รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ตันติฉายากุล
 
1. นางพรพรรณ   เพชรจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร   ผอมแก้ว
 
1. นางสาวแสงทอง   รองวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงอารียา  มากแจ้ง
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  อ้นเพ็ชร
 
1. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ตันเจริญ
 
1. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงสุนิสา  แดงแสละ
 
1. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงอภิสรา    สุวรรณรัตน์
 
1. นางคินวารา   หมื่นจิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี   รองเมือง
 
1. นางสาคร   นิ่มนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรพรหม
 
1. นางวรรณี  วงค์พินิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงอัลเอเชียร์  สินภาษา
 
1. นางสุดา  บุญยัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงปารวี   เถาธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาคร   นิ่มนวล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงถิรดา  ชูทอง
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   หิมรัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   รุ่งเรือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงพิมลนันท์   ยุ่งยั้ง
 
1. นางสาวนิรมล   พิเชฐสินธุ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูช่วย
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขมณฑล
 
1. นายวุฒิ  พันธุ์สนิท
2. นางสาวพิลาวัณย์  ลีแสวงสุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ราชภักดี
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
2. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายจิรชัย   พระคง
2. เด็กหญิงพัณณิตา    หมัดร่วม
 
1. นางสาวสุวารี   ธนสารพงศกร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงปาริชาต  เพ็ชรเอียด
2. เด็กหญิงสาธิดา  ปาทาน
 
1. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
2. นางฐิติยา  คงเอียด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายปุณยกร    เม่งช่วย
 
1. นางสุภาภรณ์   วรรณบวร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายรุ่งเพชร    มาสังข์
 
1. นางสมจิตร    จงวิไลเกษม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไวยกิจการณ์
 
1. นายบุญเลิศ  คงด้วง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองโอ
2. เด็กหญิงณัฎฐมน  ปูเงิน
3. เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  แซ่เจียะ
 
1. นางสาวทศพร  พูลผล
2. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  ช่อเส้ง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองอักษร
3. เด็กหญิงวรรวรินทร์  สุปราการ
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
2. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์   พรหมพุฒ
2. เด็กหญิงประภัสสร   สนธิบ่าย
3. เด็กหญิงปริศณา   ศิริรัตน์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   โชติรัตน์
2. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงสุทธาสินี  วงศ์ยศศรัณย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิทักษ์กาญจน์
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  วงศ์ชมพู
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
2. นางวรรษา  สุเหร็น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกรศุทธิ์   สุขการ
2. เด็กชายจารุกิตฐ์   ตะลุ่มพุก
 
1. นายโชคชัย   ดวงเพ็ชร
2. นางสาวภาสินี    ศรีโภคา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวกัญญาภา  ชูช่วย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีถาวร
 
1. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เล้นสิ้น
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  คำพุทธ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายคณพศ   สุขคุ้ม
 
1. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงศ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงเกษรา  นมฤทธิ์
 
1. นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายภูวรินทร์   อินทธนู
2. เด็กชายอภิวัฒน์   สามสี
 
1. นางสาวลดาพร   สิทธิพันธุ์
2. นางสาวสุชาดา   เดชภักดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มกัน
2. เด็กชายอานนท์  สุขศรีเพ็ง
 
1. นายปรัชญา  เพ็ชรากาล
2. นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายนฤสรณ์   นุ่นชูผล
 
1. นางสาวภาสินี   ศรีโภคา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายจารุเดช  เดชภักดี
 
1. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กชายภูเบศ  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวนัทธมน  ศักดิ์สูง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แส้ลิ้ม
 
1. นายเวชพงศ์  หนูด้วง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ชูวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  คงเพชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เกตุพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ฐิติภรณ์พันธ์
3. เด็กหญิงปริยากร   กาเยาว์
 
1. นางลัดดาวัลย์   ฉินทรรศนันทน์
2. นางธิดามาศ  บิลรงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายพศวัต  บรรจงการ
2. นางสาวมธุรส  นันตพงศ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองสีนวล
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงโหรน
2. เด็กหญิงวาสินี  เมืองประทับ
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  สั้นเต่ง
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวรุจิดา  เอี่ยมอักษร
2. นางสาวอรอุมา  อัคราจินดากุล
3. นางสาวเบญจรัตน์  ท่ามถั่ง
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางศิริวรรณญา  แก้วมณี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปรานสุข
3. เด็กหญิงวนัชพร  ชูบุญสังข์
 
1. นางสายรุ้ง  สังเกตุ
2. นางสุธิมา  สงสุข
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ชูแก้ว
2. เด็กชายธัญเทพ   คำด้วง
3. เด็กชายศักดิ์นนท์   คงด้วง
 
1. นางสุทธิรา   ถิ่นชาญ
2. นางบังอร   รองวัง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คดีพิศาล
2. เด็กหญิงพนิดา  ภิรมย์
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ชูศรี
 
1. นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย
2. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขันตะสังข์
2. เด็กชายสุตนันต์  จิตรไพศาล
3. นางสาวสุภาวดี  มณีนูน
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางศิริวรรณญา  แก้วมณี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตัง 1. เด็กชายทรงภพ  รามเทพ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรเขาทอง
 
1. นางณัฐรินีย์  กิ่งเลี่ยน
2. นายวีระยุทธ  ละเอียด
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ยิ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงอุมาพร  ชัยเพ็ชร์
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กชายภัทรเวท  ดวงมาก
2. เด็กชายศุภกร  ทองประดับ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ขาวเชื้อ
2. นางสาววิไลวรรณ  วรรณบวร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 1. เด็กชายรฐนนท์  คงณรงค์
2. เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสง
 
1. นายธีรเดช  ชูเกิด
2. นางสาวศศิธร   ทองเนื้ออ่อน
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายฐิติวุฒิ    มาชุม
2. เด็กชายศิริโชค   กฤษณา
 
1. นายชัยยศ   กันตังกุล
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กชายณลธวรรธ  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ่ม
 
1. นายเกียรตืศักดิ์  ส่งแสง
2. นายพิเศษ  คงขัน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายทยากร   ทองรักษ์
2. เด็กชายธีร์ธวัช   มั่งมี
 
1. นางสาวสาริกา   สีขนุน
2. นายวิโชติ   รักงาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงฐิติพร    คชรัตน์
2. เด็กหญิงนิราภร   ดวงเดือน
3. เด็กหญิงปวริศา   ชูอินทร์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   พระคง
5. เด็กหญิงวริศราภรณ์   ชัยสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา    ศรีโภคา
2. นางสาวสุจิดา  รักไทย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณฐมน   จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงนัททิยา   มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงพิริยากร    สุเหร็น
4. เด็กหญิงรวีวรรณ    ศักดา
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สวนแก้ว
 
1. นางนัยนา   ศรีโภคา
2. นางสาวสุวิมล   หมัดตะหมีน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยิ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงนาตลดา  ลิ่นชุม
3. เด็กหญิงรัตนา  แก้วเมือง
4. เด็กหญิงสู่ขวัญ  แซ่ตั้น
5. เด็กหญิงอุมาพร  ชัยเพ็ชร์
 
1. นางอาลิษา  เกลือมีผล
2. นางสาวปราณี  โส๊ะนุ้ย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
3. เด็กหญิงอมรกานต์  ชูสิทธิ์
4. เด็กหญิงอัญชลิกา  รอดช่วย
5. เด็กหญิงอารยา  บุญพรหม
 
1. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ
2. นางสาวจิตติมา  แซ่โค้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงณัฐณิษา  เมืองสีนุ่น
2. เด็กหญิงธันยวีย์  จันผุด
3. เด็กหญิงวิศรุตา  เดชภักดี
4. เด็กหญิงศิรประภา  พลภักดี
5. เด็กหญิงเกศินี  อินทรมณี
 
1. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ
2. นางสาวจิตติมา  แซ่โค้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงขวัญนภา  คงมั่นประกายกิจ
2. เด็กหญิงนิศาชล  นวลศรีทอง
3. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญแก้วศรี
4. เด็กหญิงเกษรา  นมฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมเพศ
 
1. นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม
2. นางสาวนิตยา  วรรณแสงทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงโน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจวัง
4. เด็กชายศุภชัย  อินทร์แก้ว
5. เด็กชายเดชดนัย  วงศ์ทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บัณฑิต
2. นางสาวนิตยา  วรรณแสงทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวกันธิชา  ใสกล้วย
2. นางสาวลลิดา  สอนวงค์
3. นางสาววริษฐา  สายทองแท้
4. เด็กชายศิวกร  เศวตดุลย์
5. เด็กชายอลงกรณ์   ยุ่งยั้ง
 
1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล
2. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   กลีบแก้ว
2. เด็กชายจิรกฤษ   เพ็ชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชูงาน
4. เด็กหญิงณัฐนิธยาน์   เพ็ชรหัตถ์
5. เด็กหญิงด.ญ.ปัณณธร   บุญถาวร
6. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา   พุฒจอก
7. เด็กชายตันติกร   ชูฤทธิ์
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์   อินนุรักษ์
9. เด็กชายปัญญพล   ปัญญโชติกุล
10. เด็กหญิงปิยะธิดา   สิทธิชัย
11. เด็กหญิงพิชชาพร   เมืองช่วย
12. เด็กหญิงพิยดา   จิตรอักษร
13. เด็กชายภาสกร   ยิ้มเกตุ
14. เด็กหญิงวรนิษฐา   จันทร์ผุด
15. เด็กชายศิววงศ์   ผลิผล
16. เด็กชายสิรดนัย   แสงหิรัญ
17. เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง
18. เด็กหญิงอธิชา   จันทร์ชุม
19. เด็กชายอนุพงศ์   ไชยทอง
20. เด็กหญิงอรวิชญ์   เทพนิมิตร
 
1. นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร
2. นายประพันธ์   ขวัญศรีสุทธิ์
3. นางกาญจนา    จุลพูน
4. นางจิรพร   เจียวสกุลวัฒนา
5. นางสาวสุนิษา    ศรีสงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. นายกฤตพร  กลิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศิริ
3. เด็กชายธฤษณัช  รอดเมือง
4. เด็กหญิงธัญพิมล    ศรีเวิน
5. เด็กชายธันยภัทร   เสราดี
6. เด็กชายนพชัย   นามเผ้า
7. เด็กชายนพดล  จิตติอาภรณ์
8. นางสาวพรนภัส  คงเกลี้ยง
9. นายพิธาน   ตรงมะตัง
10. เด็กหญิงภัทรวดี   ดำโดด
11. เด็กชายวชิรวิชญ์   คงดำ
12. เด็กหญิงวรรณิศา  เกตุหนู
13. เด็กหญิงวิคทอเรีย   พาร์ค
14. เด็กหญิงศุภิสรา  บัวทอง
15. เด็กหญิงสุชัญญา  เจะเหลา
16. นางสาวสุนิสา  สุขเสน
17. เด็กชายอนันตา  ใจกระจ่าง
18. นายเจษฎา  ชตาฤกษ์
19. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
20. นายเอกราช  ห้าหยัง
 
1. นางสาวณัฏฐริฌา   ศิริพันธ์
2. นางปัญญา  พรหมทอง
3. นายวีรยุทธ  สงชู
4. นางเรวดี  สงรักษ์
5. นางนุชรินทร์  วุ่นคง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงปิญชาน์   อักษรทอง
 
1. นางสาวชญานิศ   สังข์ทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กชายอมรเทพ  พรมเพชร
 
1. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ต้นกันยา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญถาวร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงพัชณี  นุ้ยเอียด
2. เด็กชายไชยภัทร  อ่อนชาติ
 
1. นายพสิษฐ์  บุญยอด
2. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองประไพย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉุ้นย่อง
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
2. นายพสิษฐ์  บุญยอด
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. นายภานุพงศ์  จินดา
2. นางสาวเกวลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสาวฉัตติมา  ตะหรี
2. นางสาวปิยะนุช  ช่างเรือ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงกันติยา  ภัติศรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงตรีตราทิพย์  ทองชิดเชื้อ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมาธิ
5. เด็กหญิงพัชรธิดา  ทองบุญแก้ว
6. เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน์
7. เด็กหญิงรมิตา  ภิรมย์
8. เด็กหญิงวริศรา  คงชิต
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงอัจฉิมา  คงศรีทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  กำธร
2. นางสาวกมลรัตน์  ทองเกลา
3. นายอัทธนีย์  คำเสมอ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูช่วย
2. เด็กชายกฤษตฤณ  คงเงิน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พราหมชูบัว
4. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขมลฑล
5. เด็กหญิงธัญชนก  มากเพ็ง
6. เด็กหญิงนิตยา  รักกมล
7. เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สุข
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ช่วยสถิตย์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ว่องชีวเจริญกุล
10. เด็กหญิงเมธาวดี  ดำเนียร
 
1. นายโกสินทร์  แก้วจันทร์
2. นางภักดี  แทงทอง
3. นางปัญจา  อำนักมณี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงกฤษณา  กาหลำ
3. เด็กหญิงดาริต้า  บุญญา
4. เด็กหญิงธัญชนก  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงพรรณพิมาย  ขุนสมุทร
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  เจะหลง
7. เด็กหญิงรัตติกา  พ่อค้า
8. เด็กหญิงวิชิดา  หมื่นท่องวารี
9. เด็กหญิงวิชิตา  หมื่นท่องวารี
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  หัสสาคร
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
2. นายสุเมต  เทพพูลผล
3. นายวรากร  เหล็กเกิดผล
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
2. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
3. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองโสภา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
5. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
6. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอาลิษา  คงศรีทอง
 
1. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง
2. นางสาวณิชาภัทร  เดชภักดี
3. นางสาวณัฐญาดา   แขวงเส็น
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนินทร์  สารวัตร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชโย
3. เด็กหญิงธัญยารัตน์  พันเซีย
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่วยชูวงศ์
5. เด็กหญิงนิตยา  แก้วประภา
6. เด็กชายภาคิน   แจ้งจุน
7. เด็กหญิงมาติกา  ทองชิตเชื้อ
8. เด็กชายสรวิทย์  แก้วประภาค
9. เด็กหญิงสโรชา  พรหมมา
10. เด็กชายอุกฤษ  ศรีโภคา
 
1. นายชำนาญ  เดชภักดี
2. นายสมศักดิ์  บัวพรรณ
3. นางสุจินต์  สีใหม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยรุย
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองโสภา
5. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
6. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
7. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เตียว
8. เด็กชายสุทธินันท์  ทิพศรี
9. เด็กชายอติโรจน์  ทองรักษ์
10. เด็กหญิงอาลิษา  คงศรีทอง
 
1. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง
2. นางสาวณิชาภัทร  เดชภักดี
3. นางสาวจันจิรา  เพชรฤทธิ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายกฤษตินัย  หมื่นท่องวารี
2. เด็กชายชลชาติ  ทองหอม
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมุทร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพทอง
5. เด็กชายนวัชรินทร์  เหล็กเกิดผล
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ตุ่นวัน
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  หมื่นท่องวารี
8. เด็กชายภูริภัทร์  บ่อม่วง
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขำทิพา
10. เด็กชายไชยฤทธิ์  เหล็กเกิดผล
 
1. นายวรากร  เหล็กเกิดผล
2. นายทนงศักดิ์  คงประสม
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงสานขวัญ   ประสานสงฆ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ชูกระชั้น
 
1. นายชัยยศ   พุฒนวล
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงธัญสุดา   พลเดช
2. เด็กชายธีร์ธวัช   มั่งมี
 
1. นายวิโชติ   รักงาม
2. นางสาวอาภรณ์   หมื่นละม้าย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต   หมาดนุ้ย
 
1. นางสุลาวัลย์   หนูทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมหวาน
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงสิรินยา  บานจะ
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ธนศุภบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนศุภบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายสุริยา  ชัยเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูช่วยสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. นายปลายตะวัน  คงสมุทร
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. นางสาวพันพษา  ระเด่น
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เอียดทวน
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พรมมา
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางสาวพรทิพย์  เจนจริยานนท์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงชนิสรา  คงเล็ก
2. เด็กหญิงอคัมภ์สิริ  นิลละออ
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางสาวไอลดา  ทองรักษ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงนลัทพร  คงเฝือ
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์   คงอ่อน
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. นางสาวอัฟนาน  คงสมุทร
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงชนนีรัศนิ์  พระคง
2. เด็กชายธนารักษ์  สิโปด
3. เด็กชายปรมินทร์  ถวายเชื้อ
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
2. นางสาวจริยา  ทะเลลึก
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์ชุดา   ไฝขาว
2. เด็กชายบารมี   เบ็ญหลี
3. เด็กชายรัยฮาล   อับดลหละ
 
1. นายสำเนียง   ส่งนาวา
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงนันทนา  แหลมเกาะ
2. เด็กหญิงนาตยา  โต๊ะหมีน
3. เด็กหญิงสริตา  หมาดบู
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
2. นางสาวจริยา  ทะเลลึก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงอมาราวดี  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุติมา  ดวงสังข์
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  ฉูมิ
 
1. นายเอกชัย  สงด้วง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพีระชัย  ส่งเสริม
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพัชรพล  กลับจิตร
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดำหนูอินทร์
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายภูวเดช  เขียดสุข
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงธิดานันท์   ปราบรัตน์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   นกพึ่ง
 
1. นางฉันทนา   ทองสงโสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายจักรีพัตร  ไชยช่วย
 
1. นายสุธีร์  โย้จิ้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพุฒธิพงศ์  คำสุรินทร์
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพนิตนันท์   พันธ์แก่น
 
1. นางวิภาวัลย์   รอดริน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรติญา   เคี่ยมการ
 
1. นายปิยะภัทร   อักษรชู
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ดีเบา
 
1. นางสาวดาริญญา   หาขุน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
 
1. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงวรรณฤดี   รอดกูล
 
1. นางราตรี   คลายทุกข์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองกระจ่าง
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มานะทวี
 
1. นางสาวศธิตา  ฉิมเพชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ตุ๊กวุ่น
2. เด็กชายดนัย  สีสุข
3. เด็กชายธีระดล  คำเนตร
4. เด็กหญิงนันทิกาน  ทัลวัลล์
5. เด็กหญิงปรียนันท์   วิเชียรชม
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำเริญ
7. เด็กชายวุฒิชัย  วุฒิกรณ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ้กวุ่น
9. เด็กชายเตชสิทธิ์  พลภักดี
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
2. นางศิริวรรณ  ศีรินทร์
3. นางสาววิริยา  คงยัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายกฤตเมธ  แสงหิรัญ
2. เด็กชายกษิดิศ  จริงจิตร
3. เด็กชายกิตติพงศ์   ช่วยเกลี้ยง
4. เด็กชายขัณฑภัค  พลภักดี
5. เด็กหญิงจันทิมา  บุบผาสาท
6. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีปล้อง
7. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วแสงขวัญ
8. เด็กชายชัยวัฒน์   กาหลง
9. เด็กหญิงธัญพิมล  จำปา
10. เด็กหญิงปัญฑิตา  จันทนา
11. เด็กหญิงพัชรพร  ขาวเรือง
12. เด็กหญิงวิภาวดี  พูดเพราะ
13. เด็กหญิงสุพัชชา  หนูรอด
14. เด็กชายอนุวรรธน์  ภิรมย์
15. เด็กหญิงเกษรินทร์  จันทร์ทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  หนูกลับ
2. นายเรืองยศ  งานสม
3. นายณัฐพงศ์  เคี่ยมการ
4. นายปราโมทย์  โยธา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ลัทธิรมย์
2. เด็กชายคณิศร   ปราบเขต
3. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   จันทร์ทิพย์
4. เด็กหญิงชลิตา   ปราบเขตต์
5. เด็กชายณฐาภพ   ห่วงจริง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   เกตุแก้ว
7. เด็กชายธนกฤติ   คงชูศรี
8. เด็กชายธนภัทร   อ่อนรู้ที่
9. เด็กชายธนวัฒน์   ทูลเพ็ง
10. เด็กหญิงธาราพร   วรรณบวร
11. เด็กชายธิติศักดิ์   อาชาฤทธิ์
12. เด็กชายธีรศักดิ์   อ่อนรู้ที่
13. เด็กชายปิยพัทธิ์   คุณลุน
14. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงชูศรี
16. เด็กชายรามิล   เจ๊ะสะนิ
17. เด็กชายวัฒนศิลป์   ศรีเพ็ญ
18. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ขุนอินทร์
19. เด็กหญิงหยาดนรินทร์   อินทธนู
20. เด็กชายเทวฤทธิ์   หีบเพชร
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
2. นางอุไรวรรณ   ทองในแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
4. นางสาวจรวย   ท่อแก้ว
5. นางสาวพิมลทิพย์   ชุณหพิมล
6. นางสาวศุภลักษณ์  มณีสิงห์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
2. เด็กชายธีรกร  สุขมีชัย
3. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
4. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
5. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
6. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
 
1. นายวรายุทธ  รักสิทธิ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
2. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
3. เด็กหญิงธนิษฐา  สองทอง
4. เด็กหญิงธนิสร  สามเมือง
5. เด็กชายธีรกร  สุขมีแสง
6. เด็กหญิงนัทธิชา  จันทร์พุ่ม
7. เด็กหญิงปวรา  เกลาเกลี้ยง
8. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
9. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
10. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
11. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
12. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
13. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
14. เด็กชายฤณธรรค์  พุ่มพวง
15. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
16. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูเส้ง
17. เด็กชายศิรศักดิ์  ชูแสง
18. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
19. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
20. เด็กหญิงสลินทิพย์  หนูเซ่ง
21. เด็กหญิงสลินทิพย์  แสวงแก้ว
22. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
23. เด็กหญิงสุมนรัตน์  อินทรสุวรรณ
24. เด็กหญิงอนงนาฎ  คงแก้วโต
25. เด็กหญิงอภัสรา  ขิกขำ
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก
2. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นายสุดสาคร  คงแป้น
5. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์คง
6. นางสาวอัจฉราภร  เกลี้ยงหวาน
7. นางสุวีนา  ทองอ่อน
8. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเสน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไทร 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ท่องวารี
 
1. นางสาวสุรีพร  ทิพย์ยาน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวนดำ
 
1. นางสาวกัลยา  วีระสุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญถึงจิตร
 
1. นางอรวัลย์  จิตรหลัง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไทร 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ท่องวารี
 
1. นางสาวสุรีพร  ทิพย์ยาน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศกร  เขียวเสน
 
1. นางอภิญญารัตน์  วีระสุข
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  ปิ่นงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวปานทิพย์  ทองมาก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายนนทกานต์  หมื่นท่องวารี
 
1. นางสาวชุติมา  เทียมอัมพร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  ปิ่นงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์   ชุมใหม่
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวอัครมณี  อันมาก
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศกร  เขียวเสน
 
1. นางอภิญญารัตน์  วีระสุข
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา  ปิ่นงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. นางสาวสุนิสา   สุขเสน
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุนทรวชิรเวช
2. เด็กหญิงกมลเนตร  เทพแสน
3. เด็กหญิงกรรณิกา  สุดการงาน
4. เด็กชายกฤษณพล  เพชรมาตศรี
5. เด็กหญิงกาญจนา  อัมรัตน์
6. เด็กหญิงจันฑกานต์  ชูแก้ว
7. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หลงละเลิง
8. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
9. เด็กหญิงณัฏธวดี  มันทุ่ย
10. เด็กชายณัฐพล  ไปดี
11. เด็กหญิงธัญชนก  อนันตพงศ์
12. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยตรี
13. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับนิล
15. เด็กหญิงปริชญา  พรหมแสน
16. เด็กหญิงปาจิตา  ฝั้นเสี้ยน
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินธนู
18. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันเพชร
19. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองดียิ่ง
20. เด็กหญิงภัคนันท์  ภูมิประดิษฐ์
21. เด็กชายภัทรวิทย์  อุ่นกำเนิด
22. เด็กชายภาณุศิษฐ์  ชูแสง
23. เด็กหญิงมาริสา  ธนูศิลป์
24. เด็กหญิงวรรธนภร  สุกกรม
25. เด็กหญิงวริศรา  รักงาม
26. เด็กหญิงศุภมาศ  เอียดสุวรรณ
27. เด็กหญิงศุภวรรณ  ฤทธิ์เพชร
28. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองผุด
29. เด็กหญิงสิริกร  คงเพชร
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  จีนเดิม
31. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จีนเดิม
32. เด็กหญิงอติกานต์  นุชม่วง
33. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์แก้ว
34. เด็กหญิงอรทัย  สุคนธรัตนสิทธิ์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  จิตรา
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักชูศรี
37. เด็กหญิงเกวลิน  สีอ่อน
38. เด็กชายเทวัญ  ขาวสี
39. เด็กหญิงเปมิกา  กอเจริญรัตน์
40. เด็กหญิงแพรวา  อินทร์งาม
 
1. นายสมใจ  ชูแก้ว
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นายอนุวัตร  คงเพ็ง
4. นายชรินทร  ทักษิณประภา
5. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
6. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์
7. นางสาวเสาวภา  ฉิมเนียม
8. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุกรี
2. เด็กชายจักริน  พิกุล
3. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วระยับ
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  คีรีกิ้น
5. นางสาวญาณิศา  ยังช่วย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณบวร
7. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูพันธ์
8. เด็กหญิงดารินทร์  เมืองสุด
9. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเชื้อ
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงการ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขการ
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมรกฏ
13. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธ์ศักดิ์
14. เด็กชายนฤดม  ภักดีโชติ
15. เด็กหญิงนิราวรรณ  เพชรเกื้อ
16. เด็กชายนิวัติ  เมืองนา
17. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เตชรุ่งกวิน
18. เด็กหญิงพัชราภา  สุขลิ้ม
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขการ
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  หาผล
21. เด็กหญิงมลฤดี  มณีสิงห์
22. เด็กชายรวิพันธ์  เจษฎารมย์
23. เด็กชายรัชชานนท์  นาวีว่อง
24. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
25. เด็กชายวิชาญ  ภิรมย์
26. เด็กหญิงวิภาวดี  อุดมศรี
27. เด็กหญิงศตายุ  จารุจินดา
28. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมกำลัง
30. เด็กหญิงสายรุ้ง  คงเกิด
31. เด็กชายสิทธิกร  ฉิมพงษ์
32. เด็กหญิงสิริ  ทองรอด
33. เด็กชายสุชานันท์  ภูนุอภัย
34. เด็กชายอภิชาติ  ทองนวล
35. เด็กหญิงอภิญญา  บุญถาวร
36. เด็กหญิงอรวรรณ  จงเจริญ
37. เด็กหญิงอาทิมา  สายโน
38. เด็กชายอานนท์  สุทธิ
39. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วเกตุ
40. เด็กหญิงโยธกานต์  สมหวัง
 
1. นายปกรณ์  อาจสมโภช
2. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
3. นางอุบลทิพย์  คชกูล
4. นางลัดดา  นิ่มกาญจนา
5. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
6. นางสาวสากิยา  ชูลิกร
7. นายกฤตพณ  ไชยกาล
8. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์   จันทร์โหนง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงอินทร์
3. เด็กชายณัฐพล   พรมทอง
4. เด็กชายณัฐวุธ   ศิริไชย
5. เด็กชายปภังกร   จิตรขวัญ
6. เด็กหญิงพรทิพย์   ปักษานนท์
7. เด็กหญิงพลอยวรีย์   ขูทก
8. เด็กชายพีระภัทร์   รัมนา
9. เด็กหญิงวรรณิดา   ทองดี
10. เด็กหญิงเขมรินทร์   ชัยแก้ว
 
1. นางสาวอรนภา   พลเวร
2. นายกฤษณพงษ์   ควรเกิด
3. นางสาวอรนลิน   วิทยพันธ์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
3. นางสาวนุชนาถ  ศิริมงคล
4. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย
5. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
6. นางสาวศิรภัสสร  แก้วละเอียด
7. นางสาวสุชานาถ  นนทะแก้ว
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใสกล้วย
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสาวสุภาพร  บัวแดง
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   จินกระวี
2. เด็กหญิงชัญญานุช   นิ่มกาญจนา
3. เด็กหญิงนิรัชฌา   จงทอง
4. เด็กหญิงปณิดา   ลำดับพงศ์
5. เด็กหญิงสินีนุช   ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุชานุช   ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์   หลีวิจิตร
2. นางสุภาพร  สังข์ขาว
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
3. นางสาวนุชนาถ  ศิริมงคล
4. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
5. นางสาวศิรภัสสร  แก้วละเอียด
6. นางสาวสุชานาถ  นนทะแก้ว
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสาวสุภาพร  บัวแดง
4. นางเครือวัลย์  ทองยิ่ง
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตตรา
2. เด็กหญิงกานสิริ  ลังเมือง
3. เด็กหญิงขจาริน  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงชุติกานต์  ศิริโสตร
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีหจันทร์
6. เด็กหญิงธนิพร  เมืองราช
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่หลี
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองหนูนุ้ย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  สุดจิตร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หาญณรงค์
2. นางสาวฐานะมาศ  ช่วยรุย
3. นางสาวปิวรา  ธรรมเมธากุล
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงณัชชา  บัวลอย
2. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
4. นางสาวนุชนาถ  ศิริมงคล
5. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย
6. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
7. นางสาวศิรภัสสร  แก้วละเอียด
8. นางสาวสุชานาถ  นนทะแก้ว
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใสกล้วย
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสาวสุภาพร  บัวแดง
4. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกวินธรา   คำก้อน
2. เด็กหญิงกุสุมา   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงขวัญตะวัน   เสนีย์
4. เด็กหญิงธิติรัตน์   ร่มเย็น
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   สีทอง
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ   อักษรพันธ์
7. เด็กหญิงภารดี   ยิยูโซะ
8. เด็กหญิงศศิรัตน์   จินาวงษ์
 
1. นางสาวกัลยา  วีระสุข
2. นางสาวจุฑารัตน์   สุจิชาติ
3. นางสาวอรอนงค์   นุชชา
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปากอ่อน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพรกหา
3. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองเพ็ง
4. เด็กหญิงชลทิชา  ดำใฝ
5. เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  ทองขวัญ
6. เด็กหญิงนิตตยา  ขวัญดำ
7. เด็กหญิงปียาพัตร  บุญพรัต
8. เด็กหญิงมนธิดา  หนูเกลา
9. เด็กหญิงศศิธร  เกิดดี
10. เด็กหญิงสุดาภรณ์  โชติกมาศ
11. เด็กหญิงสุพัตนา  รักษาจิตร
12. เด็กหญิงเกศวดี  ปากอ่อน
 
1. นางไพริน  วรตันติ
2. นางพนัชกร  เทพบำรุง
3. นางพิไลพร  กิตติคุณ
4. นางสารภี  สงนวน
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกฤติมา  ขิกขำ
2. เด็กชายณัฐดนัย  บัวดำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิ่นพันธ์
4. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
5. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ทองรักษ์
 
1. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุขทอง
2. เด็กหญิงสิดารัศม์  ชมพูแก้ว
 
1. นายวิทยา  เหม่นแก้ว
2. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นับแสง
 
1. นางรังสิมา  ชัยพราม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงเอสเธอร์   สุกปลั่ง
 
1. นางสาววราพร   แซ่กี่
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ล่องตี้
 
1. นางสาวกาญจนา  คุณาพิพัฒน์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงภคพร  ราชพลี
 
1. นางฐิติมา  จันทรมาศ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงวนิดา   ขวัญมือง
 
1. นางสาวเบญจพร   ปุญญะเพ็ชร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายชยางกูร   แสงห้าว
 
1. นางสุพัตรา   วงศ์สุทธิรัตน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวอัครมณี  อันมาก
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. นายกฤตพร  กลิ่นเพ็ชร์
2. นายพิธาน  ตรงมะตัง
3. นางสาวสุกัญญา  ขาวนิ่ม
4. นางสาวสุนิสา   สุขเสน
5. นายเจษฎา  ชตาฤกษ์
 
1. นางพลอยพิดา  ศรีรัตนโชติ
2. นางสาวเกศริน  ชนะกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายชนาธิป    หาญกล้า
2. เด็กหญิงพัชรวดี   สิงคะราช
 
1. นางสาวกัญญาภัค   สุดภัย
2. Miss Li   jie
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดำเดิม
2. เด็กชายอภิลาภ  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ฮ่องช่วน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  มลยงค์
2. เด็กหญิงภันทิสา  หมานหมาด
 
1. นางสาววรรลี  ไมหมาด
2. นางสาววิไล  ไมหมาด
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธธิศณ์  จีนช่วย
2. เด็กชายธนวัฒน์   สันขาว
3. เด็กชายธีรศักดิ์   โสดา
4. เด็กชายพรนิรัณดิ์   เอียดกรัง
5. เด็กชายพีรพัฒน์   กิ้มเจี้ยม
6. เด็กชายสุเมธ   สุวรรณเดชา
 
1. นายถิรพัฒน์   ชูชมชื่น
2. นายรัฐพล    อนันต์เจริญวงศ์
3. นายธีรศักดิ์   สิงหภูมิ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายถิรเดช   สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต    วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายพงศธร  กันตังกุล
4. เด็กชายพีรภัทร    รุจิรสกุล
5. เด็กชายพีรวัส   หมัดร่วม
6. เด็กชายภัทรพล  เกาะทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์   บุญรักษ์
2. นางสาวอุสุมา   หะจิ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายฐปกร  สอเหลบ
2. เด็กชายณัฐพล  ท้องสมุทร์
3. เด็กชายนนทิกร  มะสุนี
4. เด็กชายพงศธร  สุเหร็น
5. เด็กชายพิสิษฐ์  สุเหร็น
6. เด็กชายศรัณยู  แซ่ตัน
7. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน
8. เด็กชายเจษฎา  เด็นหลี
 
1. นายสมควร   สม่าพงษ์
2. นายสุวิชา  คีรีรัตน์
3. นายธีระพงษ์   ปานทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กชายกิตติภณ  อ่อนชาติ
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองยัง
3. เด็กหญิงจิตสุภา  เพชรสุทธิ์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  เยาวยอด
5. เด็กชายธนภัทร  ปล้องใหม่
6. เด็กหญิงธัญชนก  เครือวงศ์
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิมลเมือง
8. เด็กหญิงปาลิตา  เพชรสีช่วง
9. เด็กหญิงพัทธิรา  ประเภท
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  ไพลดำ
 
1. นางรัชนี  แก้วการ
2. นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย
3. นางปาริชาติ  ภิรมย์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คงเอียด
2. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์ดำ
3. เด็กหญิงญานิศา  นุกิจ
4. เด็กหญิงทานตะวัน  คงศรี
5. เด็กหญิงธวัลลักษณ์   ไชยโรจน์วัฒนา
6. เด็กหญิงธัญสุดา   พลเดช
7. เด็กหญิงปิยธิดา   ภัติศิริ
8. เด็กหญิงพัณณิดา  พันธ์แก่น
9. เด็กหญิงวรรณฤดี   รอดกูล
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   นกพึ่ง
 
1. นางณัฐศรี   ชูช่วย
2. นางฉันทนา   ทองสงโสม
3. นางวิภาวัลย์   รอดริน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   กลับรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   คงปลอด
3. เด็กหญิงเมธชนุตม์   ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางยาจิต   คำอุดม
2. นางสาววัชราภรณ์    เดชานนท์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงพรรนิตา  หีบเพชร
2. เด็กหญิงสิริพร  ไพมณี
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  เพ็งช่วย
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไวยกิจการณ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิการ
3. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  จงกิจ
 
1. นางสาวภัชชนก  ชูช่วยสุวรรณ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ชัยแก้ว
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงการเกด  วัชรมานะกุล
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จิตรแก้ว
 
1. นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชา  หมื่นละม้าย
 
1. นางสาวภาวดี  ล่องตี้
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์   หวังจิ
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   สีดาว
 
1. นางจันทิมา   ทองพราว
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพรปิยะ  สมาธิ
2. เด็กชายสกรรจ์  เอียดภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายธนวิชญ์   คงชิต
2. เด็กชายนิติกร   ชูจิตร
 
1. นายภาณุพันธุ์   ขาวสังข์
2. นางธิดา   นิรันเรือง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงนาตลดา  ลิ่นชุม
2. เด็กชายอรรถชัย  อินทรงาม
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายวีรภาพ  บุญญา
2. เด็กชายอารัส  สุเหร็น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายจีรศักดิ์  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นสาร
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
2. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงนิชนันท์  คุ้มไพรี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อ่อนชื่นจิตร
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม
2. นางสาวปิยะลักษณ์  ผักจีน
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกิตติยา  กิตติคุณ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  รัตนแก้ว
 
1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล
2. นายสมหมาย  ทองแป้น
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายดนุสรณ์    นาคอรุณรัตน์
2. เด็กชายพิชญุตม์   แดงนุ้ย
 
1. นายอภิชาติ   บุญพรหม
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   คงชิต
2. เด็กชายยศภัทร   ต้นกันยา
 
1. นายภาณุพันธุ์   ขาวสังข์
2. นางธิดา   นิรันเรือง
 
178 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกันชนก  แก้วเจือ
2. เด็กหญิงอศิรวรรณ  ดำหนูทอง
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  นมฤทธิ์
 
1. นายเอกราช  รันศรี
2. นายเกียรติศักดิ์  บัณฑิต
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิจิก 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญอาจ
2. เด็กชายปภาวิน  อ่อนสนิท
3. เด็กหญิงอิศริยา  สิ้นทุกข์
 
1. นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่
2. นายกิตติพงษ์  เลิศพลังเวทย์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายกิตติกร  ผาทอง
2. เด็กชายคณิตศร  หนุ่มสำเนา
3. เด็กชายธนวิชญ์  วาสุกรี
 
1. นายกิตติ  บุญศรี
2. นายจำนงค์  แซ่จั่ว
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายธนาทรัพย์  กายโรจน์
2. เด็กชายนรวิชญ์  ชิตกุล
3. เด็กชายพงศกร  พิพัฒน์ผล
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางสาวปราณี  มณีสิงห์
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายสรณัฐ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายองศา  ฤทธิชู
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ไกรสิน
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางชลนิชา  ทองคำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  หนูสง
2. เด็กชายธีรวัชร  กล้างาม
3. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกูล
 
1. นางดวงใจ  หนุนพล
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จินดาวงศ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชัยรงณ์
3. เด็กชายเดชาวุฒิ  อินโต
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลุ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ควรเกิด
2. เด็กหญิงภัทราพร  กัณหกุล
3. เด็กหญิงอรพิมล  อินทพัฒน์
 
1. นางนาตยา  รักเกต
2. นางอภิรดี  หวังโสะ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เรืองกูล
2. เด็กหญิงมาลีน่า  ยังชุม
3. เด็กชายเอกรัตน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวจันทรา  มณีนูน
2. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา
2. เด็กหญิงนรมน  จิตรา
3. เด็กหญิงนลินส์  คงประสม
4. เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง
5. เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์
6. เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ
 
1. นางสโรชา  เอียดชูทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย
3. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวญาดามาศ  นุ่นเส้ง
2. นางสาวนุชวรา  เห็นผลงาม
3. นางสาวพลอยทิพย์  หนูพลาย
4. นายพิทยาธร  เอียดสง
5. นางสาววิภาวี  แทนพ่อ
6. นางสาวหทัยทิพย์  ศรีชัย
 
1. นางปริศนา  ชัยศิริ
2. นางสาวเกสร  ศรีนวลขาว
3. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขวัญข้าว
2. เด็กชายชโยดม  เห็นผลงาม
3. เด็กหญิงทัศนีย์  พงษ์จีน
 
1. นางมณี  เรืองขำ
2. นางสาวลดาวัลย์  แก้วกล้า
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นายธนกร  ยอดสวัสดิ์
2. นางสาวปานธิดา  ดิษฐะ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีชาวนา
 
1. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
2. นางดวงใจ   หนุนพล
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกตทอง
2. เด็กชายปฐวี  อ่อนชาติ
3. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หอมไกร
 
1. นางจารุณี  แก้วกุล
2. นางสาวเจนจิรา  สมกำลัง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เดชภักดี
2. เด็กหญิงอรนุช  เจ้ยงาน
3. เด็กชายอิทธิพัทธิ์  เชื้อหมื่น
 
1. นายสมศักดิ์  บัวพรรณ
2. นายชำนาญ  เดชภักดี
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงณฤดี  ดิษฐะ
3. เด็กหญิงพัชชาพร  บัวลอย
 
1. นางประภารัตน์  ณสุวรรณ
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงพรนภา  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงมลธิรา  จุฑามาตย์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ชูบุญศรี
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. เด็กหญิงกานดา  สันขาว
2. เด็กหญิงจันทิมา  พูลเพ็ชร
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ  หลงสะ
 
1. นางวรรณนีย์  เพชรคง
2. นางสาวอรยา  ขวัญศรีสุทธิ์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองปรวน
2. นางสาววรางคณา  ปากจันทร์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทอง
 
1. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจือกโว้น
2. เด็กหญิงนัณตการณ์  ศรีสารคาม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ไวยกิจการ
 
1. นางรุ่งญาดา  ต้นธนาวุฒิ
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. นางสาวปริมรดา  เหมือนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศรีวพา  ทองช่วย
3. เด็กหญิงอาริสา  ชูวงศ์
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางชัชฎา  บริพันธ์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภริดา   สุทธิธรรมานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา   เอกดิลก
3. เด็กหญิงแพรวา    จันทร์แดง
 
1. นางสาวจินดารัตน์    ประภัย
2. นางสาวนันทวัน  แจ้งจิตร
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ดำมีศรี
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  ฤทธิ์ฉิม
3. เด็กชายวระเทพ   เรืองจันทร์
 
1. นางชนิกานต์   อรรณพ
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกันต์กมล  อนันตพงศ์
2. เด็กหญิงชีวาพร  สีนอง
3. เด็กชายธนชัย  ไฝ่งาม
 
1. นางสาวพรทิพย์  รักดำ
2. นางกิตติยา  คงแก้ว
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงฐิดาพร  มากนคร
3. เด็กหญิงศศิโรธร  หนูการุโณ
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนประดิษฐ์
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทร์ศรี
 
1. นางนุชนาฎ  ภักดีชน
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  เซ่งเกลื่อน
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กชายจิรายุทธ  ส่งทับใหม่
 
1. นางจินดา  กลัวผิด
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุขรัตนสกุล
 
1. นางละเวง  พรมชู
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายเจษฎา  บัวสีรัน
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  วัฒนโภคา
 
1. นางปริศนา  ชัยศิริ
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงนงนภัส  หนูเซ่ง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดำคง
3. เด็กหญิงอัฏฐกร  หนูเซ่ง
 
1. นางสาววิชุตา  รักช่วย
2. นางสาววรรณวนัช  อัครธราดล
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงภัทรมน  กองแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นางจันทรา  แสงรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยเพ็ชร์
 
1. นางสาวปัญญรัชณ์  แก้วเสน
2. นางสาวศรวิวรรณ์รัศมิ์  ซ้อมแก้ว
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธนชาติ  ชูทอง
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
2. นายพสิษฐ์  บุญยอด
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายธนพล   พรมเจือ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายธนากร  ปะดูกา
 
1. นางสาวสาลิกา  รายา
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายปฏิพล  พักตร์จันทร์
 
1. นายธีรวัฒ  พ้นภัย
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธนกร  บัวแดง
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูช่วยสุวรรณ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญวิก
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กอบกิจ
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายณัฐชัย  พลภักดี
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายศิริเทพ  ดำแก้ว
 
1. นางกนกพร  กิจวิจิตร
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หลีสู
 
1. นางสาวสาลิกา  รายา
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายชลัยรัชฎ์  หอยบาง
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายธนกร  เรียบร้อย
3. เด็กชายศรันย์ภัทร  ศรีถาวร
4. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วคชชา
5. เด็กหญิงสุนิศา  ขุนประดิษฐ์
6. เด็กชายเนติธร  ทรงกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
3. นางฐิตินันท์  กลิ่นทิพย์ขจร
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงนาตฏยา  คงอินทร์
2. เด็กชายวัศพล  เมืองทรัพย์
3. เด็กชายอนาวิล  ฤทธิ์ชู
 
1. นางชลนิชา  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีชัย
2. เด็กชายภัทรดนัย  บัวทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรืองวร
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายขวัญชัย  สามีพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  จีนตีด
3. เด็กชายศิลป์นที  ง่วนฉาย
 
1. นายชอบ  อ่อนจง
2. นายเอกกริช  ศรีเพชร์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กชายสิทธิชัย  บัวแก้ว
2. เด็กชายอดุลวิทย์  หมื่นละม้าย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทร์วิเศษ
 
1. นายสาคร  เจียวก๊ก
2. นางสาวอรอุมา  ทิพรัตน์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายกฤษฎา  นนทรักษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ห้องนครบุรี
 
1. นายสมบัติ  เรืองราย
2. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายดิษฐรักษ์   พรหมจันทร์
2. เด็กชายอภิชัย   ขาวช่วย
 
1. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
2. นางสาวพิมลทิพย์   ชุณหพิมล
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจิระพันธ์  กันตังกุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายขวัญชัย  สามีพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  จีนตีด
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  สงเคราะห์
 
1. นายอิทธิพัฒน์  หนูเพชร
2. นางอุไรรัตน์  เอียดชะตา
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายชนพัฒน์   มลยงค์
2. เด็กชายนิวัฒน์ชัย   เอียดยาว
3. เด็กชายอรรถพล   หนูนิน
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ