รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 1. เด็กหญิงอัญชิสา  คำตัน
 
1. นางยุพิณ  พุทธศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงอรรถยา  สุวรรณกาศ
 
1. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นางสาวอรัญญา  บุญญะบุญญา
 
1. นางสาวอัจฉรา  แป้นพูน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทร์สุขศรี
 
1. นางสาวสิริพร   แก้วรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงอชิรญา  พืชมงคล
 
1. นางขจรจันทร์  ทองอุปการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงรัตติยา  มากแก้ว
 
1. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงอภิชญา  เวชเตง
 
1. นางนงลักษณ์  มาตรชมภู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูรักษ์
 
1. นางจิดาภา  มากมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  บุญชูวงค์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ธนาพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1. เด็กชายอรรถพล  เหมือนจันทร์
 
1. นางสมศรี  บุญเพ็ชรศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรุ่ง
 
1. นางพเยาว์  ชัยธนกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงนรีกานต์  รามณรงค์
 
1. นางจรรยา  ชูสุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 1. เด็กหญิงพัชรี  ตั้งกุญแจทอง
 
1. นางประไพ  เตละกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วคง
 
1. นางสิริพร  คงอิ้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอำภวรรณ  สงหลอ
 
1. นางสาวอัจฉรา  แป้นพูน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  พันฤทธิ์ดำ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล
 
1. นางวรนุช  วีระกิติกุล
2. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายวายุภัคร์  มุขตา
2. เด็กหญิงศรัณย์รัตช์  หลบภัยพาล
 
1. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
2. นางจินดา  นิ่มดำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังตุด
2. เด็กหญิงรัชนี  อินทรแป้น
 
1. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
2. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. นางสาวกานดาวศรี  แซ่ว้อง
2. นางสาวปาริฉัตร  คงทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
2. นางศิริพรรณ  ใจแท้
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธ์ุ
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางพิชามญชุ์  แก้วหัวไทร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงสุประภาดา  เสนอินทร์
 
1. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  นาคพุฒ
2. เด็กชายธนวัต  ปล้องใหม่
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลดำเนิน
 
1. นายศราวุธ  เทพสุภา
2. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงบาจรีย์  เสนีย์
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันเพชร
3. เด็กชายอธิพงศ์  ชูภักดิ์
 
1. นางสาวจีระภา  เพิ่มเดช
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงชฎากิตติ์  อุบลจินดา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งชู
3. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  สว่างเมฆารัตน์
2. นางสุชาวดี  แดงไชยศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ชรศรี
2. นางสาวประอรรัตน์  สังข์เกลี้ยง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันสุกสี
 
1. นางวรรดี   ซุ่นเซ่ง
2. นางสาวบุษรารัตน์  ฉีดอิ่ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงใหม่
 
1. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว
2. นายศราวุธ  เทพสุภา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงณิชชยา  มูลสาร
 
1. นางวิไลวรรณ  บัญถะ
2. นายศรายุทธ  ด้วงทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตุ้งแก้ว
 
1. นางณัฐชยา  ขุนพลช่วย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  ปาละสุวรรณ
 
1. นางณัฐชยา  ขุนพลช่วย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสม
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายติณณภพ  สุขจุล
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  คงเกลี้ยง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญยัง
2. เด็กชายวีรภัทร  พนมรักษ์
 
1. นางมัลลิกา  วิรุฬห์รัตกุล
2. นางอุมาภรณ์  หนูกลิ่น
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ส่งเจริญ
 
1. นางบุญญา   พงศ์พุ่ม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิโสม  จันทวาส
 
1. นางสุปราณี  ขำตรี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กหญิงอภิญญา   สุกหอม
 
1. นางสาวสำรวย  หนูสม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กชายพิทยุตม์   แก้วทอง
 
1. นางสาวสำรวย  หนูสม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเมทิรา  อยู่เดช
 
1. นางสาวสเก็ดดาว  เกตทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์
2. เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว
3. เด็กชายูภูมินทร์  นาคฤทธิ์
 
1. นางนงเยาว์  เจริญวิริยะภาพ
2. นางอำพร  เมืองสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คุณประทุม
2. เด็กชายยศพนธ์   ม่วงช่วง
3. เด็กชายอนันตสิน   ชื่นกลิ่น
 
1. นางพัชรี  กาลานุสนธิ์
2. นางสาวอุบลวรรณ  เมืองแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกานติมา  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติยา  นกแก้ว
3. เด็กหญิงวรธนา  ขาวเผือก
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางนงคราญ  เครือพิชยะการกุล
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิ่มแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  รัตนพันธ์
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางนงคราญ  เครือพิชยะการกุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงข์ทอง
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  หนูเอียด
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงทิญาภา   รักษาวงค์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ
 
1. นางสาวกนกอร  สินน้อย
2. นายศราวุธ  เทพสุภา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. นางสาววรรณวิวาห์  หนูคง
2. นายสันติภาพ  ศรีทองแก้ว
3. นางสาวเพลงพิณ  หนูเอียด
 
1. นางสาวจุติมา  ยังสังข์
2. นางรัตนาภรณ์  ราชเมืองขวาง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายจิรสิน  ไชยเพชร
2. เด็กชายวิชชรัตน์  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เนตรวงค์
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ขวัญรอด
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะยาง 1. เด็กชายนที  สืบวงศ์
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เกตนะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ทองร่วง
2. นางธิติมาพร  แป้นด้วง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายจิรายุ  สว่างรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
 
1. จ.ส.ต.ถาวร  นุ้ยเกลี้ยง
2. นางนุศรา  สงยัง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใสอ้อย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   สังข์ขาว
2. เด็กชายธรากร   จันทร์เอียด
 
1. นายโกวิทย์   ยอดราช
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายจิรศักดิ์  อินทร์อักษร
2. นายภัทรพงศ์  ทองคง
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางสาววรรณเพ็ญ  แก้วปนทอง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายธีรไนย  ฟองเอม
2. นายนราทิพย์   อินทร์ยอด
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางอัจฉราภรณ์  ธัญญะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทับธนะ
3. เด็กหญิงธนัญชญา  เอกผักนาก
4. เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์ไชยคุณากร
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวดำ
 
1. นางสาวดวงกมล  เกื้อมิตร
2. นางสาวสุภัทรา  รอดชุม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
2. เด็กหญิงฐิตามินทร์  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงปณิตา  อิสโม
4. เด็กหญิงภัทรมน  ชนะสงคราม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  หนูเจริญ
 
1. นายชิตติพัทธ์  บุญภักดี
2. นางอาพร  แสงแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชงัดเวช
2. เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่มน่วม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สงจันทร์
4. เด็กหญิงนันธิกานต์  จันหนู
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไข่ดี
 
1. นางสุชาวดี  แดงไชยศรี
2. นางสาวศิริวรรณ  พร้อมมูล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายทิวากร  ชื่นกลิ่น
2. เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์พันธ์
3. เด็กหญิงวรกานต์  หนูชู
4. เด็กชายวสันต์  พรหมรัตน์
5. เด็กหญิงอัญญรินทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์จุลีย์  นวลใหม่
2. นางสุจิรา  ชูดำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงธิชาดา   ละออแท้
2. เด็กหญิงพรพรหม  คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ชูขำ
4. เด็กหญิงศิวารยา   ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ   จิตเนียม
 
1. นางกชพร   ปัทมวงศ์
2. นายธีรวุฒิ  ทองรักขาว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. นางสาวกมลชนก  สุขอนันต์
2. นางสาวปานระพี  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายรพีภัทร  บุญเอียด
4. เด็กชายเจษฎา  จิตเวช
5. นางสาวเมลิสสา  ใจใหญ่
 
1. นางสิริพร  บัวทอง
2. นายธนะพล  พุ่มพูล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิตต์เทวัญ   จิตต์ภักดี
2. เด็กชายณัฐชพน  จุลพูล
3. เด็กชายดนตรี  กลับแป้น
4. เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งเรือง
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายสมมาตร  ทองปาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ยังช่วย
2. เด็กหญิงจันทนา  แสงอำไพ
3. เด็กชายนฤพล  หนูคง
4. เด็กชายสิทธิพร  หมื่นปราบ
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อนุวัฒนากุล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
2. นางสมศรี  ประมุข
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลอยคลัง
 
1. นางสุภาภรณ์  สมวงศ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงพรชนิต  ทองอิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนภรณ์  สงสุรินทร์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทัตธีรา  แดงนิ่ม
 
1. นางวิไล  ยศกิจ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริรัตน์
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณภัทร  พรหมนวล
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  หิรัญรัตน์
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นายนราธิป  กลิ่นเขียว
2. นางสาวพนิดา  บัวศรี
 
1. นางสาวญาณิศา  สุวรรณลิขิต
2. นางนิภาวรรณ  ท้าวสกุล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันณิกา  โรจชะยะ
2. เด็กหญิงญานิศา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูคง
4. เด็กหญิงณิชารีย์  โขมพัตร
5. เด็กหญิงธนวรรณ  รุยัน
6. เด็กหญิงนภสร  อัณฑยานนท์
7. เด็กหญิงมนปรียา  มนตรี
8. เด็กหญิงศุภลัคน์  เกตุด้วง
9. เด็กหญิงสวรส  พุทธศุกร์
10. เด็กชายอิสริยา  ชูอินทร์
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เกื้อหล่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แจ้งจุล
4. เด็กหญิงนูรีมาร์  หัดเลาะ
5. เด็กหญิงบุณยวีร์  คงเกิด
6. เด็กหญิงประภารัตน์  ทองประดิษฐ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  สังฉิม
8. เด็กหญิงศศิวิมล  จ่าถิ่น
9. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข
10. เด็กหญิงอามาณี  โพธิดอกไม้
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
2. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
3. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย
2. เด็กหญิงณัฐชา  ยอดขาว
3. เด็กหญิงปิติอร  สุวรรณคีรี
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุดจันทร์
5. เด็กหญิงภควรรณ  จินา
6. เด็กหญิงลลิตา  หมื่นชนะ
7. เด็กหญิงลลิตา  จันสุกสี
8. เด็กหญิงวีรปรียา  สุขชุม
9. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง
 
1. นางภัทราภรณ์   ชูสง
2. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
3. นางอรุณทิพย์  เต็มยอด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กหญิงกฤดาธิกา  สุวรรณชนะ
2. เด็กหญิงกฤตาการณ์  ดีแสง
3. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติชญา  คำสอน
5. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นวลแก้ว
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  อินทองมาก
7. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
8. เด็กหญิงพิริสา  ช่อสม
9. เด็กหญิงอธิติยา  บุญยัง
10. เด็กชายอาทิตย์  อิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุบล  ฉิมรักษ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายกมลภพ  มูลเมฆ
2. เด็กชายติณณภพ  ศรีโดน
3. เด็กชายพลวัฒน์  ณะนวน
4. เด็กชายศุภวิชญ์  คล้ายสมบัติ
5. เด็กชายอนันต์ยศ  แสงสุวรรณ์
6. เด็กชายอภิภัทร  ไชยปุริยวงศ์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ชูเกื้อ
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มุขศรีประเสริฐ
 
1. นายสุภาพ  อนุสุวรรณ
2. นางยุพิน  บุญทรงธรรม
3. นางสาวสุณิสา  อินทองแก้ว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  รัตนวงค์แข
2. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
3. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
4. เด็กหญิงฐิติชญา  คำสอน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
6. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
7. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
8. เด็กชายวโรดม  ทองเรือง
9. เด็กหญิงหฤทัย  จันสำรวม
10. เด็กชายอาทิตย์  ฮิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุบล  ฉิมรักษ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรศิริ
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แขกเพ็ง
 
1. นางสาวสัมผัส  สังคะหะ
2. นายประสิทธิ์  ศรีชัย
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. นายกิจจา  ศรีนวนเอียด
2. นางสาวรตนพรรณ  ไชยบาล
 
1. นายวิษณุ  พานแพน
2. นางสาวสำรวย  คงทองสังข์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองบ้านนา
 
1. นางสาวปราณี  แย้มรัตนกุล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  พวงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายศิววงศ์  จิรโรจนันทพร
 
1. นายธีระยุทธ  เสนาทับ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายเมธี  คงทองสังข์
 
1. นายภิญโญ  นนตรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีจิตร
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  พวงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงพันร์ณษา  ผ่องศรี
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่มน่วม
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กหญิงบุญดี  ทองเชิญ
 
1. นางณัฐนพิน  สุนทะโก
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง
2. เด็กหญิงนัชชา  มากแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
2. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เหมือนขาว
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เหมือนพรรณราย
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
2. นางสาวสเก็ดดาว  เกตทอง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุดจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  พ่วงคง
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สังคะโม
2. เด็กหญิงธัญสินี  วุ่นบัว
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  ดีแก้ว
 
1. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
2. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลิดา  พรมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายวรภัทร  คงทุ่ง
 
1. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
2. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 1. เด็กชายกลาง  พลแสง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มากภิบาล
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชูจันทร์
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ธนาพงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
 
1. นางอัจฉรา  หิรัญสาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว
 
1. นางเสาวภา  กิจวาส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
 
1. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
 
1. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ขำจีด
4. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
5. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
7. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
8. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
9. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
3. นางจรีวรรณ  ชูกลิ่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนูสังข์
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  ขำจีด
5. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
6. เด็กหญิงประกายดาว  ขุนทอง
7. เด็กหญิงพรรณภัทร์  แก้วกาญจน์
8. เด็กหญิงพัชรี  ศิริอนันต์
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
10. เด็กหญิงราชาวดี  เสนเกตุ
11. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
12. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
13. เด็กชายสัมฤทธิ์  ทองเรือง
14. เด็กชายสิรวิชญ์  โสดา
15. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางสาวอธิษฐาน  เดชมาก ณ พัทลุง
3. นางรัติยากร   บุญช่วย
4. นางนิวร  เกลี้ยงนิล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กชายกรวิทย์  แก้วสาร
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  รักษ์จันทร์
4. เด็กหญิงกาญวิภาวดี  พูลสง
5. เด็กชายกิตติภณ  ศรีสังข์
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสังข์
7. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงฐานิตา  รักษ์จันทร์
9. เด็กชายณัฐวัต  เมืองชุม
10. เด็กหญิงณิชานาฎ  แก้วขาว
11. เด็กหญิงณิชารีย์  รักษ์จันทร์
12. เด็กชายธนบดี  ชุมคง
13. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศรีสังข์
14. เด็กชายพงศกร  เหมือนพรรณราย
15. เด็กหญิงวะริษา  เหมือนหนู
16. เด็กหญิงสมวาสนา  สุขสุวรรณ
17. เด็กหญิงสุจิรา  พูลสง
18. เด็กหญิงสุชานุช  เหมะรักษ์
19. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหมะรักษ์
20. เด็กหญิงอจิรา  แก้วมาก
 
1. นางชื่นจิต  ขาวสุด
2. นางสาวฐานิตา  จตุรพัฒนานันท์
3. นายระพิน  ชูทอง
4. นางดารุณี   เดชสุข
5. นางมัณฑนา  เพ็งประไพ
6. นางสาวธิดารัตน์  วายุภักดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแดง 1. เด็กชายธนกฤษ  คงเขียว
 
1. นางภานิพรรณ  ดวงจักร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นายบุญสอด  ทองแดง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วคง
 
1. นางสิริพร  คงอิ้ว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย
 
1. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กชายทวีวงศ์  พงศ์พันธ์
 
1. นางปริศนา  นิ่มคร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงมิมิลตรา  ทองประศรี
 
1. นางสาวจุฑาพร  เส้งเอียด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกาะทอง
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายชนะพล  สมุหเสนีโต
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายอำพล  ไม่ทุกข์
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภจิรา  ขวัญจันทร์
 
1. นายธีรวัช  ชีช้าง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ด้วงสังข์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตน์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย
 
1. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นายบุญสอด  ทองแดง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
 
1. นางสินีนาช  เกษรินทร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นางสาวลักษิกา  นวลแก้ว
 
1. นายอรุณ  รัตนพันธ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชญา  ถิ่นนา
3. เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต
5. เด็กชายธีรนรุตม์  อินทรสุข
6. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เทพ
7. เด็กชายพัสกร  ทองสง
8. เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา
9. เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณศร
10. เด็กชายสิรวิชญ์  เส้งสุ้น
 
1. นางเย็นจิตร  เพชรกาฬ
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
3. นายชิตติพัทธ์  บุญภักดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงชลดา  เจนจิตราวงศ์
2. เด็กชายชินธิป  มุสิกวงศ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  มะหะหมัด
4. เด็กชายทวีวงศ์  พงศ์พันธ์
5. เด็กหญิงนันจริยา  เตี้ยนวล
6. เด็กหญิงสิรินารถ  ยาการียา
7. เด็กชายอติชาติ  เยี่ยงกุลเชาว์
8. เด็กชายอรรถการ  คงขำ
9. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยแก้ว
10. เด็กชายเชิดสกุล  มุสิกวงศ์
 
1. นางปริศนา  นิ่มคร
2. นางมัลลิกา  วิรุฬห์รัตกุล
3. นางอุบล  บุณยาดิศัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
2. เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
3. เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
4. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสองเมือง
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย
6. เด็กหญิงอัยมี่  อภัยพงศ์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวชิตชนก  ปาธะรัตน์
3. นางสาวเบญจวรรณ  พรหมมาก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
2. เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
3. เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
4. เด็กหญิงปาทิตตา  แก้วสองเมือง
5. เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย
7. เด็กหญิงอัยมี่  อภัยพงศ์
8. เด็กหญิงโฟร์โมสต์  อภัยพงศ์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวชิตชนก  ปาธะรัตน์
3. นางสาวเบญจวรรณ  พรหมมาก
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงนฤมล  คงเขียว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปาละมาณ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  คงแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาศินี  เต็มพร้อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงสิน
6. เด็กหญิงเมริษา  สามสี
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีคงแก้ว
2. เด็กชายคณัฐนันท์  สีคงแก้ว
3. เด็กชายคันธารัตน์  แก้วดำ
4. เด็กหญิงประภัสรา  มุสิกนันท์
5. เด็กชายเจษฎา  พิกุลงาม
 
1. นางระเบียบ  ตั้งไล่
2. นางจิราวรรณ  อินทร์แป้น
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงรุ่งลักษณ์  นุ่นกลับ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขาทอน
 
1. นางสาวพยงค์  งอกงาม
2. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  สมเจริญวัฒนา
 
1. นางสุนันทา  เธียรสุรารักษ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 1. เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง
 
1. นางนวลประภัสสร์  อุดมศิลป์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงอริศา  รักงาน
 
1. นายโสภณ  ทองดำ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี
 
1. นายEdric  L.Jalago
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ห้วยใส
 
1. นางสาวิตรี  ชูดำ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กชายคาร์ธิกเกยะ  โลเกช
 
1. นางสาวบงกช  บุญมูสิก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ห้วนแจ่ม
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  แก้วปนทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทับชุม
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา   อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงมัญชุสา  ปานนิล
4. เด็กหญิงรพิรัตน์  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงอินทุอร   พรหมแก้ว
 
1. นางสมใจ  ชูหนู
2. นางสาวกรรณิการ์  ด้วงช่วย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกื้อชู
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  เกียรติสุข
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กหญิงปุณยนุช  รักจันทร์
2. เด็กชายพัชญศักดิ์  มะลิวงศ์
 
1. นางอนัญพร  ในเรือน
2. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กชายปิยะราช   คงร่วง
2. เด็กชายสัณหณัฐ   สงวนศักดิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงศ์สวัสดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสงค์
2. เด็กหญิงนันทิตา   ปานแก้ว
3. เด็กชายปัญญพัฒน์  ถึงมูสิก
4. เด็กชายศุภกร  สงจันทร์
5. เด็กชายอดิเทพ  บุญทอง
6. เด็กชายเด่นภูมิ  หัทยานนท์
 
1. นายประสพ  คงเรือง
2. นางสาวกมลนิตย์  เมืองสง
3. นางวรรณี  รัตนพันธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนถบ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เสถียร
2. เด็กชายจารุวัฒน์  กนฑะรัตน์
3. เด็กชายตะวันฤทธิ์  หนูบูรณ์
4. เด็กชายธราเทพ  บุญโยม
5. เด็กชายยศกร  สมมาตร
6. เด็กชายหัฎฐกร  สมมาตร
 
1. นายทวี  นามวงษ์
2. นางสมรวย  ชูช่วย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อินทรสุวรรณ
2. เด็กชายจารุวัฒน์  บัวแสง
3. เด็กหญิงชุธิกาญจน์  อินทรา
4. เด็กหญิงนันทิชา  อินนิล
5. เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบรรจบ
6. เด็กหญิงพัชราพร  หรุดคง
7. เด็กหญิงพิมพ์นิตชา  ขวัญใจ
8. เด็กหญิงภูษณิศา  นวลทอง
9. เด็กหญิงวริศรา  ดำชูพลาย
10. เด็กหญิงอุษามณี  ดำชูพลาย
 
1. นางจารุวรรณ  จันทระ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  คงสีปาน
2. เด็กหญิงกันติชา   ห้วยใส
3. เด็กหญิงกัลยกร  เส้งเลี่ยม
4. เด็กชายคทาวุธ   แก้วแหร้
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ช่วยเมือง
6. เด็กหญิงปานตะวัน  จันแดง
7. เด็กหญิงเกศสิริ  นวลศรี
8. เด็กหญิงเขมอักษร   จันแดง
9. เด็กหญิงเปมิกา  เพชรเส็ง
 
1. นายสมมิตร  สังเกตุ
2. นางวิไลรัตน์  อนันตวงศ์
3. นางญาณิศา  จันทร์หอม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ชูช่วย
2. เด็กชายชาญวิทย์  ยอดราช
3. เด็กชายสหรัฐ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงมรกต  เกศรินทร์
2. เด็กหญิงสายวารี  เสนรุย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กหญิงนงยา   ตุ๊กสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนศิริ   คงแคล้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีมาก
 
1. นางรัตนา  สงวารี
2. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กหญิงกนกพร   เจริญคง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แก้วสุข
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หัสน้อย
 
1. นางรัตนา  สงวารี
2. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองศรีนุ่น
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วศรีขาว
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
2. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  มุสิกะปาละ
 
1. นางสาวสุนันทา  สาเส็ม
2. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายธงธรรม  หลักชัย
2. เด็กชายอัฐพงค์  พลพงษา
 
1. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายธนัญขนก  ศรีนุ่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิณีรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนกร  สุขราม
2. เด็กชายพีรณัฐ  เดชสุข
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติยาวรรณ  รองเหลือ
2. เด็กหญิงปฐวีกาญ  เพ็ญบูรณ์
 
1. นายสมเสียร  สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร  ขำตรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรชนะ
2. เด็กชายสรวิศ  แก้วแหร่
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
2. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายชยพล  อัครวิวิบูลย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  อรุณรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขาวคง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอยลิบ
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. นางสาวจันจิรา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  สายมณี
3. นางสาวอาภัสรา  ขาวมาก
 
1. นางปิยลักษณ์  ขุนทอง
2. นางสาวมนฤดี  บุญยก
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 1. เด็กชายณัฐพงค์  ช่วยบำรุง
2. เด็กชายสรรเพชญ์  ทองอุบล
3. เด็กหญิงโชติกา  คงชู
 
1. นางสุดา  หนูมาก
2. นายอาคม  เส้งเอียด
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  บุญชูวงศ์
2. เด็กชายทีปกร  แสงบุญ
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  ทองทุ่ม
 
1. นางประพิศ  ปัทมัตย์
2. นางจุรีรัตน์  บุญเลิศกุล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายคฑาณพ  ใหม่จิตร
2. เด็กหญิงชนมน  ขาวเผือก
3. เด็กชายณฐพัทธ์  คำเพ็ง
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางศศิธร  โสมณะ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กหญิงจันทนา  แสงอำไพ
2. เด็กชายทินภัทร  สมใหญ่
3. เด็กชายสิทธิพร  หมื่นปราบ
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อ่อนไพรี
2. เด็กชายธนดล  พูนนวล
3. เด็กชายรวิภาส  หอยนกคง
 
1. นางสาวยุววรรณ  ช่วยจันทร์
2. นางสาวนุชนาฏ  จันทร์ดี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายนภเกตน์  เมาน้ำพราย
2. เด็กชายพงศธร  เสนเผือก
3. นายอนิวัต  ทองรักษ์
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เทพชู
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุภัยพากย์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดำสม
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางจารุณี  บุญสุข
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กชายธันวา  เข็มทิพย์
2. เด็กชายนันท์ทัต  สังข์ทอง
3. เด็กชายภาณุ  ชูรักษ์
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นางสุนันทา  หลวงคง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นายณัฐนนร์  แก้วเจริญ
2. นายณัฐพล  ซิ้วเยว
3. นายพลากร  เกื้อหล่อ
 
1. นายมนัส  นุกูลรัตน์
2. นายสมชาย  โอนิกะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงศาริกา  พิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชูเมือง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธะนะแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เกาะทอง
3. เด็กหญิงเกศราพร  คงแก้ว
 
1. นางจรวย  อินมณเทียร
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กหญิงฉันทิศา   สงสังข์
2. เด็กชายชญานุตม์   หมุกดี
3. เด็กหญิงชลนิภา  นุ้ยด้วง
4. เด็กหญิงอริสรา   รักเกิด
5. เด็กหญิงอรไพลิน  เทพรักษ์
6. เด็กหญิงเมลิสษา   เต็มราม
 
1. นางอมราวดี   ทองขาว
2. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
3. นางสาวกัญญา   ไชยศรียา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. นางสาวกมลทิพย์   ชุมไชยโย
2. เด็กหญิงณิชาดา  รัตนสุวรรณ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   ปลอดเหล็ก
4. นางสาวนุชรีย์  รุ่งพุด
5. นางสาวสุจิรา  ศรีเจริญสกุลกิจ
6. นางสาวอภิญญา   เพชรนุ่น
 
1. นางอมราวดี   ทองขาว
2. นางสาวจารุณี  จันทร์ดำ
3. นางสาวสำรวย  คงทองสังข์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงชนันดา  ชูเงิน
2. เด็กชายธรรมรงค์  วางกลอน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูนุ้ย
 
1. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
2. นางวาสนา  เพ็งอิน
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นางสาวกัญชนก  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทผลึก
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงเจริญญา
 
1. นางสาวอัจฉรา  แป้นพูน
2. นางสุพาภรณ์  วิไลประสงค์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จันทร์เทพ
2. เด็กชายพฤตินันท์  ชูแก้ว
3. เด็กชายสรวิชญ์  นุ้ยเล็ก
 
1. นายถวิล  เจ้ยชุม
2. นายคนองศักดิ์  หนูสังข์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ไข่มณี
3. เด็กชายวีรชน  ช่วยประดิษฐ์
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางสาวนาถยา  ตำปาน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงนิชาภา   เวชจันทร์ศิล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  วุ่นชุม
 
1. นางชูศรี  ฤทธิ์คง
2. นางสุจินต์  ทองสีดำ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กหญิงดาริชา  จันทร์สุขศรี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แดงเอียด
3. เด็กหญิงปัทมาพร  พุทธสุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  ทองไสย
2. นางสิรภัทร  สังข์วิเศษสุทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชำนาญแป้น
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ช่วยประดิษฐ์
3. เด็กชายวรันธร  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางคำจิต  เรืองศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงณัฎฐิกานต์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงทิพติยาวดี  ด้วงสังข์
 
1. นางสาวเรวดี  แย้มแสง
2. นางสาววราลี  ศรีหิรัญ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ปานเพชร
2. เด็กหญิงศศิภิมล  ธรรมเพชร
3. เด็กหญิงเพชรา  อักษรเนียม
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางวิไล  สุวรรณสุนทร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองนวล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสุนทร
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางสาวปกาพันธ์  คล้ายสมบัติ
2. นางพนิตา   จันทมาศ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีถะภูมิ
2. เด็กหญิงธนัชพร  อักษรชู
3. เด็กหญิงปริญญาดา  เพชรมณี
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กหญิงดุจเดือน  ถนนทิพย์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองประดับ
 
1. นางสาวปนิดา  หนูเรือง
2. นายบรรลือศักดิ์  สมานุภาวิน
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1. เด็กหญิงณัฐณชา  ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงศุภากร  ยิ่งคง
3. เด็กชายอภิวิชญ์  รักล้วน
 
1. นางสาววีร์ดา  สมัครหานาย
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงบุญญาพร  พุฒขาว
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ธรรมเพชร
3. เด็กหญิงอินทิรา  รามรักษ์
 
1. นางภาวดี  คงแข็ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ชรกาศ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายภัทรชัย  ประชุมทอง
 
1. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 1. เด็กชายรติกร  จันทรขนิษฐ์
 
1. นางสาวสุภาณี  ขุนรักษ์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจักรกริช   ชูทอง
 
1. นางสุกัญญา  รักจันทร์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ไกรทอง
 
1. นางวาสนา  พลด้วง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอภยาราม 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์  รักพวก
 
1. นางกรุณา  หมวดมณี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายปฏิภาณ  หวานส่ง
2. เด็กชายพงศกร  ชูชื่น
3. เด็กชายสมหมาย  รัตนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เพื่อนสงคราม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีคำม้วน
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองทรัพย์
 
1. นางสาวฉลอง  มาณะแก้ว
2. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤติน  เรืองพุทธ
2. เด็กหญิงวันดี  พะปะเสน
 
1. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1. เด็กชายธนยศ  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวมลฤดี  แกล้วทนงค์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายธนานพ  รักพันธ์
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  แสนสุข
 
1. นางสาวยุวดี  หมื่นเพชร
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางสาวกัลญา  หนูขาว
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายศิวัช  มุสิด
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายภานุพงศ์  จุลรอด
 
1. นางสาวภัษราภรณ์  สิงห์อินทร์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายภูริพล  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แซ่เกอะ
 
1. นางสิริพร  บัวทอง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริภักดิ์
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายวีระยุทธ  แสวงบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  นวลขาว
3. เด็กชายอภินันท์  คงอนันต์
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางนันทนัช  กุลศิริเดชานันท์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทยราช
2. เด็กชายจักรพันธ์  รามแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิษา  ช่วยเนื่อง
 
1. นางทัศนียา  สุวรรณโรจน์
2. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายฐปนวัจน์  ขำกิจ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ดำสนิท
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดำสนิท
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นายประภากร  ศรีโสภา
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายจรณชัย  ธานีรัตน์
2. เด็กชายญาณกร  ปานแก้ว
3. เด็กชายอัครเดช  รัตนพันธ์
 
1. นางทัศนียา  สุวรรณโรจน์
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์มณี
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  โสมณะ
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  สังเศษ
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
2. นายอดิสร  ชูเชียร
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายอลงกรณ์  ปานแก้ว
2. เด็กชายเดชนรินทร์  เอียดดำ
 
1. นายสมเสียร  สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร  ขำตรี
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายนาวิน  หอยมณี
 
1. นางสาวญาณิศา  สุวรรณลิขิต
2. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายจักรภัทร  ยอดแก้ว
2. เด็กชายทักษดนย์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายธนวัต  เหล่าแก้ว
 
1. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
2. นางปาริฉัตร  ปานพรหม
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายกนกพล  นุ่นนา
2. เด็กชายจักรี  สีแก้วคง
3. เด็กชายอนุภัทร  หวานสุข
 
1. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
2. นางสาวนาถยา  ตำปาน