รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดตรัง
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4 จังหวัดตรังและโรงเรียนวิเชียรมาตุ3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นพรัตน์
 
1. นางสาววรรณภา  เจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวพิมพ์   เกลี้ยงช่วย
 
1. นายสุรเดช  สุริยวานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดลยา  จักแก้ว
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนนทิชา  เดโชรัตน์
 
1. นางสาววรรณภา  เจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววรัญญา  ผาสุข
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฟาลิซ่า  หวังอิ
 
1. นางซารีนา  อินทร์สุไว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางซารีนา  อินทร์สุไว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  มูฮัมมัด
 
1. นางสาวจรีรัตน์  มัจฉา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฐิติกร  ดำหนู
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายคมชิต  สังข์ทอง
 
1. นางสาววาสนา  ปั้นทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวตอฮาเราะ  ดลหร้าหมาน
 
1. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายสมรักษ์  ใหม่น้อย
 
1. นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวพรพรรษา  แซมทอง
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายชนชล  อาวสาร
 
1. นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎา  หารละคร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายดนัยเทพ  คำวร
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสโรชา  ชนะกุล
 
1. นางสาวศีตภา  โล่ห์จิรกาญจนกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางซารีนา  อินทร์สุไว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนัท  เกียรติอนวัชกุล
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาวธิดารัตน์  คงทิพย์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภีมพล  แก้วคงคา
 
1. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธีรภัทร์  พะมณี
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายวรรธนพงศ์  จิตอรุโณทัย
 
1. นางสาวฟารีนา  หมาดทิ้ง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤษดา  ดาราพงศ์
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเก่ง
 
1. นายวิโรจน์  แก้วไกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  จิตชำนาญ
 
1. นางเยาวธิดา  รัตญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายภคพล  สุวรรณโณ
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวอลิสา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางณฐพรรณ  พรมแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชวิศา  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสาววรรณภา  เจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายชวนทอง  แซ่จือ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายพีรพล  อินนุ้ย
 
1. นางสาวพิชญา  สุภาสวัสดิ์
2. นางสาวสุวภา  บุญรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายจิณณวัตร  เนื้ออ่อน
2. นายธีระยุทธ  พลสวัสดิ์
3. เด็กชายบาเก็จ  จงกลบาล
 
1. นายชัยยันต์  ชุมพล
2. นางสาวอมรารัตน์  กิจธิคุณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสเกล้า
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
2. นางสาวนันทิยา  ชูรักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายบัณฑิต  ครองวงษ์
2. เด็กหญิงสรัลยา  จอกทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  ยุพยงค์
2. นายสุริยะ  ทองแท้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
2. เด็กชายภาคภูมิ  นุภักดิ์
 
1. นางสาวรัชนี  สุกใส
2. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจะเด็ด  แก้วศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผลิผล
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
2. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เมืองแก้ว
2. เด็กชายลัทธิโชติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
2. นางสาวรสิกา  สายมณี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกณิกา  แซ่ตั้ง
2. นายชยากร  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
2. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายชนะพล  ทับเมือง
2. นางสาวมณีวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวรสิกา  สายมณี
2. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สงค์ขาว
2. เด็กชายธีรภัทร  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศิริวัง
2. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิชดา  หวัดสนิท
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  คงไล่
 
1. นางโสภิน  สุพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงนสินี  แสนคำ
2. เด็กชายสถิริน   ปินตา
 
1. นางสาวชมพูนุท  เนียมแหลม
2. นางนภาพร  คงสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวดวงธิดา  เมฆแดง
2. นายพาสกร  เทียมทัน
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ชูทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มือสันทัด
2. เด็กหญิงเกวลิน  กาฬรัตน์
 
1. นายสมโภชน์  มีสติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
2. นางสาวสุมิตรา  โชติช่วง
 
1. นางปราณี  ช่วยชัย
2. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาววิมล  ศรีสองเมือง
2. นายสุทธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางเกศินี  ศรีสงคราม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
2. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางจันจิรา  ผกาวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายนิธิกร  อารีย์
2. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแก้ว
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายสุริยา  ทองอ่อน
2. นางสาวเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายอภิชาติ  หงษ์พัฒน์
2. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชำนาญกิจ
2. นางสาวกาญลดา  อภิดุลย์
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
4. เด็กชายชาญวิทย์  พรรณา
5. เด็กหญิงชไมพร  หลีเสาะ
6. นางสาวฐิติมน  เลียบวงศ์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  คชนาเคนทร์
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  ดำกูล
9. เด็กหญิงภัคนันท์  สุริยฉาย
10. นายรักเกียรติ  ทองดี
11. นายรักเกียรติ  ทองดี
12. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รัตนบุรี
13. นายสิโรจน์  ศรีเกตุ
14. เด็กชายอภินันท์  หีดแก้ว
15. นางสาวเสาวลักษณ์  กุลสุข
 
1. นางสาวเกณิกา  เกิดขุมทอง
2. นางสาววรรณี  สอนทอง
3. นางมณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย
4. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. เด็กชายตนุภัทร  ควรสมบัติ
3. เด็กชายพชร  อิวสู
4. เด็กชายพชรกร  แซ่ตั้ง
5. นางสาวมลิวรรณ  เที่ยงธรรม
6. นายสัญชัย  สงค์นวล
7. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
8. เด็กชายเอกรัฐ  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
2. นางสาวธัญลักษณ์  มาลัย
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีใหม่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนาเคนทร์
2. เด็กหญิงณภัทรศร  คงอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทิ่งอ่อน
4. นางสาวนันทกานต์  ชิดไชย
5. เด็กหญิงปนัดดา  สุดรักษ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  หมื่นภู่
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยานยา
8. นางสาวอารียา  สันหมาน
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
2. นายเฉลิมพล  มณีโชติ
3. นางณฐพรรณ  พรมแสง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1. เด็กหญิงจัสมินทร์   อาบู
2. เด็กหญิงนูรฟาติน   เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงนูรมี   เมาะสะ
4. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   ประดู่
5. เด็กหญิงมูนีรา   สาลามะ
6. เด็กชายอาฟาน   เจ๊ะซอ
7. เด็กหญิงอาอีเซาะ   มะแซ
8. เด็กชายอินซาน  เจ๊ะโซะ
 
1. นางสาวกันติชา  สวนกูล
2. นางสาวพรพิมล  เทพพรหม
3. นายฉลอง  ไหมคง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจีราภา  สงัดรัมย์
2. นายชลิต  เป็ดเวียง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  หวัดสนิท
4. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
5. เด็กชายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
6. นายสัญโชค  เชื้อโห้
7. นายสิทธิชัย  ศรีพรม
8. นายอภิชาต  อักษรสม
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
2. นางทิวา  แสงสว่าง
3. นางสาวกฤติกา  จันทร์เหมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายธราธิป  มะนะจิตต์
3. เด็กชายนิพัทธ์  นภานิวัติกุล
4. นางสาวบัณฑิตา  ด้วงเพ็ง
5. เด็กชายพีรณัฐ  ศุภศรี
6. นายสมศักดิ์  เทพส่ง
7. นายสิทธิพร  สอนมีศรี
8. นายสุทธิพงศ์  พันธ์รัตน์
 
1. นายยุทธพงศ์  ทองสุขดำ
2. นายธีรพงศ์  ชูบุญทอง
3. นางกันยา  สุขอร่าม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐวรณ์  ถาวรสังข์
2. นางสาวตวงทอง  เรือนดี
3. นายธเนศวร  กุลศิริ
4. เด็กหญิงนัชนีน  สุมาลี
5. นายพีระพล  คำเลิศ
6. นายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
7. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
8. นางสาวเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางสาววัฒถาภรณ์  อุ่นนันกาศ
2. นางสาวสุพัตรา  เกปัน
3. นางสาวสุนี  แดเบ๊าะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  สุวรรณแพทย์
2. เด็กหญิงนิดาอียะห์  หะยีนิโซะ
3. เด็กหญิงนูรูลอัคลีนา   สุหลง
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  คล้ายอุดม
5. เด็กหญิงวริษฐา  ประกอบแก้ว
6. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่าต้นเดิม
7. เด็กหญิงแวนัสรีนี  สือแต
 
1. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
2. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
3. นางสาวกนกวรรณ  เพชรมณี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองทรง
2. เด็กหญิงธิติมา  ทองศรีแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยา  ขวัญสกุล
4. เด็กหญิงนิรมัย  เชาวลิตร
5. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
6. เด็กหญิงพิมพิมล  แก้วบ้านดร
7. เด็กหญิงรัตน์กัลยา  ทองทรง
 
1. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
3. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิกา  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงกฤติยา  ตาวัน
4. นางสาวพัชณีญา  ละโว้
5. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
6. นางสาวศศิกานต์  เกตุเจริญ
7. นางสาวสุภาพร  หมวดคงทอง
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
3. นางสาวปริชาติ  รัตนพงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
2. นางสาวซีตีคอตีเยาะห์  สารีกะ
3. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
4. นางสาวสมพร  ฉายศรี
5. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
6. นางสาวสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
7. นางสาวอาตีราฟ  เจ๊ะตู
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
2. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
3. นางสาวกนกวรรณ  เพชรมณี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
2. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
3. นางสาววิชชุตา  เจะพร
4. นางสาวสมพร  ฉายศรี
5. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
6. นางสาวสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
7. นางสาวอาตีราฟ  เจ๊ะตู
8. เด็กหญิงเซาดะห์  อูเซ็ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรมณี
2. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
3. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ   แพนเดช
2. นางสาวกรรณิการ์  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงกฤษติยา  ตาวัน
4. นางสาวพัชณีญา  ละโว้
5. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุเจริญ
7. นางสาวสุภาพร  หมวดคงทอง
8. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
2. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
3. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจีราภา  สงัดรัมย์
2. นายชลิต  เป็ดเวียง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  หวัดสนิท
4. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
5. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
6. นายภรัณยู  บุญธนาโชค
7. นายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
8. นางสาวแก้วกานต์  ผุดโรย
 
1. นายปิยะณัฐ  หนูรัตน์
2. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
3. นางสาวเจนจิรา  สมพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรภัทร  วงศิลป์
2. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
4. เด็กหญิงพิมษิตา  ราชแขวง
5. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
6. นางสาวสโรชา  อรุณเมฆ
7. เด็กหญิงไพจิตร  พรมแก้ว
8. เด็กหญิงไพลิน  พรมแก้ว
 
1. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
2. นางปัทมมาราตี  วัฒนศิลป์
3. นางภรณ์นิภา  บุญทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บุตรหล้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผดุงผล
3. เด็กชายธรณิศร  แว่นทอง
4. เด็กหญิงธิญาดา  เชื้อผู้ดี
5. เด็กหญิงมณีกิต  ขนานใต้
6. เด็กหญิงศิรินญา  ทักถิ่น
7. เด็กหญิงสุพัฒรา  โพธิพิทักษ์
8. นางสาวไพลิน  กิ่งเล็ก
 
1. นายคณิศร  ชาตรีวงศ์
2. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
3. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันทรากร  อามผักแว่น
 
1. นายภีระพัฒน์   ถาวรภักดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงมารียะ  สาและ
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายภูวดล  หนูแก้ว
 
1. นายทศพร  พีบขุนทด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอนุรักษ์  เพ็ชรกุล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาวจิรชยา  จิตธรรมมาภิรมย์
 
1. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอรรถสิทธิ์  ขวัญนิมิตร
 
1. นางสาวธิติมา  บัวแหร่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวจุรีรัตน์  บางลี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิวิกร  วิชัยวงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายจิรเมธ  พัฒนะไชย
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายชานนท์  สุวรรณพิมล
 
1. นางสาวฟารีนา  หมาดทิ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวดวงใจ  ลือเสียง
 
1. นางพรพิมล  กาบสนิท
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสุรศักดิ์  ส่งรุ่ง
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  จงกลบท
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมเพศ
 
1. นางเกษรินทร์  แก้วนาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายวจนะศักดิ์  เกื้อสกุล
 
1. นางพัสตราภรณ์  นาคหกวิก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หมานหีม
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรัตติมา  ลาวะปานา
 
1. นางสาวโสรยา  ปั้นศีล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายกฤษณะ  สุขเกษม
 
1. นางสาวรจนา  พรหมเจือ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงกมล  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวธิติมา  บัวแหร่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1. เด็กหญิงลีลี่  มาเยอะ
 
1. นางสาวจรีรัตน์  มัจฉา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายนทีกานต์  ทองทับ
 
1. นางนางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวสุรัสวดี  โชติธรรมโม
 
1. นายนิคม  สินธุแปง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชนัชญา  กูรอมีน
2. เด็กชายอัมรีนัล  เจ๊ะอาแซ
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
2. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1. เด็กหญิงอัมรีนา  สามะ
2. เด็กชายฮาริส  มะเด็ง
 
1. นางสาวกันติชา  สวนกูล
2. นางสาวพรพิมล  เทพพรหม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฟาฏีมะฮ์  จิตรถาวร
2. นายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนหนู
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แจ่มหล้า
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสุขสันต์  ผลบุญ
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางปัทมมาราตี  วัฒนศิลป์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาววันดี  เทพคง
2. นายสิโรดม  วงษา
 
1. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
2. นายคณิศร  ชาตรีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายซากิร  ปานดำ
2. นายณัฐพงศ์  สังข์ทอง
3. เด็กชายสุธณัติน์  ชูงาม
4. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีมณี
5. เด็กชายอลิซา  สาบวช
6. นายอาฟิส  สามะ
7. เด็กหญิงเซาดะห์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงเอื้อมฝัน  เพ็ชรจุ้ย
 
1. นายภิญโญ  วารีกุล
2. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
3. นางสาวชุติมา  ภัทราดูลย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูพร้อม
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนบุรี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฟาลิซ่า  หวังอิ
 
1. นายกฤษฎา  แก้วประดับ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟีย์  อาบู
 
1. นายสุธน  เพ็ชรประสมกูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชวิศา  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ทองเจริญ
 
1. นายศรชัย  หนูแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธรณิสร  แว่นทอง
 
1. นายชัยยันต์  อุสาห์มัน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวทาริกา  บุปผามาโล
 
1. นายสุมิตร  นิธิศุภกฤษ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายสิโรดม  วงษา
 
1. นางอัญญรัตน์  สุวรรณ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายปิยะวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวฟารีนา  หมาดทิ้ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
 
1. นายศรชัย  หนูแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศักดาพลเดช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เพ็ชรบุรี
2. เด็กชายณัฐพล   สุวรรณโชติ
3. เด็กชายปฏิวัติ  แก้วชู
4. เด็กหญิงฟาฎีร่า  ประดู่
5. เด็กหญิงฟารีด้า  หมัดเจริญ
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางเบญจมา   ส้มเขียวหวาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายธีระพล  รำเพย
2. นายนภดล  เก็บสมบัติ
3. นายนภดล  ไชยสอาด
4. เด็กชายรษา  ประจวบเหมาะ
5. นายวัชรพง  คงมี
 
1. นายปิยะณัฐ  หนูรัตน์
2. นางสาวเจนจิรา  สมพันธ์
3. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัชนี  จุติอมรเลิศ
2. เด็กหญิงพิมษิตา  ราชแขวง
3. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
4. นายสมศักดิ์  เทพส่ง
5. เด็กหญิงอรทัย  บุญสนอง
 
1. นางโสรยา  ชูบัวทอง
2. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
3. นางทิพย์บุปผา  เพ็ชรมาตศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. เด็กชายซันนี่  วัณบวร
3. นายตะวัน  ปานทอง
4. เด็กชายธนกร  จงกลบท
5. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางสาวนิโลบล  ฮกเกี่ยน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรภัทร  วงศิลป์
2. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
4. นางสาววนิดา  ชูงาน
5. นางสาวสโรชา  อรุณเมฆ
 
1. นางปัทมมาราตี  วัฒนศิลป์
2. นางสาวดารณี  รัตนกระจ่าง
3. นางสาวอรชร  บุญเอียด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายสุรเกียรติ  ณ นคร
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางสาววาลินี  สุขทองแท้
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวณิชา  ขันตี
 
1. นายธีรกร  จอนเจิม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายปุณยวีร์  ประพันธ์บัณฑิต
 
1. นางสาวอรณิภา  ไกรเทพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสเกล้า
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธเนศ  พันธุ์ปกครอง
 
1. นายอาณัติ  หวีหมิด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวนิติภรณ์  กลิ่นมาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายภานรินทร์  ส่งแสง
 
1. นางสาวสุวิรชา  พักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายวรพจน์   ประกับสิน
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนพล  สนธิเดชกุล
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศักดาพลเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
 
1. นางสาวรัตนวดี  สุดเอื้อม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเก่ง
2. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
3. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
2. นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนโชติ  มณีโชติ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิช  แมะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดอัสซู  ดอเลง
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจะเด็ด  แก้วศรี
2. เด็กชายพิศาล  พรหมจันทร์
3. เด็กชายฟารุก  โต๊ะและ
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกันตภณ  แซ่จิ๋ว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายฮาฟิส  แซ่หลี
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรวีร์  สีกวนชา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เสวตเวช
3. เด็กชายศรวัส  โอมประพันธ์
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  หลวงพลู
2. นางสาวไมสุหรี  สุวรรณมาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนัสมิน  เสียงยาว
2. เด็กชายศักดินนท์  ปาทาน
3. เด็กชายเรมี่  กุลเสน
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรภาส  ศรีบัวทอง
2. เด็กชายสุธินันท์  เจ้ยงาน
3. นายอรรถพล  กุลสุข
 
1. นางสาวฝนทิพย์  คงบุญแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  ทองสุขดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูวนัย  ทองหล่อ
2. นายศุภสันต์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กชายอัมพร  แซ่เฮ่า
 
1. นายวัฒนา  วิสาละ
2. นางมันตา  วิสาละ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจิรพัส  กิ้มตั้น
2. นายซอดิกีน  โตะฮิ
3. นางสาวรออันนี  สีสมาน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เงินกลาง
2. นางสาวณัฐพร  ศรีลิโก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
2. นายวัชรินทร์  ลึกซึ่ง
3. นายอรรถพล  รุ่นแสง
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นายสุชาติชาย  ช่วยชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายปริวัฒน์  หยังกุล
2. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
3. นายหริน  พนม
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
2. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายนภดล  หนูจุ้ย
2. นายนิธิวัฒน์  ชำนินวล
3. นายสันชัย  เชื้อโห้
 
1. นางชลากร  เกตุศรัทธา
2. นางสาววารุณี  นวลมูสิก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกัลป์สุดา  หอมหวล
2. เด็กหญิงวรนุช  นวลประสงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงษ์
 
1. นางประยูร  แสงประทีป
2. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายกฤษฎา  เขียวภักดี
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. นางสาววรัญญา  ผาสุข
 
1. นายสิทธิพร  นุริตมนต์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวธัญรัตน์  หนูมา
2. นายฟารุดดีน  จงกลบาล
3. นางสาวสุนิษา  ยินมะเริง
 
1. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
2. นายธนะรักษ์  อยู่ดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายจตุพงศ์  คงเย็น
2. นายฟัยรุส  มะ
3. นายอัมรี  สาเมาะ
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
2. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
3. นายอิทธพล  ธรรมกุล
 
1. นางสาวศิรินารถ  พันเดช
2. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
2. นายวัชรินทร์  ลึกซึ่ง
3. นายอรรถพล  รุ่นแสง
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นางสาวฝนทิพย์  คงบุญแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายพรประเสริฐ   บุตรโกบ
2. นายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
3. นายอนิวรรต  ชูถึง
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
2. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์ดากุล
2. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
3. นางสาวเพชรไพลิน  ขาวล้วน
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวนูรทัศนีมย์  ซูมา
2. นางสาวอลิสา  สันลา
3. นางสาวเวลา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณ์
2. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเสวต
2. นายประพจน์  วรรณเวช
3. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวภัทธิรา  พุทธเจริญ
2. นางสาวทัศนวรรณ  หวงจริง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  แก่นสูงเนิน
2. นายปัญญากูล  ปานยงค์
3. นางสาวอารีรัตน์  สตาภิรมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์นวล
2. นายศิลป์  พรมแม้น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายทยากร  สมบูรณ์
2. เด็กชายภควัฒน์  ศรมณี
3. นายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  คงทองดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลชนก  สมพรหม
2. นางสาวศศิกานต์  แย้มแก้ว
3. นางสาวศิริพร  แกะจู
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวแวคอดีเย๊าะ  แวดูยี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐวรณ์  ถาวรสังข์
2. นางสาวตวงทอง  เรือนดี
3. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
2. นางประยูร  แสงประทีป
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนูรีฟุรกรณ์  สะโฮง
2. นายปรเมษฐ์  หนูนุ่น
3. นางสาววนิดา  บุญสัน
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. นายพชร  อิวสู
3. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา  บางจาก
2. นายนพนเรนทร  สาลีศรี
3. นายปริวัฒน์  หยังกุล
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
2. นางจิราพร  จันสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลชนก  สมพรหม
2. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณพิมล
3. นายสุขสันต์  ผลบุญ
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตยา  รัตนวิโรจน์
2. นางสาวพิมพ์ประพัฒร์  เพ็ชรลุ
3. นายรุชดี  ปะหวัง
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกุสุมา  ฟักมาณี
2. นางสาวจนิสตา  สมนิล
3. นางสาวสุนิษา  หัสดิน
 
1. นางวันดี  รัตนพันธุ์
2. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายนวพล  สุดแน่น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
3. เด็กชายสิโรดม  วงษา
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
2. นายศรัณย์  แดงนุ้ย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมานหีม
3. นายวสันต์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวฉาฟารี  ลายู
2. นางปานจิตต์  ชินวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปัณณ์พัฒน์  สินนุเคราะห์
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาฬรัตน์
 
1. นางสาวสุไรนี  ยี่แล่หมัน
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองซ้วน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพงษ์  แจ้งคำ
2. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
3. นางสาววันดี  เทพคง
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายธวัชชัย  พินันชัย
2. นายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
3. นายสันติ  พรมมาตย์
 
1. นางโสพิดา  แสงขาว
2. นางสาวมริดา  ไทยถนอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวริก้า  รอดเปีย
2. นางสาวสุพิมล  ชูปาน
3. นางสาวสุมิตรา  โชติช่วง
 
1. นางปานจิตต์  ชินวงศ์
2. นางปราณี  ช่วยชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวศุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
2. เด็กชายศุภสัณห์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตาดทอง
2. เด็กชายรุจดนัย  นาคบรรจง
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวนาซี  หมัดศิริ
2. นางสาวมาดีน่า  เส็นหมาน
 
1. นางนภาพร  คงสอน
2. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทอง
2. นายธีรพงศ์  จันทนะโสติ
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
2. นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  มะลิสา
2. นางสาวฝาลีตา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
2. นางนภาพร  คงสอน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายจักรพันธ์  จำปา
2. นายพงศธร  บุญส่ง
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวรุสบะส์  ดอเลาะ
2. นางสาวสุพรรษา  ก้อยสันติพานนท์
 
1. นางสาวรัชนี  ธัญญะรัตน์
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  จิตชำนาญ
2. นายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
2. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทวิพัน  แก้วสมศรี
2. นางสาวศุภกานต์  นิตคง
 
1. นางสาวอมรารัตน์  กิจธิคุณ
2. นางเกศรา  ชุมพล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายชลวุฒิ  แก้วเจริญ
2. นายรุชดี  ปะหวัง
3. นางสาวสุพรรษา  ก้อยสันติพานนท์
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายฐิรวัตร  ไขสะอาด
2. นายสุริยะ  วิมล
3. นางสาวเจียรนัย  รัตนสุคนธ์
 
1. นายสายัณห์  เจริญชัย
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูวดล  พรุ่งแสง
2. นายศิธาวุฒิ  ดำพะธิก
3. นายสุธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
2. นางสาวจริยา  ชุมกลัด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจิรพัส  กิ้มตั้น
2. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
3. นายพีรพัฒน์  สมุด
 
1. นายเริงชัย  ไชยมุณี
2. นายธีระพล  เทพรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายปริวัฒน์  หยังกุล
2. นายอภิชัย  ดำรงเกษตร
3. นายไกรวุฒิ  ดำนาดี
 
1. นายวัฒนา  วิสาละ
2. นายธีรยุทธ  หมู่เก็ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสุภาพร  สิ่งของ
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สมาธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟีย์  อาบู
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงอนุศรา   ปูหยัง
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรชานนท์  กลิ่นสุมาลย์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญโท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุริยฉาย
 
1. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหล็งหนูดำ
 
1. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายสิทธิ์พงษ์  หมาดสิทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญโท
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนพล  อภิจรูญภิญโญ
2. เด็กชายสุวชัช  แก้วศรีขวัญ
 
1. นางสุนีย์  จันทสระ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกมลเทพ  นาคสรรค์
2. เด็กชายธวัชชัย  แสนพรม
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายดิสธร  ทิพย์รอด
2. เด็กชายธวัชชัย  ปานเวช
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
2. นางสาววารุณี  ลครพล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองปัญจา
2. เด็กชายอภิวุฒิ   บัญฎิกา
 
1. นางสาวสุกันยา  สะหยัง
2. นายคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายสรศักดิ์  ภิญโญ
2. เด็กหญิงสิวภัทร  แก้วยก
 
1. นางไพลิน  ชิตพิทักษ์
2. นางสาวภูรดา  ภู่ระหงษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนิสรีน  ทิ้งน้ำรอบ
2. เด็กหญิงนุชญดา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
2. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายอนุชา  เลิศเลอสกุล
2. เด็กหญิงอโณทัย  นาคาชล
 
1. นายธันวา  รุกขา
2. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายรัชพล  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอรรชรวิทย์  นิรันเรือง
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  รักพูนแก้ว
2. เด็กชายวัฒน์กฤต  ยงสุวรรณกุล
 
1. นางเบญจมา   ส้มเขียวหวาน
2. นางสาวกษมาพร  ธรรมวาโร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายสุวชัช  แก้วศรีขวัญ
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงศรัญย่า  เหลี่ยมเกาะ
 
1. นายธันวา  รุกขา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธิณภัทร  พรหมพันธ์
 
1. นางสาววารุณี  นวลมูสิก
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  รักพูนแก้ว
 
1. นางสาวอาภรณ์  กำลังเกื้อ