็กหญิงไอลดา  งามประดิษฐ์
 
1. นางสุมลรัตน์  ลำทุมลักษณ์
2. นางพัธรา  หนูน้อย
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สารัตน์
2. เด็กหญิงภัคจินันท์  สุวรรณอนุจันทร์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  สุขคุ้ม
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสุดา  บุญเกิด
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชิตแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็งสกุล
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รองเดช
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางจิราพร  เชื้อกูลชาติ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. นางสาวณัฐวรรณ  บุญรัตน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  กินขุดทด
3. นางสาววิชุดา  สำลีร่วง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อำลอย
2. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กหญิงณภัทร  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  รัตนพันธ์
3. เด็กชายเอกกฤษดากร  หนูในนา
 
1. นางสุุนีย์   แก้วหล้า
2. นางบุญธรรม  เวชสุวรรณ์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายนคร  โอสถ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  หอมสูง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มณีนวล
 
1. นางธีรวรรณ  กาญจนดี
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกรนรา
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายปัณณ์  ทรงแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เมืองไทย
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  จันทร์ปรุง
 
1. นางมณฑา  รุ่งสวัสดิ์
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายจิรัสย์ติณณ์  ดีทองอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักขนาม
3. เด็กหญิงเขมินทรา  เป้าเงิน
 
1. นางสาวษิษุฆะรัตน์  เรืองจันทร์
2. นางสาวยุวดี  หน่อนารถ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายศิวกร  สายนาค
 
1. นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธีรภัทร์  เอียดตลอด
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายทรงกรด  แก้วมณี
 
1. นางสาวปาริชาต  แสงมณี
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงสุจิรา  เสนาณรงค์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ชอบงาน
 
1. นางสาวเกศกนก  สุวรรณอาภรณ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวโสภารัตน์  สีสว่าง
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางสุธาภรณ์  ธรรมรักษ์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายทรงพล  หมื่นละม้าย
 
1. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงยุพาวดี  รักษายศ
 
1. นางสุปราณี  อู่ธาระณะ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงวริยา  สำลีร่วง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรอาวุธ
3. เด็กชายเจษฎากร  ปิลวาสน์
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางสาวฐิตินันท์  บุญปราบ
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงขวัญพร  ชูทอง
2. เด็กชายสมโภค  ไชยทิพย์
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นายภิญโญ   ศรีวงศ์ษา
 
213 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูเมือง
2. เด็กชายพงศ์สัญ  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาววิชชุลดา  นาเคณ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  หนูพันธ์
 
1. นางพุทธพร  มีประดิษฐ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. นางสาวปาริชาติ  ชัยทิพย์
 
1. นางประชุมพร  กำจรฤทธิ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  คงวัดใหม่
 
1. นางสมพินิชญ์  วัตนกิจ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายจิรัฎฐ์  ชูช่วย
 
1. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 1. เด็กชายนรสิงห์  มะเรือง
 
1. นางพุทธพร  มีประดิษฐ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์ชื่น
 
1. นางธัญญา  คงแก้ว
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายสุรศักดิ์  งามอยู่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คุระสุข
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 1. เด็กชายกฤตชัย  สุรชุติอภิชาติ
 
1. นางพุทธพร  มีประดิษฐ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  สืบ
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายกอบุญ  เพชรรัตน์
 
1. นายธีรนันท์  รัตตะ
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงวรรณา  ฟื้นวารี
 
1. นางสาววรินทร  อนุจรณ์
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชูเมฆา
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  ชนะสงคราม
 
1. นายณฤทธิ์  หนูสมแก้ว
2. นางฐิติกุล  สิงห์อินทร์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยบุตร  ฤทธิ์ชู
2. เด็กชายศรัณญู  อินทรจงจิตร
3. เด็กหญิงสุชาวลี  สุชาฎา
 
1. นางสุวารี  สุดชฎา
2. นางพรพิมล  เอียดทวน
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ถวาย
3. เด็กชายอนุกูล  กองแก้ว
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายกนกชัย  โกสุมภ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  เพียรดี
3. เด็กชายสรวิชญ์  สายวารี
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางอริยา  กะลาศรี
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุขทอง
2. เด็กชายจิรายุส  หวามา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ไก่แก้ว
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กระสันต์
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วแกมจันทร์
3. เด็กชายอนุนาท  พูลแก้ว
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงกิตติวินท์  เดชศรี
2. เด็กหญิงจิรพร  ลิกขไชย
3. เด็กหญิงปวริศา  คงแก้ว
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นายประกอบ  อมรวัฒน์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงนิตยา  พลพันธ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวสุภาวรรณ์  บุญมา
2. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายรวิโรจน์  ทองด้วง
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวภัคสร  เต็มรัตน์
2. นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงวัณรัตน์  ใหม่ซ้อน
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญรูป
 
1. นางสาวสุภาวรรณ์  บุญมา
2. นางภุมรินทร์  บุญคล่อง
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายพัทรกานต์  บุญวิจิตร์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ถวัลย์ชาติ
3. เด็กชายอภิชาต  อมรชร
 
1. นายวิชัย  แร่ทอง
2. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิจารณ์
2. เด็กชายนิพัจน์  บุญคง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ช่างคิด
 
1. นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี
2. นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ