รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   สัมพันธ์ศรี
 
1. นางสาวกชกร  อาวุธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงภัทรกานต์  นาคทองคง
 
1. นางสาวอลิษา  ส่งสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. นางสาววิมลรัตน์  รักษาแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี   ศรีสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายธนกร  พันธุ์วุฒิ
 
1. นางมนต์ทิชา  ชายเขียวบุญวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสาวนันทนิจ  ทองชล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฉิมแก้ว
 
1. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 1. เด็กหญิงปาลิตา  ไชยภักดี
 
1. นางศิริพร  บัวแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกชกร  อนุภักดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ศรีสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุตะมะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวัสดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ราชชมภู
 
1. นางฆนรจน์  สังข์เพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายธัญวุฒิ  เพขรสุขุม
 
1. นางศุภกร  คงทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รักบางแหลม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรียาภัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงวรานันท์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวเกตุมณี  เขาแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชนะ
2. เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์
 
1. นายอุเทน  บุญชูศรี
2. นางกรกนก   มุกดา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
2. เด็กหญิงวัลลิกา  ทองประสาท
 
1. นางสาวปรัษฐา  รัตนคช
2. นางสาวกัชวรรณ  ทองนุ่น
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัษฎาราม 1. เด็กหญิงดลยา  เมืองน้อย
2. เด็กหญิงวรวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางรัตนา  ทองนุ้ยพราหมณ์
2. นายประยูร  ปุรินทราภิบาล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม 1. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วกูล
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  คุ้มจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  ชานะมัย
2. นางกาญจุรี  กลางณรงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวริศสา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวอังคณา  โสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1. เด็กหญิงอรวรา  สะอะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กองแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงจุรีภร  สินสา
2. เด็กหญิงปานไพลิน  คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงภูษณิษา  ภู่ทอง
 
1. นางอรปรียา  รอดเจริญ
2. นางสุนิษฐา  เจริญวิทย์ธนเดช
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  สายสามพราน
2. เด็กชายสรยุทธ  สุจจิต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีแรง
 
1. นางบุษบา  พรมจันทร์
2. นางอมลวรรณ  นาคกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 1. เด็กชายณัฐชนน  ฤทธิกุล
2. เด็กชายภัทรวิชญ์  เนตรรุ่ง
3. เด็กชายศักรินทร์  ปิยะมิตร
 
1. นางจันจิรา  ไชยวงศ์ทอน
2. นางขวัญใจ  บัวทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณอำภา
2. เด็กชายอิทธิเทพ  จวบศรี
 
1. นางวันดี  ถิ่นสมอ
2. นายสุเทพ  ถิ่นสมอ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเตย 1. เด็กชายวงศ์คณา   กาวิล
 
1. นางกฤษณา  เกื้อด้วง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์แนม
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  หมึกดำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์
2. เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ฤทธิพันธุ์
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วขาว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันทิภา
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  บุญอินทร์
 
1. นางรัตนา  คงทิพย์
2. นายวิรัช  ถิ่นหัวเตย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำราด 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ดำสอน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บุญชัย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์แนม
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  หมึกดำ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์พนม
 
1. นางสาวอังคณา  อาแซ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์
 
1. นางสาววนิสสา  คงสังข์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พริกทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช่วยตั้ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี
2. เด็กหญิงพิมศิตา  ประทุม
3. เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่
 
1. นางสาวชริญา  อรุณรุ่งเรือง
2. นางวารุณี  คงปล้อง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นุ้ยทิม
2. เด็กหญิงวัลลิภา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวภา  ชูจันทร์
 
1. นางปริยดา  นิลทจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  วรรณศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  อินทร์เกื้อ
2. นางสาวประกายทิพย์  ทองคำขาว
3. เด็กหญิงอติกานต์  ประสานสิน
 
1. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
2. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพณัทดา  รักค้า
3. เด็กหญิงสายฝัน  รักษ์จันทร์
 
1. นายสุเชษฐ์  ดิษฐราชา
2. นางสาวเบญจมาศ  จรัลศิลป์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกษเพชร
2. เด็กชายรัตนพงศ์  เทพศิริ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วารีย์
 
1. นางสาวอทัยกาญจน์  ผิวสลับ
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงพิมชนก  จรูญกิจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จุลจงกล
3. เด็กหญิงสิริกร  ขุนบรรเทิง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิมสาร
2. นางสาวสุวิมล  สุวรรณจิตต์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุวจี  มีหาดยาย
2. เด็กหญิงอรัชพร  เกษรสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พันธ์พุฒ
 
1. นางสาวอุมาพร  ทองเกลี้ยง
2. นายทวีศักดิ์  จันทะโสม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนันท์นภัส   พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงแสงธิตา  เหล่าดี
 
1. นายจรินทร์  ชูนาวา
2. นางกาญจนา  ชูนาวา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายธวัชชัย  วิจุนัง
2. เด็กชายนิติพล  วิริยะฑูรย์
 
1. นายชญานิน  จิตร์มุ่ง
2. นางสาวเจริญศรี  จันทร์ช่วง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บังศรี
2. เด็กชายทิวัตถ์  บุญชูวงศ์
 
1. นางนาตยา   ไพฑูรย์
2. นายอนันต์  หมื่นอะเส็ม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายกิตธวัฒน์  มีพริ้ง
2. เด็กชายปัญจพล  แซ่เห้ง
 
1. นายนิติกร  มานะจิตร
2. นายวิศณุ  ชัยแก้ว
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกันตา  ศรีนุ้ย
2. เด็กหญิงอภาวดี  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวยุคล  รองเมือง
2. นางสาวศุภอักษร  พินเศษ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายชาคริสต์   ศาลางาม
2. เด็กชายวรพงษ์   ทองสัมฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์   อาจณรงค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช    ผันผ่อน
 
1. นายสุรศักดิ์   อาจณรงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงจารวี  ปานเสน่ห์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใสใจดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูมาก
5. เด็กหญิงอณิสรณ์  แดงจบ
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงกนกนวล  เพชรสาย
2. เด็กหญิงกรณิศ  อินทรินทร์
3. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์สมมิตร
4. เด็กชายปภังกร  ยิ้มเจริญ
5. เด็กหญิงอารยา  ทับไธสง
 
1. นายศตวรรษ  โชติช่วง
2. นางสิริลักษณ์  ตรียวง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำราด 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองพูน
2. นางสาวพัณนิตา  จำนงจิต
3. เด็กชายพัทยา  จำนงค์จิตร
4. เด็กหญิงสาวิกา  แก้วสะอาด
5. นางสาวเหมือนฝัน  จันทรแจ่มศรี
 
1. นายวิษณุ  ขวัญเพชร
2. นางสาวสุรีวัลย์  คีรีคช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สมภักดิ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ทิตระกูล
3. เด็กหญิงอันติกา  นาคน้อย
4. เด็กชายเดชาธร  ผุดเอียด
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นางอรชร  ไกรราญ
2. นายอานนท์  อายุสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรียาภัย
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองหีต
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  เต็มไป
5. เด็กหญิงอภิสรา  เพ็ชรมณี
 
1. นายอานนท์  อายุสุข
2. นางผุสดี  ฉีดเสน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. นางสาวณัฐชยา  หีมหรูน
2. นางสาวพิมพิศา  หย่าหลี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เด็กหลี
4. นายองครักษ์  ร่าหมาน
5. เด็กหญิงอาฟี้ย๊ะ  อาบูกาลอ
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บุญเสนาะ
2. เด็กชายภูริทัศน์  นะเจ๊ะ
3. เด็กชายรัชชานนท์  วิเชียรรัตน์
4. เด็กชายศุภชัย  ช่วยดิษ
5. เด็กชายสุทธิพจน์  คชินทร
 
1. นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น
2. นางสุภาภรณ์  ชัยสงคราม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กชายกันตพงศ์  หนูมณี
2. เด็กชายคเณศวร  ทองเผือก
3. เด็กชายชัชพงศ์  เจริญรูป
4. เด็กหญิงลลิตภัทร์  ตรงไกรจักร
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรืองทอง
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไหมแก้ว
2. นายกรกฎ  ศรีเมือง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 1. เด็กหญิงชาลินี  จงจุดเทียน
 
1. นางสาวกฤษณา  คล้ายทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินก้อง 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  รัศมี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. นายอภิสิทธิ์  หนูครุน
 
1. นางปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1. เด็กชายกฤตชัย   คงทรัพย์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์   จำนงค์พันธ์
 
1. นางพาฝัน   นิติพนากุล
2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีรักษา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มากคง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สร้อยยิ้ม
 
1. นายธีระพล  ศรีแสง
2. นางสาวอรสา  เพชรนุ้ย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  กุลน้อย
2. เด็กชายณัฐนนท์  ล้อมเขตต์
 
1. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
2. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  สมภักดิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรียาภัย
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองหีต
5. เด็กหญิงทรรษมน  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใสใจดี
7. เด็กหญิงพลอยแพรพรรณ  อาญา
8. เด็กหญิงรติรส  กรรณเทพ
9. เด็กชายเดชาธร  ผุดเอียด
10. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
3. นางสาวกรรณิกา  ชูศรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวกนกพร  หล่อพันธ์
2. นางสาวฐิติพร  พงษ์สมุทร
3. เด็กหญิงตีรณา  พงษ์สมุทร
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงแก้ว
5. นางสาวปัทมพร  เมืองพร้อม
6. เด็กหญิงมุกลดา  ทองไทย
7. นางสาวสิริลักษณ์  กาญจนะ
8. เด็กหญิงสุทาวดี  พรมวิเศษ
9. เด็กหญิงอภิญญา  ไตรคุ้มมะดัน
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ทุ่งปรือ
 
1. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
2. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
3. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงธันวาญาเรศ  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธีรดา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองมณี
4. เด็กหญิงภิริษา  อยู่สกุล
5. เด็กหญิงลิซ่า โซฟี  ไฟท์
6. เด็กหญิงสุทธนาฏ  สุขช่วง
7. เด็กหญิงสุธิชา  โสภณอิทธิรัตน์
8. เด็กหญิงอริสา  สวยชุม
9. เด็กหญิงอิ๊  เตเซ
10. เด็กหญิงเกศกนก  ชูทรัพย์
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  วงค์อำพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงตานนท์
3. เด็กหญิงดาริน  บิลบรีม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  เคนมี
5. เด็กหญิงธัญพร  นนท์เจริญ
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  คชเชนทร์
7. เด็กหญิงพชรพร  สุมา
8. เด็กหญิงพรไพลิน  ขุนนที
9. เด็กหญิงลักษิกา  กาญจนะ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทำมา
 
1. นายภานุวัฒน์  จิตร์จำนงค์
2. นายกฤษฎา  คะตะโต
3. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีพนม 1. นายชนาวีร์  อรตัน
2. นางสาวณัฐธิดา  ท่าทอง
3. นายธนกร  พรมมาตร
4. เด็กชายยุทธนา  อินสมบัติ
5. นายวิรุฬห์  ด้วงไกรถิ่น
6. เด็กชายสุรวุฒิ  พรมมาต
7. เด็กชายอนุพงศ์  ภู่ที่พึ่ง
8. นางสาวเบญจวรรณ  ก่อนทิพย์
 
1. นางสาวจันฑิรา  ชีทอง
2. นายมีศักดิ์  แวววันจิตร
3. นางถนอมวรรณ  ช่างทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายชัยรัฐ  สวนแก้ว
2. เด็กชายณัฐกฤต  รักษ์แดง
3. เด็กชายธนกฤต  ผลศัพย์
4. เด็กชายธีรภัทร  จิระลักษณ์
5. เด็กชายปัณณกร  จงจิตร
6. เด็กชายพงค์พล  ทองศร
7. เด็กชายพีรภัทร  แก้วยอดคง
8. เด็กชายภลพิพัฒน์  รัตนะปินทะ
9. เด็กชายภูวดล  สายสวัสดิ์
10. เด็กชายศรยุทธิ์  แซ่ภู่
 
1. นายภานุวัฒน์  จิตร์จำนงค์
2. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
3. นางสุนิษฐา  เจริญวิทย์ธนเดช
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 1. เด็กชายบัลลังก์  บำรุงเพ็ชร
2. เด็กหญิงฮุสนา  ละหมัด
 
1. นางมนิตา  ชื่นพิศาล
2. นางสาวอาจิน  ทองบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายภานุกฤษติ์  คุ้มภัย
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์
 
1. นางสาวปุญญิศา  ทองเอี้ยว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  หนูเพชร
 
1. นายรุจ  ลภนสกุล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงศรัญญา  หัศดี
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายปฏิวัติ  ถ้ำคู่
 
1. นายรุจ  ลภนสกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. นางสาววิมลรัตน์  รักษาแก้ว
 
1. นายรุจ  ลภนสกุล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสรวิศ  ธารารักษ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  แก่นทรัพย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงวาสนา  คงเนียม
 
1. นางสาวศุภาภรณ์  เพชรแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเลาะ 1. เด็กหญิงพชรพร  กุลศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ประชุมรัตน์
2. นางสาวปัทมา  จิตรอรัญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 1. เด็กหญิงณหทัยวัน  อรุณเมฆ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุงเพชร
 
1. นางกรรณิกา  แพละออง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงฐนิตา  ไชยขำ
2. เด็กหญิงพัตจิรา  สุขเขียว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรหมอินทร์
2. นางสาวปิยพร  ศรีเทพ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โลหิตรักษ์
 
1. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญ์นลิน  แสงทิ้ง
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เมืองนิเวศน์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสาววิลาวรรณ  ฤทธิอา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายธนภูมิ  โอปิน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขเกษม
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรัพย์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสุจินต์  คงสนอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมืองระรื่น
2. เด็กชายภัคพล  เผือกภูมิ
3. เด็กชายอนุชา  อ.ท.ศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรหมอินทร์
2. นางสาวปิยพร  ศรีเทพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายอนวัช  ชมภูพล
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายกิตตินัน  ฆังคะมโน
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นางสาวสุธิตา  รัตนูปกรณ์
 
1. นางอาทิตติยา  จันทร์เทศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. นายภานุพงศ์  ช่วยชะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  ทองเกลียด
 
1. นางสาวศรัญญา  สวนทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงพิชญดา  แก้วคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ผอมดำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เสมรอด
 
1. นางสาวศรัญญา  สวนทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถาวร
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สอนนอง
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายกันตภณ  ยงญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ผอมดำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มณีโชติ
 
1. นางสาวศรัญญา  สวนทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงภควดี  โกหนด
 
1. นายญาณวรรธน์   บัวขาว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กหญิงโสรยา  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายธนพัฒน์  กลางเดือน
4. เด็กหญิงธันยพร   รักเกียรติ์
5. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย   บรรสิทธิ์
6. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
8. เด็กหญิงโสมวรรณ  ศรีสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ชัยธานี
2. นางสาวปรียาภรณ์  นาคแป้น
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยสาลี
4. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนบรรเทิง
5. เด็กชายภูวดล  อินทรกำเหนิด
6. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
7. เด็กชายยุทธภูมิ  สอนนอง
8. เด็กหญิงศศิกาญณ์  บุญชู
9. นายเตชิต  ทิพย์ชิต
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางสาวนฐพร  ทองย้อย
3. นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กชายจิรัช   ศรีสาคร
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
4. เด็กชายธนพัฒน์  กลางเดือน
5. เด็กหญิงธันยพร   รักเกียรติ์
6. เด็กหญิงนนิญญา   บุญมา
7. เด็กหญิงพรรทิภา   ศรีคิรินทร์
8. เด็กชายยุคันธร  บุญพิทักษ์
9. เด็กหญิงศตนันท์  ราชปักษี
10. เด็กหญิงสุชาฎา  ชูสิทธิ์
11. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย   บรรสิทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
14. เด็กชายเกษมสันต์   บุญกระสินธุ์
15. เด็กหญิงโสมวรรณ  ศรีสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงกชพร  สืบอุทัย
2. เด็กชายกิตตินัน  ฆังคะมโน
3. เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม
4. เด็กชายนราวิชญ์  อ้อซ้าย
5. เด็กหญิงนันธิดา  ยิ่งยง
6. เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  ด้วงไกลถิ่น
8. เด็กชายอดิเทพ  วุฒิชัย
9. เด็กชายอนวัช  ชมภูพล
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  นะประสม
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
2. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงตาขุน
3. เด็กหญิงญาณนันท์  ศรีบุรุษ
4. เด็กหญิงณัฐริกานต์  กระมล
5. เด็กชายธนกฤต  ไทรทรัพย์
6. เด็กหญิงธนภัทร  คงจินดา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดีเพชร
8. เด็กหญิงประภาวดี  ลิ้มสวัสดิ์
9. เด็กชายพงษ์สกร  ยั่งยืน
10. เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ
11. เด็กชายภรัมฐธรณ์  นวลเสน่ห์
12. เด็กหญิงภัทร์รวี  สุขศรี
13. เด็กชายยศภัทร  มีสาย
14. เด็กชายรพีภัทร  ปาคำทอง
15. เด็กหญิงศุภมาส  วงสวัสดิ์
16. เด็กหญิงอรณา  พรมสุรินทร์
17. เด็กหญิงอรณิช  พรมสุรินทร์
18. เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ
19. เด็กหญิงอริสา  วงศ์เทพบุตร
20. เด็กชายอัครพงษ์  บังเกิด
 
1. นายสุนทร  ธรรมบำรุง
2. นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง
3. นางวชิรา  อินทสมบัติ
4. นางพิไลวรรณ  ศรีประดู่
5. นางธิพรทิพย์  มีโพธิ์
6. นายวชิรวุธ  มีโพธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กหญิงกรกช  ชัยพร
2. เด็กชายกฤติพงศ์  ชัยธานี
3. เด็กชายจิรายุวัฒน์  เหล้าผอม
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขขี
5. เด็กหญิงชุตินันท์  ปลองภัย
6. เด็กชายธนธรณ์  อักษรสมบัติ
7. นางสาวปรียาภรณ์  นาคแป้น
8. เด็กชายปาน  สาละวัน
9. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยสาลี
10. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนบรรเทิง
11. เด็กชายภูวดล  อินทรกำเหนิด
12. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
13. เด็กชายภูวิส  มั่งมี
14. เด็กชายยุทธภูมิ  สอนนอง
15. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรแกมแก้ว
16. เด็กชายอนุพงษ์  วิรินทร์
17. เด็กหญิงอริสา  สุทธิแพทย์
18. เด็กหญิงอาภัสรา  หมู่กอง
19. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูเพชรพงษ์
20. เด็กชายเตชิต  ทิพย์ชิต
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางสาวนฐพร  ทองย้อย
3. นางวรรณธณีย์  คำหวาน
4. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
5. นายคณิศร  ลิ่มสกุล
6. นางชยันทร์  สุวรรณวิหค
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ศรีสมจิตร์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์   เพ็ชรมณี
3. เด็กชายณัฐพล   ขาวฉลาด
4. เด็กชายธีรณัฐ   มากแก้ว
5. เด็กชายภูริณัฐ   รินเกลื่อน
6. เด็กชายภูสิทธิ์   แสงชมพู
 
1. นายภานุ  ลักษณะ
2. นายวัฒนภูมิ   คมนา
3. นางสาวภาวินันท์   ละม้าย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายสิงหา  อ่อนหาดพอ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญเพียง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนะพร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โรยทองคำ
 
1. นายชนะ  ไกรเทพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงศิริพร  คงสิน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กชายพงศพัศน์   พลไกร
 
1. นายต่อศักดิ์  ประยูรวงศ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  เพ็งเมือง
 
1. นางศศิธร  รัตนอรุณ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทวิเศษ
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1. เด็กชายเรืองวิทย์  เรืองรักษ์
 
1. นางสาวอาภากร  ใจสุด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. นายธีระวุฒิ  นันทเกษตร
 
1. นางสาวเกตุมณี  เขาแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงเกตุศรา  คล้ายพิกุล
 
1. นางสาวขนบพร  คงทรัพย์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พัฒนประดิษฐ
 
1. นางสาวโชติรส  สุวรรณรัตน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายรัฐพล  อรภักดี
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ฉิมมุสิก
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรล่อง
 
1. นางกัณหา  ทองสลัก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  พรมน้ำอ่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มหมู่
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรเดช
4. เด็กชายนนทชา  ชัยจันทร์
5. เด็กชายนพดล  ภูนฤมิต
6. เด็กชายสิทธิพร  บุญประกอบ
7. เด็กชายสิทธิพล  ทองแม้น
8. เด็กชายอชิรวิชญ์  วิวัฒน์
9. เด็กชายเกรียงไกร  ยืนนาน
 
1. นายพ.พนธ์  นีลวัฒนานนท์
2. นางสาวนงเยาว์  นีลวัฒนานนท์
3. นายสอาด  ปัจฉิมทึก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. นางสาวกัลยารัตน์  สถาพร
2. เด็กชายจิรายุทธ  หนูคงคา
3. เด็กหญิงณิชารีย์  คงรอด
4. เด็กหญิงบัณฑิดา  ชาติรักษา
5. เด็กชายพีรพล  ชาติรักษา
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เทียมยม
7. เด็กหญิงสลินลา  คงจุ้ย
8. นางสาวเกษสุพัตรา  จันทร์โกมุท
 
1. นางศศิธร  แก้วศรี
2. นายอนุวัฒน์  วิวัชชนะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชาย ธนพร   โหล่เทวะกุล
2. เด็กหญิงกชกร  อนุภักดิ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุรัตน์
5. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญชิต
6. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  แก้วศรีอ่อน
7. เด็กหญิงจิราพร  จิตรสุคนธ์
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กัลยา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกรด
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรหมหอม
11. เด็กหญิงธัญสินี  แสงสุวรรณ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมาก
13. เด็กชายธิติศักดิ์  แซ่ลิ้ม
14. เด็กชายธีระพงษ์  ปลื้มใจ
15. เด็กชายนัฐพล  ถ้ำคู่
16. เด็กชายนิติกร  ขุนทองจันทร์
17. นายนุชนาฎ  ช่างเรือ
18. เด็กหญิงผกาพันธ์  ศรีภิรมย์มิตร
19. เด็กชายพนธกร  โบศรี
20. เด็กหญิงพรวินี   เกลื่อนเมือง
21. เด็กชายภัคพล  รอดทองอ่อน
22. เด็กหญิงภัทรกร   ผลใหม่
23. เด็กหญิงรอยพิมพ์  เกตุวิชิต
24. เด็กหญิงรัชฎาภา  หนูเพชร
25. เด็กหญิงรัญชญา  มีวิเชียร
26. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงค์สวัสดิ์
27. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุวรรณ
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนูแทน
29. เด็กหญิงสกุลตรา  ดาราเคลื่อน
30. เด็กชายสรายุ  เกตุวิชิต
31. เด็กชายสรายุทธ  ช่างเรือ
32. เด็กหญิงสวรรณยา  ขุนทองจันทร์
33. เด็กหญิงสุฑาศิณี  พุฒทอง
34. เด็กหญิงสุทิศา  เพชรพลอย
35. เด็กหญิงสุวพิชา  ถ้ำคู่
36. เด็กหญิงอภิฤดี  บุญแสวง
37. เด็กหญิงอันดา  ทองไพบูลย์
38. เด็กหญิงอาภาสิริ  แซ่ลอย
39. เด็กหญิงเบญญาพร  บุญญะ
40. เด็กชายเอกรินทร์  วรรณทอง
 
1. นายธวัชชัย  ทันยุพักตร์
2. นายผดุงพงศ์  ทรายทอง
3. นายรุจ  ลภนสกุล
4. นายกรกต  สวาทภักดิ์
5. นางสาวกิตติยา  ดำชะอม
6. นางสาวสุนิสา  ปานศิริ
7. นางสาวสุทธิมา  ชูแก้ว
8. นางสาววรัญญา  ศรีพันธ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรุณโรจน์
2. เด็กหญิงทรรษมน  ทองแก้ว
3. เด็กชายธันวา  พม่า
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทวี
6. เด็กชายพิพัฒน์  ไหมคงแก้ว
7. เด็กชายภูริณัฐ  พัฒทวี
8. เด็กชายวรากร  ชูศรี
9. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศิริวัฒนปราโมทย์
10. เด็กชายโทน  พม่า
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางผุสดี  ฉีดเสน
3. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทองดอนอ่ำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขอ่อน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองพั้ว
4. เด็กชายติสรณ์  ไสลจิต
5. เด็กชายธัญสรณ์  อินทแก้ว
6. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
7. เด็กหญิงนาตยา  คุณมนะ
8. เด็กชายอิธิวัต  รัตนเพชร
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูโฉม
10. เด็กหญิงเรวดี  ศรีนาวา
 
1. นางกรกนก  ยอดจันทร์
2. นางสาวกัชวรรณ  ทองนุ่น
3. นางสาวปรัษฐา  รัตนคช
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรุณโรจน์
2. เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ทอง
3. เด็กหญิงทรรษมน  ทองแก้ว
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  เต็มไป
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทวี
7. เด็กหญิงวิยดา  ชุมเงิน
8. เด็กหญิงศศิธร  น้อยสกุล
9. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศิริวัฒนปราโมทย์
10. เด็กหญิงอันติกา  นาคน้อย
11. เด็กหญิงเบญญารัตน์  ทองมาก
12. เด็กหญิงโสรยา  รักเหล็ก
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
3. นางสาวศิริธร  พรมสงฆ์
4. นางสาววาสนา  จรเปลี่ยว
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวจรูญ
2. เด็กหญิงพรชนก  หมกหลังสวน
3. เด็กหญิงลดาวรรณ์  ฉิมมี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกื้อสกุล
5. เด็กหญิงสุทิดา  พลขันธ์
6. เด็กหญิงแค็ทริยา  ฤทธิธรรม
 
1. นางศศิปรียา  ศิริมงคล
2. นายทวีศักดิ์  จันทะโสม
3. นางสาวอุมาพร  ทองเกลี้ยง
4. นางปรีชญา  พิมพ์เงิน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สักจันทร์
2. เด็กหญิงชญานิตย์  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  วรุณโรจน์
4. เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ทอง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทวี
7. เด็กหญิงรติรส  กรรณเทพ
8. เด็กหญิงวิยดา  ชุมเงิน
9. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศิริวัฒนปราโมทย์
10. เด็กหญิงอภิสรา  เพ็ชรมณี
11. เด็กหญิงอันติกา  นาคน้อย
12. เด็กหญิงโสรยา  รักเหล็ก
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางอรชร  ไกรราญ
3. นางสาวจุฬารัตน์  ไพเมือง
4. นายอานนท์  อายุสุข
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวจรูญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงปภาวดี  ภักดีเรือง
4. เด็กหญิงพรชนก  หมกหลังสวน
5. เด็กหญิงลดาวรรณ  ฉิมมี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกื้อสกุล
7. เด็กหญิงสุทิดา  พลขันธ์
8. เด็กหญิงแค็ทริยา  ฤทธิธรรม
 
1. นางศศิปรียา  ศิริมงคล
2. นายทวีศักดิ์  จันทะโสม
3. นางสาวอุมาพร  ทองเกลี้ยง
4. นางปรีชญา  พิมพ์เงิน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุ่นหล้า
3. เด็กหญิงลลิตภัทร   บุญตรี
4. เด็กหญิงวณิชชา   วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณศิริ  ฉิมพิมล
6. เด็กหญิงสาวินี  ชื่อพันธ์
7. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงเพชรลดา  ขุมาลี
 
1. นางนลินรัตน์  หล่อวงศ์
2. นายพ.พนธ์  นีลวัฒนานนท์
3. นางสาวนงเยาว์  นีลวัฒนานนท์
4. นางสาวกมลวัชร  เฮ่าหนู
5. นางธิดารัตน์  ชาวัสดิ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายธวัชชัย   พัฒน์ฉิม
2. นายนัฐวุฒิ  อิสโร
3. เด็กหญิงนาตาลี  วรรณทอง
4. เด็กชายวีราทร  คงศรี
5. นางสาวอาริษา  มีเผาะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอทัยกาญจน์  ผิวสลับ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายคมกฤษ  ศรเกษตริน
2. เด็กชายธรรมนูญ  โมรา
 
1. นางสาวธิรดา  พุทธิชญานนท์
2. นางสาวตรีเพชร  ทิพย์แก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   ทองร้อยชั่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรรัตน์  สุขมาก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กหญิงพรชนก  ชูศิลป์ทอง
 
1. นางนิศารัตน์  ทองคง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. นางสาวกานดา  อรุณเมฆ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  จันทร์เกลี้ยง
 
1. นางนิศารัตน์  ทองคง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สุขอ่อน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  พูลพิพัฒน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1. เด็กหญิงวิรามร  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจริยา  ทรัพย์สิน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเทพ
2. เด็กชายธนัญชัย  แสงแดง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สุขอ่อน
4. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  พูลพิพัฒน์
2. นางชุติมา  ดวงมณี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สังข์เทพ
2. เด็กชายวีรภัทร  นาคบำรุง
 
1. MissWen  Huiling
2. นางสาวจิรวรรณ  วรรณศิริ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ
2. เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง
 
1. นายปิยนันท์  รัตนบุรี
2. นางสาวสไลลา  คชาอนันต์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. นางสาวซินโมลิน  เมืองสาวดี
2. เด็กชายพัชรพล  อินทร์เทพ
 
1. นางสุพิทยา  แก้วมณี
2. นางสาวอุมา  นิลบวร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขันทอง
2. เด็กชายจิรฉัตร  แก้วสุขใส
3. เด็กชายชัยชนะ  อรรถวิเวก
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กาญจนวิจิตร
5. เด็กชายสุภวัทน์  นามล้ำ
6. เด็กชายสุเมธ  พัฒกลัด
 
1. นายเสริมศาสตร์  พรหมวิเศษ
2. นางอุษา  จันทวงศ์
3. นางจันทณี  นุ่้ยภักดี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังคหานันท์
2. เด็กหญิงธนพร  อรรถวิเวก
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สีแสง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงสิริมา  ไกรราญ
6. เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วเหล็ก
 
1. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
2. นางสาวจุฑาณัฐ  นาคเรือง
3. นางสาวกนกทิพย์  เนาว์รัตน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  สังฆะสาสตร์์
2. เด็กชายจิรายุ  นากงาม
3. เด็กชายชัยณรงค์  จาระวัตร
4. เด็กชายธนพงศ์  ชมวิมาน
5. เด็กชายธนายุต  สังฉิม
6. เด็กชายนฤพล  สงสมอ
7. เด็กชายปิยะพล  ชมวิมาน
8. เด็กชายสุรเอก  แสงฤทธิ์
 
1. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
3. นางสาวศิราพร  ช่วยชะนะ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนเย็น
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  อรุณฤกษ์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  สวนศรี
5. เด็กหญิงลลิตา  ส่งโสม
6. เด็กหญิงลลิษา  ส่งโสม
7. เด็กชายศุภสัณห์  แก้วกล้า
8. เด็กหญิงสิริษาวรี  คล้ายคลิ้ง
9. เด็กหญิงสุชาวดี  จงจิตร
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรีกุล
 
1. นายคณิศร  ลิ่มสกุล
2. นายกรกฏ  ศรีเมือง
3. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุมบ้านยาง
2. เด็กหญิงปิยนันท์   ศรีเทพ
3. เด็กหญิงศรัณพร  เพ็ชรชู
 
1. นางบุปผา  แหลมทอง
2. นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ชรชู
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสมัย
3. เด็กหญิงอังคณาง  สายอุบล
 
1. นางจิราพร  ปรีชา
2. นางนิตยา  ทิพย์บรรพต
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงชลดา   พรหมทัสน์
3. เด็กหญิงนฤมล  กล่อมเจริญ
 
1. นางนริศรา  ภักดี
2. นางสาววันทนา  หล๊ะหมูด
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวสกลสุภา  เจียงเพ็ง
2. นางสาวสุพรรษา  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงอนัญญา  รวยรื่น
 
1. นายจรินทร์  ชูนาวา
2. นางกาญจนา  ชูนาวา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงณิชานันท์  รำเพย
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ฉินสงเคราะห์
 
1. นางวัจนา  ไสยสุคนธ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  มีเสน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรนอก
2. เด็กหญิงวรัทยา  หัตถาผล
 
1. นางสาวชะมัยภรณ์   ยอดจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรมณี
2. เด็กหญิงอลิศา  จิตรภิรมย์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชนะภัย
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ปานปิน
 
1. นางสาวณัฐิกานต์  ปังศรีวงศ์
2. นางสาวชนินาถ  ยุเหล็ก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 1. เด็กชายธเนตร  พูลสุข
2. เด็กชายอิทธิเทพ  ชำนาญราช
 
1. นายวิชิต  หนูนิล
2. นางสาวแนววนา  จรจรัส
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงวนิดา  ปรีชา
2. เด็กชายอนันต์ทศักดิ์  จันทร์ชาลี
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นายกฤษฎา  คะตะโต
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ทอง
2. เด็กชายสามพาน  พม่า
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เกศแก้ว
2. นางผุสดี  ฉีดเสน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. นางสาวนุศรา  มุงคุณแสน
2. นางสาวบวรรัตน์  จรัญรักษ์
 
1. นายรัตติกรณ์  ทองแซม
2. นางจันทร์เพ็ญ  ลีแสน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายพีรภัทร  วานิช
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงบัว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทา
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 1. เด็กชายณัฐพล  นวลมุสิก
2. เด็กชายภูวิศ  ไกรวงศ์
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแดง
 
1. นายสาโรจน์  โกละกะ
2. นายเชวง  สมภักดี
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายฐากูร  ตรีโรจน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองสงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญราช
 
1. นายสมชาย  พรหมจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 1. เด็กชายธนกร  ยาสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรชัย  เกตุกรณ์
3. เด็กชายอมรเทพ  วิมล
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  บัวศรี
2. นางสาวมณีนุช  ปานแดง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายชินาธิป  พิณเศษรฐ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จิตราภิรมย์
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  คำจันทร์
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นางอภิรดี  เศษธนู
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ประจิตต์
3. เด็กชายภัคพล  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 1. เด็กชาย ธนภัทร   โคลดประโคน
2. เด็กชายพนมพร  หล่อพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ  สายใจบุญ
 
1. นางชูชีพ  เทพพิพิธ
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรวิเศษ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกมลวรรธน์  เสมรอด
2. นายธนพล  นามโยธี
3. นายพศุต  มีแสง
 
1. นายวชิรพันธุ์  พัฒนภากรณ์
2. นายกอบเกียรติ  รอดเพชร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพรพิมล   พัฒน์ชู
2. เด็กชายพีรภัทร  จันทร์พรึก
3. เด็กหญิงวชิรญา   นวลขาว
 
1. นางหฤทัยรัตน์  สนิทรักษ์
2. นางสาวศุภวรรณ  พละเลิศ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 1. เด็กหญิงพัชรี  คำศรี
2. เด็กหญิงภัศรา  สุพิทักษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  สมประสงค์
2. นายสุทธิพงษ์  หลิกแก้ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กชายจิรายุ  ธรรมวิศาล
2. เด็กหญิงบุญญ์กัญญ์  ทิพย์มณี
3. เด็กหญิงพรรษชล  เชื้อกลับ
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  พรศรี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทองจุ้น
6. เด็กชายอดิเทพ  จุทอง
 
1. นางสาวรัชนี  เผ่าแสน
2. นางสาวชุติมา  ด้วงพยัคฆ์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขจร
2. เด็กหญิงภาวดี  คำเอียด
3. เด็กหญิงอิสริษา  คงดี
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สันเส็น
2. เด็กหญิงญาณินท์  เกิดสมบัติ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กังละ
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสุดารัตน์  เด็กหลี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 1. เด็กหญิงวิมลพร  ไกรรัตน์
2. เด็กหญิงศิริมาศ  สินสมุทร
3. เด็กชายสหรัฐ  ยังอ้น
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตะสิน
2. นางสาวสุพิชญ์ชญาณ์  ยืนยงแสน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงนันมนัส  รักษายศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองตะกุก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใสสะอาด
 
1. นางกรกนก  หีตอนันต์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงนรพร  แก้ววารี
2. เด็กหญิงปกิตตา  สุขพานิช
3. เด็กหญิงเกศินี  สองธานี
 
1. นายธีระ  จันทร์แสง
2. นางสาวอุวรรณรัตน์  เหล็กดำ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจินดาพร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองผึ้ง
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กหญิงขวัญพร  คุณวิจิตร
2. เด็กหญิงนศิมา  อังกาบ
3. เด็กหญิงสุนิษา  อื่นประโคน
 
1. นางศศิธร  กลีบเมฆ
2. นางสาวนารีรัตน์  สัมพันธ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เผือกภูมิ
3. เด็กชายภูวิศ  ดำสอน
 
1. นางสาวสุณิสา  มัจฉาชาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุมาพร  ชูแสง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เนตรรุ่ง
2. เด็กชายธนภัทร์  พุฒชนะ
3. เด็กหญิงสีฟอง  สีบุมเรือง
 
1. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
2. นางประยูรศรี  นาคมิตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เตียวตำหนัก
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ขำเขียน
3. เด็กหญิงศศิชา  เข็มอุทา
 
1. นางเพียงรวี  จงเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ผลบุญ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทนา
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดสมบัติ
3. เด็กหญิงผักบุ้ง  (พม่า)
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมพัฒน์
2. เด็กหญิงศุภานัน  พลไกร
3. เด็กหญิงหัสยานี  พังยาง
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายก็อซวา  ย่าหลี
2. เด็กหญิงนภาภัทร  นิตย์มี
3. เด็กชายโซบอล  พม่า
 
1. นางสุทธิวรรณ  ชัยนาคิน
2. นางสาวกาญจนา  บุหงอ
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 1. เด็กหญิงธาราฑิพ  จงจิตต์
2. เด็กหญิงวัชราวลี   นิตย์พร้อม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคคง
 
1. นางเยาวลักษณ์  เรืองรอง
2. นางนฤมล  สารสิทธิ์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงสฐิตา  หงษ์คำศรี
 
1. นางสาวยวนยะดา  อุทาสี
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเสน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คิดการเหมาะ
 
1. นางนงคราญ  เชื้อนุ่น
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายนรวิชญ์  เกี้ยวทัพ
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงชัยพร  คีรีมา
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  คงเมือง
3. เด็กชายเรืองเดช  นาคบำรุง
 
1. นางวัชรี  แสงอรุณ
2. นางสาวพรรณี  สัจมาศ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสมคง
2. เด็กชายพชรพล  หนูแก้ว
3. เด็กชายวรินทร์  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวเจริญ
2. นางสาวสุกมล  ชาตะกูล
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงอุ่น
 
1. นางจีระกุล  ศักดิ์ดาวรรณ์
2. นางกมลชนก  หนีภัย
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. เด็กหญิงสาวิตา  เครือพัฒน์
 
1. นางสาวสรภี  ศรีทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กชายธนากร  ช่วยศรี
 
1. นายอนุรักศ์  วิสาละ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงเสาวดี  ปั้นศีล
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจกลาง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กชายภูวเนศวร์  หลวงปลอด
 
1. นางจุฑามาศ  เถาว์ทอง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายภคกร  สโมสร
 
1. นางอุบล  ขวัญแก้ว
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเกิด
 
1. นางนารี  สายนุ้ย
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเลาะ 1. เด็กหญิงอริสา  วิเชียร
 
1. นางสายลักษณ์  วุ้นกิ้ม
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายวรรณโน  อินทร์เนื่อง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินโต
 
1. นางสุปรียา  ปานเมือง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   กันคง
 
1. นางปวริศา   ศรีวิสุทธิ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขมัน
2. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงนงนภัส  รัตนกุล
4. เด็กหญิงปิยะดา  ภาราสถิตย์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีบุญรอด
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชุมหล่อ
7. เด็กหญิงวรัญยา  ทองคะหะ
 
1. นางศิริพร  รัศมี
2. นางสาวผกามาศ  จันทร์หนองไทร
3. นางหนึ่งหทัย  มาลา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพบุตร
2. เด็กหญิงวริศรา  พรหมศักดิ์
3. เด็กหญิงโสรยา  อักษรสม
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
2. นางฐิติมา  บุตรเลี่ยม
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายรณภพ  ทิพย์บรรพต
2. เด็กหญิงสายธาร  ลือปัญญา
3. เด็กหญิงเกตน์สิริภร  ร่มจิตร
 
1. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
2. นางอุบล  ขวัญแก้ว
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิกูล
2. เด็กชายธนากร  ราชา
3. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์บรรพต
 
1. นางสาวรัชนู  ฤทธิกูล
2. นางสาวชฎาพร  ฤทธิ์หมุน
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายนรินทร์  ฤทธิกัน
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  แก้วศิริ
3. เด็กชายภูวดล  พรหมดวง
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายธนากร  เสือทอง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  ปลื้มใจ
3. เด็กชายสิทธิโชค  มณีโสตร
 
1. นางสาวสุนิสา  ปานศิริ
2. นางสาวสุทธิมา  ชูแก้ว
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายธนภัทร  ถนิมกาญจน์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายธวัช  คลองโคน
2. นางจันทรา  พิชัยยุทธิ์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทบุตร
2. เด็กหญิงศิระษา  คงนิ่ม
 
1. นางสาวปรียานุช  เพชรคงทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤเบศร์  จันทร์ด้วน
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสิงหา  ชินราช
2. เด็กชายสิทธินนท์  สุทาทัศน์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมแก้ว
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กุมศิลป์
2. เด็กหญิงศรินธร  เกิดเกลี้ยง
3. เด็กชายอาทิตย์  ทองพล
 
1. นางสาวมณฑาณี  แวบากา
2. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 1. เด็กหญิงปัญฑชนิต  ทิศคงทอง
2. เด็กชายพงศกร  เข็มขาว
3. เด็กชายศุภวิชย์  พรมมี
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญาณ์  ยืนยงแสน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตะสิน