งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561 จังหวัดตรัง
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4 จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 220 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
2 221 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
3 222 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
4 223 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
5 224 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
6 225 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-
7 226 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
-
-
8 227 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
9 228 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
10 229 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
-
11 230 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
-
12 231 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
-
13 232 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
-
-
14 233 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
15 234 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
16 235 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
-
17 236 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
-
18 237 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
-
19 238 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
-
20 239 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
-
21 240 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
-
22 241 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
-
-
23 242 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
-
24 243 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
-
-
25 244 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
-
26 245 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
-
27 246 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]