รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

มหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2561
ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนบ้านสะบารัง โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโลย 1. เด็กหญิงยูรีนาร์  ยูโซะ
 
1. นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กหญิงฟาคีเราะห์  สมุทรางกูล
 
1. นางเสาวคนธ์  ดำรงชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. เด็กหญิงอัยนี  ดือราแม
 
1. นางสาวตุแวรอซีดะห์  กาแม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงซาเมร่า  อาแย
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ขุนทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวอัสมา  สาเมาะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนินาเดีย  นิอามัน
 
1. นางหัสสน๊ะ  บูสะมัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1. เด็กชายบัดรี  มามะ
 
1. นางสุวิมล  รักษาพล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวดรุณี  มณีสังข์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1. เด็กหญิงมารินี  เจะนะ
 
1. นางสาวสูไรนี  สาและ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1. เด็กหญิงนูรรัยซะห์  กูจิ
 
1. นางวรพร  โรจนหัสดินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1. เด็กหญิงสูุนิตา  วาแม
 
1. นางเรวดี  ชูสกุลวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณภักดี
 
1. นางกันยา  วะตะกี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1. เด็กหญิงนูรตัสนีม  สาแม
2. เด็กหญิงนูรฮาวา  สามะ
 
1. นางแวนูรียะห์  แวดอเลาะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ
2. เด็กหญิงนูเรน  กูวิง
 
1. นางซูรอยดา  อัลยุฟรี
2. นางนูรีดา  กูวิง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  ยูโซะ
2. เด็กหญิงเปาะอารือตี  เสะดือรานิง
 
1. นางสาวสูไรนี  สาและ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง
 
1. นางรัตนา  ทองสีนุช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เอมวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางราพา 1. เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว
2. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ
3. เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ
 
1. นางสาวอาอีเซาะ  มาหะ
2. นางสาวปวีณ์กร  คลังข้อง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์  มะลี
2. เด็กหญิงนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง
3. เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม
 
1. นายนรินทร  ผ่องอำไพ
2. นางศศิธร  ผ่องอำไพ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเตะ
2. เด็กหญิงฟาอีซะห์  ลาเตะ
3. เด็กหญิงฟุฏลา  สาและ
 
1. นายอาดัม  ยูโซะ
2. นางสาวโรหะนี  ดือราแม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฆอนีตา  เจะสะมะแอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไรมี  มามุ
3. เด็กหญิงอาลีซา  มามะ
 
1. นางสาวอลิสา  หวันกะมา
2. นางศุภวรรณ  อุเซ็น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สูงจารย์
 
1. นางสาวนิยูสนี  พัชณีย์
2. นางสาวนารีสา  หะยีสาเมาะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนูรีซาน  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 1. เด็กชายสุฟัน  ยาลา
 
1. นางสาวนาปีซะ  สาและ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายกูอัฟฟาน  เด่นอุดม
 
1. นางสาวดารูณี  แวมามะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 1. เด็กหญิงนูรมาเรียนี  สุหลง
2. เด็กหญิงอามิตา  ดอคอ
 
1. นางสาวสาเร๊าะ  หมาดเต๊ะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงอานีต้า  ยะโกะ
 
1. นางสาวนินูรีตา  นิโซะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามง 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  ซีเดะ
 
1. นางปาตีย๊ะ  มะสารี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. เด็กหญิงเจ๊ะลีดีญา  สมาแฮ
 
1. นายปาฮามี  อาแว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศุภกุล
 
1. นางสาวสุนันท์  เส้งสุ้น
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือยา 1. เด็กหญิงนาปีซะห์  มะยิ
 
1. นายอุสมาน  อีแต
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. เด็กหญิงรุสนานี  หะยีสมาแอ
 
1. นางสาวอัสมา  อับดุลซาลาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกิด
2. เด็กชายนวภูมิ  บุญรักษ์
3. เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
 
1. นางสาวรุซนา  มาลัยสนัน
2. นางอรุณี  วงศ์สุริยะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นางสาวซูฟียะห์  อาแว
2. นางสาวนูรีฮัน  แนหะ
3. เด็กหญิงอานีซะห์  เจะมะ
 
1. นางสาวสารีปะห์  ดาราวี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงกุลชญา  ทองขวัญ
3. เด็กหญิงธัญชนก  วิภูษิตวรกุล
 
1. นางสาวรัชนก  พงษ์กาบ
2. นางสิริรัตน์  แก้วทองประคำเดชกมล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซัยนับ  มะแซ
2. เด็กหญิงฟาฎีละห์  เลาะมัน
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ตานอ
 
1. นางสาวนิซูใบดะห์  กิติชัย
2. นางไมมูน  อาลีมัลบารี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงนูรีซัลวา  มามะ
2. เด็กหญิงฟัดดูวีน  ยีจิ
3. เด็กหญิงอามานี  สะรี
 
1. นางฐิติยา  อัลอิดรีสี
2. นางสาวกาสูมาวาตี  อาแวหามะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซูเฟียนี   สะมะแอ
2. เด็กหญิงนาสูฮา  จินาแว
3. เด็กหญิงยาวารี  สาแม
 
1. นางสาวนิซูใบดะห์  กิติชัย
2. นางไมมูน  อาลีมัลบารี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงนูรฟาดีนา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอัสมาอ์  แวสาเต๊ะ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
2. นางสาวซูฮัยณี  นิสะนิ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 1. เด็กหญิงกัสณา  บูมะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวกชพรพรรณ  มิตรสุวรรณ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง
2. เด็กหญิงนินาดียา  อูมา
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
2. นางรุชนา  มาลัยสนั่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายทศพล  บุญพรหม
2. เด็กชายเสรีภาพ  สาและ
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
2. นางสาวสิริภา  เหล่าสิงห์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  มะเกะ
2. เด็กชายฮาฟีซู  โต๊ะฮีเล
 
1. นางรอฆายะห์  สาแมง
2. นางสาวจิตรลดา  อินทร์ทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายอาลีฟ  มะโซะ
2. เด็กชายฮัมดี  สมาเฮาะ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
2. นางสาวโรฮันนา  สาฆะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางทัน 1. เด็กชายซูลัย  มามะ
2. เด็กชายวานัดซุกรี  เลี่ยมกระจ่าง
 
1. นายอับฝัน  อาแด
2. นางสาวโนร์รีซา  สามะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กหญิงนูรนัจวา  มะและ
2. เด็กหญิงสุริตา  จูเลาะ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  เจะอาบู
4. เด็กหญิงอารีนา  อาแวยามู
5. เด็กหญิงอารีสา  แวกือจิ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญหลง
2. นายมูฮามัดนาเซร์  ยูโซะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กหญิงซารูฟา  เจะย๊ะ
2. เด็กหญิงซาฮีร่า  ประจัน
3. เด็กหญิงตัสนีม  วาเลาะ
4. เด็กหญิงนินายีฮะห์  เจะอาลี
5. เด็กหญิงอิลฮัม  กะลูแป
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญหลง
2. นายมูฮามัดนาเซร์  ยูโซะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดาแฮ
2. เด็กหญิงซุฟยาณี  มิง
3. เด็กหญิงนารีตา  ซาแม
4. เด็กหญิงลาตีฟะห์  มูซอ
5. เด็กหญิงอาซีกีน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวนุรไอนี  เจ๊ะกา
2. นางสาวอานีตอ  ยุนุ้ย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงซุลฟ๊ะห์  หลีเจริญ
2. เด็กหญิงซูรูฟา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงรุสนานี  หะยีดาแม
4. เด็กหญิงวันนิสา  วานิ
5. เด็กชายอามีน  อาแว
 
1. นางสาวมาซีเตาะห์  กูปิ
2. นางวรรณนิสา  ดาโอะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  ยามา
2. เด็กหญิงนุรอัยฉ๊ะ  บือราเฮง
3. เด็กหญิงนูรุลอาอีเสาะ  สะมะแอ
4. เด็กหญิงวันอามานี  แวอาแซ
5. เด็กหญิงฮาวานี  ฆาเฮง
 
1. นางสาวมารียะห์  เจะโซะ
2. นางอาซีเยาะ  ดือราแม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กชายกูฟิตรี  กูโนะ
2. เด็กหญิงซูเฟีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ
4. เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ
5. เด็กหญิงมารีเยาะ  ลาเตะ
 
1. นายสุรศักดิ์  หมัดโต๊ะแหล๊ะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กชายซาฮาฟาน  บือราเฮง
2. เด็กหญิงซูไฮมี  เจะมูซอ
3. เด็กชายต่วนอันวา  กูบาฮา
4. เด็กหญิงมีนา  อุเซ็ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอี  อุมะ
 
1. นายมาหะมะ  ลาเตะ
2. นางเจ๊ะอามีนะห์  ลาเตะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ
 
1. นางสาวทัตขญา  สุวรรณมณี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามง 1. เด็กหญิงนูรุลกกิสฏี  เจะอาแว
 
1. นางหม๊ะซง  มูซอ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1. เด็กชายนัซรูดีน  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอุสมาน  เจะอุมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มุนีกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางสาวธัญวรรณ  บุญมี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  นิษร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางสาวธัญวรรณ  บุญมี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทวีศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำคล้าย
 
1. นางสุจิตรา  ชูสกุลวงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ตินตะชาติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลดา 1. เด็กชายซอฟียุดดีน  เจะเมาะ
2. เด็กหญิงซาฟียะห์  อาแว
3. เด็กหญิงดียานา  มะดีเยาะ
4. เด็กหญิงนิฮานีฟา  มะดีเยาะ
5. เด็กหญิงนูรตีลาวาตี  สาแม
6. เด็กหญิงนูรไอนี  ฮะนิง
7. เด็กชายมะคอลาฟี  อาบู
8. เด็กหญิงรอยฮาน  เบญดาโอะ
9. เด็กชายสุไลมาน  มะลี
10. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  สาและ
 
1. นางสาวกูยาวาเฮ๊ะ  อาเบะ
2. นางสาวเจะสนะห์  เจะแม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  แวกือจิ
2. เด็กหญิงนูรีซาร์  แวกือจิ
3. เด็กหญิงฟีดาอียะห์  เจะสะแม
4. เด็กหญิงมุรณี  เจะอาแซ
5. เด็กชายมูฮัมหมัดแฟนดี  เจะอาลี
6. เด็กชายรุสดี  แมแร
7. เด็กชายอัสมิน  หะยีสาเมาะ
8. เด็กหญิงอาร์มีรา  อาบ๊ะ
9. เด็กชายอิฮร์ซาน  อาแซ
10. เด็กชายฮารุณ  คาดี
 
1. นางอาซีเยาะ  ดือราแม
2. นางสาวแวอัสนีย์  แวหะมะ
3. นางสาวจิตรา  มณีวิทย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 1. เด็กชายมุสตากิม  ยุมอ
2. เด็กชายลุตฟี  ดาราแม
 
1. นายกรกริช  พรหมสะอาด
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงสากียะห์  เฮงดาดา
2. เด็กหญิงอัสมะ  เซาะแม
 
1. นางกษมา  กราซุย
2. นางรอซีนี  เจ๊ะสอเหาะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ปฏิภา
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์
 
1. นางภาสินี  ศิลปะวีชานนท์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงตอยีบะห์  ขุนพรม
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กหญิงนาดีรา  สุหลง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  หมันหลิน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซานน่า  กอฮิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวอัสมะ  ดอเลาะ
 
1. นางสาวอัลฟาธีร์  เดมะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงฮาสน๊ะ  ปะดอมะ
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวซูไฮดา  แบเฮง
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรอานีฟาร์  มะแซ
2. เด็กหญิงฮุสนา  หะยีสือแม
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวอาอีซะห์  มะลี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนุรมี  เวาะหะ
2. เด็กหญิงยัสมี  สาหะ
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวอาอีซะห์  มะลี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงนัซมีย์  ดอนิ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เสดี
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
2. นางนูริโซเฟีย  สารีมิง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนุรฟาตีฮะห์  ดือมอง
 
1. นายกูมะไซดี  กูจิ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงนูรฮีมาน  อาบู
2. เด็กหญิงนูรียา  กานิง
3. เด็กหญิงฮานาน  หะยีดาราแม
 
1. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
2. นางสาวฮายาตี  ลาเต๊ะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงมาริษา  สาและ
2. เด็กหญิงรูเซียณา  บากา
3. เด็กหญิงเกาสัร  หะยีดาราแม
 
1. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
2. นางนิมัสนา  โต๊ะแวอายี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นายกูอัซฮัร  โวะ
2. เด็กชายนิอามิน  เจะอาแว
3. นางสาวนูรอัยนา  จิใจ
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1. เด็กชายมะกอเซ็ม  หะแว
 
1. นางศศิภา  นิลจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายนันธวัช  มูลเสน
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กหญิงซัลวา  แวอีซอ
 
1. นางสาวณัฐชยา  วิริยะสร้างตน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะเด็ง
 
1. นายอะดำ   เมืองเล่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโลย 1. เด็กชายอัซฮา  สะแต
 
1. นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เศษโฐ
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณากร 1. เด็กหญิงนูรอานีฟา  ขุนตามา
 
1. นายวชิรพันธุ์  ภู่พงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนรัก 1. เด็กชายอาดัม  แวสะแม
 
1. นายวิชาญ  อนิสงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายแวอาซูวัล  แวนิ
 
1. นางสาวคัทลียา  เปาะสู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ
 
1. นายอดุลย์  นิลสมุทร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวนูรฮาฟีซา  เจ๊ะมูดอ
 
1. นางนิสรีน  ซียง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กชายฟาตอน  สาอิ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดิน 1. เด็กหญิงนาซูวา  ยะโกะ
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ราชโรจน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงชาลินี  มาลามาศ
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1. เด็กหญิงซีตีบีละห์  กาโฮง
2. เด็กหญิงซูรัยดา  โวะ
3. เด็กหญิงซูเฟียนี  อุเซ็ง
4. เด็กหญิงนาฎีเราะห์  แวกะจิ
5. เด็กหญิงนูรอัยนี  สาและ
6. เด็กหญิงยาวารี  ยะโกะ
7. เด็กหญิงอาตีกะห์  แวกาจิ
8. เด็กหญิงแวดา  ยาแว
 
1. นางสาวขวัญชนก  พุทธโชติ
2. นางจีราวรรณวดี  ตรีแก้ว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายนิฟัยรูซ  จินารงค์
2. เด็กชายบูรฮาน  มาแฮ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  สะนิ
4. เด็กชายแวตามีซี  อาแว
5. เด็กชายไซนุดดิน  วาโด
 
1. นายฟาอิส  แวเยะ
2. นายทามีซี  สามะ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เสนารักษ์
 
1. MissMargaret  Fordan
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กหญิงฮัซวานีย์  สาและ
 
1. นางสาวสูไฮยลา  ซารี
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงพิชามญช์  กาฬแก้ว
 
1. นางนบชนก  พรหมสะอาด
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นางสาวนูอีน  แมะเวาะ
 
1. นางสาวต่วนสามีนะ  ไซย์อุมา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายภวัต  ขันทองดี
 
1. นางสาวมนธิญา  แซ่ต่าง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงนาเดีย   มะมิง
2. เด็กหญิงนูวาฮีดาญะ  โต๊ะหมาด
3. เด็กหญิงรุสมีนี  เปาะแต
4. เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  มาสอ
5. เด็กหญิงอารูนี  อาแว
 
1. นางสาวคัทลียา  เปาะสู
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  แนหะ
2. เด็กหญิงโสรยา  อาแย
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
2. นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล
2. เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยศรี
2. MissMercy  Baruis
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1. เด็กชายซูไฮมิง  มะดูและ
2. เด็กชายฮาฟิซ  เจ๊ะแว
 
1. นายวาริซ  เจะอาแว
2. นางรอฮานา  ปูเต๊ะ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1. เด็กหญิงตัชนียะห์  นิแม
2. เด็กหญิงนูรียะห์  ยูโซะ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  แวซอเฮาะ
4. เด็กหญิงรูวัยดา  บากา
5. เด็กหญิงอารีณี  ดือรามะ
6. เด็กหญิงอาอีซะห์  อาบู
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นางสาวรัชนี  ตือบิงหม๊ะ
3. นายยุสรี  โวะ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิอาซูวัน  สาแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  ดือเระ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนะห์ดี   สตาปอ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  สามะ
5. เด็กชายวันอัสนันท์  ดอเลาะ
6. เด็กชายอนัส   วิชา
7. เด็กชายอัซรี  ยีมะเย็ง
8. เด็กชายอิลยัส  กานุง
 
1. นายเจษฎา  กอและ
2. นายหัสดินทร์  เจะแต
3. นายยูโซะ  นิตา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1. เด็กหญิงซูลียานา  เจะโกะ
2. เด็กหญิงนุรอัสมี  สามะ
3. เด็กหญิงรอยยา  สาและ
 
1. นางสาวอัสลียา  ยะผา
2. นางสาวลาตีฟะห์  สนิ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี
2. เด็กหญิงภัทรานันท์  แก้วละเอียด
3. เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู
 
1. นางสาวยอดขวัญ  มามะ
2. นางสาวฮาญาตี  หยีมะยิ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงพามิณีย์  ปะดอ
2. เด็กหญิงสานีตา  มะสาพา
3. เด็กหญิงฮาฟีฟะห์  พิทักษ์ลาวัลย์
 
1. นางสาวสามีเราะห์  สะนิ
2. นางสาวเจะรอเม๊าะ  สาเม๊าะ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กหญิงนุรฮูซานา  มูซอ
2. เด็กหญิงนูรมี  สะอิ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เลี่ยมเส้ง
2. นางสาวซีตีรอกีเยาะ  ดอเลาะ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายรอมฎอน  ยีดือเระ
2. เด็กหญิงอามีณา  สาและ
 
1. นายฟาอิส  แวเยะ
2. นางสาวอาแอเซาะ  โตะเห็ง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายอามีรู  แวสือแม
2. เด็กชายอารีฟีน  เจ๊ะอาแว
 
1. นายซูฮัน  สาแม็ง
2. นางสาวมดีฮะห์  ดอเลาะ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกรวิทย์  เกศโร
2. เด็กชายพชร  น้ำทิพย์
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายตูแวอัลฟาล  นิแว
2. เด็กชายแวอันนูวา  สาเฮาะ
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะห์  อามิง
2. เด็กชายบัดรุลฮีซาม  บากา
 
1. นางสาวดาลีลา  สหพฤฒานนท์
2. นางสาวซูฮัยลา  สมาแห
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์
 
1. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
2. นายจักรพงษ์  เนาวมุกดา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายซอบรี  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอารีฟีน  สามะอาลี
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กหญิงนูรฮาลีชา  วาจิ
2. เด็กชายฮัยซู  ดาราหิง
3. เด็กชายฮานาฟีย์  เด็ง
 
1. นายประเสริฐ  สารนัย
2. นางเจะดารีณา  สารนัย
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายมุสลิม  สมาแฮ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี  เซ็ง
3. เด็กชายโซเฟียน  สะแลแม
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวสากีเราะห์  มามะ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายนูซี  ยาโม
2. เด็กชายฟูรกรณ์  เจีะสะมาแอ
3. นายฮัสบุลเลาะห์  ลาเตะ
 
1. นางภัททิยา  ทองลาภ
2. นายอับดุลเลาะฮ์  เจะบิ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายนาวาวี  มามะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซาคีรีน  กาเซ็ง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  ดอเลาะ
 
1. นางกอลีเยาะ  หะยียุนุ
2. นางวิจิตรา  หน่อทอง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1. เด็กหญิงมูรณี  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมรีนา  เจ๊ะเลาะ
3. เด็กหญิงฮัซวานี  เวาะหลง
 
1. นางสาวซาปียะห์  ดือราฮิง
2. นางนูไรดา  ดอมะ
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงรอฮานา  ยูโซะ
2. เด็กหญิงสุไฮบะห์  หะยีมะดีเยาะ
3. เด็กชายฮาซัน  โหวะ
 
1. นางอุษา  แบรอ
2. นางทิพณภา  ต่างใจ
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงดามีณี  สือนิ
2. เด็กหญิงนูริซา  มะเย็ง
3. เด็กหญิงหมะซง  สะอิ
 
1. นายฟิกรี  กูโน
2. นางสาวสุปราณี  ณ ปัตตานี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอัฟฎอล  เจ๊ะมะแซ
2. เด็กชายอารีฟ   อับดุลลาเตะ
3. เด็กชายโชค  ชัยโรจน์
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เลิศสระน้อย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กชายศุภจิตร  เครือคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนคูหา 1. เด็กหญิงซอลีฮะฮ์  อามะ
2. เด็กหญิงอาตีกะห์  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงฮัซซูน่า  มามะ
 
1. นางธัญวรัตน์  ผ่องอำไพ
2. นางสาวลาตึปะห์  หะยีมูหิ
 
126 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนาเดีย   เจ๊ะอุเซ็ง
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไกรเทพ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  รามแก้ว
 
1. นางเกศกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอาอิซะฮ์  สะมะแอ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหมัก 1. เด็กหญิงซูรียานี  สาแม
2. เด็กหญิงฟิรดาว  สือแม
3. เด็กหญิงฮัสมะห์  ดือเระ
 
1. นางสาวชนกนาฎ  จันทร์แสง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงภัทรพร  ชูเอียด
2. เด็กหญิงศศิธร  ณ นคร
3. เด็กหญิงูศุภกร  จินนา
 
1. นางเกศกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางพานี  แก้วหมุน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยง 1. เด็กหญิงนัศซูวาร์  สาและ
2. เด็กหญิงนูรฟันนี  ตาเละ
3. เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง
 
1. นางสาวเจะฟารีดะห์  ยูโกะ
2. นางสาวโรฮานี  นิเส็น
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาบู
2. เด็กหญิงรุสนา  สาและ
3. เด็กหญิงสากีนะ  วานิ
 
1. นายมะนาซี  ยูโซ๊ะ
2. นางสูรายยา  ยูโซ๊ะ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟิตรีมะห์  ยามา
2. เด็กหญิงรุสนาณี  เจะมิง
3. เด็กหญิงอารีนา  สะอะ
 
1. นางปัดดียะห์  ทับมุด
2. นางอิซดิฮาร  แวมายิ
 
132 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายฟากิฮ  เจะหลง
2. เด็กชายอัซซารี  สาแม็ง
3. เด็กหญิงอาตียะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวอาสมะ  ตาเยะ
2. นางฮาซานา  สาเระ
 
133 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1. เด็กหญิงนูรซาฟานี  วาแน็ง
2. เด็กหญิงนูรดาฮียะห์  มะลี
3. เด็กหญิงอานีตา  มะ
 
1. นางอามีเนาะ  หัสจักร
2. นางอาปีปะห์  แวอุเซ็ง
 
134 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1. เด็กชายฟิรดาว  มะแซ
 
1. นางวัฒนา  หะยีเลาะ
 
135 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายมะเจ๊ะอุเซ็ง  สะอุ
 
1. นางอิซดิฮาร  แวมายิ
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงอาซียะฮ์  เจ๊ะอาแว
 
1. นางสาวฟาตีมะห์  มะมิง
 
137 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงนูรีซัน  แวยูนุ
 
1. นางสีตีบีเดาะ  ยูโซ๊ะ
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนรัก 1. เด็กชายอาฟิรอัฟนัน  เด็นหลี
 
1. นางฟัจญ์รีย์  ญียะ
 
139 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1. เด็กหญิงรอบีอะห์  สาและ
 
1. นางสาววันฟูไดละห์  แวกือจิก
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรฮานีซา  มีเระ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
141 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1. เด็กชายกูฮัมมือรัน  หะยีบูละ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ชาลีนพ
3. เด็กหญิงนูรียะห์  วันโสะ
4. เด็กชายบุคอรีย์  มะเย็ง
5. เด็กชายวรัญชิต  เหมือนพยอม
 
1. นางสาวขวัญชนก  พุทธโชติ
2. นางสาววิชนันท์  ลือบานะ
 
142 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1. เด็กชายต่วนบูคอรี  บีดิง
2. เด็กชายอิบรอเฮม  มะ
3. เด็กชายแวอิลยัส  การีจิ
 
1. นางกัสมา  ยือลาแป
2. นางสาววันฟูไดละห์  แวกือจิก
 
143 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนาถยา  อูมา
2. เด็กชายนิฟัลฮาม  เปาะกา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟู  เจะสะแม
 
1. นางอาซีเยาะ  ดือราแม
2. นางสาวนูร์ลัยลา  คารี
 
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนิฟัตสรี  เปาะกา
2. เด็กชายแวมูฮัมมัดยูกัสฟี  แวจิ
 
1. นางนูรีดา  สะแลแม
 
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายกฤษกร  ริยาพันธ์
2. เด็กชายคอรอฟี  มะหวีเอ็น
3. เด็กชายธีระเดช  หาเล็ง
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากุน 1. เด็กชายอัฟฎอล  สาเมาะ
2. เด็กชายอัรฮาม  มาสา
3. เด็กชายอิบรอเฮม  สาเมาะ
 
1. นายสนั่น  งามศรีผ่องใส