::ss-region

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดตรัง
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

 

001 กลุ่มศิลปหัตถกรรม

1.  001 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 2.  002 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
3.  003 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 4. 004 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
5. 005 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี 6.  006 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
7. 007 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 8.  008 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
9.  009 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 10.  010 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
11. 011 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 12. 012 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
13.  013 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 14. 014 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
15.  015 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 16.  016 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
17.  017 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 18.  018 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
19. 019 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 20.  020 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
21.  021 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 22. 022 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
23. 023 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 24. 024 การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
25. 025 การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 26. 026 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
27. 027 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 28. 028 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
29.  029 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 30.  030 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
31.  031 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 32.  032 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
33.  033 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 34. 034 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
35. 035 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 36. 036 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
37. 037 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 38. 038 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
39.  039 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 40. 040 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
41. 041 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี

002 กลุ่มวิชาการ

1.  042 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 2.  043 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
3.  044 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 4.  045 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
5. 046 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี 6.  047 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
7.  048 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 8.  049 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
9.  050 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 10.  051 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
11.  052 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 12. 053 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
13.  054 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 14.  055 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี

003 กลุ่มเทคโนโลยี

1.  056 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 2.  057 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
3.  058 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 4. 059 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
5. 060 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 6.  061 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
7. 062 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอำพล จ่าพันธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โทร 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]