รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.นราธิวาส เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงสลิลธร   ทิพยทิฆัมพร
 
1. นางวันดี   ทิพยทิฆัมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงนูรอามีรา   ยูโซ๊ะ
 
1. นางธิดารัตน์   พละสิทธิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงโซเนีย    สุหลง
 
1. นางกรรณิการ์   มามะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงกุลธิดา   บิณฑาประสิทธิ์
 
1. นางสาวสูนีดา   อาแว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พันธุ์ยอด
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ
 
1. นางสาวรอฮานา   สะอิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตา 1. เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต
 
1. นางสาววรรณี  พริกเล็ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กหญิงแวนูรอัยนี  สปีลา
 
1. นางสาวปรึกษา  รัตนกาญจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กหญิงลีซาวาตี  สะตอปา
 
1. นางสาวมาริย๊ะ  รับไทรทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณัชชา  หิ้นสกุล
 
1. นางวลัยพร  ลือเลิศธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายวันอดุลย์มุขสิทธิ์  บินยามะ
 
1. นางสาวอุมมีกัลซูม  ดอแต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย
2. เด็กชายอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวตรีชญานันท์  เตชะรัศมีศักดิ์
2. นางยุภาพร  สังข์วารี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นางสาวซามีลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนัสเราะห์  แตบาตู
 
1. นายฮำดัน  สาอุ
2. นางสาวนุรบะยะห์  ยูโซ๊ะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม
2. เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง
 
1. นางสาวฮัสวานี  อาแวสะแม
2. นางสาวนิรอปีย๊ะ  แวและ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงธารทองทิน   จรรโลงศิลป
2. เด็กหญิงสุลกะรอมะฮ์   สาแม
 
1. นางสาวนูรฮายาตี   เจ๊ะตือเง๊าะ
2. นางสาวกันยารัตน์   ชีช้าง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี
 
1. นางสาวตอยีบะห์  ยามา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายอติกันต์   ทองคณารักษ์
 
1. นายสมชัย   พินิจสัจจธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นางสาวบงกช  แก้วภักดี
 
1. นางปาตีเมาะ  อาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงนาบีลา   กูดุส
2. เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ
3. เด็กหญิงมารีนา   มีโซะ
 
1. นางกันยารัตน์   แสงสุวรรณ
2. นางนิปาตีเม๊าะ  อาแวกือจิ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงนูรอัย  มูเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์   อีซอ
3. เด็กหญิงบุศรอ  รอหม๊ะ
 
1. นางสาววานา  หะยีเจ๊ะหะ
2. นางสาวมูนีเราะ  ดอเลาะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายตารมีซี  ปิ
2. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เฮ็งสานะ
3. เด็กหญิงอิสซูรา  มูเล๊าะ
 
1. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี  เจะมุ
2. นางสาวชัชชลี   ทองคุปต์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงซาฮาดะห์  อูมา
2. เด็กชายมูอัซ  บือราเฮง
 
1. นางสาวอัญชนา  หะยะมิน
2. นางสุวรรณี  อิ้นมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงนาตยา  ช่อสม
2. เด็กชายอิสมาแอ  เจ๊ะอาบ๊ะ
 
1. นายอัสมิง  ซา
2. นางสาวนัจวา  มะมิง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายฟิรฮัม  มะ
 
1. นางสาวชัชชลี   ทองคุปต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ
 
1. นายอารีฟ  อุมา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อับดุลเลาะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์
2. เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี
 
1. นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ์
2. นางสุนทรา  เพชรทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายวัชรัตน์  ทองราช
2. เด็กชายสุริยัน  เรืองพูน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อับดุลเลาะ
2. นางสาวสุวพิชญ์  บุญราษฎร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 1. เด็กหญิงอัสมีณี  ยา
 
1. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
 
1. นางสาวอาซีมะ  สีแป
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี
 
1. นางสาวตาลทิพย์  ทองคุปต์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงตรีตะวัน  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  พุฒยืน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กหญิงนาซีฟะห์  ยูนุ
2. เด็กชายฟัยรุซ  อายารีฮา
3. เด็กหญิงเอมี่นาบีลา  เจ๊ะบอสู
 
1. นางสาวฟาตีมา  มาดอรี
2. นางสาวฟาดีล๊ะห์  อูมูดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 1. เด็กหญิงนายีรา  มะลี
2. เด็กหญิงนูรมา  อาแวกือจิ
3. เด็กชายสาเร  ซีตือโม
 
1. นางสาวสิริโสภา  เดชเกตุ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายซอฟรอน  สะอุ
2. เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประสพเนตร
 
1. นางมารียัน  สะอุ
2. นางสาวสีตีโนรไอนี  ญาติมณี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายอับดุลฟาเรฟ  อาแวกือจิ
2. เด็กชายอูวิส  บูละลูจอ
3. เด็กหญิงโนร์ฮาซีลา  หะยีเปาะสา
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 1. เด็กหญิงนูรุลอักมา  มาซอและ
2. เด็กหญิงนูร์ฟาติน  สะมะแอ
3. เด็กหญิงยูอิสราณีม  แวบากา
 
1. นายอัครเดช  วัฒนเสรีกุล
2. นางสาวพัชนี  บอสู
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บินกาเซ็ง
2. เด็กหญิงเกษณี  อามิ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาเร๊าะสาลี
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนาบีลา  นอรอเอ
2. เด็กหญิงนูรอาซีละห์  มิง
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กชายอัดดือลี  มะนอ
2. เด็กหญิงโนรฟารา  อาแซ
 
1. นายมัสวัน  สาและ
2. นายฮาเซ็ม  อาหะมะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยามู 1. เด็กชายมัรวัณ  หมิ๊เตะ
2. เด็กชายอีรฟาน   หมิ๊เตะ
 
1. นางสาวนิชนันท์   ฮ่องซุ่น
2. นางสาวนูร์ฟาตีล๊ะ  นอรอเอ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายอับดุลมุสตากีม  บอสู
2. เด็กชายอัฟฟัน  รอนิง
 
1. นางสุจิตรา  ชัยศิริ
2. นางสาวฐิติมา   สินทรัพย์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายฆอยรูณีซอม  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายลุตฟี  เต็งปะราแม
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. นายอัสมัน  คาเดร์
2. นายเจ๊ะยูโซ๊ะ  สะมะแอ
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูหัมหมัดอาลีฟ  ฮาลีเป๊าะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรี  เง๊าะมูซอ
 
1. นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี  นิโซ๊ะ
2. นายประยูร  พรหมสกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจารุภา   ปริธัญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ธรรมพิสุทธิ์กุล
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   ดาประภา
4. เด็กหญิงรินรดา   อาภาธนานนท์
5. เด็กหญิงอี่ถิง   อ๋อง
 
1. นางสาวศิริกาญจน์   จันทร์ชีระ
2. นางนงนุตต์   ดำนิล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอบาตู 1. เด็กหญิงนูรซาลซาบีลา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงนูรฟาตีนี  หามิ
3. เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  อายิ
4. เด็กหญิงวันอิสม๊ะ  สาอะ
5. เด็กหญิงอานีฟ  แลรอซา
 
1. นางสะลาวาตี  บินมามะ
2. นางสาวซูวารีย๊ะ  ยูโซ๊ะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กหญิงนุศรา  ดาแม
2. เด็กหญิงรุสลีนา  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงอลินธิตา  เจะดอเลาะ
4. เด็กหญิงฮานิส  หลันเละ
5. เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ
 
1. นางอัสมะ  อาบู
2. นางซาลีซาน  เจ๊ะซู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือราแง 1. เด็กหญิงนูชวานา  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงนูรอินซาน  เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยูโซ๊ะ
4. เด็กชายอิดเรส  มะหนุ๊
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เดร์
 
1. นางสาวมัสณี  เจ๊ะเต๊ะ
2. นางสาวนูรมา  เจ๊ะบือราเฮง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1. เด็กหญิงซูไฮลา  อูมะ
2. เด็กหญิงภัสลีนี  หะมะ
3. เด็กชายมะซอฟี  กาเซ็ง
4. เด็กชายอับดุลตอเล๊ะ  อาแว
5. เด็กหญิงฮาสาน๊ะห์  มานะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองพวง
2. นางช่อเอื้อง  พรหมจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงซูไรดา  สะอะ
2. เด็กหญิงนาซีเราะ  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงนาตาซา  เจ๊ะแว
4. เด็กหญิงอาซียะห์  สะลี
5. เด็กหญิงฮาซียะห์  มะ
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์   แวลีเมาะ
2. นางรุสไนนี  มะดือเร๊ะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะ  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงอัสนี  ดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงอาริษา  ตาตอเละ
4. เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลเราะมัน
5. เด็กหญิงอิสตีฟา  ดอเล๊าะ
 
1. นายรูซลัม  เจะฮาแม
2. นางสาวมารีแย  อับดุลเลาะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายซุลกิฟลี  มะเด็ง
2. เด็กชายนัสรูดีล  มะวิง
3. เด็กชายบูรฮัน  สาฆอ
4. เด็กชายฟาตอนะห์  ยูโซ๊ะ
5. เด็กชายอิฟฮัม  ขาเดร์
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์   แวลีเมาะ
2. นางฟาดีละห์  สาและ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ
2. เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ
3. เด็กหญิงซูไฮลี  อาแซ
4. เด็กชายนิฟิรฮาน  จิยี่งอ
5. เด็กหญิงนูรฟัสลินดา  อุทธิ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี
7. เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  ตอเฮ
8. เด็กหญิงนูรอีดายู  มะ
9. เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ
10. เด็กหญิงนูรเดียนา  เม๊าะบากอ
11. เด็กหญิงมาซูวา  อารง
12. เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  ตาเอ
13. เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ
14. เด็กหญิงศัสวาณีย์  สามะ
15. เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาเดร์
16. เด็กชายอัฟฟาน  อูเซ็ง
17. เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง
18. เด็กหญิงอาภิณีย์  มะแอ
19. เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ
20. เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโก๊ะ
 
1. นางโนรซูซันตี  อาแซ
2. นางสาวฮัสวานี  อาแวสะแม
3. นางสาวอาฟีนิง  ดอเซ๊ะ
4. นางสาวนิรอปีย๊ะ  แวและ
5. นางสาวไอดา  เจ๊ะลาเต๊ะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนาดา  ปานาวา
 
1. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น
 
1. นางอาลีม๊ะห์  หลงมีหนา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กหญิงนัจวา   ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวฮานีฟะห์   ดูมาลี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กชายวรเทพ  บาระเมฆ
2. เด็กหญิงอภิญญา  คงดี
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางณัชรานี  สันตวรกุล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ประสิทธิ์
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางณัชรานี  สันตวรกุล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายกฤษฎา   กรอบเพชร
2. เด็กหญิงชนกานต์   ปริธัญ
 
1. นางภิรม   จันทรศิริ
2. นางสมบูรณ์   อมรกิจ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์
2. เด็กหญิงชลดา  ปลื้มสำราญ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้อยนำ้เที่ยง
4. เด็กหญิงนราพร  บุญช่วย
5. เด็กหญิงปรมาภร  ทีปะปาล
6. เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ชร
7. เด็กหญิงภาวิณี  คงประเสริฐ
8. เด็กหญิงศิริพร  พรหมมิตต์
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด
10. เด็กหญิงอณัญชญา  มานุช
 
1. นางวิไล   บุญสุวรรณ
2. นางสุจิตรา  บุญให้
3. นางสาวดวงแข  ล่องสมุทร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ
2. เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร
3. เด็กหญิงนาตาชา  มะนอ
4. เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ
5. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ
6. เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก
7. เด็กหญิงสาฟีก๊ะ  กาเซ็ง
8. เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา
9. เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง
10. เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ
 
1. นายชลิต  มาหะมะ
2. นายรัตตัญญู  เทพหล้า
3. นางสุนารีย์  พันธุเมฆ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงกูนาดียา  ตูแวสนิ
2. เด็กหญิงซัลวานา  สะมะ
3. เด็กหญิงซารูดา  มามะ
4. เด็กหญิงซีตีนูรอีฟฟะฮ์  ต่วนเงาะ
5. เด็กหญิงนิอัสมีรา  ต่วนตือเงาะ
6. เด็กหญิงนุรฮีดาย๊ะฮ์  มูดอ
7. เด็กหญิงนูรฮัลยีซะห์  ตูแวมูดอ
8. เด็กหญิงนูรไอนี  อาแวกือจิ
9. เด็กหญิงบุศรอ  รอหม๊ะ
10. เด็กหญิงอาตีมา  อาแซ
 
1. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
2. นางสาววานา  หะยีเจ๊ะหะ
3. นายนาวี  ดอเล๊าะ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กชายซูกัรนัย  เพ็ชรบริสุทธิ์
2. เด็กชายซูไฮรี  เจ๊ะเง๊าะ
3. เด็กหญิงนูรจัสมิน  สมัถนาค
4. เด็กหญิงนูรอิสลามี  ยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงนูรไลลา  เซ็งสะตู
6. เด็กชายฟาอีช  สาแล๊ะ
7. เด็กหญิงสัลวาณี  มะนูเด็ง
8. เด็กชายอัลอิคลาส  ทักษิณณารักข์
9. เด็กหญิงอาอีซะห์  มะเย็ง
10. เด็กชายอิควาน  วิชา
 
1. นางสมพร  หมานนุ้ย
2. นางฟารีนา  อุเซ็ง
3. นางพรรณทิพย์  เพ็ญจันทร์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 1. เด็กชายซอลีฮีน  สะรี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฏฮาห์  มะลี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสวารี  ดือราแม
4. เด็กชายมูฮำหมัดฟัรดู  สามานุง
5. เด็กชายระพีพันธ์  เกตุพันธ์
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สังข์เพชร
7. เด็กชายอานัส  สะตาปอ
8. เด็กชายอารีซัน  มูซอ
9. เด็กชายฮานาฟี  บินอาแว
10. เด็กชายฮาฟิส  มะกาแอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคำสิงห์  หมวดคง
2. นายปริญญา  บุญลาภ
3. นายวิจิตร  เพชรรัตน์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปีนี
 
1. นายสุชาติ  มาสินธุ์
2. นายปริญญา  จุ้ยทอง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. นางสาวซูรียานิง  ตาปอ
2. นางสาวนูร์ฮีดายู  มะโซ๊ะ
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีรัตน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงซามีมี  มะอูเซ็ง
 
1. นายซาฟีอี  อาแซ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงซำซูรัยนี  อายะ
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอำรันห์  สาและ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงวรรณษา  อาแวนุห์
 
1. นางซากียะห์  มะโซ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงฟารีฮัน  มะเด็ง
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงนูรีดา   ยาโก๊ะ
 
1. นางสาวอัมนะห์  ดาโอะ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงสูซีลา  สะลูโว๊ะ
 
1. นายทวีป  มุขแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายนัสโร  มะปีเยาะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซาฟีรีน  อับดุลสามะ
2. เด็กหญิงนาซูฮา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซูซีลาวาตี  สะมะแอ
2. เด็กชายอาลีมัน  อีลา
 
1. นางกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงญาณี  อินทร์สะโร
2. เด็กหญิงพัจนาลัย  รัตนะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
2. นายสุรพงศ์  คงเขียว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  มูซอ
 
1. นายอัฟนาน  หะมะ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงอนิสนายูวา  หามิ
2. เด็กหญิงอัดนี  มะลี
3. เด็กหญิงอิลฟะห์มี  นาวะ
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
2. นางสาลือมอ  ยาตาเยะ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงสีตีนูรบาห์ญา  หามิ
2. เด็กหญิงอานัสริน  มูดอ
3. เด็กหญิงโนร์ฟาสลิม  สามะ
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
2. นางสาลือมอ  ยาตาเยะ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิต  สาแมบากอ
2. นายมูฮำหมัดอูโซะ  อุมา
3. เด็กชายอิลมาน  ดอฮะ
 
1. นายทวีป  มุขแก้ว
2. นายฤทธิเดช  สงวนวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนิชาดาภรณ์  ตันนิสัย
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายสราวุธ  ทองดี
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงภัทรภร   ใช้เหตุผล
 
1. นายสนอง   วรรณบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงซัลมี  มานะ
2. เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด
3. เด็กชายซาฟีกีน  อุเซ็ง
4. เด็กหญิงตัสนิม  ฮามะ
5. เด็กชายนิอัสวัน  นิฆามะ
6. เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสูเด็ง
7. เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ
8. เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยาสามิง
9. เด็กหญิงบาซีเราะห์  ยามาโด
10. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตดาวน์  ชูรักษ์
11. เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรัน  บากา
12. เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศร  ซองดี
13. เด็กชายมูฮำหมัดดาวูด  เจ๊ะแม
14. เด็กชายรอยฮัน  หะยีอุสมัน
15. เด็กชายอนัส  อาแว
16. เด็กชายอาดือลัน  มะเซ็ง
17. เด็กหญิงอานิส  หะยีลาเด็ง
18. เด็กหญิงอามีรา  บินมือเย๊าะ
19. เด็กชายแวมูฮัมหมัดรีซูวัน  ยูโซ๊ะ
20. เด็กหญิงโนร์อาริสา  บูงอตันหยง
 
1. นายปภัค  แก้วบุญชู
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายซอฟวาน  นาแว
2. เด็กหญิงซูเรีย  มะยูน
3. เด็กชายฟัรฮาน  มามะ
4. เด็กชายศุภดิตถ์  พูลทวี
5. เด็กชายอภิชาต  ยาการียา
6. เด็กชายอารีฟีน  มูซอ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเลี่ยม
2. นายธม  แก้วคง
3. นายแสนโชค  แดงนำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กชายอิรฟาน  มะเซ็ง
 
1. นายซัลมาน  สีระโก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายวันอดุลย์มุขสิทธิ์  บินยามะ
 
1. นางสาวสาลินี  บินมูซอ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินดี
 
1. นางชลลดา  พรหมฉ่ำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซามีม  หะยีนอ
 
1. นางฐิตินันท์  หะยะมิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  นราพันธ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองมาก
 
1. นางสุมาลี  คงคุณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายวันมูฮัมหมัด  สาและ
 
1. นางสาวอารีนา  อาลีบาโง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล  บินเจ๊ะมุ
 
1. นายกิตติภัฎ  พลศักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงซาฮีรา   ดอเล๊าะ
 
1. นายโกมนต์  หล่อทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กชายอับดุลฮาซีฟ  อับดุลสามะ
 
1. นางสาวนูรุล  มะยิ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  นราพันธ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ
 
1. นางสาวจิราพันธ์  สีพรหม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจรรยพร   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงจัสมิน   สาแล
3. เด็กชายจีระศักดิ์   วงศ์ศิริทัศน์
4. เด็กหญิงชุติวรรณ   จันทรัตน์
5. เด็กหญิงฐิตาภา   วิลาศคีรีพงศ์
6. เด็กหญิงณหทัย   ศูภภัทรจินดา
7. เด็กหญิงณาบิลลาห์   อาแซ
8. เด็กหญิงณิชนันทน์   จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงตัสนีม   สาโรจน์
10. เด็กชายทีปวัฒน์   เซ่งเวียง
11. เด็กหญิงธัญญรัตน์   อ่อนหนู
12. เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์
13. เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ
14. เด็กหญิงนิฟัลรา   เฮ็งปียา
15. เด็กหญิงนิเข็มมิกา   มูซอ
16. เด็กหญิงนูรฮูดา   มาหะมะ
17. เด็กหญิงนูริณฟาฏีณีย์  สะแม
18. เด็กหญิงบัลกิส   เด็ง
19. เด็กชายปริชญ์   รัตนคช
20. เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล
21. เด็กชายปิยะวุฒิ   ปูซู
22. เด็กหญิงพิชชาภา   อนันตณรงค์
23. เด็กหญิงพุตรีเดียนา   ดาเลโบ๊ะ
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โฉมอำไพ
25. เด็กชายภีมพัฒน์   รักการงาน
26. เด็กหญิงภูริชญา   ลิ่มเครือ
27. เด็กหญิงลภัสธนัน    พงษ์ทองเมือง
28. เด็กหญิงวรนารี   หวังวรลักษณ์
29. เด็กชายวรินธร   ฤทธิ์บรรเจิด
30. เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ
31. เด็กหญิงศุภรัตน์   ลอดิง
32. เด็กหญิงสุคณทา   มิ่งสุข
33. เด็กชายอรรถวุฒิ   ภู่เมือง
34. เด็กหญิงอักษิพร   เพ็ชรภาน
35. เด็กชายอัลวาริศ   ขุนทองจันทร์
36. เด็กหญิงอาเรียณา   แวมูซอ
37. เด็กหญิงเตชิตา   ภู่จิณณวัตร
38. เด็กหญิงโซเฟีย   มามะ
39. เด็กหญิงโรสมีนีย์   มาหะมะ
40. เด็กหญิงไลลี   สาระสีนา
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
2. นางสาวศิริกาญจน์  จันทร์ชีระ
3. นางนงนุตต์  ดำนิล
4. นางอังคณา  มะยือโร
5. นางสาวขนิษฐา  ขุนอำไพ
6. นางสาวซารีมะห์  มะ
7. นางสาวสูไฮลา  ดือเล๊าะ
8. นางมาฮีรันต์  สาแล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร
2. เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ
3. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะปอ
4. เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก
5. เด็กหญิงสาฟีก๊ะ  กาเซ็ง
6. เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา
7. เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง
 
1. นางสุนารีย์  พันธุเมฆ
2. นางสาวนภเกตน์   เพชรสลับแก้ว
3. นายนิมะ  นิเซ็ง
4. นางสาวชุติกาญจน์  เดิมขุม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา
2. เด็กชายซอฟฟาน  ดีนหมัน
3. เด็กชายบือราฮัม  เจ๊ะนุ๊
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พันธุเมฆ
5. เด็กชายสาฟีริน  อารง
 
1. นายอภินันต์  รายอสาและ
2. นายฟารีดีน  เลาะนะ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอชิรญา   ตรีพูนสุข
 
1. นางสาวยามีละห์  แวนาแว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   รีเป็น
 
1. นางสาวสาห์รอ  อูมา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กหญิงนูรุลญินาน   กูโน
 
1. นางสาวนูรไอนา   ดาเลโบ๊ะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงโนรฮาฟีเกาะห์  ลาเต๊ะ
 
1. นางฟาดีละห์  สาและ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กชายอรุโณทัย  ดาโอ๊ะ
 
1. นางอาสือละห์  ลอแม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายอุมัร  โครมัส
 
1. นางสาวยามีละห์  แวนาแว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. นายณัฐนนทน์   ยูโซ๊ะ
 
1. นายวัฒนา   ซาระคาน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา   วิลาศคีรีพงศ์
2. เด็กหญิงบัลกิส   เด็ง
 
1. นางสาวสาห์รอ  อูมา
2. Mr.Edwin Ruiz  Nicolas
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายครองเขต   บุญครองเขต
2. เด็กหญิงอมิตรา   หริ่งรอด
 
1. Mr.Wee Eng   Cheng
2. นายวัฒนา  ซาระคาน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. นายณัฐนนทน์   ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายนวพล   สอาด
 
1. นายวัฒนา   ซาระคาน
2. Mr.Wee Eng   Cheng
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงการีมะห์  อารง
2. เด็กชายฟาริส  เจ๊ะดือราแม
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาโร  มามะนอ
4. เด็กชายมูฮำหมัดฟาริส  มามะ
5. เด็กชายมูไฮมิง  เจ๊ะอาแว
6. เด็กชายอัมราน  ซอแล๊ะ
 
1. นายซำซูดิง  ยอ
2. นายมูฮาหมัด  อาซามิง
3. นางสาวสุณิศา  บินอีซอ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซัซวานี  เปาะอาเด๊ะ
2. เด็กหญิงซูฮัยฟาร์  ปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงซูไฮนี  ปูเต๊ะ
4. เด็กหญิงนิสฟูอายนี  ยูโซะ
5. เด็กหญิงอัลญาบัลกิฟ  วาเซ็ง
6. เด็กหญิงอัสวานี  เจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นางสาวซูรายา  อาแซ
3. นางสาวอาซียะ  มะอาแซ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 1. เด็กหญิงนาตาชา  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรอาตีฟ  นาปี
3. เด็กหญิงนูรูลไฮฟาร์  เจะมะ
4. เด็กชายมนัสวีย์  ว่องไว
5. เด็กชายมูฮัมหมัดรอฟีอี  บากา
6. เด็กหญิงลาตีฟะห์  มะ
7. เด็กหญิงอามาลียา  เจ๊ะดาโอะ
8. เด็กชายฮัมดัน  บือดอเลาะ
9. เด็กชายฮาซัน  ดอเลาะ
10. เด็กหญิงโซเฟีย  มะดีเยาะ
 
1. นางสูรียานี  บาหะ
2. นายอับดุลรอมดัน  บินเจะอาแว
3. นายสมพงศ์  บุบผาชาติ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงซูไหลา  ปะดอมะ
2. เด็กหญิงนาดีลา  นิจะ
3. เด็กหญิงนูรฮามีซา  มามุ
4. เด็กหญิงนูรเดียนา  บูกุ๊
5. เด็กหญิงฟาฮานา  จิปูเง๊าะ
6. เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัง  สีนำนุง
7. เด็กหญิงรูไซ่  มะ
8. เด็กหญิงลียานาฮ์  ตาเยะ
9. เด็กชายอิรฮัม   อาแวมะ
10. เด็กชายอิลฮัม  สามะแม
 
1. นายอันวา  เลาะมะ
2. นายนูรุลฮัมดี  บูกุ
3. นายเปาซัน  นิจะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีพงัน 1. เด็กหญิงซาฟีกา  ฮะ
2. เด็กหญิงนาซีฟา  มะแซ
3. เด็กหญิงเดียนา  หมิเจ๊ะนา
 
1. นางสาวเมเหรัน  แซแน
2. นางยิหวา  ดุกสุขแก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงนูรูฮาซียะห์  มูนีอามิง
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  ดาฮารี
3. เด็กหญิงฮาซียะห์  หะยีเจ๊ะดือราแม
 
1. นายวีระยุทธ์  มามะ
2. นางสาวลาตีป๊ะ  ยูโซะ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กหญิงนูรอัยน์  ดือเลาะ
2. เด็กหญิงนูรุลอีมาน  บินอาแวกือจิ
3. เด็กชายอาฟานดี  สาเล็ง
 
1. นางนฤมล  ธนาภรณ์
2. นางจุฑาทิพย์  วิสมิตานันท์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงธิวา  มณีหิมา
2. เด็กหญิงนูไรลา  มะดีเย๊าะ
3. เด็กหญิงอริษา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หนูคง
2. นางสาวสุวรรณา  ชูสุย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงดวงกมล   นามอยู่
2. เด็กหญิงนงนภัส   จีนธาดา
 
1. นางสาวนูร์ลัยลา   ตาเหย็บ
2. นายสราวุธ  นุ่นแก้ว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  สว่างกิจวัฒนา
2. เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์
 
1. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
2. นางปริชญา  มาสินธุ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายซูไฮมี  มะแซ
2. เด็กหญิงฮานีซะห์  ลาเต๊ะ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวสูรียานี  สือนิ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   กันพา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดือราแม
 
1. นายสราวุธ   นุ่นแก้ว
2. นายมูฮำหมัดนาเซ  เจ๊ะดอเลาะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. นางสาวนูรีดา  มาหามะนอ
2. นายอาดีลัน  อาแว
 
1. นายแวมาฮาดี  หะยีแวสตาปอ
2. นางรอฮีม๊ะ  หลังเถาะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงซูซานา  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงฟาราณีย์  ยาตาเยะ
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะเงาะ
2. นางสาวนูรพัชรีย์  เจ๊ะอุบง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายซุกัรนัย  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายฮาฟิส  แสนคำมา
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวซายารอ  สือนิ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  สัมพันธ์
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงนัทตาชา  สาและ
2. เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  มามะ
 
1. นายสุริยา  บรรลือพืช
2. นายประยูร  พรหมสกุล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี
2. เด็กหญิงมีริญธิรา   สาและ
 
1. นางลักษมี  สาและ
2. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายธรรณธรณ์  พรชัยพิสุทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยเกตุ
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายวิวัฒน์  สมาน
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาซีซัน  เจ๊ะอูมา
2. เด็กชายรอฮีมัน  เจ๊ะหลง
3. เด็กชายฮาเซ็ม  อูเซ็ง
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นายซูลกีปลี  สะมะแอ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กหญิงนาซีฟา  ยา
2. เด็กหญิงนูรอาซียะห์   หะยีอำมือเซาะ
3. เด็กหญิงฟัรฮานา  อาแว
 
1. นายสุขมัณฑ์  ซำซี
2. นางซาลีฮะห์  เจ๊ะโก๊ะ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กหญิงนูรกาตีกา  มามะ
2. เด็กชายมุสตากีม  สาและ
3. เด็กชายมูฮำหมัดสูไฮมิง  ดือเระ
 
1. นายสุขมัณฑ์  ซำซี
2. นายซูไฮมิง  มูซอ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กหญิงต่วนฮุสนาย์  ดาโอ๊ะ
2. เด็กชายมูอัมหมัดไฟดี   อาแว
3. เด็กหญิงวันอัยนานาตาซา  สะมะแอ
 
1. นายอิสมาแอ  อาแว
2. นางนฤมล  เมืองกเสม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กชายอาลีซัน  มะดูสาลี
2. เด็กชายแทนคุณ  ขวัญคง
3. เด็กชายไฟซัล  ติปรี
 
1. นายยอดชาย  รัดรึงสุนทรี
2. นางสายใจ  รัตนกาญจน์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายมุสตอฟาร์  แยนา
2. เด็กชายสิริวรรณ  คงไกรกล้า
3. เด็กชายอัสลัน  อาแวอีแต
 
1. นางสาวนูซาลินดา  อูมา
2. นางหทัยรัตน์  เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กชายมุสลีมัน  อูมา
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  แวเงาะ
3. เด็กชายฮำดาน  อาแซ
 
1. นายศิดิก  สือนิ
2. นางสายใจ  รัตนกาญจน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซาฟีรา  มะเส็ง
2. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
3. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
4. เด็กชายรุสรี  เงาะ
5. เด็กหญิงอัสละห์  มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา  เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา  เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์  ลอแม
 
146 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือราแง 1. เด็กหญิงนูรอายน์  เจ๊ะแล
2. เด็กหญิงวีรนุช  หะยีการียา
3. เด็กหญิงอาลีซา  เจ๊ะซอ
 
1. นางสาวอาฟีนา  บินอารง
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรังณ์  เจ๊ะมูดอ
2. เด็กชายอัซกีฮาน  เจ๊ะอูมา
3. เด็กหญิงโซเฟีย  สันหมุด
 
1. นายวีระยุทธ์  มามะ
2. นางสุทธิษา  สาย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงคูไซมัส  บินมามะ
2. เด็กหญิงฟาตีนา  เจ๊ะอูมา
3. เด็กหญิงอาอีซ๊ะห์  ยูโซ๊ะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางสุพร   บุญรัตน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายกามา  สะมาหะ
2. เด็กชายมีโย  ยะโก๊ะ
3. เด็กชายเศซัน  นิจะ
 
1. นายภูริชญ์  ตุนาสุข
2. นายยูฮัน  ปาเนาะ
 
150 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอเฮะ 1. เด็กหญิงนูรซาฟีนี  เจ๊ะดี
2. เด็กหญิงนูร์ซาฮีดา  เจ๊ะอาลี
3. เด็กหญิงไมซาตูลอักมัล  กอเดร์
 
1. นางสาวการตีนี  กีลีมอ
2. นางสาวสุรีนา  มะดีเย๊าะ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กหญิงนูไรฮาน  อาแซ
2. นางสาวปัทมา  สารีมาแซ
3. เด็กหญิงโรฮัยนี  บือราเฮง
 
1. นางสุดารัตน์  อาแวเตะ
2. นางซีตีปาตีเมาะ  มะยามิง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 1. เด็กหญิงนูร์นาตาซา  มะเส๊าะ
2. เด็กชายมุสลีมีน  มะฆา
3. เด็กหญิงสุฮัยลี  ดือราแม
 
1. นางประคอง  แดงขำ
2. นางสาวจุฑามาศ  เพชรไกร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงมายูณี  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวยูรียา  บินดาราแม
3. นางสาวอุษณา  อาแว
 
1. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
2. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงซูรายา  อาแวเลาะ
2. เด็กหญิงฟิตเร๊าะ  หะยีดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงอีรฟานี  อิบรอฮิม
 
1. นายซำซูดิง  ยอ
2. นางสาวสุณิศา  บินอีซอ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงนูรีดา  สนิ
2. เด็กหญิงนูรไอนิง  ดรอนิง
3. เด็กหญิงโซเฟีย  อูมา
 
1. นางสาวนูรา  อุมา
2. นางสาวมุห์สัยนี  สะอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายนิฮากีมิง  เจ๊ะสะแลแม
2. เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  สะแต
3. เด็กหญิงอัยนา  เง๊าะมูซอ
 
1. นางกุณฑิกา  ทวีลาศ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะนุ๊
2. นางสาวอัศมีรา  เจ๊ะและ
3. เด็กชายอานัฬ  โชติสุวรรณ์
 
1. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
2. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กหญิงนูรุลฟาตีฮะห์  อาแว
2. เด็กหญิงนูรูนัจมี  ตะตีนาลาฮา
3. เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีดือเระ
 
1. นางวีรยา  เพ็งไช
2. นางสาวฮานีซะห์  ดอเลาะ
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงมาเรียม  พรมเขียว
2. เด็กหญิงอามินนี่  นราวิทย์เสรี
3. เด็กหญิงแวนูร์ฮาซานี  กาเดร์
 
1. นางทัศนี  เพชรสลับแก้ว
2. นางปาลิดา  ชัยสวัสดิ์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายไพศาล  เวทมาหะ
 
1. นางสาวลภัสรดา  มากชู
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูบู 1. เด็กชายซูกรีนันท์  บินมามะ
 
1. นางนูรรอยยาน  การีแซ
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนิซูไฮนา  เสมอภพ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูสงวน
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิส  มูซอ
2. เด็กหญิงยูราวาตี  ยะปา
3. เด็กหญิงโนรฮาซีมะห์  เจ๊ะแม
 
1. นางการีมะห์  สากีแล
2. นางสาวนูรอาซีซะ  เจ๊ะอารง
 
165 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เหล่าสิ
2. เด็กชายวงษ์วุฒ  รักวงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  ถนอมพร
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงธันยพร  สมัครกิจ
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 1. เด็กชายมูฮำหมัดซาฟีรี  ดาลอ
 
1. นางคอรีเยาะ  นราวิทย์เสรี
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1. เด็กชายอาวีรู  อารง
 
1. นางมาห์ฮีรา  อามิง
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงบุสตานีย์  สาแล๊ะ
 
1. นางสาวจันทนี  ลาเต๊ะ
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงมารีนี  มะแซ
 
1. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กหญิงซูรีฟาร์  มะลาเย็น
2. เด็กหญิงซูไฮลา  หามะ
3. เด็กหญิงนูรฮัยนา  ดอเล๊าะ
4. เด็กหญิงนูรฮาซีกิน  อาแว
5. เด็กหญิงรุสมีดา  อายิ
6. เด็กหญิงอาฟีกีน  หามะ
 
1. นางสาวนอร์ซัลวานี  บินมาหะมะนอ
2. นางรูซีตา  บินนิมุ
3. นางสาวลลิดา  แซการี
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงซารีนา  สะมะแอ
2. เด็กหญิงมารียา  เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงฮัสวาณีย์  บือราเฮง
 
1. นางสาวฮาสานี  มะอาแซ
2. นางสาวปาตีเมาะ  มะอาแซ
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายซะห์โรลอัยดีล  อาแวสาแม
2. เด็กชายฟาอิส  บูกุ๊
3. เด็กชายอารฟัก  มะแอ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1. เด็กชายฟิรเดาส์  มิงมาแล
2. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะกียอ
3. เด็กชายไซฟู  อูเซ็ง
 
1. นายมะสอวี  มีซี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูรูลฟาตีกะห์  บินดือเระ
2. เด็กชายพิพัฒน์  สุวรรณเพชร
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชภักดี 1. เด็กชายซอดีกีนร์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอรัญณี  กุลยวน
 
1. นายมูลกัน  ฮาแวร์
2. นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอบาตู 1. เด็กชายซากีฟ  แลหะ
2. เด็กชายมูฮัยมี  อูเซ็ง
 
1. นางสาวนูฮายาตี  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวซามียะห์  อาแวนุ
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายฟัยซาน  มามะนาวี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจ๊ะมามุ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิซ  อาแวหามะ
 
1. นายธวัชชัย  สาและ
2. นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายคอลิด  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายซาโร  ยูโซะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  บากา
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ