รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  กุยสาย
 
1. นางจันทนา  ร่างใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จ่าแก้ว
 
1. นางสาวสุดา  นุ้ยนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวฌาณิดา  แก้วคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น
 
1. นางวาสนา  เนตรเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สายฟอง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อยู่เสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอย 1. เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง
 
1. นางสุพัตรา  คชาอนันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84.997 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงอัจฉรีพร  มั่งเนียม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 1. เด็กหญิงอภิชนา  บุญศิริ
 
1. นางสมพร  วรเวทย์ชลิต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงศิลปากร  คงยืน
 
1. นางสาวทิวากร  เสนากัสป์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงชุติญา  เขียมวัชระ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สวัสดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กหญิงศศิธร  เล่งระบำ
 
1. นางเรวดี  เมืองแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงชุติมา  ภมร
 
1. นางสาวนาฎยา  คงทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองดอนหับ
2. เด็กหญิงอณัญญา  พลเพชร
 
1. นางสาวพัชราพร  สินจงเจริญกิจ
2. นางสาวน้ำฝน  สีละสาร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  กัญบุตร
2. เด็กหญิงปภาวดี  แดงมา
 
1. นางสาวนาฎยา  คงทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธนู 1. เด็กชายพิภพ  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ลี้
 
1. นางสาววันดี  คำทอง
2. นางสาวทิพย์รัตน์  อัจกลับ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กชายนวมินท์  คำทองเหลา
2. เด็กชายยุรนันท์  ศิลา
 
1. นางสาวณิชกานต์  วัฒนวิถี
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วพฤกษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายทวิร์ธัมม์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาววิพารัตน์  ดีพัฒชนะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กชายปัญญธร  ลิมปนาภา
 
1. นางสาวจุฬา  พุตติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 1. เด็กชายธีระเทพ  รัตนมณเฑียรชัย
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญญาปฏิภา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกรวีร์  เพ็ชรจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาคเรือง
3. เด็กหญิงณัฐวริน  อิสสระ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร
2. นางสาวเนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายกล้ารบ  เกษเผือก
2. เด็กชายธีรภัทร  ทวีปะ
3. เด็กชายวีรภัทร  โสภากุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร
2. นางสาวเนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายนนทกร   เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   เรืองพรหม
3. เด็กหญิงอาภาภัทร   ใจกว้าง
 
1. นางสาวอัซบียะ  มามะ
2. นางสาวเอมอร  รักถนอม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงดารัตน์  สงสุข
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม
3. เด็กหญิงศิริวิมล  บุตรสุข
 
1. นางสาววิลัย  เกลี้ยงเสน
2. นางพัชญ์สิตา  ทองสีทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 1. เด็กชายธันวา  บุญมี
2. เด็กชายภูเมธา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  จุลบุษรา
2. นายสอฟรี  นิยม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซึ่ง
2. เด็กชายปิยะกิตต์  ปิ่นสุภา
 
1. นางสาวปภานัน  เต็มรัตน์
2. นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. นายณัฐพงศ์  คำกันยา
 
1. นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายฐนกร  นพรัตน์
2. เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร
 
1. นางศิริพรรณ  มูสิกะ
2. นางรัชณี  ถาวรสุข
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยทองดี
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณวิสัย
 
1. นายธเนศ  สมาพงษ์
2. นางสาวภาวิณี  สระแดง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหอย 1. เด็กชายทรงยศ  ไทยราช
 
1. นางจิรภา  สมพลเดช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรพรหม
 
1. นางสาววิพารัตน์  ดีพัฒชนะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน์
3. เด็กชายเนกษ์  ทองสงค์
 
1. นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
2. นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกฤติกา  คงเหล่
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวาศินี  กาญจนอักษร
 
1. นางนิภา  คนซื่อ
2. นางอณิสรา  พรหมเกิด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญแทน
3. เด็กหญิงธันญพร  ขนอม
 
1. นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
2. นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงธนพร  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าทะนนท์
3. เด็กหญิงศันสนีย์  เหล่าทะนนท์
 
1. นางดวงกมล  เล็กสวาสดิ์
2. นายสืบพงศ์  ซ้วนลิ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.566 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายณัฐพล  จิตประไพ
2. เด็กชายภูริวัฒน์  เพชรรักษ์
3. เด็กชายอภิวรรธน์  ชัยสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณา  เสมรึก
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ไทรทรัพย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี
2. เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
2. นายธนพจน์  ยาวส่ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันดี
2. นายจักรินทร์  นิยาย
3. นายธนากร  หารสุริย์
 
1. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวสาคร  สุทธิรักษ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  สุขแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายปฏิธาน  โต๊ะหมัด
2. เด็กชายอนุชิต  เมฆโซ่
 
1. นางจารีย์  อิสิงห์จันทร์
2. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนราชา 1. เด็กชายภูริภัทร  เพชรลอย
2. เด็กชายวิษณุ  เป้าอินทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  ถุงทอง
2. นายอัษฎากร  สอนทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒ 1. เด็กชายวราวุฒิ  อ่อนพร้อม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นิลเอื้อม
 
1. นายทนงศักดิ์   หิรัญเรือง
2. นางสาวปิยนารถ  บัวศรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงกันติมา  คงมี
2. นายกิตติศักดิ์  นิยะกิจ
 
1. นายเอกรัตน์  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. นายธีรพงษ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมีศรี
 
1. นายเอกรัตน์  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จิ้วจิ้น
2. เด็กหญิงนันทิตา  ผอมหนู
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  มีประเสริฐ
4. เด็กหญิงลลิตรภัทร  ปุยคล้าย
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปักษีแสง
 
1. นางเรณู  หีตจันทร์
2. นางนวลทิพา  ชูช่วย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญเดช
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ชูทิพย์
3. เด็กหญิงเขมิกา  โสะสัน
4. เด็กหญิงเพชรพระนาง  บรรจงเพชร
5. เด็กหญิงไอยริน  เหมประพันธุ์
 
1. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว
2. นางสาวกนกวลี  โดยเจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนันทิชา  รักเมือง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สิทธิพงศ์
3. เด็กหญิงลำไพ  บุตรแสน
4. เด็กหญิงวริญญา  ปรีชาอุดม
5. เด็กหญิงเพ็ดสะไหม  คำชมพู
 
1. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว
2. นางสาวกนกวลี  โดยเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญเปรี้ยว
2. เด็กหญิงชญาดา  ทิพย์กองลาศ
3. เด็กหญิงธรัญญา  โพธิ์วิพุทธ
4. เด็กหญิงอนันตญา  หอมหวล
5. เด็กหญิงแสงสุรีย์  แดงเดช
 
1. นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร์
2. นางสาวพวงรัตน์  จันทร์เอียด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  แตงเศรษฐี
2. เด็กชายบดินทร์  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงปิยณัฐ  คล้ายทอง
5. เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณวาท
 
1. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชาลิสา  หนูคงนุ้ย
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ถอยกระโทก
3. นายสรศักดิ์  มากประดิษฐ์
4. เด็กชายสุทิวัส  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงอารยา  เกื้อสกุล
 
1. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
2. นางสาวอัจฉรา  จุติอมรเลิศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 1. เด็กหญิงกมลศรี  ศรีนรคุตร
2. เด็กหญิงนัทธมน  บุญสุข
3. เด็กหญิงปาลิตา  ภู่ไพบูลย์
4. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวอโนชา  เพชรศรี
2. นางสาวศศิวิมล  หาญสุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กชายคมกฤช  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้ววิริยะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒนาประยุกต์
4. เด็กชายฐานันดร  เดชผล
5. เด็กชายอุเทนร์  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
2. นางสาวณัฐรินีย์  เสมสันต์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเอมิกา  ท่าชี
 
1. นางปราณี  เขียมวัชนะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายอิทธิพล  สุขสม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กชายอาทิตย์  สืบสุข
 
1. นางวารุณี  สังข์ผล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.555 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจรินภรณ์  หอมแก้ว
2. เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี
 
1. นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ
2. นางราศรี  วิเศษสรพงษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.217 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1. เด็กชายปฐมชนม์  ฤทัยผ่อง
2. เด็กหญิงวีริยา  ชูทวด
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  อนันต์
2. นางสาวกศิมาตย์  ทองเนียม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.221 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายจิรกิตต์  รักษ์จินดา
2. เด็กหญิงชมภู  สุขศรี
 
1. นางเนาวเรศ  สุขสุวรรณ
2. นางสุภาพ  รินเกลื่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงฐานปนี  ปลอดคำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  นาคพัฒน์
3. เด็กหญิงนภัสสร  วิชัยดิษฐ
4. เด็กหญิงนัฐศิกาญฐ์  ชัยสุทธิ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  เป็ดสุวรรณ
6. เด็กหญิงศรัญญา  ชิตเชื้อ
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  พูลทรัพย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  จามไพเราะ
9. เด็กหญิงอังคณา  สมจิต
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคขำ
 
1. นางสาวภาวนี  ไชยศรีมาลย์
2. นางสาวฐิตาภัทร์  กุลน้อย
3. นายปรีชา  พูลติ้ม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญว์ราง  แดงสุภา
2. เด็กหญิงชนานันท์  กลับวิหค
3. เด็กหญิงชลธิชา  นามพรม
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พงษ์พานิช
5. เด็กหญิงบุญทริก  เกษศิลป์
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ทิพย์มังกร
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงสุมินตรา  เกตุโรจน์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมศรีแก้ว
10. เด็กหญิงไปรยา  ฟาอีดีน
 
1. นางนวลฉวี  ไทรบุรี
2. นางสาวสุภารัตน์  เพขรรอด
3. นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิตติชัยกุล
2. เด็กหญิงจิณณพัต  หว่างดอนไพร
3. เด็กหญิงจิณพัตร  พาลเสือ
4. เด็กหญิงชริดา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สมภักดิ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศุภกร
7. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศิลปเสวต
8. เด็กหญิงธุสาวดี  สุขศรี
9. เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์
10. เด็กหญิงอรปริยา  เชิญทอง
 
1. นางวาสนา  ม่วงทอง
2. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
3. นายอุดม  ฉัตรบรรยงค์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงนัฐกาญณ์  ช่วยเพ็ญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดาวกระจาย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โตนดงาม
4. เด็กหญิงมาริสา  นาคสูงเนิน
5. เด็กหญิงยุภารัตน์  อนันทบาล
6. เด็กหญิงวิราวัลย์  อุยิพงษ์
7. เด็กหญิงสิรินันท์  อิสระไกรศีล
8. เด็กหญิงสิรินาถ  โสภา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ไทรสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุวรรณา  โอ่ทอง
 
1. นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์
2. นางจุริญ  คิดดี
3. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กาญจนสันติ
2. เด็กหญิงจารุพัสต์  นกเทศ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ยืนนาน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดมี
5. เด็กหญิงภริตา  คงทองคำ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สมหวัง
7. เด็กหญิงรัตนากร  เสนคุ้ม
8. เด็กหญิงศิรดา  ยืนนาน
9. เด็กหญิงเอเซีย  คอรัมย์
10. เด็กหญิงไอศิกา  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
2. นางสาวสราพร  ทัตติยพงศ์
3. นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงกัษเรศ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงจิติมา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  คงเขียว
4. เด็กหญิงณิชารีย์  จงจิตร
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  จามิตร
6. เด็กหญิงภิญญดา  สุราราษฎร์
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองพิมาย
8. เด็กชายศุภณัฐ  ชูคง
9. เด็กชายสิทธิโชค  นิลจันทร์
10. นางสาวสุวลี  คร้ามสมุทร
 
1. นางสาวจินดา  อัครกุล
2. นางพิลาศลักษณ์  แก้วประเสริฐ
3. นางอุบลวรรณ  ไทยนุกูล
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชัยวัตน์  เอียดบัว
2. เด็กชายธีรภัทร  ชูแก้ว
3. เด็กชายธีรวุฒ  โภคัย
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กู้เมือง
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญใส
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญสุข
7. เด็กหญิงสวรรยา  หน่องตี๋
8. เด็กชายอชิรวัฒน์  เอียดเจริญ
9. เด็กชายอวิรุทธิ์  สถิต
10. เด็กชายเปรมศักดิ์  หนูนิล
 
1. นายฐากร  ปรีชาชาญ
2. นายจักร์พจน์  สามทอง
3. นางสาวสุวเนตร  เกื้อกลิ่น
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  กลับเกลื่อน
 
1. นางสาวประครองขวัญ  หนูเอก
2. นางสาวณัฐกานต์  นาควงค์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีรัตน์
 
1. นายนพดล  โชคคณาพิทักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทธนันท์  ไชยชิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงดุษณี  ภิญโย
 
1. นางยุพดี  เกิดแสงสุริยงค์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงอรรถยา  จันทร์สมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทธนันท์  ไชยชิน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้อยแก้ว
 
1. นางสาวศุภจิตรา  รักช่วย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เดชนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธาริณี  ศิระจันทรานนท์
 
1. นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อารมณ์ชื่น
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นเรืองเดช
2. เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์กองลาศ
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กหญิงแพรวา  ยงลี
 
1. นางณัฐมน  แก้วอำดี
2. นางปัตมา  จินดากาญจน์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีสูญจีน
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายอนันตชัย  เรืองเดช
 
1. นางเนาวเรศ  สุขสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชมอินทร์
2. เด็กหญิงนิติยา  ตะปาน
3. เด็กหญิงเทียนศิริ  ศิริโสม
 
1. นางจิราพรรณ  พุ่มช่วย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสน 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  สีหอมกลิ่น
2. เด็กชายวริทธิ์  อักษรทิพย์
3. เด็กชายสรวิศ  ลำนวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาทิพย์  พิภัทรนันทกุล
2. นางวรุณยุพา  อิสระนูวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงพิธิญา  ดับพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทรพร
3. เด็กชายศิริศักดิ์  วัฒนานนท์
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กชายศรัณย์ธร  เงินนุช
 
1. นางสาววรรณา  จินา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายจักรรินทร์  เลิศชิน
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงมิเชล  บัวนาค มีเดช
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสลีลัลน์  พันธ์พิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุนันทา  คงยศ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ปิยะณัตดิ์พูล
 
1. นางสาวสุนันทา  คงยศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงเชลซี  บัวนาค มีเดช
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ
3. เด็กหญิงธรรตวัณย์  ทองเกตุ
4. เด็กหญิงธีริศรา  ดำรัตน์
5. เด็กหญิงนภัสศิริ  หีตช่วย
6. เด็กหญิงปวริศา  สุระพร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
8. เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร  เต็งมีศรี
2. เด็กชายกิตษณภัช  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร
4. เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
5. เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ
6. เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ
8. เด็กชายถิรวุฒ  วรรณบวร
9. เด็กชายธัชพล  ชุมทัพ
10. เด็กหญิงนภัสศิริ  หีตช่วย
11. เด็กหญิงปวริศา  สุระพร
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
15. เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหอย 1. เด็กชายจิระพนธ์  นะชู
2. เด็กหญิงญาณิศา  สมศิลป์
3. เด็กชายทศพร  สองเมือง
4. เด็กชายทักษดนย์  นะชู
5. เด็กชายทินภัทร  บริพันธ์
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขวยเจริญ
7. เด็กชายธีรกร  อินทร์แก้ว
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีชมภู
9. เด็กหญิงปารมี  คงนอก
10. เด็กหญิงปุณยาพร  พรมเล็ก
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พละศึก
12. เด็กชายภาณุวิทย์  คำพันธ์
13. เด็กชายภูวเดช  สองเมือง
14. เด็กชายวรินทร   เต็มโภคา
15. เด็กหญิงสุพิชญา  ชูสุข
16. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พลหงษ์
17. เด็กหญิงอนุสรา  สมวงศ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเรืองรัตน์
19. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุภาพ
20. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพชรทอง
 
1. นางสุภักตรา  ศิริยงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรเดช  ปิ่นวิเศษ
 
1. นายจตุพร  ท่อนทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีรดนย์  ชนะภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีขวัญ
 
1. นางสาวขวัญนภา  แทนโชติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กหญิงนิรมล  จำนงค์สุข
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  บุญแสน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายชัยพัฒน์  หวังสาสุก
 
1. นางศรีประพันธ์  คงเกตุ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีรดนย์  ชนะภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยชน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขอินทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกันธิชา  คชรัตน์
 
1. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอย 1. เด็กชายปัณฑาปีย์  มณีโชติ
 
1. นายอริย์ธัช  ญาณรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีรดนย์  ชนะภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน
 
1. นายวิธาน  สุชาติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงปวีณา  ซอยี
 
1. นายชิติสรรค์  อัมพันธ์บุญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กชายณัฐพล  แมลงทับ
 
1. นางสาวศิริพร  บุญรักษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีรดนย์  ชนะภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงไอยดา  เมฆอนันต์
 
1. นางนวลทิพา  ชูช่วย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงวาทินีย์  เกตุแก้ว
 
1. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1. เด็กหญิงชญานิศ  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงชาลิสา   อุณชาติ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายกระสุน
4. เด็กชายนพณัฐ  นาคนฤมิตร
5. เด็กชายพงษ์ศรันย์  ไพเราะ
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีประดู่
7. เด็กชายภูริศ  ภิรมย์นก
8. เด็กหญิงศิรภัค  แก้วทอง
9. เด็กหญิงอรรินทร์  มีวัน
 
1. นายนารายณ์  อินทรเจียว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงกชกร  สุขบางพงศ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองหัวเตย
3. เด็กหญิงคิรภัสสร  เพชรเกตุ
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงชญานิศ  เพิ่มพูน
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เพิ่มพูน
7. เด็กหญิงญาณิสา  มือเพ็ชร
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวชสุวรรณ
10. เด็กหญิงณัฐชญา  วราภรณ์
11. เด็กชายณัศภณ  ภัทรกุลภากร
12. เด็กชายธนากร  เรืองทอง
13. เด็กชายธนิสร  เทพศักดิ์
14. เด็กชายนทีเทพ  อินทรคง
15. เด็กหญิงบดินทร์พร  ศิริแสง
16. เด็กหญิงปฐมาวดี  รัตนุพงศ์
17. เด็กหญิงปัญชญา  วงศ์ภักดี
18. เด็กหญิงปุนยาพร  สินทรัพย์
19. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขหนู
20. เด็กหญิงภัทรลดา  ยศกัง
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ขุนทอง
22. เด็กหญิงภัทรศยา  กุลรัตนมาศ
23. เด็กชายภูริพัฒน์  ทวีทอง
24. เด็กหญิงรักศรศิลป์  ขวัญศรีเพ็ชร
25. เด็กชายวัชรันต์  ป๊อกยะดา
26. เด็กหญิงวาเลนท์ทา  สังค์นคร
27. เด็กหญิงสุชาฎา  รัตนนุพงศ์
28. เด็กหญิงสุภิตา  ศรีพุ่ม
29. เด็กหญิงสุวภัทร  พุทธพงค์
30. เด็กหญิงอิญทิญา  อินทร์จันทร์
31. เด็กหญิงอิสรีย์  ทรัพย์เพชร
32. เด็กชายเพชรทักษิณ  มือเพ็ชร
33. เด็กหญิงเอกนารินทร์  ศิลป์ชัย
34. เด็กหญิงแพรวา  เสมสันต์
 
1. นางสาวไวโอลิน  จันทะโสม
2. นางกัญญารัตน์  ล๊ะหมาด
3. นางสาวมรกต  สุทาวัน
4. นายอนุวัฒน์  หนูตะพง
5. นางสาวสุพียา  แดเบาะ
6. นางสาวอัจฉราภรณ์  คุ้มชำนาญ
7. นางสาววรางคณางค์  มุลละม่อม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กชายกฤติน  เช้าวังเย็น
2. เด็กชายกิตติภูมิ  มากมี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  มุทาพร
4. เด็กหญิงจันทร์ระกา  พุมดวง
5. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์ภักดี
6. เด็กชายชญานนท์  แซ่จือ
7. เด็กชายฐิติพงษ์  กาญบุตร
8. เด็กชายฐิรวัฒน์  ไกรลาศ
9. เด็กชายณรงค์ชัย  ลุนทอง
10. เด็กหญิงณัฐชา  ชำนาญ
11. เด็กหญิงทิพากร  กาวินา
12. เด็กชายธนธรณ์  ฉัยยาจิตต์
13. เด็กชายธนพนธ์  ปานนก
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  บูรพัฒน์
15. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญศิริ
16. เด็กชายนิพัฒน์  เรือนเงิน
17. เด็กหญิงปุณยวีร์  วรกุลสุทธิโรจน์
18. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเกลี้ยง
19. เด็กชายภานุวัฒน์  เพชรมุณี
20. เด็กชายภูริณัฐ  คชโกศัย
21. เด็กชายวรายุส  แปพรมราช
22. เด็กชายวราเทพ  นามสุวรรณ
23. เด็กชายวศิน  เอี้ยงรอด
24. เด็กชายวันชัย  ทองพัฒน์
25. เด็กชายวิริทธิ์พล  เรืองฤทธิ์
26. เด็กชายวีระ  รวมพิมาย
27. เด็กชายศักดา  หีตหนู
28. เด็กหญิงศิณัชฌา  สุวรรณโชติ
29. เด็กหญิงศุภธิดา  ปานนก
30. เด็กชายสรศักดิ์  บัวเกตุ
31. เด็กหญิงสายสุดา  บุตรทอง
32. เด็กหญิงสุนิตา  ไชยเชนท์
33. เด็กชายอนุภัทร  ปานนก
34. เด็กหญิงอารียา  มีคลัง
35. เด็กหญิงอำพร  ทาสีโย
36. เด็กชายฮานาฟี  ดาหะแม
37. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เทนสุนา
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หน่วงเหนี่ยว
39. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ใหม่แก้ว
40. เด็กชายเอกรัตน์  ปานรินทร์
 
1. นายชิติสรรค์  อัมพันธ์บุญ
2. นางสาวจิรนันท์  จิระพันธ์ทวีวงศ์
3. นางอรัญญา  อินทปัน
4. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
5. นายทศธรรม  อินทปัน
6. นางปิยะนารถ  เกตุแก้ว
7. นางพวงทิพย์  สมศักดิ์
8. นางสาวอิศราพร  เสนพริก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองหัตถา
2. เด็กชายจรณินท์  ทองเผือก
3. เด็กหญิงจูดี้  ริกเตอร์
4. เด็กหญิงชลลดา  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงณัฎฐนรี  ทองเผือก
6. เด็กหญิงณัฐนรี  วรรณทะมาต
7. เด็กหญิงทิติภา  กูดแมน
8. เด็กชายธนวัฒน์  เปียสันเทียะ
9. เด็กชายสว่างพงษ์  รัตน์รักษ์
10. เด็กชายเตวิช  สันขะหรี
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สวัสดี
3. นายอภิชาติ  นวลฤกษ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
3. นายจีรพัฒน์  สุวรรณวาท
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคประดิษฐ์
5. นายธันยพงศ์  ชูทรัพย์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับประมงค์
7. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
8. เด็กชายวีรยุทธ  ไชยชนะ
9. นางสาวสุนิษา  ทิมทอง
10. นายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
3. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงจูดี้  ริกเตอร์
2. เด็กหญิงทิติภา  กูดแมน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำลองกลาง
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  มีลักษณ์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  สุวรรณมือง
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  สุคนธรัตนสิทธิ์
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นางอาซีเยาะห์  ปริงทอง
3. นางสาวจุรีพร  วงสุวรรณ
4. นางสาวพิสุทธิณี  เชาว์เลิศ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกรกต  กุมารจันทร์
2. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ราชจินดา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรนามทอง
4. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญนิธิ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สามัคคี
6. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ชวนอยู่
7. เด็กหญิงสุภัทรตา  เศียรชม
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  หีตหนู
 
1. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
2. นางสาวภิญญดา  แผ้วสมบัติ
3. นางสาวเนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณิชา  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงณิรัชยา  เมฆหมอก
3. เด็กหญิงธิดากานต์  อธิเกิด
4. เด็กหญิงนัฐชา  ปามุทา
5. เด็กหญิงรัศมีดารา  ปาเรือน
6. เด็กหญิงเรวดี  ทองรอด
7. เด็กหญิงเอมอร  อภัยภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์
2. นางสาวผกากรอง  งามผิว
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจไว
4. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
5. นางสาวดาวใจ  ชูศรีจันทร์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับประมงค์
7. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
8. นางสาววันวิสา  เดชจินดา
9. นางสาวสุนิศา  ทิมทอง
10. เด็กหญิงโพธิธาดา  นรากล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
3. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
4. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกนกกร  พันธุ์ดิษย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่เมือง
4. เด็กหญิงทยากร  บุญดี
5. เด็กชายธราเทพ  พรมจันทร์
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ใจกว้าง
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงปทิตตา  แซ่อุ่ย
9. เด็กหญิงภัทรียา  ไสยวงศ์
10. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีฟ้า
12. เด็กหญิงอติกานต์  พันธ์เจริญ
13. เด็กหญิงอริสรา  คลองมดคัน
14. เด็กหญิงเกตนิภา  จรูญวิทย์
 
1. นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัล
2. นางสาวพัชรี  รินรส
3. นางสาวมุทิตา  สูตบุตร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งดาว  ยมโชติ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญกิจ
2. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
3. นายจิรพัฒน์  สุวรรณวาท
4. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจไว
6. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
7. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์พ่วง
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคประดิษฐ์
9. นางสาวดาวใจ  ชูศรีจันทร์
10. นายธัญพงศ์  ชูทรัพย์
11. เด็กหญิงพกาวรรณ  นรากล่ำ
12. เด็กหญิงมีนา  คงหอม
13. นางสาววันวิสา  เดชจินดา
14. นางสาวสุนิศา  ทิมทอง
15. เด็กชายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
3. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
4. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิบูลย์เชื้อ
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ราชอุไร
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีนิล
4. เด็กชายศิวพล  ภัยชำนาญ
5. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
 
1. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
2. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงฟานร์ไลอัญชลี  อุมันดับ
 
1. นางสาวพรพิมล  สุวรรณวงศ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล
 
1. นางสาวจารุณี  แสงแป้น
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงแก้ว
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญสินสุข
 
1. นายPhillip William  Brock
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  อินทร์เกื้อ
 
1. นางคีรยา  ศรีรัตนกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89.066 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงIณกมล  แซ่่โง้ว
 
1. นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงกนกอร  ชิตไพโรจน์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ล้วนอินทร์ชู
3. เด็กชายกิตตินันท์  กล่ำน้อย
4. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญคง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์สุบรรณ
 
1. นางจรินทร์  ตาคม
2. นางสาวกีรติกา  ก่อเกียรติเถกิง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล
2. เด็กหญิงธารญา  ภวัทฐนันท์
 
1. นางสาวLong  Yuxin
2. นางสาวลลิตา  เพชรเขียว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายรฐนนท์  พันธวาณิช
2. เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์
 
1. นางรพีพัฒน์  เพิ่มพารารักษ์
2. Mr.Erwin  S. Paco
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โต๊ะหลี
2. เด็กหญิงนาตาลี  กูแอ
 
1. นางพรพรรณ   ใจซื่อ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์ส่งแสง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายกฤติพล  บุญอารี
2. เด็กหญิงณิชานันท์  รักนาควร
3. เด็กหญิงธนพร  สามฤกษ์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  เด็นสันต์
5. เด็กชายนรากร  คุณล้ำ
6. เด็กชายบิลาล  สุริโย
 
1. นายสุรวุฒิ  อารีชล
2. นายธีระศักดิ์   ล่องสุนทร
3. นายลือชาย   จิตรรักษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สว่างเนตร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปนสันเทียะ
3. เด็กชายธนาธิป  คงวัชระ
4. เด็กชายธีระภัทร  เรืองเกิด
5. เด็กชายวรากร  ชูแก้ว
6. เด็กชายเธียรวิชญ์  ฉิมยินดี
 
1. นายณรงค์  ศรีทองกุล
2. นางบุญเรียม  แพรกสงฆ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  แจมิตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นายกิตติภณ  สิทธิพันธ์
2. นายกิตติศักดิ์  แย้มแก้ว
3. นายธีรภัทร  พรหมศรีแก้ว
4. นายพิเชฐพงศ์  เสือแก้ว
5. เด็กชายอนุชา  คงไพร
6. นางสาวอัยลดา  รักษ์แดง
7. นางสาวเพชรน้ำค้าง  นาโควงค์
8. นายเอกภพ  รัตนะ
 
1. นายสมพร  ศรีสุนทร
2. ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์  ใจปลื้ม
3. นายมนต์ชัย  คงทรัพย์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชามีมี่  หลังขาว
3. เด็กหญิงชุติกาญขน์  กล่อมเอี่ยม
4. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงเพชร
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหมทานนท์
7. เด็กหญิงศิริวิริยา  ชัยพงศ์
8. เด็กหญิงสุภาวี  นนท์พยัคฆ์
9. เด็กหญิงอัญญเรศ  ยองจันทร์
10. เด็กหญิงเพียงใจ  จันหยก
 
1. นางสาวอรอุมา  อินทสอน
2. นายณรงค์  ศรีทองกุล
3. นายชำนิ  เพชรรักษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  หนูมา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูจันทร์
5. เด็กหญิงทิพย์ศชาติ  แซ่เอี้ย
6. เด็กหญิงปวีณา  มีบุญ
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  เหล่าแง่ง
8. เด็กชายอนุชิต  เพื่อตนเอง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมกำเนิด
10. เด็กชายเมธัส  กุลคง
 
1. นางสุภิญ  สาระกูล
2. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
3. นางสาวรุ่งทิวา  โกดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  โสมมิตะ
2. เด็กหญิงโสริญา  กิ้มเท่ง
3. เด็กหญิงไผ่ทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงพวย  -
3. เด็กหญิงวันวิวาห์  เพชรเมือง
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรีสุดา   สุขสนิท
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณธิมา  สังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศึกเสือ
 
1. นางเรณู  สุทธินุ่น
2. นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.311 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนาตยา  อินชนะ
2. เด็กหญิงลักษิกา  ศึกเสือ
3. เด็กหญิงสุณิสา  หัถวาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์
2. นางเรณู  สุทธินุ่น
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฏฐชัย  เสถียรอินทร์
2. เด็กชายภูมิรพี  ขวัญเฉื่อย
 
1. นางสาวลักขณา  รอดอำนวย
2. นางสาววทันยา  เจือจาน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฐสินี  สร้อยสนธิ์
2. เด็กชายดลพิพรรธ    ปฐมวงศ์
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะลักษณ์
2. เด็กชายอรรถพร  พรมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
2. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐยาน์   นุ่นสังข์
2. เด็กหญิงปณิตา  พลเยี่ยม
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพดล  ปะหนะ
2. เด็กชายปริญญา  หวังเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายวชิรพล  สุขเผือก
 
1. นายกัลยวรรธน์  สุวรรณมณี
2. นางสายใจ  แสงระวี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  วารีกุล
2. เด็กชายอานัส  ขำปุรานนท์
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  สมศักดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สอนนอง
 
1. นางสายใจ  แสงระวี
2. นางสาวพรนภา  หล่อพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายดุลยวัต  สีแก้ว
2. เด็กชายตรัยคุณ  ฟาอีดิน
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กชายณฐพัฒน์  แฟงจันทร์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟุ้งเฟื้อง
 
1. นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย์
2. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธานามาศ
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  ปุณเปลิน
3. เด็กหญิงอัจฉรีพร  มั่งเนียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา  ชุมทอง
2. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สมพจน์
2. เด็กชายนครินทร์  เอียดแก้ว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวจิราพร  พัฒนสม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจิรายุ  บุญทอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยพันธ์
3. นายราเมศวร์  ทิมอรรถ
 
1. นายโสรธัส  ปุ่นสุวรรณ
2. นางพัฒนา  อินทรกำเนิด
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1. เด็กชายกัญจน์ อันเดรียส  เชียร์สกี
2. เด็กชายชยกร  เมืองพรหม
3. เด็กชายอภิโชติ ออกัสท์  มาโทน
 
1. Mr.Christopher  Brewer
2. นายณพล  ใสสะอาด
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กชายธนดล  คงทรัพย์
2. เด็กชายภูวเนตร  ฮรรศจันทร์
3. เด็กชายสุเมธี  สุขสานติ์
 
1. นายภัทราวุฒิ  บุญทองใหม่
2. นายเอกมงคล  จันทรลาภ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุชน 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลิพอนเขต
2. เด็กชายศิรศักดิ์  เฟื่องบุญ
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ช่วยพยัคฆ์
 
1. นายสุรพล   สุปันตี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายรชาทัช   บุญพัฒน์
2. เด็กชายวริทธิ์ธร   ผกามาศ
3. เด็กชายสิรภพ  โกละกะ
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นายชัยเดช  บุญสอน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายกิตติสัมพันธ์  ช่วยชู
2. เด็กชายชนะศักดิ์  อินทร์มา
3. เด็กหญิงลักษิกา  สุขเกษม
 
1. นางสาวรัชฎากร  วิมุติการ
2. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายซาอูดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เต็มวงศ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  ผิวรุ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุทธินุ่น
2. นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 1. เด็กหญิงฐิคัมภ์พร  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงปริยานุช  เสนานุช
3. เด็กหญิงศิญานันท์  วรรณประภักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์เพชร
2. นายอนุสรณ์  จันทร์เพชร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  เสาวรส
2. เด็กชายพงศกร  เทียนจิ้ว
3. เด็กหญิงอังคนา  ปาระสาร
 
1. นางดาวรัตน์  ศรีภักดี
2. นายวิชัย  ยมกลาง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทิตระกูล
2. เด็กหญิงนภัสสร   ลายละเอียด
3. เด็กหญิงบงกช  จงอ่อน
4. เด็กหญิงปภาวิตรี  วงกุญ
5. เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโร
6. เด็กหญิงแพรวา   สุดแก้ว
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
3. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หมานเหตุ
2. เด็กหญิงดวงกมล  นครจินดา
3. เด็กหญิงประกายมาศ  เอ้งเหมาะ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ทับทิมเพียร
5. เด็กหญิงอรัญญา  สาราณียกิจ
6. เด็กหญิงไพลิน  พรมเพชร
 
1. นางสาวสุวิดา  นิติไชย
2. นางสาวนีรมล  ดาบเงิน
3. นางกฤษณี  กาฬจันโท
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กหญิงปิยะนุช   สมบัติมล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   แดงบัว
3. เด็กหญิงอลดา   ด้วงพรม
 
1. นางสาวพรพิมล   เบ้าวงศ์สกุล
2. นางสาวตาลตะวรรณ   เลื่อนลอย
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวณัฐวดี  ทองสุวรรณ
2. นางสาวภัณฑิรา  กลิ่นเมฆ
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ถนอมศักดิ์
 
1. นางกวินตรา   ซ้วนลิ่ม
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงดารณี  พริ้งสกุล
2. เด็กชายธนภัทร  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงธันยรัตน์  แก้วสกุล
 
1. นางสาววิชาฎา  เจริญเปลี่ยน
2. นางสาวสิริรัตน์  แซ่เล่า
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชมตันติ
2. เด็กชายณัฐกุล  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  นาวาล่อง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกศุภชัย  หวังสุด
2. นางมนฤทัย  แพศักดิ์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคู 1. เด็กหญิงนันทกานต์   มีทองใส
2. เด็กหญิงเจนนภา  แสงสุวรรณ์
3. เด็กชายเจษฎา  แตงไทย
 
1. นางทวีวรรณ  จันทนาคิน
2. นางสาวนรีพันธ์  คงนาค
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงดารานุช  ดวงมณี
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  พรหมมนต์
 
1. นางกานต์ชนก  นวลขาว
2. นางมลฤดี  ศรพิชัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงภรณ์ฑิวา  โอชม
2. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพร้อม
3. เด็กชายเจษฎากร  คีรีรักษ์
 
1. นางลัดดา  เวชพิทักษ์
2. นางภัสสร  เกียรติพิริยะ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  อินทร์สูงเนิน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์พรมมา
3. เด็กหญิงแพรวา  จามิตร์
 
1. นางพัชรา  จามพัฒน์
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวสาย
2. เด็กหญิงศศิวิภา  อินถาแป้น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อินถาแป้น
 
1. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
2. นางสาวพรรษกร  คชชานุโรจน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายศราวุฒิ  ชูเเสงศรี
2. เด็กชายสราวุฒิ  อัศวะภูมิ
3. เด็กหญิงอินทิรา  นะโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล
2. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์ส่งเเสง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจารินทร์ญา  พริ้งสกุล
2. เด็กชายปิยพัทธ์  พึ่งรอด
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองศรี
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายนภัทร  สาระทิพย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  เทพบุตร
3. เด็กหญิงอทิตยา  ธรรมทิน
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. เด็กชายณธรรศ  อุทุมสกุลรัตน์
2. เด็กชายธีระพงษ์  เรืองโรจน์
3. เด็กชายสิทธิเดช   แก้วกันยา
 
1. นางสาวจันทิมา  ชัยชนะโชค
2. นางสาวมณฑิรา  วังบัวทอง
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญญภัสร์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สมัยสงค์
3. เด็กหญิงเบญจภัทร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล
 
1. นางสาวจิรารัตน์  อภิชนังกูร
2. นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ภูบุญศรี
 
1. นางมาลินี  เจนจิตรศิลป์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภูมิรพี  หนูศรีแก้ว
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายณวัตรณ์  บุญชนะ
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์เมือง
 
1. นายพานุ  นราภัย
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายธันวา  วิทิพย์รอด
2. เด็กหญิงนิสริน  กุศลธรรม
3. เด็กหญิงอรปรียา  สุขทอง
 
1. นางปพิชญา  เนื่องเยาว์
2. นางสาวณัฏฐณิธชากร  กลิ่นม่วง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หนูท่าทอง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มังคราช
3. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ใจเสมอ
2. เด็กชายพานุวัต  บุญกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  ยังมณี
2. นางสาวสุกัญญา  ขุนเจริญ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายธนดล  ศรีมูล
 
1. นางมณฑาทิพย์  ไตรอนุเชษฐ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงธิติมา  สอนมาลา
 
1. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กชายนันทกร  ศรีพรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คงทรัพย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายทศวัชร  ชัยรัตน์
 
1. นางอภิสรา  ทองชู
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 1. เด็กชายนิธิธรรม  สุดเกตุ
 
1. นางสาวณัฐธิชา  ชูพยัคฆ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลคราม 1. เด็กชายฐนิยะ  เมฆมุสิก
 
1. นางสาววรัญญา  ชูแสงศรี
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 1. นายพงศภัคร  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวยุธิดา  เกลี้ยงมณี
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกนกนุช  รามจันทร์
 
1. นางสาวปวริศา  เจริญ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงพริยาดา  จอมทรักษ์
 
1. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายสมศักดิ์  ขาวเกิด
 
1. นางสาวผกามาศ  อ่อนนิ่ม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงชลิสา  ทองหวั่น
2. เด็กหญิงฐิตามร  แก้วทองดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเกษม
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ขุนทองจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณรดา  จอมทรักษ์
6. เด็กหญิงอัญรินทร์  ล้ำเลิศ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
3. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายจุฑาวัฒน์   สังฆราช
2. เด็กชายนันธพงค์   เสืออินโท
3. เด็กชายประจักษ์   ไชยาพิมพ์
 
1. นางวาสนา   แซ่กี่
2. นางสาวมาริสา   คงนาค
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีแก้ว
2. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ภักดี
3. เด็กชายวรากร   ชนะสมบัติ
 
1. นางวนิดา  เมษสุวรรณ
2. นางสาวจิราวดี  ชนาชน
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงปาน
2. เด็กชายสราวุทธ  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สินธุรักษ์
2. เด็กชายธราเทพ  พานคำ
3. เด็กชายอภิชาติ  เดชา
 
1. นายประสิทธิ์  จันทร์ทอง
2. นางสาวกัญหา  หวังแก้ว
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายชัชพงศ์  หมวดคง
2. เด็กชายธวัชชัย  ราชจินดา
3. เด็กชายสมศักดิ์  เย็นรักษา
 
1. นางสาวจินตนา   เลิศศักดิ์
2. นางจิรัฎฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงญาณิกาณ์  ปลอดดำ
2. เด็กชายเจษฎา  พัฒน์แป้น
3. เด็กหญิงเมธาวดี  จิตดาว
 
1. นางกมลทิพย์  ทองน้อย
2. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายกฤษติขจร  เวชสุวรรณ
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ชูช่วยสุวรรณ
 
1. นางวลัยรัตน์  เมฆมีเดช
2. นางสาวศรัญญา  พิมเสน
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 1. เด็กหญิงอารยา  แข่งขัน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำลีเมือง
 
1. นางสิริกร  แก่นแก้ว
2. นางพรทิพย์  ชาตะสุชาติ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ศรีทอง
2. เด็กชายนภสินธุ์  จารุจารีต
3. เด็กหญิงอริสา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  แซ่เล่า
2. นางสาววิชาฎา  เจริญเปลี่ยน
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คลองโคลน
2. เด็กชายดนุวัศ  เจนสมุทร
3. เด็กชายวรปกรณ์  ชะนะชัย
 
1. นายฉัตรชัย  ชูศิริ
2. นางสาวดารนี  ช่วยสองเมือง