งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-642 5 ก.ย. 2561 09.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643-644 5 ก.ย. 2561 09.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-623 6 ก.ย. 2561 09.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 5 ก.ย. 2561 09.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-623 5 ก.ย. 2561 09.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635-636 5 ก.ย. 2561 09.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องทิวสน 5 ก.ย. 2561 09.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องทิวสน 6 ก.ย. 2561 09.00
-
9 840 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 5 ก.ย. 2561 09.00
-
10 948 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 5 ก.ย. 2561 13.00
-
11 951 Error Identification and Error Correction ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 6 ก.ย. 2561 09.00
-
12 952 Error Identification and Error Correction ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 6 ก.ย. 2561 13.00
-
13 953 Listening Skills ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ก.ย. 2561 09.00
-
14 954 Listening Skills ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ก.ย. 2561 13.00
-
15 956 Reading Skills ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2561 09.00
-
16 957 Reading Skills ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2561 13.00
-
17 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 5 5 ก.ย. 2561 09.00-11.00
-
18 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 5 5 ก.ย. 2561 11.00-14.00
-
19 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 10.00-11.00
-
20 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 10.00-11.00
-
21 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2561 11.10-12.00
-
22 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ุ ห้อง 646 5 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00
-
23 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
24 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 5 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
25 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 11.00-12.00
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2561 10.20-11.00
-
27 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง 646 5 ก.ย. 2561 10.00-10.30
-
28 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 5 5 ก.ย. 2561 14.00-16.00
-
29 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 14.00-15.00
-
30 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง 646 5 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
31 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2561 13.00-14.30
-
32 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 2 5 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
33 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 4 6 ก.ย. 2561 9.00-10.00
-
34 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
-
35 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ624-625 5 ก.ย. 2561 09.00
-
36 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624-625 5 ก.ย. 2561 09.00
-
37 729 การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 1 5 ก.ย. 2561 09.00-10.30 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
38 732 การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 1 5 ก.ย. 2561 10.30-12.00 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
39 734 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 3 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
40 736 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 3 5 ก.ย. 2561 13.00-16.00 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
41 738 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 2 5 ก.ย. 2561 09.00-10.30 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
42 739 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 2 5 ก.ย. 2561 10.30-12.00 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
43 742 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 1 5 ก.ย. 2561 13.00-14.30 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
44 743 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3 ชั้น 3 ห้อง 1 5 ก.ย. 2561 14.30-16.00 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน (เวลาแข่งขัน แข่งขันเดี่ยว)
45 781 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 9.00-10.00
-
46 783 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 9.00-10.00
-
47 786 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 4 6 ก.ย. 2561 15.00-16.00
-
48 789 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 4 6 ก.ย. 2561 15.00-16.00
-
49 794 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
50 799 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
51 800 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
52 804 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
53 809 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2561 09.00-09.30
-
54 816 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2561 09.40-10.10 นักเรียนที่แข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลีแล้ว ทางศูนย์ฯไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี
55 829 การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
56 833 การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
57 844 การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
58 850 การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00
-
59 858 การแข่งขัน Cover Dance ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 14.00-16.00
-
60 831 วาดภาพระบายสีภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 4 ห้อง 645 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
61 992 ร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 4 ห้อง 646 5 ก.ย. 2561 14.00-15.00
-
62 993 อ่านเรื่องตอบคำถามภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 4 ห้อง 646 5 ก.ย. 2561 10.30-12.00
-
63 886 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมราชพฤกษ์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
64 888 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมราชพฤกษ์ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
65 891 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325/1 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
66 892 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325/2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
67 896 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง Multimedia 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
68 898 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง Connecting Classroom 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
69 899 การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
70 901 การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
71 961 การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง To be Number One 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
-
72 1022 การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง To be Number One 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]